Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1889

SCHOUWBURG Groote Markt 1889 Donderdag 8 Aagastos N 3986 Tooneel istjen CHARLES DE LA NAR rV e d e r 1 a n d s c h e Directie GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken DINSDAG 6 AUGUSTUS Beroemd Drama in 8 Bedryven van d Ennery Gastvoorstellingen van Mevr KLEIJ en den Heer L H CRISPIJN WOE SDAG 7 AUGUSTUS JACK THE RIPPER DE SCHRIK AN LOIVDEIV Groot Engelsch Sensatiedrama in 5 Bedryven Nooit vertoond PBIJZMN DBB PLAAiaBlfi 1ste Rang ƒ 1 25 2de Rang 75 Cents 3de Rang 50 Cents 4de Rang 30 CenU ABONNEMENTSKAARTEN 1ste Rang 10 i ƒ 10 te verkrygen aan den Schouw burg en by den fleer L S KEISEB Korte Tiendeweg D 88 Plaatsen te bespreken van 10 tot 4 uur ii 10 Cents extra per plaats Aanvang 8 Uur Bureau geopend t Vur p au aiw iui a w Ma t MM a jjj f e ® tffl a SÜ Ontvan en de IMIEUWE REGEN en NAJAARSMANTELS dat de lijst bevattende de namen der der inwoners die Toor het verleenen van inkwartiering en onderhoud in aanmerking komen is hertien en aangeplakt aan den ingang van den Kokten Gboinendaal en bovendien gedurende veertim dagen van des morgens 1 0 tot des namiddags 1 ure ter Gemeente Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen dat bezwaren tegen de in die lijst gebrachte veranderingen gedurende dien tijd schriftelyk bij Burgemeester en Wethouders behooren te worden inge GOÜDA den 6 Augustus 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BBOUWER BElIRSBEttlGHT AMSTERDAM 6 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsohe fondsen iets flauwer Handelmaatsch V hooger Buitenland vast Venezuela i beter Barsrerlijke Stand GEBOREN I 2 ing Mitlhcui Johiimea Leonardos M ri onder J L Mimpea en T Dyketra 4 Meri oden H de Groil en A dea OadeQ 5 Gernt ysbert CathariDna ouden F Weil en J O van Holten Petronella Theo lore ooder P lan dea Eisen en M van d Putten 6 Johannes ouders S van Loon en W Jansen OVERLEDEN 2 Aug P Krugt 86 j 8 P H Lagerenberg 8 w D Peek hiiisir van K J an Ingen 83 j Haastreobt GEBOREN Jannifje ouders K tan dtr Graaf en C S Smit OVERLEüEN A M van Zuilen 3 m ADVERTENTIfiN Prof MULLEirS en de SOMNAMBULE doen het geëerde pabliek van Gouda bedanken voor de vele opkomst gedurende de Kermis genoten en terwgl de Somnambale tooi dezen keer niet van de Kermis in de Boelekade kan profiteeren is de Somnambale nog in haar theater Dinsdag en Woensdag avond voor het laatst te spreken BANmTÜMQ De Directie brengt by dezen haar oprechten dank ook namens haar artisten Toor de ruime opkomst en het buitengewoon succes dat zg heeft mogen genieten en hoopt by haar wederoptreden te dezer stede deze waardeering wederom waardig te worden tevens roept zij hierbg geen cadieu maar een hartelyk ctot weerziens 1 toe Hoogachtend De Directie Prof HENRI en M P OKHLUSEN Groot Cagliostro Theater Prof HENRI Alom te bekomen BE mum MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN By L P HOOGENDIJK op de Hoogstraat wordt een LOOPRI ECHT GEVRAAGD Er bestaat tegen 1 SEPT e k voor 2 k 3 JONGEHEEREN die het Gymnasium te Gouda wenschen te bezoeken gelegenheid voor KOST ea IITWOiniirG by een bnrgeriuffronw weduwe Refiecteerenden gelieven zich te adresseeren aan t I otel de ZALM te Gouda MALTOSEFABHIEE te Bergen op Zoom Het Bureau voor Chemisch 8f Microtcopiteh Onderzoek Directeuren de Heeren D P F VAN HAMEL ROOS en A HARMENS Wzn Spuistraat 146 te Amsterdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende De Maltosestroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van den handel zoowel wegens bare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bjj de fabricage Daar het Zwavelzuur vanden handel dikwyls arsenieumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren siropen enz vermeden Verdere inlichtingen by onze bekende Vertegenwoordigers alsook bgden OeneraalAgent den Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOGENDIJK Goud Snelpersdruk van A BEINKMAN Zoon Vraa MtJtDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen bederft nooit verbetert en versterkt üoepen Ssuzea Groenten ea andere spijzen LIEBIG S Vleesch Eztract MT Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige rpem Mond en Tandziekten zoobIs het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleosch onaangenam reuk uit den mond kalkvorming worden wkar voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S nSater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Or POPP 8 Taudpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersol Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en WOrtreffelgk voor baden iVenus zeep en Zonnebloemen zeep PuPP S Gekrlgtalliseerde en Transparant I eiycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet im gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gtr Ue namaaksels van Anatlierin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten t jd Dr J G POJPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogrist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkeli van Nederland Men verlange uiUrukkelyk Br POPP echte Mparaten en neme geene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelykg met uitzoudering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlyke Nommers VIJF CENTEN BIN NENLAND GOUDA 7 Augustus 1889 De advocaat generaal van den Hoogen Eaad concludeerde tot verwerping van het beroep door v Bergen v d Gr jp en Quik ingesteld tegen het arrest van het Hof te s Hage waarbij zij met bevestiging van een vonnis der Botterdamscbe rechtbank tot levenslange gevangenisstraf z jn veroordeeld wegons den moord te Stolw jk In deze zaak waren geen caasatiemiddelen voorgesteld Uitspraak 16 Aognstus Z M heeft tot hoogi in de fao der rechtsgel aan de Bgks Univ ie Leiden om onderwijs te geven in het Bom recht on z jne gesch benoemd mr H h Druoker hoogl aan de B jks Univ te Groningen nit welke betrekking hem tevens eervol ontslag is verleend De zwarte bles la FUene van C Oudgk te Woddinxveen heeft b j de harddravery io den Haag de 2e premie behaald 50 Beroepen b j de doleerende gem te Capelle aan den IJsel ds H K Zglstra te Koeten Men meldt uit s Gravenhage van 6 Augustus Het mondeling overleg van den minister van binnenlandsche zaken met de commissie van voorbereiding uit d Tweede Kamer over de schoolwetherziening is heden afgeloopen Het gedrukte rapport wordt binnen enkele dagen verwacht De ndoister van binnenlandsche zaken heeft eene studiebeurs voor de Rijkskweekschool te Middelburg toegekend aan W Lekkerkerker t Moerkapelle FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen verhaal uU Milaan DOOB GÜILIO OARCAWO Fry naar htt Italiaanseh DOoa VANESSi 18 V Op dit oogenblik wendde Camilla die gedurende den maaltijd slechts weinige woorden met haren buurman den dokter gewisseld had zich tot hare moeder en zeide met eene niet luide doch duidelijke en vaste stem Vergeef m j mama Het is geene beleedigingl Het was nanr het m j voorkomt eene brave moedige daad en Galeazzo ontkent dat ook niet Zou hij niet hetzelfde voor m j gedaan hebben indien iemand het gewaagd had de hand aan z jne zuster te slaanP Hoe riep de baron haastig kentm jne nicht misschien dien heerP Camilla antwoordde niet maar voelende dat z j bloosde Jioog zij het hoofd De marchesa zag hare dochter een oogenblik twijfelachtig en verbaasd aan z j wilde iets zeggen doch ADVEBTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien werden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Aan het departement van binnenlandache zaken is men volgens dan Haagschon kronieksohrijver der JV Gr Ct gereed mef een voordracht tot splitsing der meervoudige in enkele kiesdistricten i Dit ontwerp gaat nu dezer dageu naar den Baad van State en zal onder de eerste voorstellen behooren die in de zitting 1889 90 zullen worden ingediend kapitein ter zee G Kruys kapitein ter zee G H Thomassen a Thnessink van der Hoop oud lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en burgemeester van Doomspijk en tot secretaris de heer jhr G J van Tets adjunct commies bij het departement van koloniën Bij Zijner Majesteits beslnit is ingevolge gemeenschappelijke voordracht van de ministers van marine en van koloniën lo eene commissie samengmteld ten einde Hoogstderzelve te dienen van advies op de vraag of het uit een staatkundig en financieel en ook uit een technischmaritiem oogpunt wenschelijk is de bestaande indeeling der maritieme middelen in Nederlandsch Indié overeenkomstig hot koninkUjk beslnit van 16 November 1866 no 80 in een Nederlandsch anxiliair eskader eene Indische militaire marine en eene Indische gouvemementsnarine te bestendigen too ja a dnideUjk te omaehr ven de bestemming dier drie categorieën opdat dienaangaande geen misverstand mogelijk z j h in algemeene trekken aan te wgzen welke uitgaven ten behoeve van die categorieën ten laste moeten komen van de Nederland he en welke van de Indische begroeting zoo neen welke regeling in plaats van de bestaande dient te worden ingevoerd 2o benoemd tot voorzitter dier commissie de heer I D Fransen van de Putte oud minister van koloniën lid van do Eerste Kamer der Staten Generkal tot leden de heeren W F van Erp Taalman Kip oud minister van marine J W Binkes viceadmiraal Zr Ms adjudant in buitengewonen dienst J A de Gelder oud lid in defl Baad van Neder landschIndié C Bossoher oud directeur van binnenlandsch bestuur in Kederlandsch Indië D L Wolfson oud zeeofiicier lid van de Provinciale Staten ZuidHolland H D Gujot gepensionneerd Over de nu laatstelijk te Atjeh gesneuvelde officieren wordt in de N R Ct o a het volgende gemeld Kapitein W F N von Geosan bereikte den leeftijd van 37 jaar was jongste kapitein bij den generalen staf en chef van den staf van den gouverneur van Atjeh H j was 13 Juli 1869 bij het instructiebata jpn in dienst getreden en werd toen reeds als korporaal meermalen als toonbeeld van gver en goede plichtsbetrachting gesteld Lt N Hageman werd in 1881 tot officier benoemd en 8 Aug 1883 Ie luitenant Luit T J F Veerman ontving zijn opleiding te Meester Comelis en werd 23 Febr 37 Ie luitenant Alle drie de gesneuvelden waren zeer geacht en tevens zeer gezien Aan hun nagedachtenis wordt een openUjk woord van hulde gebracht door den kapitein der inf van het N O leger F L Nii Eene geachte familie te Amsterdam de heer Sch ontving Vrijdag het treurig bericht dat een harer leden een jongmensch student aan de universiteit te Amsterdam op een uitstapje in de Alpen ten gevolge van een val het leven heeft verloren w By raadsbesluit van 1 Juli jl werd door den raad vlin Bidderkerfc de onderwijzer De Zeeuw in die gemeente uit zijne betrekking ontslagen omdat het getal onderwijzers aldaar tengevolge van het stichten eener bijzondere school boven het vereischte minimum was gekomen Een dusdanig besluit zal meent het hoofdbe gepiaakt te worden van een geheim dat er geen meer was voor hem de uitdrukking van zijn gelaat eerst zoo gemaakt ernstig ging over in boosaardige nieuwsgierigheid onder onverschilligheid verborgen en een glimlach zweefde op zijne lippen Het gesprek duurde geruimen tijd Een bediende die in de antichambre wachtte was op eene bank in slaap gevallen opende nu en dan de oogen ontevreden dat het juist zgne beurt was dan stond hij eens op liep heen en weder om wakker te blgven terwgl h j zgne makkers hun genisten slaap benijdde van t jd tot tgd bracht hij zgn oor aan de deur om te luisteren Maar de dame en haar vertrouweling in het afgelegenste gedeelte van de zaal gezeten spraken zacht ofschoon ernstig en de arme man kon met al zgne nieuwgierigheid geen enkel woord opvangen dat hem eenig denkbeeld gaf van het onderwerp van dat langdurige gesprek Hij kon niets anders doen dan zgn eerwaarde naar de maan wenschen omdat deze in het huis zijns meesters den baas begon te spelen en er te middernacht in den biechtstoel zat Misschien kunnen wij wel raden waarover hun gesprek liep even als de padre al vooruit geraden had wat het nieuwe geheim van de dame was Het voorgevallene tegen het einde van het diner de weinige onvoorzichtige woorden van de jonge dame dat gesprek alleen verstaan door de beide personen die het voerden zgn ons begrijpelijk genoeg zonder dat w j even als de slaperige knecht ar iets van hield zich in Nadat het suikerwerk en de vruchten waren rondgegaan stonden de vrouw des huizes en hare gasten op terw jl de bedienden met veel beweging de stoelen achteruittrokken het gezelschap ging in do naaste zaal gevolgd door den ho eester en twee livreiknechts die het koflieblad droegen en de koffie presenteerden Gedurende den korten t jd dien het gezelschap daar of op het terras doorbracht vond Graaf Gian Binaldo gelegenheid om het meisje te naderen En daar het hem toescheen dat z j verstandiger gesproken had dan allen nam h j vriendelijk hare hand en fluisterde Lieve Camilla sta toe dat een vriend metgrgze haren u geluk wenscht Wanneer het hart spreekt begnjpt men gemakkelijk de waarheid is zoo schoon op de lippen van een lief meisje Wij beiden zullen haar steeds voorstaan niet waar Het meisje wilde antwoorden maar zij was te zeer ontroerd doch haar blik zeide genoeg Dienzelfden avond zeide de marcheae buitengewoon vermoeid van hetgeen h j een zgner campagnedagen noemde tot z jne vrouw dat h j behoefte had aan rust en ging vroeger dan gewoonlijk naar z jne kamer De dame wendde zich tot den padre lettire die t laatst van allen gebleven was en verzocht hem om de goedheid te hebben van haar eenige oogenblikken aan te hooren Z jn eerwaarde trok zgn leunstoel dicht b j de kanapce en zette zich op zgn gemak om deelgenoot