Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1889

Zaterdag 10 Aognstos N 3988 1889 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentièn kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave ♦ ala de Conduotsur garen my penaonlijk den t jd op van hoogsteui i ï i minuten tgdrerlies deed in castt veel af Dat de pajsagien alles deden om den ongelukkige hulp t bieden hierop wil ik niets afdoen maar dat de heer B niet voldeed aan het Tooi tel om den ongelukkige onmiddellük naar de meest nabygelegen goede hulp te brengen was bedenkelqk Dr Schreuder aan de B e ii ikscbe brug was in 6 minuten stoomens te bereiken biertegen sch nt de heer B voor hem orerwegende bezwaren gehad te hebben Hoewel it wel Termoed welke geloof ik die niet hier to moeten uitspreken Dat de heer B met mq in geroelen verschilt over de oorzaak ran den doo l dat neem ik ZEd niet kwalgk iederoon heeft tegenwoordig naar het ichqnt verstand van onze wetenschap en kunst De tirade op den tolgaarder en de daarop volgende verheerlijking van de reizigers klinkt voor do laatsten wel schoon maar is toch onjuist en ik blijf pertinent verklaren dat er niet is gedaan wat gedaan had moeten worden De alotiiu is eenvoudig belachelijk en spreekt zich tegen bovendien daar in het begin van het stuk de ongelukkige niet bloedde Met de verzekering M de Redacteur dat ii over deze zaak verder het zwijgen zal bewaren en onder d akzegging voor de verleende plaatsruimte Uw Dw SPRUIJT Laatstleden Zaterdag werd op de Westerbegraafplaats te Amsterdam aan den schoot der aarde toevertrouwd het stoffelijk overschot van den heer J H Keurvorst Een woord van herinnering en hulde aan het verleden van deze algemeen geachte persoon mag niet onvermeld blyven Als jongeling van U jaar betrad hij den militairen dienst maakte den 10 daagschen veldtocht mede was gerechtigd tot hot dragen van het metalen kruis flat bij de teraardebestelling op zyn kist was gehecht Na het voleindigen van z jn militairen dienst is hij successievelijk in betrekking geweest bij de Buniache en Sardmische Ministers goacrediteerd bij ons Hof vervolgens bij Generaal Hooft en later bij Schout bij nacht Arneiis maakte met dezen onder bevel van wglen Z K II Prins Hendrik oen kruistocht in de Middellandsche zee Bij zijne terugkomst in de Residentie ging hij over in dienst van Z K H Prins Hendrik Na eerst benoemd te zijn tot lakei maakte hij met Z K H tien zeereizen mede Later word hij genoemd tot Zilvermeester en na 25 jaren dienst als Concierge aan het Paleis Soestdijk tot hij werd gepensionneerd bij het overladen van den Prins Uuim 40 jiiren dua heeft hij het genoegen mogen smaken dezen edelen vorst te dienen Bovendien had hy nog de eer Z K H Prins Alexander naar Madera te vergezellen later afgevaardigd het stoffelijk overschot van wijlen Koning Willem II over te voeren van Tilburg naar Delft Eveneens mocht hy tegenwoordig zijn bij de begrafenis van H M de Koningin Moeder Anna Paulowna en van H K H Prinses Hendrik Prinses Amalia om eindelijk de Vorst in wiens dienst hij het grootste gedeelte van zijn leven had doorgebracht mede ten grave te helpen dragen Van allen die hem in zyn werkzaam leven gekend hebben zal de wenscb zijn Zijn overschot mate in Vrede MARKTBERICHTEN Gouda 8 Augustus 1389 Van het nieuwe gewas komt van bgna He artikelen reeds ter markt De kwaliteit is zeer uiteenloopend De prijzen waren als volgt Tarwe Zecuwsche ƒ 7 40 a 7 75 Mindere Zeeuwsohe ƒ 7 a ƒ 7 26 Polder f 6 25 a 6 50 Afwijkenfjo ƒ 5 25 a 5 60 Rogge Nieuwe Zeeüwsche f 5 50 a ƒ 6 Polder ƒ 4 a ƒ 4 50 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 4 60 a ƒ 4 75 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 25 a ƒ 4 50 Chevalier ƒ 5 50 fi ƒ 6 Haver per Heet ƒ 3 60 a f 3 30 per 100 kilo ƒ 7 30 a ƒ 7 60 Hennepzaad Inlandsoh f 8 i f 8 S5 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 5 25 Erwten Buitenlandsohe voererwten por 80 KG ƒ 6 40 8 ƒ 6 60 Ranariezaad ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Karwijzaad ƒ 10 25 a ƒ 11 00 per 50 KG KoolMad ƒ 11 a ƒ 11 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 5 80 a ƒ 6 Odessa f 6 a ƒ 6 25 Cinquantine ƒ 7 26 a ƒ 7 50 De veemarkt met gewonen aanvoer handel gewoon vette varkens tamelgke aanvoer handel willig 23 a 25 et varkens voor Londen goede aanvoer handel vlug 20Vj a 21 et magere varkens en biggen goetle aanvoer handel zeer vlug ƒ 1 20 a ƒ 1 70 per week vette schapen tamelijke aanvoer handel vlug ƒ 22 a 35 zooglammeren tamelgke aanvoer handel vlug ƒ 14 a ƒ 20 Nuohters kalveren eenige aangevoerd handel vlug ƒ 10 a ƒ 15 Graskalveren goede aanvoer handel zeer vlug ƒ 20 a ƒ 40 Aangevoent 90 partgen kaas Handel vlug Eerste qualitait ƒ 24 i ƒ 27 Tweede qualiteit ƒ 20 a ƒ 23 Noord HoUandsche ƒ Ï3 i f ÏT Gooboter ƒ 1 26 a ƒ 1 36 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 16 WOENSDAG 21 AUGUSTCS groote Kaasmarkt maaÊÊSsaa mm SSr Staats loteHJ Tweede Klasse trekking van Donderdag 8 Augustus No 1183 6046 ƒ 200 Pryzen van ƒ 30 110 2582 6400 7752 9773 13916 16838 19121 201 2822 5424 8012 9775 14019 16839 19181 670 2863 5461 8239 10063 14390 16966 19218 900 S102 5804 8414 10121 14762 17436 19279 1030 3109 5730 8474 10234 15059 17446 19710 1137 3696 5805 8610 11625 16461 17549 19927 1142 3893 5964 8518 11779 15741 17613 20002 1266 3954 6131 8610 12093 15872 17726 20314 1278 4204 6527 8648 12697 15933 13221 20512 1326 4802 6726 8650 13424 16001 18242 20819 2016 4859 1087 8738 13463 16356 18472 20924 2060 4837 7614 8860 13494 16427 18716 21000 2096 5219 PETROLEUM NOTEERI GEIV van do Makelaars Ca tzlaar SchalkwUk te Rotterdam Do markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 85 Geïmporteerd fust ƒ 8 90 September October November en Decemberlevering ƒ 8 90 BEURSBERICHT AMSTERDAM 8 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen zeer vast Ned j bank 1 Deli Maateehappij 4 lager Stoomvaart ïfeder land l i hoog Buitenland prijshoudend Zweden Noorwogen lager UurKorlljke Stand GEBOREN S Aog Hendrik Dirk oudera A D van dflr Pool en O vRo vingerden 7 Uaria ouden C P tan Blom en W M van Veen 8 Wilhclmioa atbarma oadera N de Jong en W C D kman OVERLEDEN 6 Ang C Kom 31 j 6 J Verkleij wed J Rietveld 68 j J Donk 7 m 8 J P C van den Berg 14 m GEHUWD 7 ing P Benschop en E P Woerlee A de Jong en M Hotterop A Sliedrecht en K Graveateyn K van Vliet en L den Beaten C Vonk en A van Pelt 8 G I W van Tricht en L A tdn VTeiler Stolwijk GEBOREN ADDifije oaders F ran Dam en A drn Toom Sg je oader S Koolwijk en A Berger Headnka WUbelmiOB ouder W vao Meyeren cd H vto Leeawea OVKKLfeDEN tï Breedyk 15 m W Aoker 4 w A Molena r 5 m ADVERTENTIfiN Getrouwd JAN VAN WIJK AZ en ANTJE JONKHEID die tevens ook namens wederz d che familie hunnen hartelyken dank betuigen voor de vele biyken van belangstelling bg hnn Huwelgk ondervonden Gouda Waddinxveen 7 Angustns 1889 Getrouwd A SLIEDRECHT en E QRAVESTEIJN die tevens namens wederzydsche familie hnnnen faartelgken dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling bg faun Hnwelgk ondervonden Gouda 7 Aug 1889 Gonda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoos Voor de vele bewgz n van hartelgka deelneming die wg na het overlgden vaa onze lieve JOSEFINE mochten ontvangen betuigen wg onzen innigen dank j Mr D N BRODWER L W M BROÜWBR VAN GlDKSBOBOR TE KOOP gevraagd fA WESTHAVEN 161 üker te G © 2000 M TERREIN met of zonder WOONÜUIS in of bg de stad Adres franco brieven onder No 1891 aan het Bureau dezer Courast MAGAZIJN r z A isr O s tlOOL en VIOLONCBLSSAREISI Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHJIlNe BIJ ABONNEHKIVT Alom te bekomen DE OOÜDSCHE ULM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartoateekeniagen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasichilders da Gebroeders Dirk en Woater Grabeth OOOA CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN ttF Algemeen erkend als bet besle MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleescb onaangename reak uit den mond kalkvoroiing warden zeker voorkomen en genezen door het dagelqka gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr POPP s nttw t r in aanmerkelijk vergrootte fleaschen voor 60 cents iO en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplonibeersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zonnebloemen zeep FOPP S Gekristalliseerde en Transparant Glyeerlnezeepen zijn do fijnste Toilet en gezondheidazeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gtf De namaaksoU van Anatherin Mondwater verwoesten do tanden binnen korten tgd WÊt Dr J G FOPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in allo Drogist on Parfumeriowinkel van Nederland Men verlange uitdrukkelyk Dr POPFs echte Pr paraten en neme geene andere aan Ue uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 francQ per post 1 70 Afzouderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Augostus 1889 Uit s Hage seint men ons H M de Koningin en H K H Prinses Wilhelmina zijn heden ten 10 10 alhier aangekomen Deministers van Justitie en van Binnenlandsche zaken benevens de hof en burgorlyke autoriteiten warenaan het Rijnspoor aanwezig Het publiek juichteH K H levendig toe Aan don hofphotograafKamoke werd een bezoek gebracht Hedenmiddag dejeuner ton hove ter eere van H K H prins enprinses Albrpcht Den ISden dezer hopen onzo Katholieke stadgenoten den dag te herdenken waarop voor S6 jaar Soeur Angelique door hare superieuren tot overste van het Liefde Oostioht werd aangesteld Groot zal ongetwijfeld de deelneming van Gouda s Katholieken in dit feest zqn want onschatbaar zijn de verdiensten die de waarflige vrouw zich door hare bekwaamheid hare hulpvaardigheid en vooral door bare liefde voor de jeugd heeft verworven Spare God haar nog menig jaar xoor de inrichting die onder haro leiding zórf heerlijk bloeit en voor het onderwijs en de opvoeding zooveel heilzame vruchten oplevert I De heer G Boot koster der Bemonstrantschekerk alhier heeft ter gelegenheid van den verjaalFdagvan H M do Koningin een gedicht aan H M toegezonden waarvoor hem door den Genoraal Majoor Adj en part secretaris des Konings waam secr van H M op last van H M de Koningin dank werd gezegd i Naar aanleiding van don onlangs te Bleiswijk plaats gehad hebbenden brand bij den landbouwer FEVILLETOJX Gabria en Camilla Ben verhaal uit Milaan SOOB 6DILI0 CARCANO Fry naar het Italiaansch DOOK VANESSA 20 VI Wy hebben alles gedaan wat pliofit en liefde ons geboden en terwijl wij trachtten uwen geest te ontwikkolen en uw hart te vormen laöhte ons de hoop toe dat gij zoudt opgroeien om u den naam waardig te maken dien gij draagt en den stand waarin de Voorzienigheid u geplaatst hooft dat ge bestemd waart om zoo gelukkig mogelijk te leven in dezen zoo ver v i lukkigen tijd In deze verwachting hebben wü ons naar ik hoop niet bedrogen Neon mama zeide Camilla haastig op een beschroomden en hartelijken toon do hemel weet dat ik dankbaar bon aan u en aan myn vader voor alles wat gij voor mij gedaan hebt en dat ik God smeek ray staande te houden op den weg van mijn plicht Daar twijfel ik volstrekt niet aan lieve En nu Post is aldaar gearresteerd de persoon van v D als verdacht van brandstioiitiiig Een S jarig jongetje via den arbeider L te Zevenhuizen is gisteren nacht plotseling blind geworden Tot onderwgzer aan de openbare school teOndewater benoemde de Raad in plaats van den heer J Smid die bedankte den heer i Ngland van Puttershook Te Amsterdam heeft men in dit jaar de spinazie welke men niet verknopen kon to water gegooid Gisteren deed zich hier het geval voor dat de komkommers geen aftrek meer haddem waarop men ze in het water wierp Bij het onderzoek dor jBloofsbrievcn van de nieuw benoemde raadsleden te 0 dewater bleek dat BUrg en Weth bezwaar hadden d n heer M C van Wijngaarden als z nde deze binidmeester toe te laten Op voorstel van den beer Boor werd echter met 4 tegen 3 stemmen tot de toelating besloten Voor de Hoofdacte Lager Onderwijs is geslaagd de heer Van den Berg van Woerden Voor de betrekking van hoofd van een in aanbouw zijnde school met don bijbel te Nienworkerk a d IJsel op eeno jaarwedde van 800 hebben zich 24 sollicitanten aangemeld Bij de stemming van drie gemachtigden voor het kiescollege der hervormde gemeente te Boskoop zijn allo drie aftredenden candidaten der vrqzinnige partg herkozen Hot Dagblad is zeer booa op den Minister ziet gij ook padre leltore dat mijne verondorstoUiug juist was Onze Camilla is altijd dezelfde verstandig onderdanig bedaard zoo als zij als klein meisje was en steeds toonde zij veel doorzicht Zy had ook uitmuntende voorbeelden zeide pater Onofri zoo zullen wij hem maar noemen daar iedereen het deed half fluisterend en hij hield do oogen gevestigd op het lieve gezicbtjo van Camilla alsof hij de uitdrukking er van trachtte te raden Dus hervatte do raarohesa kunnen wij zonder verdere inleiding haar bekend maken mot hetgeen or in don laatsten tyd betreffende hare toekomst besproken ia Do toekomst van de kindoren is eene zware zorg do kwelling voor de ouders maar in ons geval kunnen wij gerust zijn niet waar padre niet waar Camilla Ik twijfel er goon oogenblik aan antwoordde de priester Maar het meisje verbleekte oen weinig toon zij bot waagde om te zeggen Mama het is niet dat ook ik niet aan myno toekomst gedacht heb en als ik iets begeerd heb is het geweest dat mgne wenschon steeds mochten overeenkomen mot die van mijne ouders zij hebben raij lief en wonschon mijn geluk Maar toch Is het niet beter om er maar niet zooveel aan te denkon en een dag niet te verhaasten dien de hemel wol beschikken zal En indien die dag gekomen was en zoo gelijk wij u geleid hebbon tot deze ure toe waarin gü over uwe toekomst beschikken moet wij ook nu AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenties gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt KeUchenius omdat de heer Franacn van de Putte benoemd is tot voorzitter der commissie voor de Indische marine Een winkelier aan het Zieken te s Hage is gisteren avond door een vroe eren commensaal doodgestoken Gedep Staten van Zuid Holland hebben bepaald dat binnen drie maanden tyds de bestuurders der na te noemen stoomtram ondernemingen moeten zorgen dat steeds ook de achterste wagen van een trein van een remtoeatel voorzien zij als a Aan bestuurders der I ƒ selstoomtram weg Maatschappij voor haar lijnen voor zoover zij zich in deze provincie uitstrekken b aan bestuurders der Rijnlandsche en Noordwijkscho stoomtrammaatschappgen voor haar lijnen Leiden Katwijk on Noordwijk c aan bestuurders der Haagsche Tramwmpij voor haar Iqn s Gravenhage Delft d aan bestuurders der Westl Stoomtramw Mpij voor haar lijnen s Gravenhage Naaldwijk met een rijtafc V n Poeldijk gem Monster naar s Gravenzande o aan bestuurders der StoomtramMaatsch Gouda voor haar lijn Gouda Bodegraven f aan bestuurders der Rotterd Tramweg Maatschappij voor haar lijn Rotterdam Schiedam g aan do Noord ZuidhoU Stoomtramweg Maatschappij Haarlem Leiden voor haar lijn Haarlem Leidea voor zoover die zich in deze provincie uitstrekt h aan den Baad van Administratie dor Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatsch voor baar lijn s Gravenhage Scheveniiigen i aan de directie dor Nederlandscho Rijnspoorweg Maatschappij voor haar lijn s Gravenhage Schoveningen Voorts zq n aan de bestuurders der na te noemen stoomtram ondernomiDgen de volgende bijzondere voorschriften gegeven a Aan bestuurders der Westlandsche stoomtramwogmaatschappij 1 Bij het naderen en passeeron van den Poel onzen plicht willen blijven vervullen en u raden en leiden met al de gonogenheid die wij u steeds hebben toegedragen in eene keus die elk meisje vroeger of later doen moet Ja lieve mama hernam Camilla nog beschèoomder ik zal steeds uwen raad zoeken den raad van uwe liefde maar nu waarlijk nu zie ik niet in dat ik zoo spoedig van staat behoef te veranderen Hoe wat weet gij daarvan Mijn hart wenscht het niet Uw hart viel hare moeder haar in de rede toen voegde zij er bij Maar ja dien lof moet ik u geven dat go altijd uwe neigingen hebt beheersobt dat gij tot hiertoe een voorbeeld zijt geweest van gehoorzaamheid Maar juist uw verstand uwe talenten uwe principes vooral hebben ü doen opmerken liefhebbon door iemand anders God zij gedankt dat er nog jongelieden zyn die deugdzaam die uwer waardig zijn al zijn zij ook zeldzaam En zoo in deze orastendighodea zoo er zich een opdeed Zich er een opdeed maar wie dan zeide Camilla bedaarder wie kan zich opdoen zonder vooraf Ach vergeef mij mama ik zeg juist wat ik niet zeggen moest Maar het ia zulk een ernstig gesprok En ziet gij mama ik dacht waarlijk met daar gij en ik niet met ons beide alloen zyn dat er sprake kon zijn van En het meisje sidderde omdat zij den moed had om f