Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1889

Donderdag 15 Aognstos N 8993 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adrertentita kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgaTe ben de verbreiders ran u die ralsohe geruchten hun slag gealagen Oorlogszuchtige berichten van allerlei aard Bulgarqe Servië Montenegro Turkse allen staan gereed elkander te Igf te gaan Buslaud londt zijne troepen naar de Oostenr ksche genzen Oostenr k mobiliseert Een geheim traktaat tussbhen Kusland en Frankrqk gesloten is aan de Oostenryksche Regeering in handen gekomen De oorlog is onvermqdelijk ja hjj u er al Er wordt gevochten hier er wordt gevochten daar Frankrqk en Italië zyn op het punt elkander in de haren te grepen De Paus vlucht naar Spanje Kporme spannmg tusschen Buitschland en Engeland Zwitserland wordt door Duilschland opgeslokt De andere mogendheden kragen er een brokake van Nu liggen België en Nederland aan de beurt Pas maar op I Toen onze koning ziek was zou dat stond vast de Luxemburgsrhe quaestie alles in vuur en vlam zetten Nu is het weder Kreta En zóó gaat bet tot in het oneindige voort De beurs dobbert met al die praatjes mede en velen in den lande worden er op gruwelijke wijze door benadeeld Het zit te Botterdam en daar buiten vol o a met Metalieken Welnu weinige maanden geleden stond de Oostenr jkBche zilverrente omstreeks 74 De speculanten op daling slaagden er in den koers terug te werpen tot op omstreeks 68 en het pessimisme verlamt dermate den moed en de geestkracht dat de koersen zich sedert kruipend slechts tot 71 hebben kunnen herstellen niettegenstaande het gebleken is dat bijna alle buitenlandsche berichten en telegrammen geheel of gedeelitlqk op bedrog berustten In Frankrijk is het rostig Dëroulède hoort men nauwel ks meer noemen en Boulanger is bij de verkiezingen gevallen Tusschen de mogendheden heerscht goede verstandhouding Allen zijn vredelievend gezind Zeker het zal nog wel eens tot oorlog komen maar bij een verbond als dat tusschen Duitschlaud Oostenrük en Italië waarbij Engeland zich kennelijk beeft aangesloten en tevens bij de verwarde binnenlandsche toestanden in Frankrijk is er minder kans voor oorlog dan voor dezen hetgeen niet beletten zal dat morgen maar weder de meest onrustbarende geruchten zullen worden verspreid Het is duidel k dat sommige telegraaf agenturen met sommige hunner correspondenten aan het geknoei der speculanten medeplichtig zijn Sn het is niet minder duidelijk dat de groote buiten en binnenlandaohe pers er toe medewerkt het kwaad te verbreidw Zij meet het maar niet anders De grootö bladen zijn wel verplicht de telegrammen op te nemen die zij van de telegraafagenturen ontvangen Men moge zoo n bericht wantrouwen zooveel men wil het zou waarheid kunnen bevatten Oostenr k heeft 30 000 man gemobiliseerd en rukt er mede op naar de Servische grenzen zoo luidde nog in de allerlaatste dagen een telegram Dat plotselinge bericht moest wel weder een logen zijn doch stel het blad werpt het in den snippermafd en het blijkt later dat het bericht juist was dan zouden er velen zijn die het blad beschuldigden het bericht opzettelijk te hebben achtergehouden met het doel om inmiddels ten eigen bate op daling te speculeeren De couranten zijn derhalve wel verplicht de telegrammen die haar uit het buitenland toevloeien op te nemen en werken daardoor tot haar leedwezen het kwaad in de hand om ter belooning zelve een bespottelijk figuur te maken daar zij onophoudelijk verplicht zijn den eenen dag te logenstraffen wat z den vorigen dag met veel ophef hebben gemeld Hoe uit dien ellendigen toestand te geraken Mij is het niet gegeven het geneesmiddel aan de hand te doen Het beste ware wellicht dat men kwam tot een zelfstandig oordeel zelfstandiger dan dat van de Beurzen die elkander redeloos en als waanzinnig achtemaloopen in daUng zoowel als m rijzing Indien elke effectenhouder zich over den stand van zaken een eigen oordeel vormde en daarvan de gevolgen onderging dan zou het hem op den duur boter gaan dan zooals nu zich door allerlei telegrafische verzinsels als een ledepop in beweging te laten brengen Op zichzelf ben ik geen vriend van de effectenkraam en een doodvijand van speculeeren Maar als men zich met die gevaarlijke dingen bezig houdt dan zorge men althans zooveel doenlijk zich niet in de luren te laten leggen door sommigen uit de kaute ianjue NEMO PETROLEÜM INOTEERINGEN van de Makelaars CaotzUar Seh IkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 85 Geïmporteerd fust ƒ 8 90 September October November en Decemberlevenng ƒ 8 85 a ƒ 8 90 Bargerlljke Stand GEBOREN 10 Aar Aknliim Oenrd oadert 1 Tooüi en C JoDgeoecl HirtJDi ouden S Keldar eD G Uithol 11 Niza Coroelii oodera i H fi SpaandermtD cd L van E k 18 Hete i Uirii oaden J H Lamen ea P O Peperkamp Adnaaoa Fredenk oadere i i van der Paanw en M an Ea 18 Willemina Martina OBders 6 da Graaaw en A R fan Hoorn OVERLEDEN 11 Aig J U van Tok 7 m J van der Vegt 25 j BEURSBËHICHT AMSTERDAM 13 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen zeer vast Afrik handelsvennootschap 5 hooger Buitenland onveranderd Amerika algemeen willig gestemd ADVERTENTIÊN Open baar Onderwijs Toelating van Leeriiogen op de Kosteloozeen op de Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de iDScbryvlog vaD Leeriiogen wier plaatsing men met den l OCTOBER 1889 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 37 AUGUSTUS 1889 des namiddags ten vgf aar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Me J FORTUIJN DROOGLEEVEE Gouda 10 Augnstus 1889 Malto Sucre of Mout Suiker zuiverste zoetste Boterhamstroop verkryghaar bg D J DB JONGH Oeverstraat Arnhem J L A LOONEN Efemerstraat Bergen op Zoom J Q 80MËRS Boschstraat C MOERBEEE Grossier Prins Hendrikkade Amtterdam C LÜNENBORG Turfmarkt Gouda P SADERBIEB Haven J DOLLEKAMP Ci Geest 56 fla F HARMEN ZONEN Middelburg Bergen op Zoom Société Hollandaise de Maltose De Directeur C J C HOOGENDIJK Alom te bekomen DE mmil QLA2EN of de beschrüving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een nfzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabetii DOOS CHBISTIAAN kramm Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kanstschilder Architect en Directeur der Academie van Boawkande te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Vraa MULDERS BOSCH BIER door tel van Geneeskandigen aanbevolen zoiver nit HOP en MOUT gebronwen P P SOOS IJange Tiendeweg D 59 bericht de ONTVANGST van een prachtige collectie Hanglampen en staande Lampen Voor dit seizoen speciale uitstalling van LAMPEN op de 1 verdieping VEEHOUDERS of Zuivelfabrieken welke genegen z n gedurende de maanden December Februari dagelgkg 500 k 1000 Liters volle ZOETE MELK te leveren gelieven opgave te doen van prgs franco Station Holl of Rh gnspoorweg onder motto cMilk aai het Algemeen Advertentiebureau van NUGH VAM DITMAK Rotterdam Melk van koeien met Spoeling of Palpe gevoerd kan niet gebruikt worden Vaatwerk kan indien noodig door afnemer worden verstrekt Voorbehoedmiddel tegen de KALFZIEKTE van W JANS8I1N Veearts te Vediel Wettig gedeponeerd Meer dan 400 attesten Vereerd met vijf Goudeti Medaüleê Dit middel wordt ia Holland en Dnittchland steeds met het beste gevolg toegepast In Nederland alléén bestaan 115 depots Bg inzendfng van postwissel i f 1 30 franco toezending door het geheele Bgk Poederê ter bestriding der Vatkensziekte of zoogenaamde vlekkentyphus ik 1 20 per pakje mede franco Aflevering der medicamenten beeft voortaan uitsluitend plaats des Maandagt en Dinidage m Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zireren bloedend tandvlaesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S e5lV in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cenU 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aan ewend met Dr POPP Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden POPP i I Venus zeep en Zonnebloemen zeep a I Gekristalliseerde en Transparant I Cilycerinezeepen 2gn de fijnste Toilet on gozondheiiiszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen 0V I e namaaksels van Anatherln Mond ffater verwoesten de tanden binnen korten tqd Wt Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel van Nederland Men verlange uitdrukkelijk Lr POFFt echte Preparaten en neme geene andere aan Gouda Snelpeïsdruk van A BKINKMAN fc Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 frènco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 Augustu 1889 In de zitting der Botterdamache Arr Beohtbank van gisteren werd veroordeeld P N V S timmerman wonende te Alphen bekt van huisvredebreuk te Gouda gepleegd tot f 10 boete Men meldt nit Oude water van gisteren De tegen heden aangekondigde ring en hardrjjderq werden door boven verwachting schoon weder begunstigd De aitslag der ringr der is dat de prqt een mooi hoofdstel voor den heer en een lilveren armband voor de dame werd gewonnen door den heer J A Vriesman van Oudewater en mq A van den Heuvel van Willescop en de premie bestaande uit een reisdaken en een zilveren armband door den heer J Boonstapol en mq 3 de Heer beiden uit Benschop Voor de harddraverü uitgeschreven voor paarden van zessen klaar om een pr js van 150 en eene premie van 60 gulden waren ingeschreven WHlem III van W H J Brom Utrecht Marie van Botteveel Leiden Fiteue van A Schouten Hoogendijk Gouderak Juno van D de Broin Waarder SnijbooH van Brom Utrecht Jonge Weimoed van A Schouten Hoogend jk Gouderak Koningin van D J Florijn Rotterdam Noorderruin van A Komein Zevenhuizen De Prin van F van Santen Rotterdam Uitslag prijs De Print premie Koningin De commissie die zich te Amsterdam gevormd heeft voor de uitzending van werklieden naar de wereldtentoonstelling te Parijs heeft eene niet onbelangrijke som byeengebracht zoodat zq weldra FEVILLETOX Gabrio en Camilla Een verhaal uit Müaan DOOB OUILIO OARCANO Fry naar iet Italiaanêch DOOS VANESSA 24 VU Het oudste een meisje van nog geen tien jaar zat aan de knieën van hare grootmoeder en naaide aan een lap terwijl zij nu en dan haar rond gezichtje naar de oude vrouw ophief twee jongere knaapjes die nauwelijks bedekt waren met een gescheurd hemd rolden over den grond en gilden van pret terwijl zij eenige magere korenaren trachtten uit te pluizen Het kleinste een stevig mollig kindje vocht en stoeide met een geitje en hield zich met al de kracht van yne vieijarige vuistjes aan de horens van het dier vast Voor dat kinderlijke tooneel dat door zyie landelijke bevalligheid en bekoorlijkheid de armoede die zich daarbij vertoonde zou hebben doen vergeten waren de beide vrouwen blijven stilstaan De oude herkende spoedig in de ééne de dochter van den signor marchese in de andere de kamenier een zeventig a tachtigtal personen in groepen verdeeld de reis zal kunnen doen aanvaarden By eene dier groepen worden de werklieden uit Utrecht en wellicht uit andere pUatseo aangesloten terwijl onderscheiden personeo zich hebben aangemeld om de reis voor eigen rekening mede te maken De Tranavaalsche FoVadm houdt een pleidooi voor de afschaffing der doodstraf in de Zuidafirikaansche republiek en w jst daaibg op de bekende rede door den minister van justitie Modderman in October 1880 in de Nederlandsche Kamer gehouden tot bestrijding van een voorstel oa de doodstraf weer in te stellen Ten einde het betoog klem bij te zetten deelt De Folkutem de voornaamste gronden welke Modderman tegen de doodstraf aanvoerde meê en komt tot de slotsom dat voor Zuid Afrika een zoo ondoeltreffende barbaarsche wreede en onchristelijke wet niet past y i Van Amsterdam begint de victorie Eindelijk is de grens van het verdraagvermogen bereikt de onaesthetische wqze waarop alle open plekjes in de wereld in beslag worden genomen om in schelle kleuren den voorbijganger do voortreffelijkheid van deze of gene cacao zeep of haarverf toe te schreeuwen gaat B en W der hoofdstad ten minate nu te ver op het verzoek van een groothandelaar die de opstaande muurvlakten der kaden van alle openbare wateren te Amsterdam wilde huren om daar zijne advertenties op te schilderen hebben zy den gemeenteraad afwijzend geadviseerd Wel ie waar zeggen B en W zonden de gemeentefinancien door de aangeboden retributie worden gebaat maar wij meenen dat dit trouwens niet zeer aanzienlet financieel belang in dezen niet den doorslag mag geven Een ander veel grooter belang verzet zich onzes inziens tegen het inwilligen van het gedaan verzoek w j bedoelen het welke haar dikwijls op hare geheime wandelingen vergezelde Maar wie op dien morgen gezien had hoe zij zich tot de zieke vrouw nederboog en haar verbood op te staan om haar te groeten en toen het pakje aannam dat hare gezellin onder haar mantel had gedragen het losmaakte en er twee wollen buisjes die z j zelve genaaid had uithaalde wie gezien had hoe zq die de haUiiaakte knaapjes aandeed welke verrukt over hare goedheid om haar heen huppelden zou tevens eene toenemende ontroering en ongerustheid bemerkt hebben en juist hebben geraden als h j gezegd had Daarom is zy van daag niet hier gekomen En inderdaad sloeg zij b jna geen acht op de betuigingen van de woordenrijke oude vrouw en keek achter en rondom zich alsof zij vreesde verrast te worden of iemand wachtte die lang weg bleef En waarlijk zij wachtte iemand en de minuten schenen haar uren Het duurde niet lang of zy hoorde voetstappen op den weg dien zy gekomen was en zy begreep terstond wie aankwam haar list was niet nutteloos geweest en haar hart had haar niet bedrogen Zij voelde zich gerust gesteld toen hare vriendin de zuster van Gabrio haar de hand drukte en kuste nraar toen zy haar dien kus terug gaf ontzonk haar de moed om te spreiden Paolina die dezelfde verwachting hetzelfde verlangen naar deze plaats gevoerd had nam hnar ter zijde opdat zij meer vryheid zouden hebben om te ADVERTENTIEN worden geplaatM Van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zooveel mogelijk bewaren en bevorderen der eigenaardige schoonheid van onze stad diewoor een goed deel te danken is aan onze ongeëvenaarde grachten Deze nu zouden naar onze meening door het plaatsen van advertentien op de opgaande walmuren noodzakel kerwijze in hoogo mate worden ontsierd wq achten zelfs eene proef niet noodig om uwe Vergadering daarvan te overtuigen Hoe fraai hoe artistiek r lfs men ook zou willen aannemen dat de verlangde annoncen ent zonden worden uitgevoerd zij zouden haro bestemming niet kunnen oereiken zonder zooveel mogelqk de aandacht tot zich te trekken En het is naar ons oordeel aan geen twijfel onderhevig dat wanneer aan grachten als de onze de kaaimuren zich op den voorgrond dringen de schoonheid van het geheel daardoor te eenenmale wordt geschonden Men schrijft nit Utrecht aan het Handelthlad Zondag 11 Aug werden f daoF het bestuur der alhier gevestigde coöperatieve bouwvereeniging Nut door Spaarzaamieid in de gelagenheid gesteld de huizen die zij op een terrein aan den Draaiweg la t bouwen in oogenschouw te nemen De 42 woningen waarvan ruim de helft bijna gereed is zien er waaflgk lief en vriendeUjk uit De geveltjes welke opgetrokken zijn in oud HoUandschen stjjl van grijs hard grauwen steen terwijl om de vijf woningen een topgevel is aangebracht ten einde het geheel niet eentonig te doen zijn getuigen van den goeden smaak van den ontwerper den hoet P J Houtzagers architect alhier Wat de inrichting der woningen betreft deze is zeer doelmatig beneden vindt men een voor en achterkamer waartusschen een ruime alkoof en onder deze kamers een ruimen kelder achter de achterkamer bevindt zich een keuken alsmede een privaat met put en een tuin met plaats Een flink beschoten zolder loopt over de geheele lengte en spreken over wat zij gedeeltelijk altbana reeds wist Maar Camilla keek haar met schitterende oogon aan en bleef aarzelen waarop hare vriendin alsof zy inderdaad overeengekomen waren om elkander daar te ontmoeten zeida Vergeef mij ik ben wat laat gekomen maar ik was zeker van u hier te ontmoeten Wij hebben dezelfde gedachte gehad myn hart had my niet bedrogen vik weet dat uwe oogenblikken geteld zijn Zeg my dus zeg my Verlang niet viel Camilla haar in de reden dat ik u zeg wat gy zelve gezien hebt wat ge reeds weet en wat mij maar al te veel smart heeft veroorzaakt Het is eene schande eene groote schande voor ons allen Ach ja dat is waar Gy en ik wij moeten er beiden onder lyden Gy zyt eveuals uwe vriendin ook het slachtoffer geworden van de omstandigheden Ach mochten zy voor u niet noodlottig worden I Wat meent gy Waarom ziet gij mij zoo medelijdend aan Misschien Neen vrees niets Het gevaar is niet zal nooit zijn wat u nu doet beven en waarom gy heden hier gekomen zijt Ik ken Gabrio en weet wat in zyn hart omgaat Hij is even edelmoedig als goedhartig in staat om den twist met de vapeneh te beslechten maar ook om te vergeven Wees goedsmoeds met hem heb ik tot nog toe geen woord