Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1889

1889 Woensdag 7 Aiigostps N 3085 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken De ingendlng van adve rtentifln kan gescUeden tot é6n uur des namiddags van den dag der uitgave SCHOUWBURG Groote Markt Nederlandsche JLAa Tooneel isten Directie @@ CHARLES DE Li NAR DINSDAG 6 AUGUSTUS Gastvoorstellingen van Mevr KLEIJ en den Heer L H CRI8PIJN Beroemd Drama in 8 Bedrgven van d Bnnery WOEl SDAG 7 AUGUSTUS JACK THE RIPPER DE SCHRIK VAl LO DEiY Drama Nooit vertoond PRIJZBV HEB PLAAISBN Iste Rang ƒ 1 25 2de Bang 75 Cents 3de Rang 50 Cents 4de Rang 30 Cents ABONNEMENTSKAARTEN Iste Rang 10 a ƒ 10 te verkrggen aan den Schouwburg en bg den fleer I S KEISER Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur a 10 Cents extra per plaats Aanva ng 8 Uur Jbureau geopend 7 Vur Gouda Snelpersdruk van A BEINKMAN Zoon Laat ik hopen dat deze aanmerkingen aanleiding geven tot verbetering in den bestaanden toesland voor m j die in den regel geroepen is verdere hulp te verleenen is het ontmoedigend wanneer patiënten in dergelijken toestand tot mq komen Onder dankzegging M de Bedacteur voor de verleende plaatsruimte Hoogachtend UEd Dw Dr 8PEUIJT Heelmeester van het ziekenhuis 33r Staats loteriJ Tweede Klasse trekking van Maandag S Augustus No 4282 ƒ BOOO No 8251 ƒ 1600 No 4414 ƒ 1000 No 73B7 ƒ 400 No 6826 5980 12014 18335 16238 18574 19211 Prgzen van 30 15 2591 6297 8102 10952 13166 15689 18208 86 2600 6353 8109 10976 13178 15771 18361 132 2806 6386 8245 10994 13206 15790 18431 223 3018 5418 8289 11068 13248 15808 18469 299 3022 6601 8376 11093 13337 15829 18514 306 3114 5603 8424 11117 13345 15879 18520 424 3169 6607 8450 11199 13369 15927 18621 426 3174 5614 8616 11227 13384 15960 18543 432 3233 6624 8649 11234 13451 16994 18581 466 3236 6627 8660 1 1248 13486 16000 18627 501 3247 6663 8690 11266 13496 16009 18648 648 3278 6663 8631 11282 13497 16013 18702 562 3299 5668 8642 11301 13560 16047 18729 567 3460 5676 8666 11310 13572 16068 18754 610 3477 6703 8694 11379 13606 16186 18773 669 3602 6808 8698 11432 13613 16304 18779 763 3607 6810 8713 11434 13620 16339 18870 823 3622 5847 8744 11458 13739 16421 18884 830 3528 6908 8769 11609 13750 16443 18966 861 3562 6017 8776 11626 13809 16681 18994 871 3567 6045 8815 11619 13842 16643 19062 897 3580 6072 8910 11676 13957 16864 19069 909 3649 6104 8966 11696 14095 18 17 19137 919 3668 6176 9008 11712 14120 16819 19240 971 3690 8184 9069 11722 14167 16821 19321 1040 3732 8197 9063 11787 14194 16929 19323 1070 3742 6206 9158 11790 14251 16975 19346 1080 3788 8493 9227 11825 14257 17039 19354 1152 3827 8497 9328 11877 14268 17121 19876 1268 3916 6579 9329 11890 14429 17161 19408 1338 4041 6591 9331 11906 14455 17300 19433 1357 4163 6706 946Q 11921 14456 17307 19458 1393 4173 6730 9472 12026 14485 17313 19470 1656 4190 6749 9612 12032 14517 17324 19505 1586 4238 6757 9681 12044 14624 17389 19512 1641 4242 6806 9690 12064 14638 17441 19564 4264 6862 9699 12115 14664 17482 19610 4391 6866 9703 12124 14688 17515 196631706 4397 8926 9798 12163 14717 17630 196641711 4476 7181 9831 12265 14861 17646 198381722 4620 7212 9848 12348 14947 17553 199101784 4583 7364 9893 12372 14981 17608 199661790 4665 7438 9959 12419 14985 17609 200671867 4619 7499 9989 12428 15019 17878 20074 2005 4702 7506 10028 12435 16063 17730 201032038 4746 7575 10091 12453 15162 17762 201902107 4757 7577 10177 12640 16212 17772 20231 2112 4808 761710338 12835 16283 17773 20287 2153 4813 7628 10417 12643 15370 17798 202722168 4832 7783 10468 12700 15401 17816 204962199 4849 7816 10486 12702 16481 17827 205762222 4857 7833 10600 12712 16493 17908 208082316 4870 7882 10540 12713 15612 17946 2068523 0 4879 7885 10586 12732 16519 17956 20754 2360 4899 7898 10642 1275J 15530 18042 20830 2363 4976 7915 10884 12771 15534 18075 208962414 6037 7945 10793 12822 15558 18103 209072421 6066 7970 10847 12849 16824 1811j 209702423 5089 8023 10888 13003 15647 18119 209722461 6103 8042 10903 13009 15651 18184 209862519 6267 8096 10904 13134 16655 18195 20998 2558 BElIRSBËttlGHT AMSTEUDAM 6 Augustua Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen zeer vast W l maildienst 8 y hooger Ncd bank 1 lager Zweden Noorwegen 2 flauwer INRICHTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE OP HINDEE KUNNEN VEEOOKZAKEN BtyRGEMEESTEE en WETHOÜDEES van Gouda Haken bekend dat bij koninklqk besluit van 9 Juli 1889 No 27 met vernietiging van hun besluit van 3 Januari 1889 aan J G Smits en zgne recht verkrqgenden onder zekere voorwaarden alsnog vergunning is verleend tot het oprichten eener varkensUachtery in het perceel aan de Wijdstraat W jk A No 173 kadastraal bekend in Sectie B No 859 Geschiedende deze kennisgeving ter voldoening aan art 8 in verband met art 16 der Wet van 2 Juni 1875 Staatsblad No 961 GOUDA 3 Augustus 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd H W G KONING 1 B Do Secretaris BEOUWEE UEBIG S Vleescli Eztract bederft nooit verbetert en versterkt Soepen Sauzen Groenten en andere spyzen ADVERTENTZËN Heden overleed voorzien van de H H Sacramenten na een kortstondig doch smarteiyk lyden mgn geliefde Broeder de Heer HÜBEBTUS PETROS NICOLA AS KOEMANS HELENA MARIA EOEMANS 6ouda 2 Aug 1889 Gisteren ontvingen wg de verpletterende tgdiiig dat onze Zoon en Broeder NICOLAAS 1 Luit Genie den 26 Jali te Tjade Kedjoeroean is gesnenreld FamUie HAGBMAN Dordrecht 2 Augustus 1889 Heden overleed tot mgne diepe droefheid mgn geliefde Echtgenoote D PEEK in den ouderdom van 38 jaar K J VAK INGBN Qmda 5 Augustus 1889 Voor de vele en hartelgke bewgzen van belangstelling tgdens de langdurige ziekte en voor de deelneming betoond bg het overlgden van onzen lieven GERRIT JAN betuigen wg bok namens onze Familie onzen oprechten dank N M ENGELBREGT A M ENGBLBREGT VAM DKN BnDE Gouda 5 Augustus 1889 Groote Sorteering NIEUWE DASSEiV van fO IO af A 7 OS Az Kleiweg E 73 en73 Hermetisch gesloten Inmaakflacons Tan af 22 Cent Verder alle soorten GROENTEN FRUITEN en KRUIDEN voor den inmaak 15 en 20 Cent per Pond J GERRITSEIX De Qoudsclie Madiiiiefabriek vroeger COSUN Co beveelt zich aan voor de LEVERINC vao Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders TORTELDUIF weggevlogen uit perceel Wgk C 33 op de GOOWE Terug te bezorgen en belouning bg den Heer NORTIER er naast Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringp HoUandsche uitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder dia aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van bet bednw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Auguatus 1889 Zondagavond ten 7 brand uitgebroken in de voning van den pachter der Stadsgehoorzaal te Leiden welke brand zoo snel toenam dat spoedig de geheele zaal in vlam stond De brandweer heeft alleen de belendende huizen kunnen sparen De brand is ontstaan op den bovenverdieping der woning waar de kinderen slapen De pachter was met vrouw en twee kinderen naar het station ge an om een familielid weg te brengen terw l de huishoudster met twee kinderen van 4 en 7 jaren tehuis was De oudste dier kinderen was door haar naar bed gebracht kort waarna de brand door haar ontdekt werd Men vermoedt dat dit kind met lucifers gespeeld heeft hetgeen het wel meer deed Gedurende den brand werd het kind vermist zoodat men vreesde dat het in de vlammen was omgekomen Gisteren ochtend werd dan ook het verkoolde 1 lge onder da painhoopea gevondeo Kngelsohe snelsohrqvers hebben een wedstrijd gehouden ter beslissing van de vraag hoeveel woorden er op eene briefkaart geschreven kunnen worden Sylvanus Jones van Richmond won dec prijs Hg had op een briefkaart S 784 morim geschreven Een pleizierreisje in Afrika Eene jonge dame te Milaan de 19 jarige baronesse Cantoni eene dame die zoowel wegens hare buitengewone schoonheid als hare zonderlinge grillen bekend ia heeft het plan opgevat voor louter pleizier tegen November van dit jaar eene reis in het binnenland van Afrika te ondernemen De stoutmoedige toeriste wordt vergezeld door eene oudere dame die tot den aanzienleken Oostenrgkscben adel behoort Maar behalve deze oudere dame is er nog een heete troep FEVILLETOK Gabrio en Camilla Men verhatd uit MUaan DOOK OÜILIO OABCANO Vrij naar het Hatiaaiuch DOOB VANESSA V Maar maar hernam de marchese in ons klein legerkamp heerscht nu wel eenige verwarring reeds drie monsignori zgn naar een beter leven overgegaan en den eenen of anderen dag kan ook de zetel van San Carlo ledig staan vDaar denkt men wel aan geloof mij Signor marchese danr denkt men ernstig aan zoowel te Bome als te Weenen Het is vreemd kon graaf Gian Einaldo zich niet weerhouden te zeggen dat stelfs de opvolger van San Ambrogio ons uit Weenen moet toebesohikt worden Altijd grappig die waarde graaf zeide de mar chesa haastig en met waardigheid voegde zij er bg er zgn privilegies en rechten en de ijon ordaten zijn niet voor niets gemaakt Dat God dan in dat geval aan die heeren eene kameijuffrouwen en lakeiei aangeworven De karavaan zal in baar geheel onder de bevelen staan van den kolonel Camperio De reis die precies don 1 November begint zal 18 maanden duren Eerst wordt Aden en dan Haswwah bezocht en dan is de koene reizigster in allen ernst voornemens den tocht naar t binnenland vin t Zwarte Werelddeel te ondernemen In de Med Nam maakt de Heer Goold uitvoerige waarnemingen over den invloed van hot electrische licht op de oogen openbaar Hij is daarbij o a tot de volgende uitkomsten gekomen Het electrische licht is dat der toekomst en is in hygiënisch opzicht in alle doelen boven gaslicht te verkiezen terwqi nadeelen zich tot dusverre alleen bq wetenschappelijke waarnamen en werklieden die met electriseh licht bezig waren hebben voorgedaan welke nadeelen ontstonden door de groote sterkte der lichtgolvingen Deze veroorzaakten soms ontsteking vnn het oog die echter onder geschikte behandeling binnen 3 a 3 d r o week werkUedso en wetenschappelyke onderzoekers die 2ich langoren tijd en in de nabijheid van electriseh licht bezig houdec moeten dus door gekleurde brillen hunne oogen beschutten Het booglicht in besloten ruimte is door het flikkeren ongemakkelgk en verdient het verbeterde Edison s gloeilicht hier de voorkeur Goede eetlust Eene eigenaardige weddenschap werd onlangs volgens het Russische Blad Do op het marktplein te Woronesh aangegaan Eene fataoenlgk gekleede dame beklaagde zich bij eene verkoopster van brood dat de brooden voortdurend kleiner werden rDe tarwe is toch niet duur en do broodjes zgn zoo klein een enkele beet en een broodje van drie kopeken is weg De koopvronwtjes te Woroneeh zgn intusschen ook geen katjes om zonder handschoenen aan t keuze ingere gelgk aan die van het goede volk van Milaan toen het den prefect van Theodosia tot zgn herder koos En dat vooral spoedig voegde de pater er bg lachende om hetgeen gn i Gian gezegd had iromdat de tgden moeilgk zgn Wie zou dat niet weten hernam de marohesa Riociarda Maar de voorzichtigheid is eene goede raadgeefster die zich nooit van de kracht scheidt Voorzichtigheid en kracht zgn de twee beginselen die elkaar helpen maar ik o choon eene vrouw raad de kracht En de eerwaarde de marohesa heeft gelgk Wij moeten in de politieke omstandigheden waarin wij ons bevinden verstandig handelen en oplettend luisteren naar de stem van wat ook ik ttaatkundige morikhUgheid noemen zal De gelegenheid is bijzonder guhstig en wee ons zoo wg die laten ontsnappen Het land wordt maar al te zeer ontrust door de hersenschimmen van eenige weinigen Graaf Gian Einaldo glimlachte in ziohzelven en schudde even het hoofd en ofschoon een woord scherp als een pgl op zijne lippen zweefde antwoordde hij toch niets Apropos zeide de heer des huizes hebben de heeren de dagorde van zijne m esteit gelezen bij gelegenheid van de geboorte van den keizerlijken prins Wg hebben het in de courant zeide de padre lettire Het is niet kwaad maar het is niet genoeg ADVBBTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt pakken en zij zijn er evenmin als ergens elders mee ingenomen dat men haar bedingt of aanmerkingen op hare koopwaar maakt Onze broodverkoopster ergerde zich dan ook verschrikkelijk aan de aanmerking van de andere en wilde deze twintig broodjes van drie kopeken om niet te geren als zij een van die broodjes zelfs in vgf beten naar binnen kon krijgen De op haar manier thans beleedigde vrouw nam in goed vertrouwen op haar niet te klein mondje het asifabod aan zg greep een broodje uit den korf drukte het wat in elkaar en hapte er dapper op los een twee drie keer Ongelooflijk snel verdween bet voorwerp der weddenschap tusschen de kaken der eetgrege vrouw en na de derde beet hield zij nog slechts een zeer klein brokje tusschen hare vingers Onder het schaterend gelach der talrijke omstanders moest onze koaprrosw de twintig broodjes uittellen en de overwinnsres in deze eetweddenschap ging er in triomf mee heen Dat ze haar wel bekomen In De Locomotief komt een lan verhaal voor van het bekende vergiftigingsgeval te Soerabiga dat in hoofdzaak eenslaitend is met hetgeen reeds is meegedeeld Waarschgnlijk heeft het vergif geiten in een ajam kodoq want het jonge mei e Van Delden dat ook gestorven is hoewel het niet aan den maaltijd had deelgenomen heeft den dag daarna ten huize van den heer Moll van dien kip gegeten Het werd evenals de heer Greig en de dames MoU wegens cholera behandeld Wat do oorzaak van den dood betreft achrgft De Loc 11 bestaat nagenoeg bij niemand meer twgfel aan vergiftiging Dr Smeding die lang heeft vastgehouden aan cholera moet ten slotte zgn gekomen tot het gevoelen der doctoren Leuzinger en Hoffman die beweren dat vergiftiging door arsenicum heeft plaata gehad Dat de geneesheeren hiertoe zgn gekomen is niet te verwonderen maar wel dat En wat staat er in vroeg de marohesa Ik herinner mij de juiste woorden niet maar zijne majesteit dankt de goddelijke genade die hem een zoon geschonken heeft en benoemt dezen tot kolonel van zijn eigen regiment enz numero enz en zegt dat hij voortaan den titel zal voeren van keizerlflke prins Eene interessante gebeurtenis riep graaf Gian Einaldo zich naar zijne dame wendende Een kolonel met een slaapmutsje op en een bavetje voor Al de dagbladen zijn er mede ingenomen hernam de andere Dat is waar verzekerde de proost tusschaf de hapjes door Ook de CiviltA Cattolioa O dio zullen wij maar laten rusten hernam haastig zijn eerwaarde Ik heb het al meer gezegd met allen eerbied voor de godgeleerde doch niet voor de politieke tteening van de redacteurs geloof ik dat dat blad niet zooals men het noemt op de hoogte van den tijd is Bij deze woorden bij deze openigke verklaring die misschien geen enkele van het aanzienigke gezelschap verwacht had keken eenigen elkander ter sluiks aan verbaasd onzeker en een oogenblik zwegen allen Ën hier zal het niet ongepast zgn om van dien persoon het weinige te vertellen wat er van gefluisterd werd sedert den dag dat hg in Milaan verscheen en voorzien van Invloedrijke aaa bevelingsbrieven zich in het huis van den marchese presenteorde en door hem met groote onderscheiding f