Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1889

Dinsdag 6 Aogostus 1889 N 3984 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D l uuiw Yu l itu ii kn clii tea tot Mo de luumddw v to a to Ditj T Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis 1 Gouda Snelperadruk van A BEINKMAN Koon SCHOUWBURG Groote Markt i i Nederlandsche yjLMJfc Tooneel isten Directie CHARLES DE LA MAR ZONDAG 4 AUGUSTUS 1889 ICHAEll StROGOFF De k ëR1ËR VAdi BEN CZAAR Groot Drama in Q bedryren en een Voorspel naar den beroemden Roman ran ILES ySBNË dool Ch de la MAb Geh l nieuvre Oecoratiën Maziek tIu d LAÈoIiDEIjIIE Mis il i Scèns ran OHARLËS ot la MAR I Voorspel C AI EN K r1ER i i MICHAEL STROGOFF e eer CH lRLES db la MAR ling der Bedrijven 1 Broe r en zuster Jr 2 Voor het Vaderland én Keizer 3 Eéne rtitzetteij dp straMei ii 4 De IJa ee 5 De Vunrzee 6 Voor God ijde Keizei het Vaderland erwMt MAANDAG 5 AÜ jïüérUS WlBercTpmdefDraiiia 5 i Dg Mdcht mt lÊuéterniL I p T ï ir A i m t me eTreriibg Tan Mv KLEIJdii den Ie B L RISlPI9N4nhet Rotterdam chTooneel Dit hoogst belangwekkend Draiia val J n Russischeft chrflTer LEO GraM TOfcSTOI TerachW in dirak omdat d © schouwbarg wtor het wen tï ipgeroerd avond aai arfltid hetpubliek niet k ii bevatten er werden I6 000 exemplaren k 14 dagen van verkochl AlleNèderlandachej bladen zgn eenparig in hun lof omtrent jgKt stuk en de w ze waai p hetdoor dit Gezelschap wordt uitgevoerd 1 I I PBIJZBN DEB PLAAêamUt Uie Bang f 1 25 2de Rang 75 Cents 3de Rang 50 Cents 4de RangriliJO Cents ABONNEMENTSKAARTEN Iste Rang 10 a ƒ 10 te verkregen aan d4 Schouwburg en ba den Heer I S KEISER Korte ïiendeweg D 88 Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur a 10 Cents extra per plaats Buree u geopend f U tr iNriBTTTTT G B TTT S Aanvang 8 Uur De bekende zuivere Bordeaux Wijn van ei f 21 per anker de 48 flesschen worden ook per half en kwart anker franco thuis door geheel Nederland door mü geleverd Proefflesschen ƒ 0 60 Wed C van OWE De ondergeteekenden verklaren bg deze dat de BBANSWAAIIBORSEAST vervaardigd door den Heer J W VERWEIJ te Gouda na in den brand van 31 Juli 4 uur in volle vlam gestaan te hebben bg de opening derzelve inwendig geheel onbeschadigd is bevonden Deze brandkast is bfl den fabrikant J W VERWEIJ voor belangstellenden ter bezichtiging gesteld J POST M DOGTEROM Bleiawijk 1 Augustus 1889 Slolemaker Co De ondergeteekeode Beurtschipper VAN If OERDE GOUDA vice versa bericht dat hg vertrekt van WOERDEN Woensdag s morgens 10 uur van GOUDA BE TRADEMARK Donderdag s morgens 11 uur Ligplaats Turfmarkt te Gouda van Gebrs SNEL Amsterdam Verkr gbaar te Gouda bfl P I OUDSHOORN Kleiweg en bij IG H LAKBRVELD Gouwe C 96 te Schoonhoven bg P FIJN van DRAAT Aaiasierdam bg de Wed J de BOER Giaendam bij Wed v D HEUVEL en Leerdam bfl A van WIJK Asperen bü D VEBMBIJ Probeert s v p de SOÜCHON THEE No 3 è 1 25 per j kilo Zich beleefdelijk aanbevelende Woerden UEd Dw Dienaar Augustus 1889 L BLOK GROOT CAGUOSTRO Directie prof Henri de Sru elle M i Okliiiij eii van Rotterdam Optreden van den Directeur 0K4HÜIJSEN met hetzelfde Programmi iwat Z Ed gisteren de hooge éer had op te voeren voor ir M DE KONINGIN enHJK A HET PBINSEaJE I iijiu Genoodigden ENTREE Ifl Rang 99 et 2e Rang 60 et I 3e Rang 30 et Kinderen betalen op de Ie en 2e rang ri half entree Voéiaatste ATogd Voorstelling en 8 ore Maandag s namiddags ten 2 nnr LAATSTE Brillaite Familie en Kindervoorstelling des avonds ten B are GROOTE Afsclieids Voorstelling Haantjes Bier Depot A NORTIER GOUWE C 34 35 Op DINSDAG den 20 AUGUSTUS 1889 des middags om 12 ure zal door den Heer Majoor ToeziendeChef over het OarnizoensMagaz n te Gouda aldaar in het openbaar worden verkocht eene partg afgekeurde uiLiTAisE mmii De inschr vingsbilletteu op zegel kunnen tot en met het uur der verkooping worden bezorgd op het Bureau van den Administrateur in het JVIagazgn De goederen liggen ter bezichtiging een dag vóór den verkoop PUIKE OUDE SCHIEDAMiVlEB Merk HIGHTCAP Verkrijgbaar by PEETËRS k te Gouda NB Als bewfls van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per peit 1 70 Aizoaderl le Nommers V JF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Augustus 1889 Van de door den Ned Bhünspooriveg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar don Haag te kunnen reizen maakten Zondag II 268 personen gebruik Naar men oi s mededeelt bemerkte men gisterenavond ongeveei 9 uur ten huize van Mevroair de Wed Nieuwenhuls op de Markt onraad en kreeg men vermoeden dat er een vreemd persoon in hais waa die door het struikelen over een emmer in den gang zijn tegenwoordigheid verried Hy schynt toen het hazopad gekozen te hebben althans door de politie is vervolgens huis en tuin doorzocht en niets gevonden Hedennacht is dooi de stoomtram van hier op Bodegraven een man orerreden zekere CorDelis Krom oud ii jaar dis Mrst ia de BabiJheid onder dak werd gebracht en vervolgens doch onder het vervoer is hij overleden naar het Gssthois alhier Wü vestigen de aandacht op het in dit nr voorkomende stuk van den heer Spruijt Heelmeester van het Ziekonhuis die naar aanleiding van dit ongeluk opmerkingen qiaakt die alleszins behartiging verdienen Er is schrijft men van het Parysche tentooostellingsterrein aan bet N v d U nog wel geen algemeene tentoonstelling geweest waar de elektriciteit met zooveel breedheid optrad Zg heeft hier in de machinegalerij met eenige inzendingen eene ruimte van 1700 vierk meter ingenomen s Avonds herschept zij de machinezaal naar waarheid in een toorerpaleis ZeJMn taohtig kapitale booglampen verspreiden in de zaal een helder wit FEVILLETOX Gabrio en Camilla Een verhaal uit Milaan DOOK GÜILIO CARCANO yry naar het Ilaltaanich DOOR VANESSA 16 IV Maar zich tot Gabrio wendende en radende wat in hem omging Vroeg zijne zuster Hebt gij hem herkend Maar al te goed En nuP Wat gebeuren moet zal gebeuren En dit zeggende drukte hiJ bedaard de hand van faoline die hem zag verbloeken Arme Gabrio hernam zij Wat wilt gij Ik weet het wel alles is voorbij voorbij mijne dwaze illusies voorbij mijn droom van ëén dag En zonder iots meer te zeggen gingen zij op weg Maar vóór zij aan de plaats kwomen waar hunne moedor en de meester gebleven waren besloten Paolina on haar broeder om er niets van te zoggen omdat het den meester en hoar nuttelooze smart zou licht en worden daarby gesteund door vier kronen elk van zes grootere lampen behalve nog de lampen op kappen en galerijen Naar berekening is er s avonds eene lichtsterkte vin 80 tot 90 duizend carcel lampen Op zichzelve is dit reeds een ongehoorde verlichting maar zq wordt nog belangrijk versterkt door het licht van de inzenders in deze materie Bovenaan staat een reusachtige inzending van Edison daar is het s avonds eenvoudig oogverblindend door de duizendeji gloeilampjes Een eigenaardig effect maakt t op de wandeling wanneer men boren zijn hoofd ontz lijke gevaarten ziet aanrollen Geen richtbaie kracht drijft hen voort en toch naderen zg mat onverstoorbare gewisheid en dragen op hun rug vele tientallen meuachen Het zijn de verplaatsbare broggen welke gediend hebben bü de opstelling van de machinerieën en thans de bezoekers van het eene einde van de zaal naar het andere vervoeren De onzichtbare krocht die hen voondryft ia de eleltrioiteit De politi te Nieuw BoitWi deed ji Woensdag een belangrijke ontdekking Bij de verschijning nl van den veldwachter F A in een hut aldaar om voor de lOjarige volkstelling de bevolking op te nemen nam iemand zeer haastig de vlucht De veldwachter die argwaan begon te koesteren vroeg aan de bewoners de roden daarvan waarop hem werd meegedeeld dat het iemand was die bang voor de politie waa A begaf zich naar een anderen veldwachter beiden stelden een onderzoek in en kwamen met behulp van het politieblad tot de ontdekking dat de vluchteling verscheidene vonnissen bad ondergaan voor eenigen ty d veroordeeld was ter oorzake van diefstal van geld te Amsterdam en reeds tweemaal door de Pruisische politie over de grenzen was teruggebracht Hy heeft zich in bovengenoemde plaats ongeveer een maand schuil gehouden en is thans onder geleide der politie naar Assen getrailsporteerd veroorzaken en zy zeiden dat ook aan Lnodice die met teekens zeide dat zü dat in zichzelve ook al gedacht had Het was Gabrio die aan de moeder ongerust over hun lang wegblyven deed begrypen dat het veroorzaakt was door Laodice die erg verschrikt was by het rien van eene troep ruiters daar zü hen niet had hooren aankomen Met deze halve waarheid stelden de weduwe en de meester zich tevreden Toen zy aan de schoolmeesters woning gekomen waren scheidden zy de weduwe en hare kinderen vervolgden zwygend hunnen weg terwyl de maan schitterend van achter de wolken te voorschyn kwam welke door hare stralen verlicht als luchtige geestverschüningen langs den horizont dreven V HET HAKT DAT SPREEKT En in hajy stil vertrek Verdiept zy zich in zoete droomeryen Gaossi Den volgenden dag was er op het voorplein in de keukens en in de kamers van het kasteel een heen en weder loopen en oene drukte zooals men er zelden zag De machese Francesco Maria gaf dien dag een van zyne diners Gewoonlijk gaf hy in het najaar drie diners welke de voornaamste plechtigheden waren in de familie en voor eene gansche week het onderwerp van de praatjes uit de buftrt ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr stil opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Een apotheker te Parijs is tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld en tot het betalen van 40 000 Jr schadevergoeJIng omdot hy zich vergissende bg het ktermaken van een recept 3ec dood veroorzaakt heeft aan den patient waarvoor het recept bestemd was De rechtbank heeft wat de gevangenzetting betreft geen streng vonnis geveld want drie maanden is het minimum der straf maar ten opzichte der schadevergoeding is zy streng geweest In den laatsten tyd heeft zich te Parys dikwyls het geval voorgedaan dat een apotheker bg het klaarmaken van een recept zich vergist teefl en waarschynlijk heeft dit bij de rechtbank gewogen en haar doen besluiten eene hooge som ter schadevergoeding vast te stellen Een belangwekkend geding aldos schrijft de Samarangsche Telefoon zal eerstdaags bü ouan justitieraad aanhangig gemaakt worden t betreft de betwisting van de 75 mille welke aan Kan Tiau San ahi houder van t lot waarop die prijs gevallen ia uitbetaald lyn Niet hem toeh komt dat lot dus evenmin de daarop gevallen Ie prijs toe maar wel aan zgn bediende den minderjarigen zoon van een te Koedoes woonachtigen Chineesohen kleinhandelaar Op den dag der trekking gaf de jongen zyn lot aan K T S met verzoek eens na te zien of daarop ook een prys gevallen was Toen dit werkelijk t geval bleek te zyn verzweeg K T 8 dit doch bracht den jongen den volgenden dag voor den notaris en nam hem aan als pleegkind terwyl hy tevens hem in zün gelgktgdig vervaardigd testament benoomde tot zynen unirerseelen erfgenaam yu kwam echter den vader te Koedoes deze gebeurtenis ter oore en op de verklaring van zy zoon I dat deze met zijn eigen geld t lot had gekocht en dit op de achterzyde met zyn naam in Cliin karakters gemerkt had eischte hy de 75 m van K T 8 die natuurlyk pertinent weigerde waarop onmiddelyk een klacht en een procos volgdon Volgen en de marchesa Ricciarda die niet slechts in naam meesteres dos huizes was verlangde dat op zulke dagen alles zoo word ingericht als met de omstandigheden en de waardigheid der familie strookte en xlat zy niet alloen tot uiterUjke proalvortooning maar tot iets emstigers dienen zouden In eene groote zoal die door de open deuren van het terras een vry gezicht op de lieve plekjes van den tuin toeliet zaten twaalf personen aan tafel niet moer en niet minder juist het getal door den marchese voor deze diners vastgesteld Behalve don jongen baron Beimond en de oude neef en nicht die in het najaar steeds zyne gasten waren zag men nog vyf personen Hy die hot meest de aandacht trok en op de eereplaats naast de vrouw des huizes gezoten was was een hoor van omstraeks veertig jaar met een hoog eonigszins kaal voorhoofd een open oog on een opgeruimd on goedig gezicht hy sprak gaarne on met eene heldere stem ofschoon hy eenige letters onduidelyk uitsprak aan eene zekere onderscheiding die de dame hem bewees merkte men dat hy onder de gasten de gen ichtigste persoon was Aan de linkerzyde van de marchesa zat baron Eaimondo naast den oudon raarchese en zijne kinderen zaten de andere gasten en genoodigdon zonder onderscfieid en onder hen de deftije geestjaUjko dien de marchesa den vorigen dag padre letttre genoemd had toon zij hom verzocht had om plaats te nemen in haar rijtuig Links naast hem zat de proost van het naaste stadje on allerlaatst de districts coinmis