Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1889

Vrijdag 16 Aagostos N 3993 1889 NEB BMSFOOBWES Pleiziertrein voor Derde Klasse reizigfers van Eotterdam ITieuwerkerk Gouda Oude water Leiden lilfen en Bodegraven naar ARNHEM en terug op WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Zie aanplak en strooibiljetten Oe Inxending van adTertentiSn kan geacbleden tot öèii nur des namiddags van den dag der uitgave BEIIRSBEUIGHT AMSTERDAM 14 Augustus Per Telegraaf Binnenlanclsche fondsen vast Afrik Handelsrennootschap 142 kooger Paleis TanVolk8vlgt4 s lager War schauWeenen 2 hooger Zweden Noorwegen flauw ADVERTENTIEN ♦ Voorspoedig berallen van een welgeschapen Zoon Mej P V GELDfiRMALSEN geb Stak Gouda 13 Angastns 1889 De ondergeteekende betaigt zyn innigen dank voor de vele en hartelgke blgken van belangstelling die hg op 12 Aagastas mocht ontvangen C VBEXOOIJ Zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan de Nalatenschap van COBNBLia VBBDBL in leven Tim merman gewoond hebbende te Gouda en aldaar 23 JuU jl overleden worden verzocht daarvan vóór den September a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOBTÜIJN DBOOQLEEVBR te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 2 SEPTEMBER 1889 des morgens te elf nren in het Eo£Behnis cHabMOiUH aan de Markt van No 1 Een gunstig gelegen dicht hg de Markt staand Kaaspakhuis en Erf in den Langen Groenendaal Wgk I No 16 waarin ruimte voor 12P00 Goudsche kazen Te aanvaarden 15 October 1889 No 2 Een goed onderbonden gemakkelyk ingericht Woonhuis Erf en groeten TUIN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 290 Te aanvaarden 1 October 1889 Nö 3 Een WINKELHDIS EEF en PLAATSJE met uitgang in de poort daarnaast aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 178 Te aanvaarden 1 October 1889 No 4 Een HOIS en afzonderlgk staand PAKHUIS daarachter en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No lil Gedeeltelgk in eigen gebruik en te aanvaarden 1 October 1889 en gedeeltelgk verhuurd voor ƒ 1 55 per week No 5 Een HUIS SCHUUR ERF en GBOND in de Derde of Elaizenaarskade bg de Oude Gouwe te Gouda Wgk B No 316a groot 3 aren 5 centiaren Te aanvaarden 1 November 1889 No 6 Een HUIS en ERF in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P No 335 Te aanvaarden 1 October 1889 En No 7 Een HUIS en EBF aan het Verlorenkost bg den Baam te Gouda Wgk O No 523 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 90 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Naden inlichtingen geeft Notaris G ü FOBTÜIJN DROOQLEEVEB te Gouda Openbare Verkooping te REEUWIJK op WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1889 des morgens te elf uren in de Herberg bg K BADEMAEEB aan de Reenwgksche Brug van No 1 Twee HUIZEN en ERVEN en GBOND aan de Beenwgksche Brug t Reeumjk kadastraal bekend in Sectie B Nrs 1462 en 1479 te samen groot 4 Aren 39 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1889 No 2 Eenige perceelen TUIN en BOSCHHAEHOUT in de Alphens aan de Omloopskade te Reeuwijk kadastraal bekend in Sectie B Nrs 1028 1031 en 1035 tot 1038 te samen groot 50 Aren 59 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1889 En No 3 Ben HUIS SCHUÜB EBVBN en GBOND op Nieuwenbroek te Reeuwijk kadastraal bekend in Sectie G Nrs 769 775 1192 en 1329 groot 16 Aren 29 Centiaren Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Zoo spoedig mogelgk GEVRAAGD een Sroodkkkersleerling Adres Bureau dezer Courant NIEUWE 9 A V os Az iSleiweg E 73 en 73 De s GRAVENHAAGSCHE EYPOTHEEZBANE voor Nederland verstrekt gelden ter leen onder 1 hypothecair verband op Muizen en Jjanderijen Inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank Gedempte Baamstraat 11a te e Gravenltage te Gouda bg de firma Wed KNOX en nOBTLAND In eenEoek euBanketbakkerswinkel vraagt men een fatsoenlgk om drie a vier dagen per week in den winkel i e assisteeren goed rekenen vereischte Eigenhandig geschreven briefes aan het Bureau dezer Cogrant onder No 1894 Gouda Snelpersdruk van A BBINKMAN Zoon BüHmAVONBSCSOOL De COMMISSIE van TOEZICHT op hei Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op DONDEBDAG den 22 en VBIJDAG den 23 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uroi in het Schoolgebouw op de Houtmamgncht Inschrijving zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondtehool op eenigenoemden datum van Leerlingen van den migen cursue op laatstgenoemden van nieuae Leerlingen Het Toelatingeexamen cal plaats hebben op DONDEBDAG en VBLJOAG den S eq 6 SEPTEMBEB des avonds te 7 uren Om aan dat Examen te knnnen deelnemen moet men den Het Schoolgeld bedraagt 8 Gulden voor twee of meer Leerlingen uit één geidn 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Leiien zullen aanvangen op den 9 SEJ TEMBEB De Secretaris der voornoemde Commisiii Dr F H G VAN ITEBSON GEVRAAGD in een klein gezin zonder kinderen een NET FAT80BNLUE DAGMBISJE boven de 16 jaar Adres onder No 1893 aan het Bursas dezer Courant Geen grijs Haar meer I él De nieuwe LONDOJI m mk 1b heaia van alle bestaande pu JI UI fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgoen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 Prof PEaGRER d ALION HaarExtract Geheel eenig in zgn samenstelling en afwgkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en irisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 et Verkrggbaar in de onderstaande depots VVod N SanderB LeideD W Ligthelm Voorburg A Bot Berkel Wed Bosmaa Gonda A Prins ZeTenhuizen Wed O WilbelmntWoerd De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizpaderlgke Npmmen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 15 Augustus 1889 Bg beschikking ran den minister van binnenlandsohe zaken van 14 Aug is met ingang van 1 September aan M Schinkel op z n verzoek eervol ontslag verleend als adsistent voor de medische kliniek aan do rüks universiteit te Utrecht sBiJka middelen brachten in Juli dezes jaars ƒ 9 94B 974 op d i ƒ U1S0 840 meer dan in Juli 1888 Sedert 1 Januari is nu de totaal opbrengst f 1 783 844 hooger dan in het tijdvak van 1888 De directe belaatiugen brachten dit jaar tot dusver ruim 14 millioen op zijnde ƒ 250 000 meer dan op 31 Juli van het vorig jaar Met uitzondering van de loodsgelden was verder de opbrengst van alle middelen in deze JnU maand hooger invoerrechten ƒ 62 000 suikeraocijns 760 000 gedistilleerd ƒ 119 000 overige accijnsen 121 000 zegel 14 000 hypotheekrecht ƒ 6000 successierecht ƒ 164 000 posterijen ƒ 17 000 telegrafie 4000 Het belangrijke verschil wordt zooala men ziet grootendeeU veroorzaakt door de kolossaal hoogere opbrengst van den suikeracoijns waarvan ons de oorzaak onbekend is Dat de werkelijke opbrengst in ditjaar ƒ 62 506 729 nog ruim 2J millioen beneden de raming voor zeven maanden is kan geen reden zijn om den toestand ongunstig te achten daar wq zooala gezegd is integendeel reeds ruim l i millioen vooruit zyn bij 1888 Het successierecht bleef tot dusver 425 000 beneden de raming Eergister nas eene der buurten in den omtrek van da gastabriek te Leiden in rep en roer Ëene ongehuwde moeder van drie kinderen had een hunner mishandeld Het was daarmede zoo erg ge FEVILLETOX Gabrio en Camilla JEen verhaal uit Milxian DOOB OÜILIO CARQANO Vry naar het ItaliaatucA DOOK VANESSA 25 VII Na nachten achtereen mij suf gestudeerd te hebben gevoelde ik behoefte aan lucht aan beweging aan leven de laatste week heb ik een pelgrimstocht gedaan door ons Brianza ik heb vrienden en bekenden weergezien van wie ik jaren lang niet gehoord had mannen van moed die beter zijn dan ik Welnu zü dragen mij liefde on achting toe omdat allen ziet gij met mij dezelfde kwelling in de ziel en dezelfde gedachte in het hoofd hebben Binnen één jaar misschien zal eene andere stem heiliger dan die onzer moeder ons oproepen Er zijn geene andere idealen er is geene andere hoop dan deze Zijne oogen schitterden en zijne zuster begreep dat tweeerlei liefde leefde en gloeide in het hart van Gabrio en dat de ééne de andere voedde Denzelfden dag vertrok de jonge ingenieur zonder worden dat de buren er zich mee gingen bemoeien en het gevolg wat dat de politie verscheen Naar we vernemen beeft de ontaarde moeder het 9ngeTeer vierjarig kind ruim een halfjaar opgesloten gehouden met een touw aan eene bank gebonden en bijna laten uithongeren Het kind zou reeds wonden aan het lichaampje hebben van onreinheid en naar het academisch ziekenhuis zijn overgebracht Toen de vrouw zich gister middag op straat vertoonde werd ze door het verontwaardigd publiek uitgejouwd en weinig vriendelqk bejegend Over het algemeen is mea van oordeel dat de vrouw gehandeld heeft onder den dwang harer moeder bij wie ze inwoonde en die haar dreigde met hare kinderen op straat te zullen zetten indien ze zich teg de miahandelinf verzette £ C Het korps genietroepen te Utrecht in garnizoen had tot voor korten tijd hoewel het overigens een keurkorps mag heeten en een sieraad van ons leger is door zijne degelijkheid en geoefendheid zoowel als omdat het over het geheel uit ferme manschappen bestaat geen muziek Door den steun der officieren en de aanhoudende zorgen van den le lui tenantadjudant den heer Mijsberg is daaraan tegemoet gekomen door de oprichting van een lief hebbergkorps dat zich bij verschillende gelegenheden ook in het publiek deed hooran en o a het kampleven zeer veraangenaamde Flink samengesteld en goed geoefend verwierf het waar het optrad veel bijval Maar het was toch maar een liefhebberij een huishoudelijk korps en moeht daarom in dienst niet met den troep uitrukken Daarin zal nu verandering komen Op verzoek van den commandant en door tusschenkomst van den generaalmajoor inspeclour der genie hee de Minister van Oorlog dezer dagen goedgevonden dat bedoelde muziek ook in dienst bij militaire marsohen en parades niet bijgewoond door leden van te zeggen waarheen of voor hoe lang hij ging Hij was alleen in hetzelfde rijtuigje dat de dokter van Monticello hem de vorige keer geleend had en daar de zon reeds ten ondergang neigde blies de frissche bergwind hem in het gelaat en die koele ademtocht verkwikte zijn gepijnigd hart Hy legde een langen weg af langs moeiejijke en weinig betreden paden geen enkel gedruisch stoorde Gabrio in zijne overpeinzingen behalve de hoefslag van het paard tegen de Bteenen van den weg Met het invallen van den nacht was hij aan een plaatsje aan den oever van eene nu bijna uitgedroogde beek by het eerste huis dat juist eene herberg was sprong hij uit het rijtuig en na zgn vermoeid paard aan de zorg van den herbergier te hebben toevertrouwd ging hij zonder iets meer te zeggen alsof hij in een bekend land was de hoofdstraat door tot hy aan den hoek van de markt aan de deur van een aanzienlijk huis kwam In eene fraaie benedenkamer door eene groote Jamp verlicht was de familie bijeen eene lieftallige dame van nog jeugdigen leeftijd die op haren schoot een hef slapend kindje had aan hetwelk zij juist de borst bad gegeven en naast haar een ander meisje met lange blonde haren dat met het schaakbord speelde èi l de stukken op eene rei plaaUte Aan den anderen ka at een knap man van omtrent veertig jSren uit wi n blikkeB 3p dikwijls die hen rustten vreugde en ggjul spfeiitao Niets kon een juister beeld opleverej van eM f en vrede dan dit familiegro ja ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere legd meer 10 Centen GBOOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags verscbgnt bet Koninklijk Huis met den troep kan uitrukken Het korps dat Zaterdag a s in het garnizoen terugkeert omdat de vele regens ziekten in het kamp veroorzaken zal alsdan met de mazlek aan t hoofd de stad binnentrekken Ook bg de parade op 31 Aug zal de muziek mee opkomen De Minister van Marine heeft geantwoord op bet verslag omtrent het ontwerp tot verhooging der marinebegrooting voor 1889 De Minister zegt dat de beschuldiging van gebrekkige en lichtvaardige raming volstrekt niet gerechtvaardigd is de technici van zijn departement hebben ook bij het ontwerpen v n deze projecten en ramingen trouw en nauwgezet gewerkt men dient iets meer op de groote moeilijkheden te letten van het ontwerpen van plannen voor schepen van een geheel nieuw type De wijziging van het project was een gevolg van s Ministers strengere eischen ten opzichte van den diepgang De verhooging van den prijs van het schip diaeen gevolg is van de wijziging van het project dient op ƒ 60 000 a ƒ 70 000 gesteld te worden Het gewijzigde project zal aan den eisch van 16 mgl raart voldoen Wel heeft de minister nog na de overlegging van het project daaraan doen werken maar de vertraging daardoor ontstaan is van geen invloed geweest op den hoogeren prijs Ook heeft de minister niet de hoogere prijzen der materialen als voomaamste maar wel ais m oorzaak opgegeven eerste oorzaak was de omstandigheid dat de fabrieken die sinds verleden jaar heel wat meer werk hebben gekregen hoogere eischen zijn gaan stellen De verschillende schepen die den laatsten tijd gebouwd zijn voldoen goed sommige zelfs uitstekend Voorts wordt het plan gehandhaafd om laatste zomerbloemen in eene vaas midden op de tafel daar lagen boeken en dagbladen achteloos verspreid een stuk kindergoed in het werkmandje ballen en speelgoed en historische kaarten van allerlei kleur Ontroerd en verrukt door dit tooneel bleef Gabrio een oogenblik op den drempel staan Eene gedachte eene hoop de herinnering aan een hoop liet hem niet toe om terstond den groet van zijnen vnend te beantwoorden die hem nauwelijks herkend had of hq stond op om hem te gemoet te gaan Eindelijk hebt ge eens aan ons gedacht Gabrio maanden lang hebben wij u gewacht Sedert dien zomer te Milaan hebt gij ons een bezoek beloofd Mijne Costanza vergeeft het u niet hoor ontrouwe vriend nGg zijt wel goed en daarom ben ik maar zóó gekomen zonder te schrijven of u eene boodschap te zenden Gij hebt mij vroeger wel meer vergiffenis geschonken en zult het nu wel weer doen Jawel gij staat in een goed blaadje I maar nu hebben wg u in den strik gevangen en eer gij ons ontsnapt Kom Costanza wees nu ook maar grootmoedig ik en Gabrio zgn al lang vrienden ik ken hem al sedert aoht en veertig toen was hij nog een jongen maar tooh wisselde hij al geweerschoten met de Crosten weet gij t nog wel Gabrio Maar komaan wij zullen t maar weer ééns zien te worden ik heb u noodig en gij zijt juist in tgds gekomen i