Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1889

Edison de 4Si jarige Thomas Alva Bdlson de btroemds aitvinder ran zoo menig hulpmiddel voor de ontwikkeling van de mensohheid is voor het eerst in zyn leven op weg naar Europa Hjj is Tergezeld t d zgn vrouw kinderea en compagnon Ter navolging aanbevolen Op de laatst gehouJen weekmarkt te Delft waren op de veemarkt een tweetal landbouwers aan het onderhandelen over een rund Reeds was het zoover gekomen dat kooper eu verkooper hot eens waren over den prys op tien gulden na De onderhandeling hierover duurde lang zoo lang zelfs dat b j het luiden der bel het einde der markt men het nog niet eens was Het vee moest weggevoerd worden en om nu een eind aan de zaak te maken werd tasschen partijen besloten dat in plaats van de qusestieuze tien gulden ieder een rijksdaalder aan de armen zoude geven En werkelyk hebben zij daaraan voldaan heden morgen werd dat bedrag door hen ter bestemder plaatse betorgd Be Amh Crt is van meening dat de instelling eèner commissie om te onderzoeken in hoeverre onze oorlogsvloot in Indie hervorming behoeft weder een bl jk is dat de huidige regeering gaarne wat van zich afechuift Die commissie zal doen wat het werk was van den Minister en daardoor zal de ministerieele verantwoordelijkheid evenveel lijden als het ministerieel gezag Vindt de Jrni Crt alzoo het regeeren door staatscommissien bedenkelijk dan geldt hare bedenking echter niet zoozeer de door de Segeering geopenbaarde behoefte aan voorlichting maar de wijze waarop zij die voorlichting zoekt Wanneer liet geldt het nemen van voorzieningen omtrent bijzondere onderwerpen die niet binnen den gewonen kring der bestuursbemoeiing vallen zal niemand het afkeuren dat de minister om raad en voorlichting gaat bij de specialiteiten welke de éénige aangewezen personen z jn om hem hierin van dienst te wezen Maar men gaat zich afvragen waartoe dat heirleger van ambtenaren aan het departement van koloniën te s Gravenhage en van hot Indisch bestuur op Java dan eigenlijk dient wanneer de Minister om eene zaak die geheel binnen de gewone en dagelijksche regeeringsbemoeiingen valt gelijk de organisatie der marine in Nederlandsch Indié moet te rade gaan met adviseurs buiten de roinisterieele bureau s buiten den ambtelijkeu kring Men kan veilig aannemen dat al die officieele adviseurs over de ter beslissing staande aangelegenheid het hunne reeds hebben gezegd wie de Indische administratie kent zal er wel niet aan twijfelen of daarmede zyn al vele rie en papier doozen pennen flesschen inkt en veel landstijd gemoeid geweest maar nu de zaak in handen is gegeven van de Staatscommissie zal het gezag van een oud minister van koloniën worden gesteld tegenover 4ai van den gouverneur generaal dat van een extegenover dat van een fungeerend minister van marine dat van een gewezen lid van den Baad van Indie tegenover dat van het tegenwoordig college dat van een oud cemmandant van de zeemacht tegenover dat van diens opvolger dat van een vorigen tegenover dat van den huldigen directeur van binnenlandsch bestuur kan vraagt de Arnh Crt zulk eene wijze van zaken behandelen in s lands belang geacht wordeuF Of men moet aannemen dat de tegenwoordige ambtenaren met den dagelijkschen Beter gehoorzamen soms ten minste aan hetgeen slechts de wetten der samenleving zgn En dan Dan de groote wereld heeft de middelen om zich schadeloos te stellen vergoedingen het gezag van den naam wel te verstaan zoo de principes onaangetast blgven Neen zeg niets meer viel het meisje hem haastig in de reden Met zulk een laag doel mijne hand verkoopen eene liefde zweren die ik niet gevoel Ellendige grootheid waarvan gij als een dienaar des Hoeren mg de ijdelheid hot gevaar moest doen kennen Ik ken de wereld nog niet ik heb niets dan een weinigje hoop in mijn hart eu mijne eerlgke beginselen Maar ik geloof ja ik wil golooven dat gg zoo slechts gesproken hebt om mg op de proef te stellen Hg had gemerkt dat hg te ver gegaan was zgn gelaat werd vuurrood on hg begon onsamenhangende woorden te spreken Dat wil zeggen ik verklaar mg begrgp rag toch beter de hemel beware mg eerlgkheid is heilig even als de waarheid En hij volgde haar bgna smeekend terwijl zij zonder naar hem te luisteren met vasten tred de zaal doorging do deur opende en hem alleen liet Pater Onofri bleef een oogenblik verward stilstaan toen haalde hg de schouders op Ik heb het verkeerd aangelegd het spgt mg zeide hij binnensmonds dat meisje is heel anders dan zg gang van zaken en alle omstandigheden bekend beter op de hoogte z n van de eischen en behoeften van den dienst dan hunne sinds langoren pf korteren tijd gedefungeerde voorgangers eu dan kan de benoeming dezer Staatscommissie geen nut hebben Of men moet aannemen dat de minister van koloniën met reden van deze veteranen een beter advies verwacht maar daarmede is de betrekkelijke onbruikbaarheid van alle hooggeplaatste ambtenaren en ambtelijke adviseurs zoowel hier te lande als in Indië openlyk erkend Eu nu zal de minister Keuchenius misschien eene zeer groote waarde hechten aan het oordeel van den plattelandsburgemeester den eenigen niet deskundigen veteraan in de Staatscommissie over het aan de orde gesteld vraagstuk maar daardoor alleen wordt de benoeming van deze commissie met al den omhaal van dien niet gewettigd Niets verbiedt den Minister zich hot licht ten nutte te maken dat van uit Doornspijk op het vraagstuk der Nederlaudsche marine in Indie schijnen kan maar eene onderhandsche correspondentie of een vriendschappelijk bezoek had ten volle in die behoefte kunnen voorzien In het verslag van onzon consul generaal te Stockholm wordt gezegd dat in allo handelskringen eene opgewekte stemming heerscht de schatkist verkeert in een bloeienden staat de ontvangsten in 1888 overtroffen de in de Staatsbogrooting geraamde som met ongeveer 7V millioen gulden Dit groot overschot is grooteudeels verkregen door toepassing van het beschermende stelsel Van den anderen kant doen zich de gevolgen dor belastingen op graan meel en andere levensmiddelen reeds gevoelen door hoogere kosten voor levensonderhoud terwijl fde door de protectionisten voorgespiegelde hoogere werkloonen achterwege zijn gebleven De regeering is dus reeds bedacht op maatregelen om het door de verhoogde rechten ontstane overschot in de schatkist aanwenden om andere rechten en belastingen te verzachten De invoering van het beschermende stelsel heeft 0 m tengevolge gehad dat het gedeelte der Zweedsche bevolking dat zelf geen rogge of tarwe produceert jaarlijks extra moet betalen aan den staat in den vorm van inkomende rechten ƒ 5000 000 aan de binnenlandsche graanproducenten wegens de hoogere prijzen van het inlandsche koren ƒ 3000 000 en aan de binnenlandsche molenaars ƒ 500 000 Deze drukkoiido belasting die driemaal zoo groot is als de grondbelasting en v ftu procent hooger dan grondbelasting en inkomsteflbolasting te zameu moet door de gozamonlijke bevolking die haar verbruik van brood of graan moet koopen worden opgebracht ten voordeele van dis weinige landbouwers die meer graan produceeren dan zij zelf noodig hebben of voor het kleine aantal schatrijke molenaars dat meel ton verkoop produceert Onder de nieuwe en verhoogde rechten heeft het recht op bloemen levende zoo ook takken en bladen frisch of gedroogd niet tot geneesmiddelen behoorende een tak van Nederland s nijverheid op gevoelige wjize getroffen Het ooniferengroen dat in groote hoeveelheden tot begrafeniskransen waarin m Zweden oeu overdreven luxe bestaat gebruikt wordt kan onmogelijk binnen het land worden voortgebracht maar komt voor het grootste deel uit Nederland het bovenvermelde recht van 2 kronen per kilogram werkt op dit zware groen echter als schijnt Zij heeft een hart dat men breken maar niet overwinnen kan Is het werkelgk de liefde aie haar zooveel doorzicht en zooveel geestkracht geeft Daarop ging hij naar boven naar zijne kamer eene groote luchtige kamer die op het schoonste gedeelte van den tuin uitzag en voorzien was vsn alle gemakkon die de rgkdom verschaffen kan on zette zich aan eene tafel waarop eene vaas met bloemen stond en eene menigte boeken lagen En aan het gesprek van dien morgen denkende zeide hg in zicfazelven Kinderspel in vergelgking van de groote politieke gebeurtenissen die voorbereid worden die ivij misschien morgen reeds zullen zien beginnen En hij nam de pen en begon een lang courantartikel af te schrijven waarvan hij het eerste gedeelte den vorigen avond reeds geschreven had over het politieke evenwicht in Europa en het laatste congres van de mogendheden te Parijs Op het gewone uur vereenigde het luiden van de etensbel de familie aan tafel Maar nooit was het middagmaal in het huis van den marchese zoo eentonig en vervelend geweest als op dezen dag Geen enkele gast baron Eaimondo was onverwacht vertrokken ten gevolge zoo werd er gezegd van een dringenden brief dien hij ontvangen had zgn eenvaarde de eenige gast die overgebleven was hield zich alsof hij de spanning niet opmerkte proefde van alle schotels en begon nu dit dan dat een bepaald verbod Tan invoer daar de nohtan niet minder dan elf maal hooger zijn dan de waarde van hot groen on deze invoer werd dus geheel gestremd Dank den bemoeiingen van dan Nederl Gezant zijn de bevoegde autoriteiten op deze anomalie opmerkzaam gemaakt geworden en in den Bijksdag heeft de betrokken commissie zelf oen voorstel ingediend om de belasting op takken te verminderen namelijk van 2 kronen tot 50 ore 34 cents per kilogram en daar te verwachten is dat dit voorstel zal worden aangekomen zoo zal eene zware belemmering voor de Noderlandschc tuinbouwnyverheid in den loop van dit jaar uit den weg worden geruimd Do vraag naar Holiandsche sigaren neemt van jaar tot jaar toe Maar deze vraag en de advertentiën der winkeliers naar echte zijn oorzaak van concurrentie en nabootsing en hiertegen kunnen onie fabrikanten zich slechts beschermen door hunne fabrieksmerken in Zweden te doen enregistreeron Maar zoo dit geschiedt zegt het verslag dan zends men zijne fabrikaten ook met goed Nederlandache éliquetten de wereld in en late de Spaansche taal achterwege Mogeu onze sigarenfabrikanten zegt het verslag toch tot het inzicht komen dat een eerlyk fabrikaat ook een oerlijken naam verdient en het zal niet lang duren of de rookors zullen even zoozeer op eene echte Hollandscho Java of Sumatra letten als men thans bv Havanna Cuba enz vraagt Ter aanvoUing van het medegedeelde stippen wq nader aan in hoeverre het wetsontwerp Lager Onderwijs is gewqagd Vrije en orde oefeningen in de gymnastiek zijn zooals wij zeiden opgenomen onder do verplichte vakken echter eerst van 1 Jan 1893 af terwgt de Koning gedurende zes jaren voor ten hoogste twee jaren telkens ontheffing dier verplichting kan verleenen Ook op bijzondere scholen is dit onderwgi verplicht De kinderen zgn echter niet verplicht aan dat onderwas deel te nemen Een bijzondere akte van bekwaamheid wordt daarvoor ingesteld waarvoor geen andere akte veraischta is en waarvoor ƒ ï wordt betaald Het examen wordt evenals dat in handteekenen in nuttige en in fraaie handwerken afgelegd voor b jzondere commissien waartoe van tqd tot t jd gelegenheid wordt gegeven Overigens is ook bij de gewone akten van bekwaamheid gelegenheid bevoegdheid te verkrijgen tot geven van onderwjjs in vrije en orde oefeningen der gymnastiek gelyk in handteekenen De uitdrukkelijke bepaling is opgenomen dat uit gemeentekassen geen subeidien mogen worden gegeven aan bijzondere scholen noch aan bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzers dan in de gevallen en onder de voorwaarden in daze wet genoemd Het kweekelingen artikel is in dier voege veranderd dat de eisch is gesteld dat zq hun werkzaamheden verrichten onder het toezicht en de leiding van een in hetzelfde schoolvertrek aanwezigen bevoegde Van de gemeenteraadsbesluiten die aan vernietiging door Oed Staten onderhevig zyn vervallen natuurlijk die betreffende de verleening van een subsidie aan bijzondere scholen waar les in de talen en de wiskando wordt gegeven daar de Gemeenteraad daartoe niet meer bevoegd zal zgn Beeds zeiden wij dat het vergelijkeud examen vgor hoofd der school hersteld wordt als B eu W het over i de voordracht met den districtaschoolopziener niet een gesprek alsof er niets gebeurd was ofschoon niemand hem antwoordde De marchesa Ricoinrda keek ernstiger dan naar gewoonte en sprak geen woord Galeazzo was ontevreden en boos ofiu hoon hg er niet veel van begreep en niet wetende op wien hij zgn kwaad humeur zou uitstorten rammelde hij met zgn mos en vork op zgn bord met zulk een geraas dat de bedienden hem verbaasd aankeken De eanige die met smaak at was de heer des huizes die tusschen de hapjes in rechts en links keek met een smeekenden blik in de hoop dat de een of ander op zgne weinige woorden antwoord geven zou En dit zwggende tooneel welsprekender dan eanige redevoering leverde voor verscheiden avonden stof voor de gesprekken in de keuken en dienstbodenkamer Wie gedurende dezen en de volgende dagen het meeste leed was Camilla de onschuldige oorzaak van dezen huiselgken twist Voor de eerste maal gevoelde zij zich alleen te midden der haren alleen en treurig te midden van hen die zg nog met hai gansohe ziel lief had En in gedachten zweefde J ver zeer ver weg en vond alleen rust in haar geloof aan eene toekomst die nu meer dan ooit onzeker en ver van haar verwijderd waa Worit venolfi kunnen worden Melden zich meer dan zes bevoegden aan dan kunnen iij overeenkomen er minder dooh minstens zes te doen deelnemen bij gemis aan overeenstemming ook daaromtrent moetan allen deelnemen Na vergelijkend examen wordt de voordHkAt door den districtsschoolopziener opgemaakt en met redenen omkleed Het wachtgeld voor overcomplete onderwijzers vervalt na twee jaren en bg t hoofd eener school na vijf jaren De rijksbijdrage zal gelijk wij aanstipten ook uitgekeerd worden voor onderwgzers boven het minimum echter met beperking nl voor scholen van 90 en minder leerlingen ƒ 160 en van 1 tot en met 809 leerlingen ƒ ÏOO voor n onderwijzer voor scholen van 310 en meer leerlingen ƒ 200 per onderwijzer voor ten hoogste twee onderwijzers doch omvat het onderwijs behalve de vakken a k tevens tenminste twee der vreemde talen en de wiskunde voor schalen van 90 en minder leerlingen ƒ 200 voor éea onderwijzer voor scholen van 91 tot en met 199 leerlingen ƒ 250 per onderwgzer voor ten hoogste twee onderwgzers voor scholen van 200 en meer leerlingen ƒ 2 50 per onderwijzer voor ten hoogste drie onderwijzers De verordening op het schoolgeld is natuurlijk aan goedkeuring der Eegeering onderworpen die goedkeuring zal niet geweigerd kunnen worden dan bij een met redenen omkleed besluit den Baad van State gehoord Indien het schoolgeld voor ieder kind van dezelfde klasse niet gelgk is waartoe dus implicite vergunning wordt gegeven evenredige schoolgeldheffing moet de verordening ter inzage liggen met recht van reclame Omtrent de gesubsidieerde bgzondero scholen wordt voorgeschreven dat er 18 uren per week onderwijs moet worden gegeven en dat daarvan niet meer dan 2 uren voor nuttige handwerken bestemd mogen worden Ook moet er onderwgs gegeven worden volgens een rooster die aan het schooltoezicht medegedeeld en in de schooUokalen opgehangen moet worden welke rooster tevens moet vermelden de feestdagen en de vacantietijden Dat vacatures in t onderwijzend personeel slechts een beperkten tijd mogen duren dit om de gevreesde vliegende colonnes te voorkomen werd reeds vermeld De besturen zijn verplicht den Minister alle inlichtingen te geven betreffende het nl of niet vervuld zgn der voorwaarden op straffe van verval der bijdrage Het examen in de paedsgogie blgft gehandhaafd De Rijksuitgaven zullen door sommige der aangebrachte wflzigingen stijgen Door die woarbg de aanspraak op de bijdrage gegeven wordt aan alle scholen die minder dan ƒ 80 per leerling opbrengen met ƒ 107 200 waarvan ƒ 42 700 voor de bijwndere scholen door die waarbg ook voor Onderwgzers boven t minimum vergoeding wordt toegekend met ƒ 162 850 waarvan 26 700 voor de bijzondere scholen Het verschil tusschen het voorschot over 1887 en de thans voorgestelde bgdrage naar den maatstaf van I Jan 1888 zal dalen voor Amsterdam van ƒ 146 000 tot ƒ 109 000 voor Rotterdam van ƒ 103 000 tot ƒ 78 000 voor Den Haag van ƒ 45 000 tol ƒ 35 000 Drt ook kogelfleschjes gevaarlijk kannen zgn ondervond dezer dagen de heer L te Volp Een dergelijk fteschje van den kelder naar boven brengende sprang dit in vele stukken waardoor de linkerhand van den heer L deerlijk werd gewond Hij zal geruimen tijd het gebruik zgner hand missen Aan verschillende gemeentebesturen in de OverBetuwe ia een circulaire gezonden door de afd Over Betuwe van Volksonderwijs met het beleefd verzoek uwe aandacht to willen schonken aan don veelvuldigen kinderarbeid te veld gedurende het grootste gedeelte van het jaar waardoor vele leerlingen de meeste schooltgden verzuimen en zoodoende het openbaar onderwgs vrg onvruohbaar maken ook voor de getrouwe sohoolbezoekers aan wie in dezen stand van zaken geen geregeld klassikaal onderwgs gegeven kan worden Met bescheidenheid beveelt adressanta in uwe welwillende overweging aan eene verordening vast te stellen waarin de veldarbeid van kinderen beneden 12 jaar in uwe gemeente verboden worde tus hen 9 uur s morgens en 4 uur s avonds krachtens art 82 der wet op het lager onderwgs Dit voorbeeld verdient navolging en succes De politie te Toulouse heeft een fabriek van valsche bankbiljetten aldaar ontdekt en twee personen in hechtenis genomen Verscheidene andoren moeten bg de zaak betrokken zijn o a een voormalig aannemer van spoorwegwerken thans grondeigenaar in Roemenie Reeds oen half jaar lang was de bende bezig geweest en een groot aantal biljetten waren in omloop gebracht o a aan de Speelbank te Monaco Al het materieel is in beslag genomen BnitenlaDdsch Overzicht Volgens het reisprogramma van keizer Prans Jozef zal hg heden namiddag te Berlgn aankomen Voor zoover bekend is zal hg er tot Donderdag bigven j Gelijk men weet heeft hg den wensch te kennen gegeven dat bg zijne komst alle feestelijk vertoon zou worden achterwege gelaten Daar echter het raadhuis met de Oostenrijkeche Hongaarsche en Duitsche kleuren zal prijken hebben de bewoners der straten alwaar bg zal moeten passeeren toebereidselen gemaakt tot grootsche rersieringon De tweede zitting van het Hooge Hof van Justitie te Parijs was zoo mogelgk nog drukker bezocht dan de eerste De heer Quesnai de Boaurepaire zette zgn betoog voort waarin hij voortging Boulanger s loopbaan en omgeving te schetsen Na den generaal kregen nu ook de heeren Bochefort on Dillon een beurt eu ook deze vrienden van don generaal werden geducht onder handen genomen De heer fiochefort werd geschetst als een der gverigste opruiers tot den bargaroorlog die in 1871 schreef dat de Fransohen hun vernedering ruimschoots hadden verdiend en nu met Boulanger als een nationale held optreedt en de heer Dillon als een hSndUnger die hem bij alles de behulpzame hand leende Dillon is en ontslagen officier die de achting zijner krggsmakkers heeft verbeurd en zich graaf noemt zonder het gerinjjste recht op het voeren van dezen titel te hebben Met bijtendel spot teekende de hoer Quesnai de Beaupairo deze beide medeplichtigen van generaal Boulanger ten einde te doen uitkomen uit welk soort van menschen Boulanger zijn vertrouwde vrienden koos Algemeen was men het er over eens dat do procureur generaal bijzonder gelukkig is geweest bij hot kenschetsen van Boulangen omgeving want ook de agenten van wier hulp Boulanger zich bediende om reclame voor zich te maken werden door don procureur generaal zonder genade aan den kaak gesteld De slotsom van den prooureor generaal was dat Boulanger wel degelijk het plan tot een staatsgreep heeft beraamd Alle wat Boulanger daarvoor deed en hetgeen reeds grootendeel bekend is werd in het licht gesteld Zoo o a heeft Boulanger ook pogingen beproefd om met prins Bismarck in betrekking te komen Te Cannes liet hij zich voorstellen aan den Berlijnschon bankier Bleichroder en verzocht hem als bemiddelaar op te treden ten einde hem met prins Bismarck in betrek icilj te brengen De heer Bleichroder wilde daarvan echter niots weten Later zond Boulanger een zgner agenten een zekeren Lyon een Rus naar Berlgn om deze pogingen te herhalen evenwel met even weinig gevolg De indruk dien de rede van dan procureurgeneraal maakte was zeer ongunstig voor de drie aangeklaagden zoodat de republikeinsche bladen reeds zeggen dat Boulanger nu ook voor de openbare mecning voorgoed is afgemaakt De wet bepalende de toelagen voor het Koninklijk Huis is thans in beide huizen van het Engelsche Parlement aangenomen In hot Hoogerhuis liep het zaakje snel van stapel Maar daar heeft lord Salisbury bg de discussie iets gezegd dat velen zeer geërgerd heeft Toen lord Granville namelijk zgn ingenomenheid betuigde met de verklaring der Koningin dat zg voor haar andere kleinkinderen geen toelagen zou vragen merkte lord Salisbury aan dat die verklaring niet zoo gegeven was als Granvelle haar vermeldde Meer zeide de Premier niet maar de Daily News doet uitkomen dat de Ministers in het Lagerhuis wel degelgk dezelfde bewoordingen hadden gebruikt die lord Granville bezigde en dat lord Salisbury dus eigenlijk nu ver klaard hezft dat zijn collega s in het Lagerhuis om voor het ontwerp een groote meerderheid te verkrijgen het Huis gedupeerd hebben In het Lagerhuis zgn eergisteravond tooneelen voorgevallen die aan de Fransche Kamer in haar woeligste dagen deden deuken De lersche afgevaardigden wilden den Minister Balfour te lijf bg de behandeling der loraohe bogrooting die altijd en vooral onder dezen buitengewoon geheten Minister de hartstochten zeer in beweging brengt Men moet zeggen hg gaf er zelf aanleiding toe daar hg den heer Harrington beschuldigde dat deze in zijn blad de politie lafaards leugenaars en bloedhonden noemde en op den eisch der Ieren dat hg zou aanwgzen waar dat gebeurd was niet wiat te antwoorden maar zich herhaaldelgk bepaalde tot de verklaring dat hg t van do meest bevoogde zgde wist Toen hij op hernieuwden aandrang een afwijzend handgebaar maakte zag Harrington daarin een bedreiging en ging hg met gebalde vuisten op den Minister af Gelukkig hielden zijn vrienden hem tegen maar de heele Kamer was in rep en roer De heer Balfour die zijn koelbloedigheid niet spoedig verliest verklaarde dat hg niet gewoon was door gebaren te beleedigen wat gelach bg de Ieren ver wekte en dat hij meende den heeren Ieren pleüer te doen als hg scheldwoorden tegen de politie aanhaalde wat de ministerieele partij in vroolijke stemming bracht Zoo werd het onweer bezworen Intusscben duiden zulke tooneelen aan dat het tijd wordt de zitting te sluiten De Belgische arbeidswet is bij tweede lozing aangenomen met 71 stemmen togen 15 acht onthielden zich Het Journal de Bruxelle deelt den tekst mede van het wetsontwerp tot wijziging van enkele bepalingen der kieswet hetwelk door den minister van binnenlandsche zaken bij de Kamer ia ingediend w Het mag betwijfeld worden of door dit ontwerp de wenschen bevredigd zullen zijn van de ultra s der clericale partij die op ingrijpende wijzigingen in het kiesrecht hebben aangedrongen De wijzigingen bepalen zich tot de volgende vier punten De census voor de provinciale verkiezingenis verlaagd tot eenen aanslag van 12 fr in de directerijksbelastingen De census voor do gemeentelijke verkiezingenis verlaagd tot een aanslag van 8 fr in de directerijksbelastingen Do kiesbevoogdhoid voor provincie en gemeentekrachtens ambt waardigheid of titel bij de wet vaa 24 Augustus 1883 aan zeer talrijke categoriën vanpersonen verleend wordt in het ontwerp belangrijkingekrompen daar zij weder ontnomen wordt aan aldie personon die niet in het bezit zijn van eendiploma hetwelk wordt toegekend na het met gnnstigen uitslag afleggen van een der in het ontwerpgenoemde examens Het kiesrecht wordt verleend aan ieder dieeen huis bewoont waarvan hij uitsluitend eigenaarie Het aandeel van de echtgenoote of do minderjarige kinderen in deu eigendom wordt echter wathet kieareoht betreft aan het hoofd van het gezintoegerekend Bg dit laatste punt verdient opmerking dat het ontwerp omtrent de waarde van het huis of de eischen waaraan het althans beantwoorden moet niots bepaalt zoodat zelfs het armoedigste hutje op de heide waarvan de bewoner eigenaar is dekiesbevoegdheid geeft waarvoor de werkman in de steden een examen moet afleggen Brieven uit de Hoofdstad De Amsterdammers die niet naar buiten zijn en dat zegt wat en die tevens het genoegen hebben in de buurt van Den Dam te wonen moeten in deze week een zeer gehard trommelvlies hebben Het wordt toch door onze jeugd op eene zeer zware proef gesteld Naar oud gebruik en zedo wordt immer acht dagen van het jaar onzen jongens en meisjes het voorrecht geschonken van na afloop van den beurstijd het beursgebouw voor eenige uren in beslag te nemen en daar te spelen en te trommelen Dit voorrecht danken zij aan den Amsterdamschen jongen die in 1622 de ontdekking deed van den aanslag van Spaansche zijde op onze toenmalige beurs gewaagd Te dien tijde stond het gebouw aan do andere zijde van den Dam op het Rokin achter de groep huizen waar nu nog de studentenbond S A L V E zgn socioteitslokaal heeft Maar het water er onder was niet gedempt het was alleen overkluisd om aldus de gemeenschap met het toen natuurlijk ook nog ongedompte en aan den Dam grenzende Damrak te behouden zóódat de Amstel nog rechtstreeks in het IJ uitstroomde Van deze ligging der beurs was door den vijand gebruik gemaakt om heimelijk vaten buskruit in bootjes onder dit gebouw te brengen Maar nu wil het toeval dat een der bengels van het slag als Bredoroo in zgn Spaameke Brabander geteekend heeft al spelende op het bruggetje dat vóór de beura lag iets in h t water laat vallen en van de brug naar beneden een bootje springt Zoekend naar het verloren voorwerp ontdekte hij in een ander boo e eene verdachte lading brengt die te voorschijn en aldus den voorgenomen aanslag aan het licht Arend aldus verhaalt de logende verder rd nu voor burgemeester en schepenen gebrachtj nt lgevraagd welke belooning hij wel zou willem Dor den groeten dienst aan de stad bewez lffiPpdenkt zich even herinnert zich dat het prefÜ i pBlen op do beurs em telkens door den akeligen beurskneoht verboden ordt en vraagt du als een echte kwajongen om het voorrecht een week in het jaar met zgn makkers op de beur vrg te mogen trommelen De wensch wordt hem natuurIgk gegund en sints dien tgd is jaar aan jaar tegen de eerste week van September van wege den burgemeester officieel bekend gemaakt dat de kinderen op de beur mochten komen trommelen Zooals men weet is dit historisch feit door Mr J V Lennep tot onderwerp genomen voor een tooneelspel t wolk welhaast in onze hoofdstad evenzeer een Igfetuk i geworden als de OiijtirecM va