Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1889

ciarda dat in sommige historische momenten ik zal ze maar eens zoo noemen alle wapenen goed en heUig zgn en als wg in onze nabijheid vooral een zoo blind vasthouden zich aan sommige denkbeelden die al sedert tien jaren moesten begraven zijn als wij ook in onzen kring laat mij uitspreken graaf Gian Kinaldo getuigen zgn van zooveel verkeerds en in den omtrek dat weten allen juicht men het schijnt ongeloofelijk juicht men de emigratie toe en als men die dingen hoort en ziet hoe weinig men geeft om hen die blijven ten einde de tradities het gezag de grondbeginselen te bewaren alles in één woord zonder hetwelk niets Laten wij niet de loftrompet voor ons zelven steken zeide de marchese gJa maar de zaken zijn zooals ik zeg het gaat alles van kwaad tot erger er zgn voorbeelden in overvloed Dat is waar zeide iemand die nog geen mond had opengedaan de jonge baron Baimondo Gisteren nog is er een zonderling tooneel voorgovaUen hier dicht bg deze plaats Wat was datP wat is ergebeurdf vroeg de dame met belangsteUing De baron zonder acht te slaan op de wenken van zijn neef Galeazzo ging voort Wel ten gevolge van eene grap eene Mrdigheid heeft een zeiker iemand voor beschermer van de jonge meiqes gespeeld en heeft het met onzen Galeazzo te kwaad gekregen lij nadat in twee Tenokillende huizen drie personen waren gestorven die te samen hadden gegeten niet aan rergiftij ing sohjjnen te hebben gedaoht of er althans niet naar gehandeld en bébé Van Delden dio van een derzelfdo spiijzen had gegeten opnieanr als choleraiyderes hebben behandeld Nader is gebleken dat de kokkie ran meTrouw HoU geld had gevraagd Toorde taoen baroe hetgeen haar was geweigerd Merrouw MoU Snethlage die om welke reden is ons onbekend haar kokkie niet sohoen te vertrouwen had later aan de meid harer zuster gevraagd of deze niet vreesde dat de kokkie haar wegens do weigering alles leeht zou doen waarop de meid had geantwoord dat ig niet zoo djahat zou zijn Den dag van het diner echter heeft de kokkie aan de meid van mevrouw MoU Pfeiffer herhaaldelgk gevraagd wat zij toch in de keuken te doen had en gezegd dat i j er niets te maken had Een andere baboe die van de ajam kodoq wilde snoepen hoeft zg toegevoegd er zit babi in eet er niet van Er bestaat daarom sterk vermoeden dat de ajam kodoq vergittigd is geweest De heer MoU die ook aanval van krampen kreeg is door caatorolie beter geworden Een klein kindje van mevrouw MoU mocht niets anders eten dan rijst met wat vleesch kreeg van het diner niet meê eu is niet ziek geworden Slechts dejdngeYan Deldon naar wg meenen 16 a 17 jaren oud heeft meêgegeten zonder ziek te worden maar het is mogelijk dat hg van de jam kodoq of niet heeft genuttigd of een stukje getroffen waarin zich geen vergif bevond Het onderzoek in de zaak houdt de gemoederen te Soerabaja naar men bogrgpt voortdurend in spanning De gearresteerde kokkie en twee toekangs sepen blijven hardnekkig ontkennen en de Igkopening heeft geene beslissende resultaten gegeven wegens te weinig voorzorgen bij het aanbieden der te onderzoeken deelen van den heer Doeleman werden de kinderen gewo gen gemeten en hunne spierkracht onderzocht AUen waren in lengte gewicht en kracht toegenomen do grootste vermeerdering in gewicht bedroeg 6 in spierkracht zelfe 12 kilogrammen Nadat het onderzoek door eenige dames en heeren ouders en famUieleden bggewoond was afgeloopen zongen de kinderen het comité een danklied toe waarna als gewoonlijk de voorzitter van het comité de heer dr Van Beysen hen in bevattelgke taal toesprak De vroolgke frissche gezichljes der kleinen en een stevige handdruk van vader of moeder vertolkten den leden van het comité op welsprekende wijze de erkentelijkheid van allen Overmorgen vertrekt de tweede kolonie naar Leur NoordBrabant BDitenlaodsch Overzicbt De Temp meldt dat de heer Leroyer voorzitter van den Franschen Senaat de senatoren tegen Donderdag aanstaande bgeengeroepen heeft om zitting Ie nemen in het hof van justitie De wapenschouwing over deEngolsche vloot is gisteren schitterend geweest Te halfvier in den namiddag scheepte de Duitsche keizer vergezeld van prins Hendrik van Pruisen van den prius en de prinses van Wales en den Hertog van Cambridge zich in aan boord van hel koninklgke jacht Victoria and Jüert Toen werd de optocht gevormd met hot jacht Galatea aan de spits en vervolgens de Victoria and Attert de Hohemollern de Otiorne de Enchantrea en de Magdalena welke laatste den Lord mayor en de schepenen van Londen aan boord had Dit jachteneskader voer langs de linien der oorlogsschepen welker bemanningen op de ra s en in het want paradeerden en hoera riepen De wapenschouwing duurde tot halfzes waarna de admiralen en kapiteins der Britsche vloot door den Duitsohen keizer ontvangen werden Tusschen twee bejaarde dansmeesters te Komom in Hongarije de heeren Ludasy eu Marosy die wegens wederzijdsohe concurrentie elkaar nooit hebben kunnen verdragen is het eindelgk lot een uitbarsting gekomen Marosy hoeft in een advertentie iets gezegd hetwelk de ander zich als een schimp op zgn reeds veertigjarig meesterschap in het dansen heeft aangetrokken en waarvoor hg zgn tegenstander dan ook heeft uilgedaagd tot een duel maar een duel van nieuwe soort namelijk door middel der voeten De ander heeft dit aangenomen en zoo zuUen nu de beide oude heeren in het openbaar eens tegen elkander dansen met uitnoodiging aan het publiek om alsdan uitspraak te doen wie van beiden nog meester in zijn vak kan heeten Als een bewijs dat het financieel beheer in sommige gemeenten van ons vaderland nog veel tewenschen laat kan de mededeeling dienen van een inzender in Be Gemeenteatentt dat nl een hem bekend onderwijzer in zijn bezit heeft 4 a B bevelschriften van betaling ter voldoening zijner jaarwedde die den gemeenteontvanger verschillende keeren zijn aangeboden steeds echter vruchteloos daar voortdurend beweerd wordt dat er geen geld in kas is Engeland is in Afrika gelukkig geweest De veldtocht in Zuid Egypte heeft nl een onverwacht verloop gehad terwijl de Engelsche troepen noch op weg waren ten deele Assouan zelfs nog niet bereikt hadden heeft generaal GrenfeU het Zaterdag mogeIgk geoordeeld met de beide Egyptische colonnes den eigenlgken strijd aan te vangen en deze aanval werd met zooveel sueoes bekroond iix het begin van den strgd tevens het einde werd De eerste der Haagsche vacantie koloniën keerde gisteren middag in de stad terug In het lokaal Hadd n in do laatst dagen talrijke schermutselingen plaats gehad toen Donderdagavond de beide colonnes te Toski vereenigd waren deed generaal GrenfeU den volgende dag een verkenning die hem zulke resultaten leyerde dat hg tot den aanval kon besluiten Was door deterteurs in het Engelsche kamp bekend geworden dat de vgand tot het uiterste zou strijden en van geen overgeven zou willen weten de houding dor Derwischen bevestigde dit ten volle Van de 3000 man sneuvelde de helft waaronder Wadelig umi zelf terwijl het overschot van de gevreesde krijgsmacht in wanorde terugtrok Do Egyptenaren leden slechts geringe verliezen Generaal OrenfeU acht den strijd hiermede geëindigd en berichtte dat de Engelsche troepen die zelfs nog geen kruit hadden geroken konden terugkeeren Voor de Engelschan is het te hopen dat deze verwachting niet beschaamd zal worden De Belgische Kamer is nog niet gereed met de ontvangen werd Zgn naam was Don Mauro Onofri hg kwam zooals wg zeiden uit een stadje tusschen de Bomagna en Ie Marche Men zeide dat hij na vele lotswisselingen in den geesteUjken stand getreden en opgenomen in eene beruchte orde wier macht door de vervolgingen scheen aan te groeien voor eenigen tijd onderwgs gegeven had in een gesticht voor novicen vandaar de naam yaa padre lettirf iie hem nu nog gegeven werd door hen die niet tot de orde behoorden Niemand kon zeggen waarom hij uit de orde der jezuïeten getreden was noch wanneer noch in hoeverre hg nog met hen in gemeenschap stond en evenmin waarom h sedert een jaar in Lombardije was of bleef en hoe hg er leefd Hg was een van die menschen welke zich met eene soort van geheimzinnig duister omringen en nooit den rechten weg gaande hunne eigen gangen weten te verbergen hun eigen invloed te vergrooten en zich te doen vreezen Die woorden welke hem aan tafel bg den marcheae ontsnapten schenen aan aUen behalve aan graaf Gian Binaldo eene daad van verzet alleen de graaf wist hoe de ex pater sedert eenigen tgd een levendigen penneatrgd voerde in eene provinciale courant en weinig gehechtheid toonende aan de partg die hij eigenlijk nooit verlaten had de kampioen wilde worden van eene soort van politieke verzoening Ën daarop had hg misschien gedoeld met zijne jaist gekozen doch onbestemde woorden De padre lettire weet begon de marchesa Eic algemeeno beschouwingen over het ontwerp hetwelk de regeering reeds geruimen tgd geleden indiende tot regeUng en beperking van den arbeid van vrouwen en kinderen in fabrieken De rechterzijde is het volkomen eens met het ministerie De heeren Jacob Woeste en andere woordvoerders der clerioalen vonden het zeer goed dat de arbeid in de mijnen aan vrouwen en kinderen beneden de 14 jaren wordt verboden en een rustdag per week wordt voorgeschreven Daarentegen werd het ontwerp door de liberale bestreden De heer Anspach ofschoon de beperking van den arbeid voor kinderen goedkeurende vond het verkeerd ook den arbeid der vrouwen te beperken Anderen betoogden dat de glasbUiergen door het ontwerp zouden Igden omdat daar het werk der kinderen ook s nachts niet kan gemist worden De heer Bara achtte het ontwerp een inbreuk op de persoonUjke vrgheid zonder eenige zekerheid dat het de kwaal waartegen het gericht is zal verhelpen Eveneens spraken de heeren Pirmez Saiuctellette en Hardy tegen de wet De ministers Lejeüne en De Brugn die het ontwerp verdedigden vonden echter een krachtigen bondgenoot in den radicalen Brnsselachen afgevaardigde Janson die het beginsel der wet volkomen goedkeurde maar het betreurde dat de regeering niet verder was gegaan De heer Janson achtte ook en regeling van den werktgd voor mannen noodig en hoopte dat weldra een internationale wetgeving ter regeUng van den arbeid zou tot stand komen Vermoedelijk zullen de algemeene beraadslagingen nu spoedig worden gesloten Zaterdag ten minste was de belangstoUing reedt zoo verminderd dat er behalve den voorzitter slechts 13 afgevaardigden aanwezig waren De heer Woeste deelde nog mede dat hg zgn amendement introk waarbij hij bepaald wilde zien dat niemand op kerkelgke feestdagen tot werken kon gedwongen worden De Italiaansche Kamerzitting is onverwacht gesloten naar uit Boma gemeld wordt Deze zitting is slechts zeven maanden bgeen geweest Sommigen vermoeden dat de sluiting gevolgd zal worden door een ontbinding in elk geval moet de weigei ing der Kamers om nieuwe belastingen te voteeien de aanleiding geweest zgn tot het besluit In November moet de nieuwe zitting bgeenkomen en het is mogeljjk dat de financieele toestand voldoende verbetert om nieuwe verkiezingen overbodig te maken BEIEVEN ïïrr BOTTEEDAM xxm Sotierdam 5 Auguitiu Wat denkt de lezer van gemengde scholen Ik doel met die vraag niet op scholen die bezocht worden door kinderen van verschiUende geloofsbe Igdenis Dat dergelyke gemengde scholen wenschelgk zijn laX niemand die het inderdaad goed meent met het vaderland kunnen tegenspreken Het is wel niet het doel maar dan toch hst rechtstreekscb gevolg van de openbare school dat zg op hare banken de belijders van aUe religiën vereenigt Z 5ó doende leeren de kinderen van hun prilste jeugd met elkander in vrede om te gaan Worden er al geen vriendschapsbanden gesloten het aanhoudend saqienzqn brengt althans te weeg dat men elkander waardeert en wel zód erg dat het weinig scheelde of er kwam eene uitdaging Maar wie was datf Een zekere DaU Orso of Dall Orto een oude naam maar geen adel dat is zeker Een van die liberalen die als zg eene gelegenheid vinden om ons te beleedigen daarin groot vermaak scheppen een ingenienrtje als zij mg goed ingelicht hebben die niet ver van hier een hniqe heeft WatP hijP riep de marchese 01 gq lothooti en de moeder wondde zich naar Galeazzo ik hotJrdat het niets te beteekenen m1 hebben anders zat hij met ons te doen krggen Kom komi laten wg er maar niet meer over praten zeide de zoon ongeduldig want de schuld lag misschien aan mij het is eene afgedane zaak Afgedaan afgedaanP antwoordde de baron ik heb op dat oogenblik mgn best gedaan om mg in te houden en Galeazzo tot bedaren te brengen maar wat dien anderen betreft hem zou ik gaarne een lesje geven zooals hij verdient En weder zeide de marchese die altgd vrede wilde maken Ik ken dien jongen man een bee e en ik kan ik wil niet verondersteUen Zie viel zijne vrouw hem in de rede dat is nu eene van die buitensporigheden waarvan ik juist sprak Het is eene beleediging onzen zoon on aangedaan Wordt termlfd minst genomen dat men elkander verdraagt Zelfs met het laatste is reeds veel gewonnen Zonder verdraagzaamheid toch geen rust en vrede in de maatschappelijke samenleving Mijn ideaal reikt zel nog verder Was ik alleenbeerscher ik zou onvrgzinnig genoeg zijn om geen secteschool te dulden omdat zg uit den aard van haar wezen bestemd is de aankomende staatsburgers van elkander te vervreemden en hen ten laatste vijandig tegenover elkander te steUen Ik zou slechts onderwgs van staatswege toelaten met neutraal verplichtend onderwijs En op die onzijdige openbare scholen zou ik eene bevolking brengen niet slechts gemengd naar den godsdienst maar ook gemengd naar den maatschappelijken stand arm en rgk door elkander Op die manier zou tevens eene kansrekening ontstaan om de klassonhaat even als de godsdiensthaat tot een minimum te beperken Een goed en nuttig werk zou ik op die wijs tot stand brengen Immers klassenhaat en godsdiensthaat zgn de kankers der maatschappg die haar wat vroeger of wat later ten verderve moeten voeren Doch waartoe mg nog langer overgegeven aan illuaiënP Ik durf er mijn Zondagschen hoed om verwedden dat ik nooit aUeenheerscher zal worden en zoo zal ik dan mijne fraaie plannen nimmer op het getouw kunnen zetten Indien ik in den aanhef vroeg wat de lezer denkt van de gemengde school dan bedoelde ik daarmede uitsluitend scholen met eene gemengde bevolking van jongens en meisjes Vrij algemeen schijnt men er geen bezwaar tegen te hebben om kinderen jongens en meisjes van zestot twaalQarigen leeftijd in eène en dezelfde school te vereenigen Maar hoe moet het gaan met het uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwgsP Gaat het aan en is het gewenscht te achten aankomende jongens en meiqes gezamenlijk in dezelfde lokalen te plaatsen Ik weet niet welk antwoord op die vraag men te Gouda en Omstreken geneigd is te geven Wèl weet ik dat er hier ter stede verschiUend over wordt geoordeeld Ik geloof evenwel niet te ver te gaan wanneer ik beweer dat de overgroote meerderheid tegen den maatregel is en dat slechts eone kleine minderheid hom aanbevelingswaardig acht Eigenlgk is het goheele vraagstuk geen vraagstuk Paarom zou men jongens en meisjes in één schoollokaal vereenigen P Het kan zonder twijfel gebeuren dat eene school voor jongens niet geheol te bevolken is en dan zou men er wat meisjes bij kunnen stoppen Ia omgekeerde rede zou met een meisjesschool hetzelide kunnen geschieden Doch bet betrekkelgk kleine geldemk belang voor eene groota gemeente eenig uitstel voor het bouwen eener nieuwe school mag geen gewicht van eenige beteekenis in de school leggen Op zich zelf genomen moet het den schijn hebben alsof het de voorkeur verdient er afsonderlijke jongensen afzonderlgke meisjesscholen er op na te houden Slechts redenen van meer overwegend belang zouden ii toe kunnen voeren den grooten weg te verlaten en een zijpad in te slaan Welke nu zijn die redenen van overwegenden aard Moet men de minderheid gelooven dan zgn zij van paedagogischen aard Doch vraagt men eene nauwkeurige duidelgke omschrgving van die paedngogische voordeelen dan wordt men niet zelden met algemeenheden afgescheept Wg hebben hier kort geleden de quaestie te beslissen gehad naar aanleiding van scholen in het voormalige Delftshaven die men uit aanmerking van hare niet zeer ruime bevolking heeft willen samensmelten Krachtig protest van den kant der ouders van de meisjes die namelijk de ouders er voor bedankten de eventuesle gevolgen van het samenzijn met de aankomende knapen te ondergaan De overgroote meerderheid van den gemeenteraad heeft de ouders in het gelijk gesteld zoodat de meisjes eene afzonderlijke school voor uitgebreid lager onderwgs hebben behouden Ik herhaal evenwel dat indien de gemeenteraad eene tegenovergestelde beslissing had genomen dan nog van geen paedagogisch maar slechts van ün finantieel voordeel voor de gemeente sprake Wtt geweest zgn daar zij dan ééa schodl had kunnen opruimen Zoekende naar het paedagogisch belang blgf ik in het duister rondtasten Misschien kan er meer wedgvor ontstaan indien jongens on meisjes bg het ontvangen van onderwijs tegenover eUcander worden geplaatst Die steUing zou evenwel op niét minder goede gronden bestreden als verdedigd kunnen worden In elk geval loopt men gevaar dat de prikkel om meer en beter te leeren verlamd wordt door de afleiding die aan de jonge heertjes en jonge dametjes verschaft wordt Of gelooft men in voUen ernst dat een aankomende jongen geen oog heeft voor de lieftalligheid van een aankomend meiqe en omgekeerd dat zulk een meisje een aardige knappejongen niet weet te onderscheiden van een saaien lummel Ware het 00 in de volkstaal zou het woord Xalverliiifde aiet te vulden zgn Men behoeft niet eens aan ondeugd en onzedelqkheid U denken om in te zien dat het zonder nooddwang de voorkeur verdient er a£sonderlijke jongens en a onderlijke meisjesscholen op na te houden Ik voor mg ben zelfs van de wenscheIgkheid dier afscheiding dermate overtuigd dat ik had ik iets te zeggen ook op de lagere school de jongens en meisjes van elkander gescheiden zon honden De oude HoUandiche stelregel is nog zoo verwerpelgk niet waar hij decreteert dat wie brand voorkomen wil geen vuur en stroo bij elkander behoort te brengen De toestanden te Amsterdam en de afloop der herstemming voor den Gemeenteraad aldaar hebben hier ter stede een nagalm In een mijner eerste brieven heb ik met feiten en cijfers bewezen welke enorme voordeelen onze gemeente trekt uit het door haar gevolgde stelsel van eigen beheer Ik heb gewezen op de bepalingen van de Gemeentewet die voortehrgven dat voor verstrekkingen van gemeentewege niet hooger mag worden in rekening gebracht dan noodig is te achten om den betalen naar evenredigheid van het gebruik of genot dat hij heeft in de kosten van aanleg onderhoud of verstrekking van het door hem gebruikte of genotene te doen dragen Maar ik heb gelijktgdig in het licht gesteld dat zich daarnaast sints onbengeIgke jaren en met toestemming van het Hooger Bestuur het stelsel heeft geplaatst van het privaatrechtelgk bezit der gemeenten Daarvan heeft Botterdam gebruik gemaakt om het verschaffen van gezuiverd drinkwater gaslicht enz in eigen beheer te nemen Da gemeentekas geniet alsnu de voordeelen die anders aan een paar maatschappijen zouden toevloeien Met behulp van de voordeelen zgn achtereenvolgens groota zaken ook die welke met de aanhoudende uitbreiding der gemeente in betrekking staan bestreden zonder verhooging van belasting Ta Amsterdam daarentegen heeft men vastgehouden aan het concessiestelsel en de burgerij wordt daardoor niet slechts zwaarder belast dan noodzakelgk ware maar tevens door de geconcessioneerde maatschappgon ontzettend slecht bediend Getuige hetgeen met de Duinwatermaatschappg zoo al is voorgevallen Hot bier ter stede verschgnende Zondagiblad heeft nu kunnen goedvinden de te Rotterdam en te Amsterdam gevolgde stelsels eens tegenover elkander t e plaatsen en een balans op te maken ten gunste van de Maasstad Fluks is daarop het mede te Rotterdam verschgnende ultramontaansche orgaan de Haalbode in het krgt getreden Het heef drie lange hoofdartikelen aan het onderwerp gewijd die ik u niet ter lezing kan aanbevellm want zg hangen als droog tand aan elkander De toeleg heeft niettemin een zeer boosaardig karakter en het is uitsluitend daarom dat ik er do aandacht op vestig üe iiaoAode ignoreert namelijk het stelsel van priraatrechtelgk bezit volkomen om zich krampachtig vast te kümpen aan het vorenbedoeUle voorschrift van de Gemeentewet De slotsom is dan natuurlgk dat de gemeentekas gaenerlei voordeel genieten nog ean Drinkwaterleiding Gasfabrieken Handelsinrichtingen en Droogdokken Alles moet gedaan en geleverd worden ten kattende prijs De burgers worden nu zoo heet gevild Zg betalen vermende accgnten Het gas moet voortaan worden geleverd voor 3 oenten per kubiek meter Op burgers I ten strgde I Op naar de eerste de beste Botterdamscbe stembus I Op winkeliers en neringdoenden omgordt u de lendenen verdrgft de raadsleden van hunne zetels de wethouders uit bun ambt den Burgemeester neen hut dien man zitten want die wordt door den Konig aangestold maar maakt voor het overige schoon schip I Goedkoop gas goedkoop drinkwater I Mn avant Boum I Men ziet het hetgeen te Amsterdam bij de herstemming plaats had heeft hier den clericaal het water uit den mond doen loopen Hg beproeft ook te Rotterdam ontevredenheid te wekken eu hoopt daarvan gebruik te maken om zetels in den Gemeenteraad te veroveren Zal die toeleg gelukken P Ik geloof het niet Te Amsterdam bestonden gegronde redenen om te klagen en de daardoor in het leven geroepen ontevredenheid kon met goed gevolg worden geëxploiteerd door radioalen en clerioalen Te Rotterdam daarentegen bestaat geen gegronde reden van ontevredenheid tegen het gemeentebestuur Alles gut goed en vooruit En nu is het zeker eene waarheid dat o a het drinkwater en het gas tot lageren prgs door de gemeente zouden kunnen geleverd worden maar hetgeen daardoor minder in de gemeentekas zou vloeien zou door haar moeten gevonden worden in verhooging van belasting Hetgeen de verbruikers zoo doende aan den eenen kant won zou hij aan den anderen kant terstond weder verliezen Hg is zonder twijfel wgs genoeg om in te zien dat hg bg de geheele manoeuvre geen cent zou verdienen Daarbg komt dan nog dat de gemeente alles tegen den hutenden prijs leverende door het stelsel van eigen beheer de burgerg als nog altijd zal hebben bevoordeeld met he aUeraanzienUjkat bedrag van de winst die wareconcessie verleend in den zak van den concessionarisen zijne aandeelhouders zou Zijn gevloeid Ik bendaar ook geen oogenblik bevreesd dat de onvrigzinnigen en in zullen slagen hier eene beweging inhet genre van de Amsterdamsche in het leven teroepen NEMO SSl Staats loteriJ Tweede Klasse trekking van Dinsdag 6 Augustus No 10072 ƒ 20000 No 10086 12337 1000 No 6988 16453 400 No 932 14197 200 No 761 2886 7405 9778 10846 11715 16959 1000 Prgzen van ƒ 30 10 2619 6797 8970 10992 13402 16072 18483 46 2644 5817 8984 11010 13404 16129 18510 70 2733 58B3 9014 11046 13406 16150 18566 144 2771 5890 9061 11122 13460 16190 18637 162 2793 081 9074 11144 13486 16271 18656 260 2877 6138 9086 11233 13498 16313 18686 264 3061 6200 9129 11263 13499 16324 18768 288 3086 6258 9161 11269 13552 16329 18807 405 3118 6268 9199 11391 13565 16335 18844 462 3124 6284 9248 11400 13600 16336 18906 478 3172 6298 9270 11418 13610 16374 18981 482 3286 6435 9285 11430 18790 16418 19000 486 3387 6440 9308 11456 13798 16477 19067 494 3461 6489 9361 11470 13827 16496 19074 661 3475 6616 9379 11486 13876 16643 19096 684 3510 6544 9458 11641 13926 16646 19186 680 3666 6646 9467 11566 13973 16725 19264 698 3585 6649 9473 11677 14031 16876 19383 782 3697 6569 9474 11843 14037 16893 19401 859 3716 6841 9614 11963 14069 16908 1961 929 3833 6911 9674 11979 14086 16939 19640 1098 3839 6935 9692 11993 14113 17013 19558 1127 3841 6978 9696 12011 14286 17059 19567 1164 3940 6996 9671 12016 14310 17063 19585 1191 3996 7069 9672 12119 14315 17077 19647 1196 4040 7070 9692 12131 14406 17082 19718 1253 4045 7086 9735 12167 14423 17144 19727 1256 4048 7200 9797 12236 14428 17153 19742 1274 4063 7205 9869 12277 14441 17291 19779 1333 4083 7397 10000 12354 14481 17369 19782 1336 4228 7496 10026 12371 14619 17482 19870 1362 4246 7564 10030 12373 14543 17560 19954 1390 4272 7582 10064 12389 14627 17611 19966 1401 4286 758710074 12401 14763 17620 19971 1448 4415 762410112 12488 14781 17662 20017 1451 4436 7642 10146 12494 14796 17728 20026 1468 4456 7688 10149 12623 14911 17740 20028 1486 4498 7720 10192 12661 14969 17778 20068 1494 4515 7763 10194 12693 14984 17833 20086 1589 4641 783710197 12697 16068 17884 20088 1634 4677 7899 10318 12662 15069 17912 20097 1669 4689 7966 10329 12667 15072 17922 20133 1880 4836 8050 10385 12715 15131 17930 20175 1898 5011 8110 10399 12726 16204 18011 20179 2002 5062 814210464 12775 15235 18056 20198 2007 6134 8201 10467 12866 15327 18073 20214 20J1 6136 827810496 12867 16389 18146 20219 2014 5172 8364 10504 12881 16585 18168 20879 2062 6348 8388 10527 12966 15612 18173 20485 2067 6371 8391 10591 12967 15623 18180 20489 2074 5411 8393 10606 12974 15635 18198 20680 2119 6438 844410617 12983 15646 18264 20628 2165 6462 8462 10652 13029 15691 18273 20649 2240 6472 849310816 13036 16726 18280 20661 2261 5589 8537 10882 13117 16794 18289 20760 2312 6698 8805 10889 13162 15827 18295 20782 2319 6606 8812 10906 13209 16849 18318 20885 2337 5617 8826 10943 13218 16864 18344 20927 2391 6666 8858 10966 13263 15869 18369 20939 2480 5745 8902 10984 13316 16885 18381 20960 2651 5787 8932 10987 13347 15919 2e KUsse Ie Lgst No 3649 moet zgn 3659 pëtrolbumnoteëringën van de Makelaars Cantzlaar SohalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfiist ƒ 8 86 Geïmporteerd fust ƒ 8 90 September October November en Decemberlevering ƒ 8 95 KEXmSGEFlXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 17 18 en 19 der Wet van den 14n September 1866 Staattblad no 138 betrekkelijk de inkwartiering en het onderhoud van het Krijgsvolk enz Brengen ter algemeene kennis