Goudsche Courant, woensdag 14 augustus 1889

f en Itad hij toot de uitToering dier taak verscheiden nederlandsche en belgisohe werklieden doen OTerkomen wyi de britsche handverkslieden veelal slordig arbeiden tegen al to hoog loon en dan nog allerlei pretentien hebben De verbittering tegen de Ueeren Boekbinder en Harris is groot de laatste ontving reeds verscheiden dreigbrieven de buitenlandsche werklieden werden herhaaldelqk mondeling bedreigd en de heer Bookbinder moet zelfs beschermd worden door de politie Bg de opening van den sohouwburg in de aanstaande maand worden ernstige wanordelgkheden verwacht men acht het niet onwaarschqnlgk dat pogingen zullen worden aangewend om Boekbinders werk te vernielen en te bederven De werktuigkundige Eqjalbert van wiens vernuftige uitvindingen in de wetenschappelgke bladen meermalen melding werd gemaakt zal eerstdaags in klasse 13 der Fransclie wereldtentoonstelling een toestel te zien geren bestemd om alle photographisohe handelingen te verrichten die noodig zyn om het portret te maken van den persoon die op een daartoe bestemden leuningstoel heeft plaats genomen na vooraf een zeker geldstuk in de bus te hebbeu geworpen Ter rechterzgde vindt men de aanduiding van het geldstuk dat ter bestemde plaats in de bus moet vallen om het toestel in werking te brengen ter linkerzgde is een punt aangewezen waarop de persoon het oog gevestigd moet houden Van boien is eene reeks aangebracht van wijzerplaten welke in eotoren ïgn verdeeld en waarover wijzers loopen die ieder oogenblik de handeling aanduiden welke binnen in den toestel plaats vindt Senige oogenblikken voor dat de pose begint springt de wgzer van de tweede plaat op de woorden Pr areimu en vervolgens op attention en zoodra hig genaderd is tot den zwarten sector met het woord jxne begint de handeling terwijl de wekker die zich boven de wgzerplaten bevindt zoo lang schelt als bet werk duurt namelijk in den regel slechts 3 tot 6 seconden Na verloop van eenige minuten komt het portret aan eeno zgde van het toestel te voorschgn Honden en wat ze zoo al kosten Volgens eene onlang opgemaakte statistiek ontleend aan de Official Setumt zgo in Engeland in ronde cijfers negen maal honderd duizend honden Gerekend dat elke hond dagelijks aan voeding 2 pence kost in den regel krggen ze daar meer dan koude aardappelen met lawaai saus daarbg gevoegd de hondenbelasting die er rechtvaardig doch gestreng wordt toegepast en nog de items van dressuur oomfort huisvesting enz dan krijgt men in ronde cgfers een totaal van 4 miUioen pond sterling wat deze honden al zoo ieder jaar kosten De manier waarop die honden worden gehouden alsook geapprecieerd worden is zeer verschillend en nogal eigenaardig ook In de eerste plaats noemen wg de jachthonden Daarvan wordt natuurlijk veel werk gemaakt en veel wordt er aan bekostigd Doch in den regel zal men kunnen zeggen zoodra de jacht geëindigd zal z jn is het rgk van den jachthond uit en hij gaat in zgn kennel Alleen zijn jachthoedanigheden worden door zijn meester geapprecieerd j als huishond heefi hij minder aantrekkelgkheid cade naar de schoolbanken terugkeerde was ernstiger meer in zichzelven gekeerd dan vroeger ijveriger bq zgne studies nauwgezetter in het vervullen van igne plichten Hij aanbad zijn vader die onverzettelijker was dan ooit in zijne patriottische denkbeelden zgne moeder die steeds tobde en klaagde behandelde hij met liefdergke toegenegenheid maar meer dan in haar stelde hg vertronwen in zgne zuster Paolina wier hart zoozeer op het zijne geleek Onlangs nog toen hij voor korten tgd de tooverkracht Tan den hartstocht ondervond had hij in de liefde zgner zuster de kracht om weder op te staan en een steun gevonden in haar voorbeeld Aan hare geestdrift voor alles wat edel was paarde zg eene beminnenswaardige eenvoudigheid De herinneringen uit de kindschheid de lessen Tan de moederlgke lippen gevloeid waren misschien een weinig op den achtergrond geraakt doch niet nilgewischt het was of het onrustige verlangen naar kennis het verstand dat zich niet tevreden weet te stellen met de bewgzen die het vindt en de vurige jetigdige hartstocht daarover een sluier geworpen hadden Toen hq van de boogeschool terug kwam bemerkte Paolina dat hg stil en peinzend geworden was smart en ironie schenen zgne woorden in te geven De dood zgns vaderE die kort daarop voorviel schokte zgne ziel geweldig eo van dien dag af o choon hg nog veel strgd veel onzekerheid en onmst te verduren had gevoelde hg dat er eene eenvoudige wet is geheel verschillend van elke an Nu komen we aan de herdershonden en die in gebruik van de cattle drovers Deze honden zgn voor deze menschen wat de mangel voordewaschvrouw is onontbeerlijk De schaapherder zal meestal gehechtheid voor zijn hond hebben doch de cattledrovers ign in den regel hardvochtig van aard en de drovershond die toch zoo veel werk doet als de kudde hoorn vee en schapen naar de markt worden gedreven wordt soms meedoogenloos behandeld De derde afdeeling is de sterkste in getal bet zijn de luxehonden die voor genoegen worden gehouden De resp eigenaren zgn meestal de meest lastige als er b v quaestie mocht zijn van muilbanden Men heelt wei eena beweerd dat een man die zijn haar gepoederd draagt rondloopt met eene oogenverblindende liverei met valsche kuiten de Engelsche schrgver heeft hier het oog op de Engelscho flunkies James Go eigenlgk geen man is Doch onder de honden is de poedel de flunky die in allerlei figuren en monograms uitgeknipt is en er uitziet als een zot zooals vele menschen zich daarover uitlaten De behandeling van schoothondjes wordt in vele gevallen ook erg overdreven en geeft daardoor stof tot belachelgkheid Doch er is in dit opzicht altgd baas boven baas Een vroegere hertog van Norfolk had eene collectie toy spanniels Nooit mocht er een van worden verkocht of weggegeven De edele lord hield er ook eene collectie arenden op na en aan deze werden de waaardelooze puppies toegeworpen Iemand die dezen karaktertrek van den hertog niet kende verzocht eens om zoo n jongen hond te mogen hebben waarop de hertog zich omkeerde en uit de hoogte tot den vrager zeide Sir of which of my estates do you propose to become possessed f Ned Het internationaal congres voor de verbetering van het lot der blinden is Donderdagavond gesloten door den voorzitter den heer E Martin Onder de besluiten door het congres genomen behoort o a de officieele erkenning van een blaadje behelzende wenken voor de opvoeding van blinde kinderen in het huisgezin Dit blaadje is hetzelfde dat door de Nederlandsche Vereeniging zooveel mogelijk wordt verbreid Het congres besloot dat het in alle talen overgezet zou worden aangeboden aan de verschillende ministeriën die zich in de onderscheiden landen met de belangen der blinden bezighouden aan alle schoolmuseums en schoolbibliotheken om het zoodoende onder de algemeene aandacht te brengen en vooral aan de ouders van blinde kinderen Het is een samenlezing van alles wat door erkende schrijvers op t gebied van opvoeding door blinden als wenschelgk en noodzakelijk is voorgesteld en de oorspronkelgke tekst is geleverd door den welbekenden blindenvriend den heer Maurice de la Zizeranne den schrgver van het merkwaardig boek Zes meufflet par nn avougle Uit de verrschillende mededeelingen bleet dat ten opzichte van de blindenzorg ons land nog altgd het voorbeeld geeft aan alle andere landen In Nederland is b v de gelegenheid voor blindenonderwijs niet slechts voldoende maar zelfs meer dan dat torwgl in de andere landen daaraan nog heel wat ontbreekt In Frankrijk zal dan ook dere eene gedachte hooger dan dit leven en waaraan niemand zich onttrekken kan Zgn plicht werd zgn godsdienst maar verder zocht hg niet Het was niet lang na den dood zijns vaders dat Gabrio op zekeren morgen toevallig zijne zuster vergezelde naar een huisje dat eenzaam in het midden van uitgestrekte velden lag zij was er al dikwijls heen gegaan want het medelgden dat hare ziel vervulde had haar den weg gewezen En daar daar waa het dat Gabrio de jonkvrouw van het kasteel ontmoette Daar de bdde meisjes reeds eenigen tgd geleden in dit verblgf der armoede met elkander kennis gemaakt hadden meende Paolina dat de beleefdheid vorderde dat zg haar broeder aan hare nieuwe vriendin voorstelde Gabrio zeide eenige woorden om zgn genoegen te betuigen dat de liefderijke zorg voor die ongelukkigen voor zijne zuster de aanleiding was geweest tot zulk eene aangename kennismaking Het meisje bloosde maar zeide niets hunne oogen ontmoetten elkaar doch het was slechts één oogenblik en Camilla boog bescheiden en half verlegen het hoofd Dat alles waaraan Gabrio steeds dacht in de dagen die volgden op zgn kort en driftig gesprek met den Jongen marchese was als een vervlogen droom Wie zich den moed en da standvastigheid herinnert die Camilla in zich zelve gevonden had om zich tot groote verbazing van hare moeder en haren geestelgken bondgenoot te Terzetten tegen het voorstel van een rgk huwelijk dat door hen beraamd en vastgesteld was zal gaame temgkeeren tot dien dag worden aangedrongen op de vestiging van meer instellingen liefst van staatswege £ r werd met nadruk gewezen op de noodzakelgkheid van het stichten van vereenigingen looals in Nederland die de plaatsing fan kinderen en volwassenen in de bestaande inrichtingen bevorderen en den ontslagen blinden de hand reiken op hun verder dikwgü zoo moeilgk levenspad want men erkende algemeen dat roor velen hunner dan eerst het moeilgkst tijdvak aanbreekt Een motie in dien geest van den baron Schickler den algemeenen secretaris van de Soei td det Atelier pour Ie aveuglet adulte alhier werd met algemeene stemmen aangenomen Voorts werd de wenschelgkheid betoogd om voorbereidende blindenscholen te stichten en deze in verband te stellen met de hoofdinrichtingen en als voorbeeld werd door een paar leden met veel lof gesproken over de inrichting te Bennekom die door l geheele congres vsn 1886 te Amsterdam met zooveel genoegen werd bezocht De Londensche correspondent van de N S 01 schrgft Naar ik uit Brixham verneem zgn de fundamentei van het gedenkteeken ter eere van Prins Willem den Derden en zgn landing op 6 November 1688 aldaar te onthullen sedert eenigen tijd gereed en rusten daarop de platte granietblokken die het eigenlijk granieten onderstuk van het acht Eng voet hooge standbeeld des prinsen zullen schragen De heeren Wills te Londen die met de uitvoering van het weA belast zijn leggen aan dat beeld de laatste hand en zullen in de volgende maand daarmee gereed komen De uitvoerende commissie te Brixham heeft echter den dag der onthulling nog niet vastgesteld Vermoedelgk zal do plechtigheid op 5 November e k plaats vinden Dit zal een dubbel voordeel opleveren In de eerste plaats zal de inw ding dan geschieden op een dag die een beteekenis heeft en in de tweede plaats zal Graaf van Bylandt onze geachte gezant te Londen die voor zijn gezondheid geruimen tijd in Duitschland moet vertoeven in dat geval gelijk verleden jaar tegenwoordig kunnen zgn als representant des Koninga wat natunrlgk zeer gewenscht is Onze Koning was uitgenoodigd een HoUandsch inschrift op het gedenkteeken te plaatsen Dit luidt zeer eenvoudig Engeland s vrgheid door Oraig e hersteld Het zal zgde vullen van het voetstuk die naar de hoofdstraat van Brixham genoemd zal zijn Naar de andere zgde komt een Ëngelach opschrift vermeldende hoe het gedenkteeken door openbare insohrg vingen en medewerking van eenige Engelsche en Hollandsche vaderlanders tot stand kwam Het hoofdonderschrift zal natuurlijk gebeiteld worden aan den voorkant tegenover de Smalle Kade waar het beeld binnen een ijzeren hek zal verrgzen Het zal melden dat dit de plek is waar Prins Willem twee eeuwen geleden landde en zijn beroemde woorden aanhalen De vrijheden en den protestantschen godsdienst van Engeland zal ik handhaven Het is nog onzeker of de steen waarop hg bij da aanlanding sprong deel uitmaken zal van het voetstuk De Nederlandsche brood koek en banketbakkersbond heeft op zgn te Bolsward gehouden algemeene vergadering besloten zoo spoedig mogelgk aan de volgende op de onheilspellende ontmoeting tusschen Galeazzo en den ingenieur Toen de zon nauwelgks van achter de heuTeltoppen was te voorschijn gekomen kwamen twee vrouwen met zulk een haastigen tred den weg van het kasteel af dat men zou gezegd hebben dat zg vreesden om te laat te komen voor de eerste mis waarvan het laatste gelui nog gehoord werd Zg gingen het dorp door en traden de kerk binnen maar wachten zel niet tot de pastoor zgn misboek had toegeslagen en de jongen zonder kousen die voor misdienaar dienst deed stond nog recht overeind rond te staren toen de beide vrouwen reeds verdwenen waren Maar in plaats van denzelfden weg terug te gaan sloegen zg haastig een anderen in langs een beekje en na een goed kwartier kwamen zg aan een eenzaam huisje dat halfin een elzenboschje verscholen lag Die plaats werd het Molenerf genoemd omdat daar dicht bij de vervaUen en verlaten woning van den molenaar lag Op den drempel van het open staande huisje zateene vrouw haar versleten jak te verstellen dat zg misschien wel liever zou aangetrokken hebben want ofschoon zg in de zon zat scheen zij koud en huiverig Vier kleine kinderen kropen rond die oudeen vervallen vrouw het konden de haren niet zgn maar de moederlijke vriendelgke blikken die zg nuop het eene dan op het andere sloeg zeiden duidelgk dat die arme wichtjes buiten haar geen steun hadden op aarde Wordt vervolgd Tweede Kamer een adie te richten waarin verzocht wordt het wetsontwerp van den heer Bahlmann tot hefling van een recht op buitenlandsche tarwe en tarwemeel niet aan te nemen Daarin zal de Kamer op de volgende overwegingen opmerkzaam worden gemaakt Een belasting op den invoer van tarwe en tarwemeel zal een aanmerkelijke verbooging van broodprijzen ten gevolge hebben wat zeker tennadeele van het èdgemeen belang gerekend moetworden Door het heffen van invoerrechten op meel zal de mededinging aan onze meelfabrikanten metbuitenlandsche fabrieken worden ontnomen wat niet wenschelijk is èn omdat de beste meelsoorten uithet buitenland worden betrokken èn omdat debakkerg daardoor geheel afhankelgk wordt vaninlandsche fabrikanten die in sommige gevallen zooaU thans de bakkerg niet op tgd van meelkunnen voorzien Het heffen van invoerrechten op meel diein zoo gunstige conditiën staan tegenover de invoerrechten op tarwe brengt den meel en broodfabrieken een bescherming aan die op geheele vernietiging van de particsliere bakkerij uitloopt BaiteDlaodsch Overztcbt De Duitsche Keizer is Zaterdagavond in zgn hoofdstad teruggekeerd De Keizerin en Bismarck waren reeds aangekomen en Moltke en Waldersee werden evenzeer gewacht natuurlgk allen om Keizer Frans Joseph te ontvangen De keizer van Oostenrgk en de aartshertog Frans Ferdinand met een talrgk gevolg zgn heden namiddag ten 6 10 ure te midden van het heerlijkste weder aan het station bg de Diergaarde afgestapt Keizer Wilhelm en de gezamenlgke prinsen alsmede Biimarck von Moltke Blumenthal een aantal generaals en Herbert von Bismarck waren aan het station De begroeting der beide keizers was allerhartelgkst en de beide vorsten waren zichtbaar aangedaan Volgens den wensoh van keizer Frans Jozef bleef wegens zijn diepen rouw zgne ontvangst te Berlijn wat het uiterlijk aangrat zooveel mogelgk binnen bescheiden grenzen Dientengevolge waren de straten welke de beide keizers doortrokken uit particuliere middelen heel net getooid terwgl het stedelgk bestuur op uitdrukkelijk verlangen elke officieele versiering der stad naliet Zelfs het keizerlgk paleis had geen anderen tooi dan dien van de beide wapens der verbonden vorsten Des te hartelgker is de taal der bladen van alle partgen en de officieele StaaUatueiger brengt aan het hoofd zgner kolommen aan keizer Frans Jozef een korten vriendsohapsgroet die rechtstreeks van keizer Wilhelm afkomstig moet zijn en aldus luidt Met zgn keizer begroet het Duitsche volk heden in den persoon van keizer Frans Jozef den vriend en bondgenoot van onzen monaroh en den hesrscher van een machtig naburig rgk met wien wg ons om geschiedkundige overieveringen gemeenschappelgko belangen n gelijke liefde tot den vrede verbonden hebben Zware beproevingen die keizer Frans Josef getroffen hebben hebben zgn heldenmoed niet gebroken en de smart waarmede zijn hard vervuld is heeft zgc pliobtgeïoel als monarch waarmede hij zgn volk een luisterrgk voorbeeld geeft nooit overmeesterd Dnitsehland vereert in den hoogen gast den vorst die gedurende veertig jaren van arbeid den bevrienden nabuurstaat den weg tot grootheid en welvaart heeft aangewezen en het brengt hem zgne diep gevoelde hulde Welkom zg keizer Frans Jowf den vriend van Duitschhind den edelen machtigen bondgenoot God spare hem Toor zijn volk en voor ons 1 De Norddeuttehe AOgmeine ZeUmg brengt aan het hoofd van het blad zelfs een dichterlijken groet van den bekenden dichter Ernst von Wildenbrnch dio m zeven beter gemeende dan poëtisch uitgedrukte strophen het Oostenrgksch Duitsoh vredmverbond bezingt Wildenbrnch is gelgk men weet legatieraad bü het mmistene van buitenlandsche zaken Eene ontzaglgke menschenmassa belemmerde uren Ung het verkeer op straat en begroette den keizerIgken gast met de warmste manifestation In die manifestation deelde ook de Oostenriiksohe minister van buitenlandsche zaken graaf Kiünokv die begeleid werd door den ouden en jongen Bismarck Als zeker wordt beweerd dat er tusschen de hier aanwezige Oostenrgksche en Duitsche chefiiTanden generalen staf thans op grond van het bestaande staatkundig vordr van alliantie ook eene militairtechnische overeenkomst waarover reeds vroeger gehandeld was getroffen zal worden AUe gezantschappen ook het Eussisehe en Fransohe hebben heden gevlagd Dit is opmerkelgk want b het bezoek van den koning vin Italië hebben zg dit niet gedaan Omtrent het bezoek van den Czaar aan het Duitsche Hof meldt men dat hg don S3n Peterhaf verlaat aan boord van het yacht Dersjava om te Stettin te landen De Czaar blgft 4 of 6 dagen te Potsdam maar komt niet te Berlijn Talrijke Bussische detectives hebben zich reeds naar Stettin en Potsdam begeven Volgens andore berichten zal te Potsdam op 26 dezer oen groote revue voorts een galadiner ten Hove en etn galavoorstelling te Berlgn plaats hebben tor eere van s Keizers bezoek althans wanneer Grootvorst Konstantijn niet gelijk men vreest inmiddels komt te sterven in dat geval zon het Keizerlgk bezoek toch maar zonder feestelijkheden plaats hebben De Czaar zal kransen neerleggen op de graven van Keizer Wilhelm I en Friedrich Op de terugreis zal de Czaar vergezeld van den Dnitschen Keizer en de Keizerin de Czarine aan boord van do Danobrog te Stettin of Kiel ontmoeten voor haar vertrek naar Kopenhsgen Een revue van de vloot zal bij die gelegenheid gehouden worden De hoor Quosnai do Beaurepaire hoeft zijn redevoering tegen generaal Boulanger en diens medeplichtigen geëindigd zoodat de senatoren nu hun beraadsl ingen kunnen aauVangen De leden der rechterzijde hebben lang beraadslaagd over hun houding en eindelijk besloten het voorstel ia te dienen dat de Senaat zich niet bevoegd zal verklaren om in deze zaak een oordeel te vellen Dit voorstel is door den heer De Kerdrel ingediend en door 64 senatoren onderteekend Wordt het gelgk men verwacht verworpen dan zullen alle leden der rechterzgde de zaal verlaten en de ropublikeinsche senatoren alleen hot vonnis laten uitspreken Dat dit niet gunstig voor Boulanger zal uitvaUeo wordt niet in twgfel getrokken De zitting van Zaterdag eindigde bgzonder rumoerig De monarchistische senator Buffet wilde den procureurgeneraal na het einde zgner rede eenige vragen doen maar de voorzitter Le Boyer wilde dit niet toestaan De Boulangist Naquet trachtte tevergeefs een toespraak te houden maar wegens het hevige rumoer kon niemand zich verstaanbaar maken De voorzitter maakte toen aan het kabaal een einde door de zitting te sluiten In de zitting van het hof van justitie op gisteren betwistte de heer Levallée aan het hof de bevoegdheid om recht te spreken in da zaak van Boulanger G s De hoer Chevoau kwanf hiertegen op en de heer Bnffet ondersteunde den heer Levallée Nadat do openbare zitting eene wgle was geschorst ging hot hof in eene geheime zitting over om te beraadsUgen over de quaestie van bevoegdheid Na eene repliek van don heer Trarieux las de heer Kerdrel uit naam der rechterzgde een ont werpbesluit voor waarbij het hof zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de aan de beschuldigden ten laste gelegde feiten daar deze niet onder de termen i aUen van een aanslag tegen s lands instellingen Het hof heeft daarop met 212 stemikien tegen 61 uitgemaakt dat do feiten van diep aard zijn dat het bevoegd is recht te spreken over de beschuld ijlden De rechterzgde heeft onder voorzitterschap van den heer de Kerdrel eene bgeenkomst gehouden na de zitting van het hof Tan jnstitie Zij heeft met eenparige stemmen besloten geen deel moer te zullen nemen aan de zittingen van het hof Zg zal ook geen manifest uitvaardigen BEISVEir UIT HOTTEBSAM XXIV Solterdam 12 Jugtuttu Indien het mg Toor een oogenblik geoorloofd ware het menschdom in drie categoriën le Tordoelen dan zoude ik hen onderscheiden lo in optimisten dat zgn dezulken die met onwankelbare trouw alles rooskleurig inzien en zich zelfs in het ongeluk troosten met do gedachte dat na regen zonnesohgn komt eene waarheid die hen ook in tegenspoed den ouden onbezorgden glimbch weder om de lippen toovert 2o in pessimisten dat zijn dezulken die alles van de zwarte zgde beschouwen zwaarmoedige ttoosachtige altgd beangste lieden die ok in dagen van geluk voorspoed en zonneschgu allerlei muizennesten in het brein ronddragen on u met den meest onheilspoUeuden blik de verzekering geven dat op zonnesohgn noodwendig regen volgen moet en 3o in indifferenten dat zgn dezulken die geen iUusiën koesteren maar ook geen angst kennen en die alzoo in maatsohappelgken staatkundigen on moroelen zin met onverstoorbare kalmte van den eenen dag op den anderen leven zonder zich te bekommeren om de naaste toekomst Als het regent welnu dan regent het en als de zon schijnt dan Bohgnt de zon Voor den onverschillige komt alles zoo wat op hetzelfde neder alleen met dit verschil dat hg in het eene geval een regenscherm en in het andere geval een parasol in de hand houdt dan nog zijn er niet weinigen die zich met een entout tai vergenoegen Het zou de moeite wellicht loonen in eene ergelijkende beschouwing te treden ten einde uit te rekenen wat de voorkeur verdient het pessimisme hot optimisme of het indifferentisme dan wel om tot de slotsom te komen dat de gulden middenweg ook hier de meeste aanbeveling verdient Voor heden past dergelgke half wgsgoorige beschouwing niet in mgn bestek Ik wensch zelfs het indifferentisme voor heden onverschillig aan zijn lot over te laten om mij uitsluitend tot de beide andere categoriën te bepalen Men kan het pessimisme en het optimisme goed of afkeuren naar de male dat men zelf met een van beiden behept is En men kan mot even veel recht de nadeolen die aan beiden kloven in den breede uitmeten zonder daarom voor zich zelf tot indifferentisme te vervallen Het eenige waartegen men naar mijne opvatting op zijne hoede behoort te wezen het is togen geringschatting zoo lang namelijk posflmisten en optimisten ter goeder trouw zijn Hij die alles rooskleurig beschouwt moge daardoor somtijds tot onbegrijpelijke lichtvaardigbeid vervallen en do ander wiens levensbeschouwing steeds zoo zwartgallig is moge voor zich zelf en zijne omgeving het goede dat het leven aanbiedt ongenietbaar maken zoolang noch de een noch de ander handelt uit berekening en zoolang beiden vrij blijven van leolgko nevenbodoeling kan men hem achting toedragen en zulks ta meer omdat in verreweg de meeste gevallen zoowel het optimisme als het pessimisme het gevolg is van zuiver lichamelijke toestanden en invloeden De zaak neemt evenwel eene gansch andere verhouding aan wanneer dan eens het optimisme dan weder het pessimisme kunstmatig en opzettelgk wordt aangekweekt met het doel om het publiek te bedriegen en van dat bedrog het geldelijk voordeel ta plukken Voor dezulken behooren wg slechts geringschatting ja wat meer zegt verachting te koesteren Ik heb hier meer opzettelijk het oog op de onzalige boursmanoeuvros waardoor enkelen zich weten te verrgken ten koste van duizenden Het optimisme wordt bin vertegeuwoordigd door speculanten op rijzing het pessimisme doo speculanten op daling doch geen van beiden heeft eene overtuiging Men weet maar al te vaak met behulp van den logen en van bedriegelijke handelingen den effoctenkoers naar boven of naar beneden te drgven De kleine speculant en hij die zijn geld in effecten heeft belegd zgn van die frauduleuze manoeuvres aanhoudend het slachtoffer Wordt eene paniek in het leven geroepen dan haast een deel van het publiek zich te verkoopeu en bet zgn dan juist zg die de paniek deden ontstaan die alles opkoopen zeker als zg er van zijn dat de koersen zich weder zullen herstellen zoodra hot zal zgn gebleken dat er geen redelijke grond voor de algemeene onts teltenis bestond Omgekeerd weten do raddraaiers door het verbreiden van de gunstigste berichten de koersan naar boven te drgven en den kooplust van het publiek aan te wakkeren waardoor de koetsen nog meer stijgen En wie ziju dun de verkoopei Al weder juist zg die htm optimisme hadden weten ta doen veldwinnen en alsnu hooge prijzen bedingen met de voorwetenschap dat de koersen weder dalen moeten zoodra de gunstige voorspiegelingen blgken uit de lucht te zgn gegrepen Z 5ó gaat het nu reeds sints bijna twintig jaren en het publiek wordt maar altgd door gevild zonder dat zich zgnerzgds een krachtig streven openbaart om hoe dan ook aan die afzettorij een einde te maken Nattwelgka was de Fransch Duitsche oorlog geëindigd of bet heette dat Frankrgk tot lederen prgs revanche verlangde Sints is het vgfde eener eeuw verstreken en bet is niet slechts niet tot een revanche oorlog gekomen maar men boort in Frankrijk zelfs allerwege venekeren dat men den vrede wil Van revimcke is geen sprake moer Nu lag aan die vrees voor eenen revanche oorlog nog altgd eenige waarheid ten grondslag doch ga eens na welke geruchten in al die jaren de gemoederen zonder grond zgn komen verontrusteir I Geruchten die of verzonnen waren of die van een mug een olifant fabriceerden I En is het den lezer soms te lastig met zgn onderzoek tot den FranschDuit schon oorlog terug te gaan welnu dat hg zich dan bepale tot het laatste halfjaar Hij doorleze eena vluchtig de berichten en telegrammen in de laatste zes maanden uit het buitenland tot ons gekomen en zal versteld staan over bet bedrog dat met weer galooze schaamteloosheid aanhoudend wordt gepleegd Hetgeen den eenen dag met de meest stellige zekerheid werd bericht wordt eenige dagen later als een logen gebrandmerkt zeer zeker maar inmiddels heb