Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1889

Dinsdag 13 Augustus 3990 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaeuding van advertentien kan gesohiedni tot öto uur des namiddags van den dag dwr nitgave DE STAD PARIJS Markt A 62 GOUDA Markt A 62 DER tot onbekend LAGE PBIJXEIV Wed A PIMO Zie de prijzen In de Etalage OISTVAISGEK De nienwste mwlelliin DAMES en KINDER MN mmi EN BÜTTA FEBCSA UANTELS Eene groote keuze TEICOT TAILLES GOUDA BAHLMANN Co ZLIVERE FKANSCHE WIJNKN De bekende BORDEAOX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco buis geheei Nederland ook per proefQesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van WeUens Boonekamp EEzter DE EEAAF m DE DEIE SNOEEEF Firma A F van REITESSE Co te Qorkum Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen knnstbier dat door bjJToegiDg Tan schadeiyke bestanddeeleu zich slechts korten tgd goed houdt op het tnstof opdeflescb maar zich maanden conserveert waardoor het bew a wordt geleverd dat het BENESSE S BIER zDiver is en alleen wofdt gebrouwen van het beste mout en hop zonder bgvoeging Tan eenig Surrogaat TUrTTCrTnTT TTn Tersterkend aan te beTelen overtreft daarin alle MiiHjJiJuDiSiuX Bieren verkrggbaar op fust Tan 20 liter en bg onze Bottelaars op beele en halve Flesschen Prijscouranten grati verkrijgbaar Hüofd Agent voor Gouda F SIGMAI S Spieringstraat 54 victoriawater Safèldrank van 91Z dm Sf oninader oJ eclerlanden uit de VICTORIA BRON te Oberlahnstein bij Bms Is het eenige Mineraalwater hetwelk gevuld wordt zooals het uit de bron komt en dus in waarheid een NATUURLIJK MINERAALWATER Wordt alléén ecfU verkocht bg SLOTEMAKER Co Gouda Kermisvermakelijkheclen te Oudewater DINSDAG 13 WOENSDAG 14 en DONDERDAG 15 AUGUSTUS Toorm 12 nor in het Eoffiehnis de ROOS 25 cents per persoon s avooas 8 nnr in cROZENBURG 49 cents per persoon Directie H van OS Afwiss Program Zie BUjetten W Schalekamp Jr Oosthaven B 17 Gouda beveelt zich beleefd aan voor de levering van Dejeuners Diners Soupers met of zonder bgleverisg van Servies Glazen ent Ook WIJNEN worden zonder prgsverhoogiag volgens noteering der bekendste firma s bggeleverd E Berkenljoscli Zoon Ovenbouwere Groningfen Specialiteit in een twee en drie dubbele HEETELUCETÜVBNS geheel van steen gebouwd welke op proef worden geleverd Op dit oogenblik eene in aanbouw bg deo Heer J H CREBAS Oosthaven 15 alwaar hg dagelgks tot en met a s Woensdag te spraken is en belanghebbenden tot een bezoek oitnoodigt Verschillende getuigschriften voorhanden Prgscouranten en verdere inlichtingen worden gaarne gratii en franco toegezonden KROOi BESCHtJIT der firma LABOTS VERSLOIJS Rotterdam in buMen van 26 stuks 25 cents en 20 stuks 10 cents Verkrggbaar bg L van WAKKON Geurige en goed waterhoudende van 100 125 150 cent P SAUERBIER TE KOOP gevraagd 2000 M TERREIN met of zonder WOONHUIS in of bg de stad Adres franco brieven onder No 1891 aan het Bureau dezer Courant A D VERTENTIËN in alle finnen en Buitenlanische Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda Gouda SnelpersdfHk van A BRINKMAN Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 fraaco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA li Auputus 1889 Twee leeriinyen dor rijk hoogeire burgerschool hebben een voldoend eindexamen afgelegd nl de heeren W Sablerolle en C J Groothoff Eén ia niet geslaagd Zooals wij reed in ons no van Zaterdag QielddeE herdacht heden de heer C Verloog den dag waarop h j voor BO jaar in dienat trad bij de firma G B van Goor Zonen waar hg nu sedert 18B1 ais opciohter der dmkkerg en binderg nog steeda met lust en Ijver werkzaam is De met frisch groen en bloemen gedeeltelgk versierde dmkkerg gaf den jttbilaria die op dezen voor hem zoo gedenkwaardigen dag per rytuig werd afgehaald bij zijn binnenkomen de eerste verrassing tnrwgl het gczamenigke personeel een welkomstlied ter zyner eere aanhief Daarna ontving hq de ondubbelzinnige bewyzen van vriendschap en waardeering waarren ook een fraai bouquet de tolk was allereerat van den patroon den heer J M Noothoven van Goor die onder de harielgkate woorden hem oen cadeau in goud vereerde waarna het personeel van drukkerij binderg en kantoor eveneens passende souvenir aanboden met hunne wenschen om den waardigen jubilaris nog lang even flink en ijrervol in hun midden te mogen zien Gisteren middag omstreeks 5 uur is op de Markt een persoon v d Vegt genaamd in elkander gezakt en was oogenblikkelgk dood Van ds door den Ned Bbijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Milaan G U DOOB ILIO CARCANO Vry naar hel Italiaamch DOOB 22 VANESSA VI Is het noodig sprak Camilla na een oogenblik zwggens met bedaardheid is het noodig om deze of wie weet welke andere veronderstelling te maken wanneer het mij zoo gemakkelgk is om een rechtstreeksch antwoord te geven En dat antwoord zou zgn ffDat Camilla haar hart en haar leven niet geven kan aan een man dien zij sedert lang kent en wien zij hare achting niet schenken kan Zelfs goene achting marohesinaP Is het mogelgkf i Vergeef mij zoo er bitterheid onrechtvaardigheid misschiec in mijne woorden doorstraalt Maar gij hebt het gewild en zoo ik ronduit mijne meening gezegd heb dwing my dnn nu niet om redenen te zoeken of bloot te leggen welke gg overigens beter moet kennen dan ik naar den Haag te reizen mtskten Zondag 11 218 personen gebrnik Bedankt voor het beroep n ar Westmaas e Dordrecht door da H J Hulscher te Beeuwijk cl Gouda Op 13 Augustus viert de hoer G de Moog bij de Bykstelegn e zijn Só jarig jubilé Te Bennekom waar hg tqdsUjk vertoefde is overleden de heer G A HoogeveM anti revolutionnair sedert 1880 lid der Proviniiale Staten van ZuidUoUand voor Alphen De overledene was een der stichters van de Vrije Universiteit te Amsterdam Woensdagavond II werd te Oudewater het nieuwe gebouw voor christelgke belangen ingewijd Bij die gelegottheul voerden de predikanten U WUdeboer en W Margadant benevens ds ten Bosch uit Gouda het woord zong de nemeente eenige kerkeIgke liederen en liet zich bij afwisseling het zangkoor vHosanna onder leiding van den heer P j Muntendam hooren Het gebouw dat in den voorgevel prgkt met den naam Kehobóih de Heer heeft ons ruimte gemaakt en dat in eenvoudigen stijl is opgetrokken is zeer netjes zoowel van binnon afgewerkt en doet den architect H Berkhof en den bouwmeester W Hardcnbol alle eer aan Kan woord van lof werd hun dan ook bij de plechtigheid der inwgdiugdoor ds Wildeboer niet onthouden Ook de hoer Muntendam ontving van Z E w een woord van dank voor bet flink optreden van t zangkoor waarbij hem tevens door Z E w werd toegewonscht dat hij nog jaren als leider van t koor mocht werkzaam zijn Ofschoon de opkomst van belangstellenden Maar iemand als baron Raimondo het is niet maar de eerste de beste het is een vriend en bloedverwant ffjuist omdat hij een bloedverwant is omdat ik hem niet pas sedert gisteren ken kan ik zeggen dat wg op eene zoo geheel verschillende wijs gevoelen en denken Neen neen het is onmogelijk Niet dat ik hem voor slecht voor een man zonder verdienste houd hg is een man uit de groote wereld maar zijne manier van donken zgne neigingen en gewoonten Ik weet niet of ik het zeggen moet maar het schijnt mg toe dat zgne ziel dood is voor alles wat groot is en schoon Terwgl zg dit zeide met eene zenuwachtige drift die zg bgna niet kon bedwingen stond het meisje op en haar blik zoo trotsch en verachtelgfc tevens verbaaade den listigen priester Een weinig verrast door dit bepaalde antwoord wist hij eerst niet wat te zeggen toen verzocht hg haar met een teeken om nog niet heen te gaan en zeide Vergeef mij marchesina maar deze afkeer van eene verbintenis die uwe ouders en uwe geheele familie eenparig beschouwen nis zoo eervol zoo in alle opzichten passend die afkeer ook ik spreek openhartig even als gij gedaan hebt kan zijn oorsprong hebben in de redenen dif ik vernomen heb k tn misschien ook ziJD oorsprong hebben in andere die gij misschien u zelve nog niet bekend hebt Ik dring mij niet bij u m ik verlang niet in de harten te lezen maar ik gevoel dat het mgn plicht is om u te zeggen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt niet bijzonder groot was daar velen over het kwartje entree niet tevreden waren doch hetgeen gedaan had om een al te grooten toeloop te weren waren de opgekomenen hier zeer gezellig en stichtelijk bijeen Gedurende de kermis zullen er in t gebouw eiken avond spreker optreden De persoon die zijn vroegeren kosthuishoader op het Zieken te s Hage een messteek io den buik loebracbt waardoor deze overleed is onder beschuldiging van doodslag naar het huis van bewaring overgebracht Op het oogenblik dat de snoodasrd het mes op het lichaam van den opden man richtte voegde hij hem toe nu daar dan waaruit men het gevolg trekt dat bij deze treurige geschiedenis de dader niet zonder voorbedachten rade heeft gehandeld Op dan 22sten Juli U overleed te Köetritz fin Thurinten in den ouderdom van 86 jaar de heer J Sieckmann de welbekende Dahiiakweeker die in den loop der laatste halve eeuw een groot aantal nieuwe Dahlia veraoheidenheden in den handel bracht Waaronder omstreeks 1853 de eerste zoogenaamde LiUiputDahlia s en eenige jaren later de D viridifioM Sempmiretu y Het Radicaal Weekblad deelt mede dal de heer F Domela Niouwenhuis die sinds lang Iqdende was aan keelaandoening thans in Frankrijk vertoeft en daar onder behandeling is van een geneesheer De k aal toch ia naar het blad meldt in den laatsten tijd zoo zeer toegenomen dat de heer Domela Nieuwenhuis bijna niet meer spreken kan eE op het congres te Parijs moeite had een paar keer behoorlijk verstaanbaar te spreken dat gij groote zeer groote moeielijkheden tegemoet gaat die gij misschien het hoofd niet zult kunnen bieden En zelfs indien na veel bitter lijden en veel strijd die moeielijkheden overwonnen konden worden gelooft gij dan dat de dag misschien niet komen zal waarin gij het betreuren zult dat gij niet geluisterd hebt naar de stem uwer moeder dat die dag nooit zal komen Meent gij dat eene vereeniging alleen uit liefde gesloten voldoende is om de liefde levendig te houden En wanneer nadat de illusies verdwenen de betöovering vervlogen en de begoocheling van die jeugdige droomen voorbijgegaan is wanneer de onvorbiddeIgke werkelijkheid zich mengt onder die bedrieglijke liefde denkt gij dan dat het verlangen naar wat gg verlaten opgeofferd verloren hebt nooit weer ontwaken zal Er is iets anders noodig om aan het hart voldoening te verschaffen dan de herinnering aan de offers die men gebracht heeft dan kleingeestige plichtsbetrachting Camilla werd bleek de woorden van dien ge vreesden maar nog niet verachten man die koele indringende redeneering die zonder alles te willen zeggen zgne gedachten liet raden om den indruk dien hg maakte te verhoogen bracht haar in de war maakte haar boos Hij daarentegen was opgetogen over het voordeel dat hij behoalde En zoo vervolgde hij is de wereld ook soms een tiran en soms is het beter Wat is beter