Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1889

Zaterdag 3 Aopstas N 398S 188 SCHOUWBURG Groote Markt IVede rlandsche iL Jli Tooneel isten GOUDSCHË COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Directie 1 CHARLES DE LA NAR VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1889 Ultimo of de laatste der Maand Blgspel van G von Moser Snccesstnk van alle Theaters in Doitschland PBIJZEN DEB PLAAlSESt Iste Rang ƒ Mh 2de Rang 75 Cents 3de Rang 50 Cents 4de Rang 30 Cents ABONNEMENTSKAARTEN Iste Rang 10 k 10 te verkrggen aan den Schouwbarg en bij den H er I S KEISER Korte Tiendeweg D 88 Plaatl n te bespreken van 10 lot 4 nnr a 10 Cents extra per plaats Aanvang S XMr Bureau geopend 7 Uur Oe imeadlng van sdrertentlAn kan gescliieden tot één aar des namiddags van den dag der uitgave fd ons medegedeeld alhier 14 jongen heefl Gouda Snelpersdruk van k BRINKMAN Zoon liefst gehuwd met b g vak goed bekend BEIIRSBEHIGHT AM8TKRDAM 1 Augustus Per Telegraaf BinnenlandBche fondsen rast Cntif Arendsburg 40 James Barge S hooger Oostenrqk Russen en Venezuela willig Amerikaansclie rast lahuud Veagen van uen Dag M M L Rutten Passieve bescherming A D Hagcdoorn Dr Hans Meyer over de gebeurtenissen in OostAfrika L A J van Marion Nieujj geneesmiddelen Dr F Halmar het zout in gt natuurlijke waarde en gesehiedenis F J v U Oxford Het vernielingsvermogen dat door den menach kan voortgebracht worden Dagelijksche sohommeling in geboorten Vraagbus Bibliographie Geschiedenis van de maand Nederland Wetsontwerp van den heer Eahiman tot bescherming van den landbouw en Dr H Blink Wandelingen in den Achterhoek en in Twente Burtrerlijlce Stand GEBOREN 31 Joli Pieter Jobninei ouders J P van der Pool en C PotD t 0 r rda Jieoba ooderi J tlagenao en A P Ntderbêrg OVEBLEDKN SI Jah C lan den Oever Kniavr van T Verme j 68 j S Tuinman 23 j H Nederhoff lï w H Bootera 9 m S C d Knoop w 1 Aoguitua B J van der Rae 2 m GEHUWD 31 Joli W CasleleiD en W Walkler i Blokland en C U den Haag J da Brnin en P J Boot F T Sobarleman en C C van Statel W C Lugnenbarg en L Banschc en J Moerman en C J van der Laan Stolwijk GEBOREN Eliiabelh ouders P L Boater en A K Tttinenbarg George Lodewgk ouders W angewisch en A Grootandorst Cornells Johannes ouders A Scheeren N M Anker Reeuwjjk GEBOREN Jacob endere D Kruyt en H da Heer Effertje ouders A Verkaik en M Willcorsen OVERLEDEN M Slolwgk 74 j ONDERTROUWD C Buitelaar en 0 van Vliet ADVSRTENTIÊN Heden overleed na een lang en smarteIgk lyden mgne innig geliefde Echi enoote en der kinderen zorgvoUe Moeder Mejuffronw CATHABINA van den OEVER in den onderdom van 56 jaren Uit aller naam T VERMEIJ Gouda 31 Jnli 1889 OosthaveD Heden overleed onze jongste lieveling HENDRIK in den onderdom van rnim 9 maanden H BÜÜTER8 Jr G D BOUTEBS JOOSTEN Gouda 31 Jnli 1889 Heden overleed ons jongste Kindje lechts 11 weken ond N A VAN DEB REE J VAN DES REE VAN DEE Kind Gouda 1 Aug 1889 Spoed Spoed Over te nemen een W1N5ELZAAK met boterklanten Goede broodwinning Brieven franco A V Eijawflksche weg 18 éGravenhagf Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON ia y de beste van alle bestaande parAl famerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen v erdwgnen k Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs S5 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen Terkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 CAGLIOSTRO Directie Prof Henri de Enizelles M F Okliuijsen van Rotterdam REDEN VOi D en verder gedurende de Kermis ten 8 ure groote gevarieerde Voorstellingen ENTREE l9 Rang 99 et 2e Rang 60 et 3e Rang 30 et Kinderen betalen op de Ie en 2e rang half entree Woensdag Donderdag Vrgdag Zaterdag en volgende Maandag s namiddags ten 2 uur Erillante Familie en Kindervoorstelling waarbfl mime uitdeeling van getooverde kermis cadeaux Ie Bang Begeleiders 75 Kinderen 50 et 2e 50 25 3e 25 en 1 kind vrg Plaatsbespreking dagelijks van af 10 uur a 10 ets extra per plaats GOUDSCHË Cricket enFootliall Clul Beschermheer Dr H IJSSEi db SCHEPPER ONMLINUE mmm op Zondag 4 Augustus 1889 ten 1 ure op texcercitieterrein H H Leden en Donateurs hebben op vertoon van hun diploma toegang met hunne Dames HET BESTUUR Aan de Stoom Wasch Bleeken Strijkinrichting Amerikaansch Systeem van W G BURGER te Zeist kan onmiddellijk geplaatst worden een bekwame Knecht Oproeping van belanghebbenden De GEDEPUTEERDE STATEN der Provincie Zuid Holland roepen bjj deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te versohgnen in de openbare vergadering van hun College welke zal gehouden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 19 AUGUSTUS 1889 des namiddags te één ure en waarin verslag zal worden uitgebracht in zake UiV eroep van het College van Kerkvoogden en notabelen der Hervormde Gemeente te Waarder van eene beschikking van Burgemeester en Wethouder dier Gemeente waarbg vergunning is verleend tot het bouwen eener kerk op een afstand van minder dan 200 meter van eene bestaande kerk Memoriën of bewgsstukken welke belanghebbenden mochten willen indienen kunnen vóór of op Zaterdag 10 Augustus a s worden ingezonden De ter zake betrekkelijke stukken liggen tot dien dag lederen werkdag van des voor middags 10 tot des namiddags 4 nre ter inzage aan het gebouw van het provinciale bestuur Korte Voorhout te Oravenltage De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter G 3 GOEKOOP L Griffier GravenJiage 23 Juli 1889 L van den s Gravenwegf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nieuwerkerk a d IJiel maken bekend dat de passage over een gedeelte van den s GRAVENWEG en wel van af de grensscheiding der gemeente Capelle ajd IJiel tot aan de Nieuwerkerksche laan van den tot den 4 AUGUSTUS a s voor rg en voertuigen en vee zal zgn AFGESLOTEN en dat tgden de afsluiting de route kan genomen worden langs den bermweg van den polder Prins Alexander jS Nieuwerkerk a d IJsel 31 Juli 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Wethouder L S De Burgemeester A VIS Van VüORTHUIJSEN ADVJSRTENTIËN in alle Binnen en Bnitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco pw ysrt t 1 70 Ahoaderlgke Nommers VLIF CENTEN BINNENLAND GOUDA 3 Auguttua 1889 Hedon trvrd de veijaardag van M M de Koningin hier ter stede op de gebruikelijke ir herdacht door het uitsteken van vlaggen enz Bij de Rgkapostapaarbank werd aan het postkantoor Gouda en de daaronder reaiorteerende hulpkantoren gedoreude de maand Juli 1889 ingelegd ƒ 4032 06 terugbetaald ƒ 2824 47 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1917 De uitslag van i e harddi veT j welke gisteren alhier heeft plaats gehad is aldus De prys van 200 werd behaald door fruu bereider en eigenaar de hser P van Santen te Rotterdam De premie van 75 door Im Fiteue van den hew C Oudyk te Wéddingsveen bereider H van Qaleu Na afloop werden de prijsen door den beer J Breebaart Lz voorzitter der vereeniging onder gepaste bewoordingen aan deioverwinnaars uitgereikt Naar ij vernemen zal da heer M P Okhagsen morden Zaterdag te half v jf uur van het station alhier worden afgehaald door zgn muziekkorps als een hulde aan de hooge eer die hem ten derde male i te beurt gevallen om eene uitvoering te geven op het Loo Genoemde henr zal Zaterdag avond alhier hetzelfde programma uitvoeren t welk hij heden voor H M de Koningin en haar gezelschap mocht uitvoeren Het tooneelgezeUchap van den heer Charles de la Mar gaat voort met avond aan avond de beste stukken van ziJn répertoire op te voeren Thans wordt de aandacht van het publiek gevraagd voor twee FEVILLETOX Gabrio en Camilla Een verhaal uit Milaan DOOH GDILIO CARCASrO Fry naar iet Italtaatuch DOpE VANESSA 14 IV En de oude heer werd met een gunstig oog aangezien in het dorp Als hq Zondags morgens bij het derde gelui voor de groote mis het kerkplein overstapte met den welbekenden bamboesrotting met kornalijnen knop zijn blauwen oveijas met breede opslagen en den lossen knoop van zqn ougestoven dos zijn glad ietwat bleek gelaat en de natuurlijke vriendelijkheid die hem eigen was dan trok hq de aandacht Tan de goede luidjesi en hq mocht zich verheugen in menigen nedorigen groet in menig betoon van eerbied van de groepjes landlieden die daar stonden Allen maakten plaats voor hem opdat hij het eerst de kerk zou binnengaan en zijne plaats innemen in de farailiebank ter reohterzqde van het hoofdaltaar Op dien dag zag men door het openstaande hek op het ruime voorplein een rijtuig met neergeslagen stukken die reeds lang als boeiend bekend staan en alleszins berekend zqn om de schouwburgbezoekers aangenaam bezig te honden namelyk Olivier Tmiit naar den beroemden roman van Charles Dickens en Michael Strogof In het eerste stuk vervult Charles de la Har de rol van Fagin in het laatste de titelrol waarin bq uitmunt Vele bladen brachten hem lof toe voor ajn schoon spel in die etnkken en ahi men weet dat de jongeh A de la Mar hier van vroeger reeds gunstig bekend als Olivier Twist optreedt dan is een en ander zeker genoeg om een tairqk publiek Vrydag ea Zaterdag schouwbuigwaorts te doen gaan Men verzoekt ons het volgende te willen opnemen waaraan wq gaarne voldoen OFROBFINO De vrouw die Donderdag avond 1 Augustus op de Harkt door twee personen is gewaarschuwd voor zakkenrollers wordt in haar belaag verzocht aan het Folitie Bureau iuar aiires p te goveu De ConmiassiiiSfVan Politie te Gouda J V JUINENBURG Als eene bqzoDderfaeid i dat een trelliond van C geworpen By do tentoonstelling van pluimgedierte te Breda gehouden op 28 29 en 30 Juh jl werd de verguld zilveren medaille uitgeloofd voor dengpne die het meest zou hebbon b edraj en tot verrijking der afdeeling hoenders door aantal en fraaiheid der inzendingen behaald door den heer M L Sprayt te Ouderkerk a d IJsol aan wien bovendien voor 20 inzendingen nog 18 prgzen ten doel vielen Zondag is te Zevenhuizen het nut weder gebleken kap en eene open kalos gereed staan twee moedige hollandsche paarden die alleen uit den stal kwamen als de marchess haar gewoon rqtoertie wilde maken waren voor het i éne rqtuig gespannen voor het andere de beide Zwitsers met dien knappen postiljon met wien wij reeds kennis gemaakt hebben Bij het hek stonden twee gezadelde paarden een fraai Engelsch paard en een moreukop met witte pooten die de vergelijking met zijn kameraad wel kon doorstaan tuaachen die beide edele dieren stond met de teugels ovar den arm geslagen een klein palfreniertje net eene zwarte kokanle op den hoed een lederen gordel en rijlaarzen Er was bevel gegeven om den rit dien men anders na den middag deed voortaan eeu pnar uren vóór men aan tafel ging te doen Bedienden en paarden stonden juist te wachten tot hunne meesters zouden beneden komen Die onnoozele Beltramolo zat boven op zijn paard en deed zijn best om de kwinkslagen van zijne metgezellen te beantwoorden toen twee jongelieden sierlqk maar ietwat zonderling gekleed gewapend met eene rqzweep en eene sigaor in den mond uit de vestibule kwamen zij gaven een teeken aan den dreumes die de paarden hq den teugel hield en waren met één aprohaf iIAl het zadel Zullen wij niet opWre familie wachten vroeg de een terwijl hij deniraoor besteeg l Zij zullen wel komen hernam de andere den hals van zijn vos streelende terwijl hq het gebit en het hoofdstel onderzocht om zich te verzekeren dat AOVERTENTIEN worden ep tst van 1 5 regels a 50 Centen lec te regel uieer 10 Centen GROOTE LE EES worden berekend naar plaatsmimie Bovendien worden alIê AaTertentien g vit is opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van het dragm van wapenen door soldaten buiten noodzakelijkheid Een huzaar van het 3e regiment in garnizoen te s Hage heeft nl Zondag avond met zijn rijkasabel de jalouzien van den belastingschuldige P Hetz alhier in dolle jeneverwoede en moed belangrijke schade toegebracht Ook aan een rijtuig en een glasruit toonde deze dappere laiidsverdodiger zgn moed zonder door iets anders dan jenever geprovoceerd te zijn Hy werd door den gemeente veldwachter ingerekend en deu volgenden morgen geboeid naar zijn gamizoensplaats gebracht De NederUtndsche Bell Telefoon maatschij heeft haar twaalfden gids het licht doen zien Deze is heel wat omvangrijker dan do vroegere gids Hq is dan ook umengesteld met het oog op de onderlinge gemeenschep tnsschen Amsterdam Haarlem Zaandam Bctlerdam Dordrecht en s Gravenhage De namen der aangeslotenen in al die plaatsen vindt men nu in dezen gids vermeld terwijl ook voorwaarden voor iatacommunale verbindingen voor elke gemeente medegedeeld worden Amsterdam is nu telephonisch verbonden met Rotterdam Den Haag Haarlem en Zaandam Rotterdam staat in verbinding met Amsterdam Den Haag en Dordrecht Binnen korten tqd zal waarschqniqk de verbinding van alle in Gidt No 12 opgenomen plaatselijke netten bijv van Dordrecht met Haarlem mogelijk zijn Het behoeft zegt de directeur dr Hubrecht in een inleidend woord geen betoog dat door deze uitbreiding de waarde van het telephoontoestel voor den geabonneerde aanzienlijk verhoogd wordt Bovendien breidt zich het aantal geabonneerdeu der plaatselijke netten voortdurend uit en erlangt daardoor de aangesloten geabonneerde de bevoegdheid met oen grooter gotal personen in telephonische verbinding te treden Van 1 Jtouari 1889 tot 1 Juli van dit jaar klom het aantal ange alles in orde was Met mqne moeder kan men niet altijd doen wat men wil als zij ergens iu heeft toegestemd moet men haar maar geen tijd geven om er op terug te komen De rijtuigen moeten hun eigen weg maar gaan en wq met ons beiden naar Besano om te zien of die vrienden van ons hun woord niet houden nZooala gij wilt Galeazzo Pas hadden zij dit gezegd of de hoefslag van paarden op den weg kondigde de vrienden aan die volgens afspraak kwamen Het waren twee andere jongelieden jong inderdaad en naar de laatste mode gekleed en het was duidelijk te zien dat zij evenals hunne palfreniers dien herfst hunne eerste proeven aflegden in de edele rijkunst Goeden dag Galeazzo zeide de een terwql hij zijn paard deed st ataan Dag broertjes riep de marchesino de beide jeugdige ruiters op een bescherraenden toon toe en toen zich tot zijn neef Raimond wendende Ik presenteer u de beule contini Aohille en Ercolino onze buren van TorreviUa goede jongens die heel wat beloven En zijn corsair met moeite inhoudende die ongeduldig was om die onwaardige mededingers achter zich te laten Gij ging hij voort moet mijn neef Raimondo keouen onze gast pas van zqne reis teruggekomen Maar waartoe dat alles Wij kennen elkaar Dus en avout En Galeazzo snelde in galop het hek uit terwijl de beide jeugdige ruiters hunnen nieuwen