Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1889

dijkschen eg mag met geen grootere snelheid worden gereden dan van 6 kilometer in het uur of 100 meters in de minuut en het publiek van de tgde van PoeHgk komende moet bij dag dooreen roode vlag en na zonsondergang door een rood licht Tan de aankomst van de tram wprden verwittigd 2 De wisselplaats op den Nieuwen Weg nabg den Poeldgkschen Weg moet van zons ondergang tot minstens Ifc minuten na het vertrek van de laatste tram bsaoorlijk worden verlicht b Aan Bestuurders der IJsselatoomtramweg Maatschappg Op het trigect tussohen een bestaand waarschuwbord aan den Papenweg welk bord door de Maatschappij moet worden onderhouden en het station van den Hollandschen IJzeren Spoorweg to Toorsehoten mag met geen grooter snelheid worden gereden dan van 100 meters in de minuut terwgl de tram moet worden voorafgegaan door éen persoon bg dag voorzien van eon roode vlag en na zonsondergang van een lantaarn welke oen helder brandend rood licht verspreidt ten einde personen en geleiders van rijtuigen van de aankomst van de tram t onderrichten c 1 Aan bestuurders der llijnlandsche en Noordwijksche Stoomtramweg Moatschappijan 2 aan bestuurders der Noord en Ziiid Hollandsche Stoom tramwegMaatschappij Haarlem Leiden De wisselplaats te Oegstgeest nabg den Hollandschen IJveren Spoorweg en don weg van af diewisselplaats tot aan de Poelbrug moeten van zonsondergang tot na het vertrek of de aankomst vanden laataten trein door ten minste iw$e helderbrandende lantaarns behoorlgk worden verlicht Bg het rangeeren wanneer de locomotief dewagens duwt moet op den voorsten wagen een roode vbig of rood licht op eenigen afstand duidelgk zichtbaar aanwezig zgn Bovendien moet zich op het baloon van dien wagen een conducteur bevinden om zoo noodig tegenkomende personen en rijtuigen alsmede den machinist te waarschuwen Iemand vervoegde zich naar aan het Nhl v N wordt gemeld aan het departement van Koloniën met verzoek hem te willen opgeven ot zijn zoon die sergeant is b j het Indische leger ook voorkwam onder de gewonden of gesneuvelden bg het gevecht te Kotta Pohama De inliohting kon niet verstrekt worden omdat van de gesneuvelde of gewonde mindereu denamen niet por telegraaf worden medegedeeld De Minister van Koloniën betracht in vele zaken een prijzenswaardige zuinigheid ook in het wisselen van telegrammen maar in gevallen als dit mochten toch workelgk wel eenige guldens worden besteed om de namen bekend te maken van de dapperen die vielen in den strgd voor de Nederlandsohe vlag al zgn het ook minderen Voor inktkokers dio men om de een of andere reden voor het Eijk wil behouden wordt immers wèl geld gevonden Voor twee of drie jaren hertrouwde een eenigszins vermogende thans taohtigjarige verlamde weduwe V te Marseille met een zeeman die dertig jaar jonger was Onlangs heeft do oude vrouw een aanvrage om echtscheiding ingediend op grond dat de man zich bedronk haar sloeg kostbaarheden hare ziel bloot te leggen in het aangezicht van dien man die zwggend toeluisterde Pater Onofri begreep dat hij in eene valsche positie zou geraken zoo hij langer zweeg hij zag dat de moeder die zich misschien niet heel zeker van hare zaak gevoelde een te groeten omweg gemaakt had en h j kwam tusschen beide met eene onverschillige houding en in afgebroken woorden zeggende Het is waar de marchesina heeft gezegd heeft juist aangemerkt en ik zou verkeerd gedaan hebben met hier te blgven Ik wilde niet ik heb do signora uwe moeder gehoorzaamd Maar de marchesina moet de reden weten van wat eene onbescheidenheid van mgne zijde schgnt wij moeten niets achter houden Wil dus in mg den afgezant zien van hem die naar uwe hand dingt die haar verdient De signorina had het wel kunnen voorzien en weten dat ik spreek van een goeden bekende van een vriend van een bloedverwant zelfs van baron Eaimondo Als het niet geweest was voor een zoo hoog geplaatst persoon die zoo ver staat boven Camilla zweeg doch hare handen trilden en hare oogen stonden droevig Neen het leven is geen droom I ging de slimme zaakgelastigde scherp bgna spottend voort En hetgeen waar wg nu over spreken is een plicht die vervuld moet worden een plicht waarmede niet te schertsen valt in het leven van een joflg meisje is er geen plechtiger oogenblik dan dit Het zou rerpaodde hypotheken nam en gedreigd had het huis in brand te steken Dit alles bleek zoo te zqn maar de man hield rol dat er sedert de aanvrage een verzoening lot stand was gekomen U voerde getuigen aan die verkiaardou gezien te hebben dat de eohtolingon elkaar hadden omhelsd Do rechtbank oordeelende dat de man gemakkelijk een verlamde vrouw ran tachtig jaar had kunnen omhelzen zonder dat z j er iels aan doen kon stond de echtscheiding toe Een rgko dame miss Bruoe te New York heeft een som van ƒ 120 000 bestemd voor het vervaardigen van een buitengewoon groot toestel om photographische afbeeldingen van den sterrenhemel te maken Het objectiefglas 60 centimeter in middellijn wordt geslepen op de wqzo der zoogenaamde por tretlenzen Met een dorgelgk maar veel kleiner glas moet prof Pickering t Cambridge Ver St verrassende uitkomsten hebben verkregen Zooals men weet is gebleken dat op zulke photographische afbeeldiugoii sterren zichtbaar z jn welke zelfs met de groofste kijkers met waargenomen kunnen worden Het toestel zal waarschijnlijk op een sterrenwacht in Californie worden geplaatst Yervalsching van sigaren en van sigarenkistjes I Het Maandblad tegm de venaUehing van kvenmaddelm verneemt dat tegenwoordig allerleiabnormale bladsoorten gedrenkt in eon aftrekselvan tabakswater als sigaren verkocht worden Menzal dus voortaan tabakssigaren moeten vragen daarhet woord sigaar zeer rekbaar schijnt te z jn Na de sigaren komen de kistjes Deze worden naar men meent steeds uit cederhout vervaardigd de kenners beweren dat alleen dit hout de goede eigenschappen der sigaren conserveert In Amerika worden evenwel tallooze kisttes naar Havanna verzonden welke vervaardigd worden uit populierenhout afkomstig uit West Virginié Over vervolging van vogels lezen wq in het Albnm der Natuur het volgende De Society zoólogique de Franco heeft de regeering gewezen op het volgend feit Het departement der Bouches du Hhone is tot dusver een der voornaamste landingplaatsen geweest voor de zwaluwen die over de zee nit Afrika terugkeeren Maar nu heeft men lapiga de kust honderden toestellen gemaakt bestaatiSe uit metalen draden verbonden met electrische batterijen Wanneer nu de vogels vermoeid van den tocht over de zee op de draden zich nederzetten vallen z j er dood af De dieren worden dan toebereid voor de modistes en worden bij duizendtallen in manden naar Par js gevoerd Dit heeft reeds eenige Jaren geduurd en in dit vooijaar z jn de zwaluwen niet op de gewone plaatsen aangeland maar verder oost of westwaarts ze z jn in grooter aantal naar andere gedeelten van Europa getrokken De jongste Australische berichten maken gewag van eene nieuwe uitvinding die menigen oudHollandschen boer toch misschien al van streek door do vele werktuigen welke tegenwoordig in de zuivelbereiding te pas komen de rechterhand achter het oor zal doen brengen Het geldt niets meer zonde wezen om deze door God bepaalde bestemming in den blinde tegemoet te gaan maar de vrijheid van keuze door de rede door de inrichting der maatschappij en zoo dat niet genoeg ware door den godsdienst geeischt sluit de onderwerping niet uit aan de ouderlijke macht die evenzeer op de rede op alls menschelgke en goddelijke wetten berust Wie kan ons beter leiden dan zg die ons het leven hebben geschonken en ons langs denzelfden weg z jn voorgegaan Niemand kon sterker dan ik tegen die vooraf beraamde huwelijken zgn maar hier is van zoo iets geene sprake Twee jongelieden rgk schoon als voor elkaar geschapen die de hoop zijn van twee aanzienlijke geslachten die elkaar kennen en achten die slechts eene schrede behoeven te doen Waarlijk gij matigt u wot te veel aan viel de marchesa hem eenigszins koel in de rede Maar ik heb het u laten zeggen omdat ik weet hoeveel belang gg in onze familie stelt Maar nu daar Camilla weet van wien er sprake ie nu daar zg weet waarom de jongeling met eene kieschheid die hoogst zeldzaam is ofschoon hij reeds lang dit denkbeeld gekoesterd heeft er eerst met ons over heeft willen spreken nu staat het aan haar om na te denken om alle omstandigheden wel te overwegen in een woord om hare ouders deze vreugde te verschaffen Toen volgde een oogenblik van stilte Een voorslag ab eïe zoo onverwacht zoo op of niets minder dan het maken van zuivelboter zonder eenen vinger er voor te verroeren en enkel met het turen op oen vat room I De uitvinder beweert dat het karnen geheel overbodig is en dat men boter maken kan met bewerkte lucht Deze laat hg geleidelijk stroomen door eene zekere hoeveelheid room die zich in eenea toestel bevindt zóddauig dat de lucht onderaan invloeit en langzaam opstygt door de room om in bellen aan de oppervlak te verdwgnen De uitvinder die zijn toestellen thans te Melbourne en elders laat zien maakt zich sterk om met deze methode binnen twintig en zestig minuten naar gelang van omstandigheden eene afscheiding der roomdeelen even goed te kunnen bewerken als met karnen hoe dan ook bewerkstelligd Als een staaltje van weinige ontwikkeling moge dienen dat nabg Diepenveen iemand van ruim 24 jarigen leeftijd ter secretarie kwam aangeven dat hg van plan was te gaan trouwen Op de meeste hem gedane vragen Icon hij echter geen antwoord geven en toen ton slotte bleek dat hij den naam zijner aanstaande zelfs niei met de noodige zekerheid wist te zeggen moest de voorbereiding tot het huwelijk tot nader worden uitgesteld Een merkwaardig verbod De Russische regeering heeft volgens het Archiv fur Euenbahnweten verboden kleine kinderen in manden gepakt als nvraohtgoed te verzenden naar vondelingenhulzen of dergelgke gestichten Het moet in Busland herhaaldelijk zgn voorgekomen dat zuigelingen op die wijze soms acht tegelgk in ëéne maand verzonden werden In het blaadje Gezin en Jf erkplaaU voor haar leden op ongezette tgden uitgegeven door de Fereeniging ter bevordering van de belangen van ket pertoneel der boekdrukkerifirma H O A Thieme te Ngmegen schrgft de chef dier firma De verpoozingen zgn voor den werkman noch lang noch talrgk Ze langer te maken gaat bezwaarlgk Zonder tegenstander te zijn van een korteren werkdag kan men door de concurrentie door den aard van zgn bedrijf en door honderd oorzaken gedwongen worden den werkdag lang te maken Maar ze talrgker te maken deze verpoozingen zou dat mogelijk zgn Zon het mogelijk wezen ieder lid van het personeel eenmaal s jaars een zekeren tgd vacantie te laten genieten P Over het wenschelgke van zulk een vaüantie zullen allen het wel eens zgn Zg in wier overeenkomst met den patroon de bepaling is opgenomen welke hun recht geeft op eenige dogen vrijaf zullen kunnen getuigen hoe goed het doet na een jaar van ingespannen zorg en arbeid eenige dagen geheel zichzelven toe te behooren Als het doel dus weuschelgk en goed is hoe het dan te bereiken P Voorop staat dunkt ons de eiscb dat men in zoo n vacantie meer te verteren hebbe b v het dubbele van hel gewone inkomen Iemand die b V drie dagen vrgaf zou wenschen zou het loon eener week in handen moeten hebben Is dit door sparen te verkrggenP Of laten we liever eerst vragen zou men genegen zgn elke week iets van zgn loon te laten staan één twee of meer centen van eiken gulden om het loon van een halve een geheele week staanden voet begon Camilla maar zij raakte in de war boog bet hoofd op de borst en bedekte hare oogen met de hand Hare moeder begon op hare beurt ook ontroerd ia worden en haar strak aanziende zeide zg haastig Dus is er iets dat f Maar de geestelgko brak door één blik hare ondervraging af die naar zgne meening den goeden uitslag van de onderhandeling in gevaar bracht En dit oogenblik kwamen al de vermoedens en al de omstandigheden welke haar sedert eenigen tijd ongerust gemaakt hadden over hare dochter doch waaraan zij niet ernstig gedacht had plotseling op in den geest der trotsche vrouw Daags na het bezoek dat zg met haren vader aan de madonna in het bosch gebracht had was Camilla zg herinnerde het zich nog zeer wel zeer opgewonden geweest als zg dacht aan die gebeurtenis welke gelukkig geene kwade gevolgen had gehad zij had zeer gunstig gesproken over den jongen ingenieur en over den dienst dien hij hun zoo vriendelgk bewezen had Een ander maal toen de marchese toevallig zéidet dat hg het vreemd vond dat zg hun buurman die zoo beleefd jegens hen geweest was niet weer gezien hadden had het meisje aarzelend verteld zooals zij tot nog toe niet had durven doen hoe zg het vorige jaar zgne zuster ontmoet had en de lieftalligheid van het bescheidene meisje geprezen en het medelgden dat zg betoonde aan de ongelukkigen Wordt vervolgd of meer bg elkaar te krggen en dan twee drie of meer dagen vrgaf te kunnen nemen Op medewerking aan de zijde van den potroon die bereid is o a elk i hetgeen men zelf bespaarde uit het Hulpfonds toe te leggen kan gerekend worden Een eisoh tan zijn zgde is slecht dat elk vooraf den t jd op geve waarop hg de vacantie wil nemen opdat zoo noodig voorkomen worde dat de gang van het werk er onder lijdt Ook zou niemand langer dan één week kunnen gaan Voor de meeste landen is de telegraaf lot dusver nog geen voordeelige zaak De gevallen zgn bekend dat zij zelf haar eigen kosten niet vermocht te dekken Is hierin verbetering te brengen P De heer P G H Linkens commies b j het hoofdbestuur der telegraphie te a Gravenhage meent van ja en ontwikkelde zgne meening desbetreffende in het Journal det Economittef dat te Parijs verschijnt Het middel dat voor de hand ligt is verhooging der tarieven maar de ervaring loert lat het gebruik vermindert waar het tarief wordt verhoogd Verlaging van liet torief is evenmin doeltreffend Immers in dit geval zou de meerdere winst alleen kunnen komen door een sterke toeneming van hol gebruik maar een betrekkelijk geringe vermeerdering van het aantal telegrammen zou dadelijk nieuwe draden nieuwe toestellen en vermoedelijk ook nieuwe beambten noodig maken Hiermede is echter niet gezegd dat de toestellen en Ignen reeds voortdurend worden gebruikt Niels zou minder juist zgn Op drukke uren al de beambten de handen vol hebben volgen uren van stilte De cijfers bewgzen dit trouwens Gedurende het dienpljaar 1887 namen 131 van 387 telegraafkantoren in Nedorhind slechts gemiddeld vyf telegrammen per dag aan in 1886 telde men in Zwitserland van de 1222 kantoren 1062 waar per dag minder dan tien telegrammen werden afgegeven terwijl er zelfs 169 kantoren waren waar gemiddeld nog niet éin telegram per dag werd verzonden En zoo zal hot wel overal zijn Nu stelt de hoer Linkens een middel voor waardoor zoowel hot telegraphisch verkeer ajs de inkomsten zouden toenemen Hij zou nl de telegrammen in drie klassen willen verdeelen lo dringende telegrammen 2o gewone telegrammen So telegrammen die geen haast hebben waarvoor een lager tarief wordt betaald en die overgeseied worden als de beide eerste klassen zgn uitgeput Behalve voor groot BriianniS Noorwegen Zwitserland en Bulgarije worden de dringende telegrammen reeds in het Europeesoh verkeer gebruikt echter niet in zulk een groot aantal dat zg het verkeer der gewone telegrammen merkbaar vartragen In Duitschland was de verhouding der dringende telegrammen tot de gewone 2 2 pCt in Oostenrgk 1 6 pCt in België 1 8 pCt en in Nederland 1 1 pCt En mochten de dringende telegrammen werkelijk zoo zeer toenemen dat zg het gewone verkeer zouden hinderen dan zou hrt turpliu dal er voor betaald wordt ruimschoots Voldoende zgn om nieuwe draden en nieuwe toestellen in te sluiten De derde klasse de telegrammen die geen haast hebben en die de aanvulling moeten vormen van de dringende worden die in Europa nog niet gebezigd Toch zal die soort van telegrammen een toekomst hebben Er zgn duizend omstandigheden in hel leven waarin men de telegraaf zou gebruiken voor vervelende briefes die altijd meer tijd nemen dan men er voor over heeft En aangezien deze telegrammen op tgden dat de Tgn vrg is tegen een kleine vergoeding kunnen worden overzeind zonder de administratie duurder te maken zouden ze voor de schatkist een zuivere winst opleveren Daarenboven zouden ze de Ignen die nu schier den gansohen dag ongebruikt worden winstgevend kunnen maken want het lage tarief zou daar al lokvink dienst doen en de vermeerdering van het telegraphisch verkeer zou toch geen nieuwe eeinmiddelen vereischen Zoodoende zou men trouwens slechts het voorbeeld volgen van de spoorwegen Ook daar heeft men expres snel bommel en locaaltreinen waaruil men kan kiezen al naarmate men haast heeft of niet En drie klassen naarmate men veel geld voor de rei over heeft of weinig enz Ook de pottadminislratie kent verschillende klassen o a extrabestelling als waarborg voor grooteren spoed en aanteekening als verzekering De voorgestelde wijziging aldus besluit de sohrgvar zou dus bewerkstelligen wat eene verhooging van het tarief niet zou kunnen doen nl het gebruik van de telegraaf doen toenemen zonder een uitbreiding van de seinmiddelen noodzakolgk te maken Zg zou leiden tot een maximum gebruik tot een maximum genot voor alle belanghebbenden en lest beat tot een maximum batig slot voor de schatkist S Arsène Blondin zal het waagstuk ondernemen over een gzerdraad van den Ei ltqren naar den top van het centrale hoofdgebouw der tentoonstelling te loopen Zelfs zegt men dat Blondin die de oude traditie aan zgn naam verbonden niet to schande wil maken een weddenschap heeft aangegaan van honderdduizend frank om bmiien den tgd van vijf minuten dien weg at te leggen Als de waaghals niet in galop begint en eindigt zat hg de som onmogelijk kunnen verdienee want de afstand tusschen beide gebouweil is zeer groot In de Beoue franqaue verhaalt de heer Delphin professor in hel Arabisch aan de hoogeschool te Oran een en ander omtrent de universiteit van Fez in Marokko De Mahomedaansche studenten moeten om half drie des morgen opstaan in den zomer en om vijf uur in den winter en zij worden aaq het werk gehouden tot over half tien des avonds Zij hebben slechts één vrgen dag in de week en op dien dag wordt er van hen totale onthouding verwacht zoowel wat studie als wat voedsel betreft Doch een lichtpunt in hun leven is dat er geen examens zgn Ieder professor voelt zich sterk genoeg om zelf te onderscheiden wie van zijn studenten het een of ander diploma waard is De diploma s worden op hoogen pnjs gesteld en wie ze bezit heeft een groot prestige in de Muzelmanache wereld Een der merkwaardigste instellingen te Barlgn is het toevluchtsoord dat even buiten de stad ligt en waarvan de weerga in geen andere stad der wereld te vinden i Het werd in October 1887 geopend en is niet alleen ingericht voor individuen zonder tehuis maar even goed voor geheele families die geen woning hebben Volgens een beschrijving in de lUuttrirte Zeitung bestaat het gebouw uit dne verdiepingen beneven 20 bijgebouwen die éen verdieping hoog zijn en zoo groot dal men er 60 tot 90 personen kan huisvesten Hel hoofdgebouw i uitsluitend voor arme familie beatomd De huien zgn buitengewoon hoog in Berlijn en het gebeurt dikwgls dat een handwerksman of arbeider met betaling ten achter is en met zijn familie op straat gezel wordt en geen geld op zak heeft om nieuwe kamers te huren Zgn toevlucht zoekt hij dan in deze vrije woning hem door de stad aangeboden waarheen hg met vrouw kinders en zgn huisraad trekt Bg aankomst in l $t gebouw worden de kleeren die z j dragen en de meubelen die zij meegebracht hebben ontsmet en de verschillende familieleden naar gelang hel geslacht waartoe zg behooren in verschillende gedeelten valn hel huis gebracht De echtgenoot logeert in de mannenafdeeling de vrouw de oudste dochter en de kleinste kinderen begeven zich naar dat gedeelte waar de vrouwen verblijven terwgl voor de jongens boven de zes jaar in een ander gedeelte wordt zorg gedragen Aan de geheele familie i het vergund 8 dagen in de wijkplaats te blgven Niet alleen huisvesting maar ook voedsel wordt hun door de stad verstrekt waarvoor zg geen cent te betelen hebben Van de vrouwen verwacht men echter dal zij bij het wasschen behulpzaam zgn en ook bij hel zindelijk houden van hel gebouw de mannen mogen eenige uren uilgaan gedurende welken tgd z j werk mogen zoeken als zij zonder zgn terwgl de jongens geregeld onderwgs m de school ontvangen Is het bewezen dal de man werkelgk doch te vergeefs naar werk gezocht heeft dan wordt hem toegestaan zgn verblgf nog 8 dagen te verlengen Ook dan wanneer hg plaatsing heeft gevonden doch de verdiensten niet toereikend zijn voor hel onderhoud van vrouw en kinders mag hg zgn gezin in de wijkplaato laten en er zelf den nacht doorbrengen Bij hel vertrek uit hel toevluchtsoord krggt de familie bovendien nog 7 it 10 Mark mêe ter bekostiging der eerste huishoudelijke behoeften De bijgebouwen zijn voor mannen en vrouwen die er alleen den nacht doorbrengen Eenzelfde persoon mag er slechts vijfmaal in één maand verloeven uitgezonderd Zaterdag dat een vrije nacht is Alleen matige menschen worden toegelaten het meebrengen van sterke dranken i streng verboden evenals zingen luid praten en rooken s Middag om i uur worden de deuren geopend en blgven tot s morgens 2 uur open maar gedurende den strengsten wintertijd zgn zg ook snachto niet gesloten Bg aankomst in de gebouwen wordt de naam en ouderdom van den gast genoteerd en volgt een verzoek zich naar de badkamer te begeven terwgl de kleeren ontsmet worden Vervolgens worden de bezoekers naar de bggebouwen verwezen waar zij dien nacht blgven en worden zg voorzien van een zeildoek dat hun voor dekking dient op de breede banken die lang de muren van elke zaal staan Voor kunstmatige verwarming en flinke ventilatie is gezorgd Om 8 uur ontvangt elk bezoeker een bord warme € soep en een stuk brood een dergelgk maal krijg zg als zij s morgens vroeg naar hun werk gaa hetgeen zomers om 6 uur en in den winter om uur veroorloofd is of vroeger in den vrinter als oj sneeuw opruimen of iets dergelgks Het is geen bijzonderheid dat er een 1600 personen demelfden nacht in het toevluchtsoord geherbergd worden Sedert den 21 Januari 11 waren er zes ziekenzalen met 100 bedden op de eerste verdieping der mannenafdeeling Als een der gasten p nlijke voeten heeft koortsig is of uitgeput van vermoeienis of om een andere reden niet in staat tot werken dan mag hij den dokter raadplegen die als hg hem ziek vindt hem naar de ziekenzaal zendt Blijkt ten slotte dat de man ongeschikt is om verder te arbeiden dan wordt hij naar het hospitaal gezonden Het personeel der inrichting bestaat uit een inspecteur een vader twaalf wachters en twee klerken Berlijn is trotsch op deze inrichting welke voorkomt dat men niet gelijk in andere wA eldateden ongelukkigen vindt die op stoepen of onder spoorwegbruggen den nacht doorbrengen Boitenlaodsch Overzicbt Na de revue der vloot volgde in Engeland ter eere van den hoogen bezoeker de wapenschouwing over het leger Het défilé der troepen duurde drie uren en gaf den Keizer aanleiding de goede houding der troepen te roemen Met dien lof van een kenner zijn de Engelschen wier leger zich niet in denzelfden roep verheugen mag aU hun vloot natuurhjk hoogelijk ingenomen Nog meer zijn zg ingenomen met de onderscheiding aan hun Koningin toegekend door haar benoeming tot chef van het eerste gardedragonder regiment een onderscheiding tot nog toe alleen van de buitenlandsche vorsten aan de Keizers van Busland en Oostenrgk ten deel gevallen en der Koningin te aangenamer omdat de Keizer met fgnen tact het regiment heeft uitgekozen waarbg haar geliefde schoonzoon zgn vader wglen Keizer Frederik zijn dienstjaren heeft doorgebracht en een tijdlang chef is geweest Heden vertrekt de Keizer Keizer Wilhelm zeide in antwoord op een aan het luncheon op hem uitgebrachten dronk door den Hertog van Cambridge dat hij steeds zgn plicht betrachten en de traditieu handhaven zou die in een vriendschappelijke verstandhouding tusschen de Engelache en Duitsche Staten gelegen zijn Hq uitte de hoop dat die vriendschap van langen duur zou zgn De Keizer merkte op dat voor lange jaren reeds de beide volkeren zich met elkander verstaan hebben en samengegaan zijn en hg hoopte dat de broederschap die reeds zoovele jaren bestond tusschen de Duitsche en Engelsche soldaten ook nog lang zou blgven voortbestaan De Standard zegt dat Engeland aan den Ngl blijvende arbeidt tot behoud van het Ottomanische Rijk In Duitschland Oostenrijk en Italië wordt die houding goed begrepen maar Frankrijk valt haar aan Daarom is het onvermijdelgk dat de sympathieën van Engeland zich richten naar de zgde van de triple alliantie welker pogingen de verwezenlijking der eerzuchtige oogmerken van Rusland tegenhouden Die pogingen worden in Engeland gewaardeerd men eert er Duitschland dat den Elzas en Lotharingen rechtmatig in bezit heeft maar van den anderen kant schatten de Ëngelschen ook de Balkan Staten hoog en wenschen zij dat deze zich zullen kunnen ontwikkelen zonder te gehoorzamen aan orders nit Weenen Petersburg en Konstantinopel ontvangen Zoo Oostenrgk mocht trachten de vrijheid van de Balkan Staten aan to randen zou Engehind moeten ophoudeo het Kabinet van Weenen te steunen ook zou Engeland den Sultan niet kunnen ondersteunen als hg trachtte zijn door eigen schuld verloren gezag te heroveren Het programma van Engeland laat zich in deze woorden samenvatten vrgheid voor de volkeren om naar eigen goedvinden hun huishouding te regelen zonder interventie van vreemde Mogendheden Het hoogo hof van justitie heeft gisteren te Pargs zgne zitting te IVt ure geopend Eene compagnie soldaten en eene compagnie van de Garde répubUeaine waren met den dienst belast De dienstorder die hun was gegeven is zeer streng De griffier heeft bg appèl de senatoren afgeroepen Het bleek dat er 26 afwezig waren Vervolgens las hg de processtukken voor Er was eeno diepe stilte zoowel bg de rechter als bg de linkerzgde De procureurgeneraal Quesnay de Beaurepaire las het requisitoir voor Hg trachtte oerst aan te toonen dat er een komplot bestond en zeide dat hg alles zal bewgzen wat hg in het midden brengt De Belgische Kamer heeft de overige artikelen van het ontwerp tot regeling van arbeid voor vrouwen n kinderen zonder aanmsrkelgke wijziging aangenomen Kinderen beneden de 16 jaren en vrouwen mogen