Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1889

Van het LEESGEZELSCHAP van Binnen en Buitenlandsche Tijdsclirifte e Romans dat reeds vijftig jaar bestaat zgn prospectussen en inlichtingen te bekomen bg de Boekhandelaren A KOK COMP Hedea oretleed in den onderdom ran bjjna 79 jaar onze Vader en Behawdrader de Biier O LÜIJfiNDUK Dit aller naam L LüIJENDIJK Omtday 14 AngnstiiB 1889 Voor de vele blpeu ran belangstelling ondervonden bg het orerlgden van igDe geliefde Echtgenoote D PEEK betnigt de ondergeteekende ook namens zgne beide Kinderen zgnen bartelgken dank K J VAN ING BN GoMda U Augastns 1889 iMT Omtrent het sluiten van contracten van levens arzekering en Igfrenten bg dsHoliandtcht Sociëteit van Levenêverzekeringeii opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestnur van de Heeren J FOCK C P van KEQHEN J T van BOSSE en J O SILLEM als Commissarissen JhrMr C HARTSEN Jbsz als Directeur en Mr J P PORTIELJE als Tweede Pirecteur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Ameterdam Regnliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bg den Heer T DRAUER te Gravenhage Billitonstraat 2 Generaal Agent Correspondent voor Oouda de Heer Q C PORTÜIJN UROOQLEEVER Notari Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 Maandag 19 Aognstos N 9905 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Een HIITDEEMEISJE GEVRAAGD 14 15 jaar Adres Markt A 144 NIEUWE ADVEBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regil meer 10 Centen GBOÓTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte De nitsfiive Ue er ourant f fiaciiiedt dngelgks met uitzoiiileriiig vau Zou en Feestdagen iden is 1 25 Iranco ft tzoiderI ke N omnffs VI IK CENTEN De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave A v 0SAz KleiwegE73en7 3 B53 H OPPÊraEIMEE Ki uiskade 19 Gedurende de Zomermaanden worden alle Heeren en DamesKleeding stukken gestoomd en geverfd tegen verminderde prüaeu en in 4 dagen als nieuw geleverd Specialiteit voor het verven van Gordijnen Behangsels Tafelkleeden alle de nieuwste kleuren Benig Depot voor Govda Sn omitreken bg deHeer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Aankondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Bergambacht maken bg deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland de Kadgksohe Laan onder Bergambacht aan dan Huiswegbg de Viersprong voorde passage met rgtuig en vee zal OESTBEUD zgn van den 23 AUGUSTUS a s tot den 20 SEPTEMBER d a V zullende gedurende de afsluiting de rgtuigen hun weg moeten nemen langs de Kadgk den bovensten Opweg en den Hnisweg Bergambacht den 16 Augustus 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester T BLANKEN P vak WIJNGAARDEN Oe pfi i per drie ni per post 1 70 OPEJVBARE AAITBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 21 AUGUSTUS 1889 des namiddags ten 1 ure bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het vergrooten der Tweede Eostelooze School aan de Nieuwe Haven a ldaar Het bestek en de teekeningen liggen dageIgks de Zondag ilitgezonderd van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie en op de Stads Timmerwerfterinzage en zgn aldaar h f 1 75 te verkrggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester L B Openlsare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 27 AUGUSTUS 1889 9 morgens 9 uur in het Verkooplokaal aan de Nieuwsteeg Wgk E no 17 ten overstaan van Notaril MONTIJN van MEUBILAIRE eo andere roerende Goederen w o eene groote partij DAMESHOBDEN VEEREN LINTEN BLOEMEN STUK en BANDFLUWEEL enz enz alles afkomstig van een Mode Megazgn in liquidatie Te bezien aags te Van 2 4 uur A ankondiging BURGEMEÏISTER en WETHOUDERS der Gemeente Bergambacht maken bg deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland de Huisweg Benedenberg onder Bergambacht aan den Hnisweg bg de Viersprong en aan de grens van Berkenwoude Opweg voor de passage met rgtuig en vee zal AFOJESLOJElf zgn gedfarende 3 dagen den 20 2U en 220 AUGUSTUS a s zullende gedurende de afslt ing de rgtnigen hun weg moeten jnemen Wrei de Gemeente Stolwijk Bergcmbacht den 16 Augustus 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester T BLANKEN P van WIJNGAARDEN 1 L B voren van 10 12 en A D VERTENTIÉN in tXXa Binnen en BuiUrdandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda Gouda Snelperadruk van A BBJNKMAil Zoon t tagen de reiligheid van den Staat en tot opsluiting in een vesting veroordeeld De brm gétüral lou indien hq zich nu in Frankrgk bevond dus hettetfi lot ondergaan als prins Lodewqk Bonaparte die ook door het Hooge rerechtshof tot levenslange gevangenis werd veroordeeld maar niettemin een paar jaren later keizer der Fransoben was Het vonnis werd niet dan na ernstige beraadslagingen uitgesproken Behalve de h er Merlin de voorziiter der commissie van instructie voerde ook generaal Campenon het woord De gewezen minister van oorlog veroordeelde ton stelligste het financieel beheer van gn voorganger Boulanger die de geheime fondsen op ergerlgke wgze verspilde Om half tien s ochtends werd de zitting geopend en eerst om zes uur werd door den voorzitter Ijeroyer in een openbare zitting het vonnis afgekondigd waarbg BouUcger Dillon en Boohefort tot opsluiting in eon vesting werden veroordeeld Welken invloed de uitslag van dit proces nu op de Fransche kiezers zal hebben kan eerst bg de verkiezingen bli ken Dat alles wat over Boulangers optreden als minister van oorlog bekend is geworden de kansen van den pretendent naar het gezag niet zullen vermeerderen is zeker maar eveneens is het buiten twijfel dat de invloed van Boulangers veroordeeling aanmerkelgjc verzwakt wordt daar het vonnis is geveld door een buitengewoon gerechtshof In plaats van door gewone rechters is de generaal door zgn politieke tegenstanders veroordeeld een omstandigheid welke natuurlijk gewicht in de schaal moet leggen De groote vraag zal echter wezen of de monarchisten zpnder wier steun Boulanger niets vermag hom ook na zgne veroordeeling zullen getrouw blijven In elk geval zullen de republikeinen bg den verkirzingsstrijd hun uiterste krachten inspannen Aangemoedigd door Boulangers nederlaag bij de departementale verkiezingen hopen de republikein che leiders den generaal ook in den groeten strijd te zullen verslaan Alle tegenwoordige ministers Boulangers grootste tegenstanders treden voor zoover zg leden der Kamer zijn nu ook weer in het strgdperk De heer Bouvier treedt op in Grasse Constans te Toulouse de Fallières te Nerac Spulier te Beaume en Thev net te Lyon Zelfs de bejaai do L n Say de bekende financier die nadat hg in 1882 als minister van financiën in het ministeriaFrecynet aftrad zich tot de leiding der gematigde republikeinen in den Senaat bepaalde verlangt weer deel te nemen aan den strijd De heer Say wensoht in de Kamer een nieuwe partg te vormen overeenkomstig het plan van den heer Baoftl Duval waarbg alle gematigden zoowel de linkervleugel der conservatieven als de rechtervleugel der republikeinen worden vereïnigd De senator wil daarom ook zelf eer in de Kamer optreden en heeft de oandidatuur aangecon en welke hem te Pau is aangeboden Voor de republikeinen in den Senaat die vooral in finanoieele aangelegenheden den heer Say als hun leider erkenden zal zgn uittreding een groot verlies zijn PETROLEUW NOTEERÏNGEM van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw l co Tankfust 8 70 a ƒ 8 75 Geïmporteerd fust ƒ 8 80 Januari Februari en Maart levering ƒ 8 65 September October November en Decemberlevering ƒ 8 70 a 8 65 BËlIRSBEttlGHT AMSTERDAM 16 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen weder zeer vaat Afrik Hand Vennootschap 2 Paleis van Volksvlgt 6 lager Buitenland stil doch vast Zweden Noorwe gen Vi hftoger HUT ft erUjke Stand Moordrecht GEBOREN JohiDU ooJer M de Jong tn T Kubtr U Hendrik ouden M de Broio en G isn der Hoogl OVERLEDEN H Weerheum 4 j eKBUUD J Hogerbrogxe en G Vergomt Beeuwijk ONDRTREOUWD H Tan imefongeo en D Hoogendooro Zevenbuiaen GEBOREN Vt m ooder A ven den Bos en J Stof berg ADVERTENTIÊN Voor de vele blgken van belangstelKng bg gelegenheid van mgn veertigjarigen diensttgd betuig ik mgnen hartelgken dank G HORDIJK BINNENLAND GOUDA 17 Augmtus 1889 VEBGADKRING VAN ÖKNGKMEE fTEHAAD Dinsdag den SO Augustus 1839 des namiddags tenInre Aan de orde De Bukeuiui der Gemeente over het dirnstjaar 1338 De benoeminif van drie Leeraren voor de Wiskunde de Sclieikunde en de Natuurlijke Historie aan het Gymnasium De benoerainj van eenen ondermflfer roor de an klassen Afdeeling aan de Stads Muziekschool L e benoemini an eenen Brugwachter tevens GnardéS aan do Haastruchtsche brui be Do heer C B H van Deutekora alhier noemd tot onderwgzer te Charlois Voor het examen Fransch lager onderirijs is geslaagd de heer Van Yporen te Capelle a d LTsel De Hnagsche correspondent der Zittfm cke Courant schrift ann het slot oeuer beschouwing over hut Sehoolwotversla DfU 20en Augustus komt de Kniner bijeen en enkele dagen later zal do openbare behandeling over le sohoolwether ieniug wol aanvanojon Al worden er eok geen aU meene bt soliouuiniron gehouden dun kan toch wel een debat van drie weken verwaclit worden te moer nu de regeering v erklaard heeft dat ook de artikels der schoolwet waarop nog geen wyzlging is voorgesteld in discns ie kunnen komen Dientengevolge blyvon ook de luorpUcht en het schooltoezicht ofschoon de rugecnng haar medewerking weigert op de agenda De Hollapdaoho opera benini 1 Supt te FEVILLETOl Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Milaan DOOR GÜILIO CARCa nO Fry naar het Ilaliaansch DOOtt VANESSA 27 vri Vddr zij scheidden gingen zij weder naar de zaal terug fienigen ginifen naar buiten en vei spreidden zich in de lanen van den tuin vanwaar het oog ten gordel van bergen de zilveren mgortjes vm B Mii de besneeuwde bergtoppen overzag en den schoohta hemel waar nog bijna niets te zien w s van Ws sombere hörfstnevelen Onder hen die hot meest genoten van dien schoonen morgen waren do advocaat Emilio on z jn vriend zij hielden niot op met de villa en de gelukkige bewoners on de lucht en de planten en rotsen te prijzen Fm Gabrio die er half tegen zgn wil gekomen was voelde zich als in eene andere fantastische wereld verplaatst toen hij overdacht wa t hij gehoord had herinnerde hij zich andeje dingen die hij wel gehoord had doch niet had willen gelooven en eindigde mi t zijne vroegere moening op te geven dat van de aanzienlijken hetzij haar nieuwe campagne Kr sijn verschillende nieuwe krachten igeëngageerd en de heer Van der Linden zal over een nieuw orkest den staf zwaaien Naar aanleiding Van berichten die dezer dagen de ironde doen omtrent de voornemens die zonden bestaan om de militaire strafgevangenis nabij Leidennaar elders te verplaatsen kan het volgende worden gemeld Het is reeds lang zeer zeVe dat die verplaatsing zal geschieden en met het oog daarop wercf dan ook reeds in het voorjaar Februari een onderdirecteur aangesteld voor slechts 10 maandeh op eene jaarwedde berekend naar 1800 Eerst weuschte irtên zelfs reeds 1 October over gaan doch de Bekenkamer meldde dat niet voor 1 Januari over de gelden zou kunnen worden beschikt Nu is men zelfs reeds bezig verschillende bijgebouwen een sraedery en andere w erkplaatsen in te richfcn voor de nieuwe pstemnü en deze is eene rijkswerkinrichting voor TroawMfwie ran Veenfanizen 4 titr hier zullen worden overgebracht Aan de Hoeren C J vau Houten en Zoon te Weesp is door den Koning vergunning verleend hunne fabriel te raogcii noemen dr KonMljjh Fan Houim l Cacao abriel Hftgeen aan die onderschjiding dubbele wairde geeft is de oiustandiiheid dat het verzoek tot het mogen voer U van dien naam is geschied op eene nitnoodiïing daartoe welke Z M met betuiging van s Konings tovredenheiil over hunne Cacao aan die Heeren had laten doen Buiten alle verwachtiug na de regenvlagen der Inatstverloopen dagen werden do wedrennen te Clingendnal gisteren door drooj zonnig weder begunstigd De renbaan was ingericht alS vroog r Op het middengedeelte waren zeer vele equipages en op de duinen zag men vele toeschonwers De trd une zij na acht en veertig geëmigreerd waren of niet voor het heil van Italië niets te verwachten wns Zuó werd in zijne ziel het verlangen om slechts voor zijn vaderland te leven Invendiger dan ooit en de weusch om zich te vereeuigen met hen die daar viel niet aan te twijfelen daarvoor iets zoudel wagon en hij nam zich voor om even sis zij ten allen tijde tot elke opotforing bereid te zijn De koude werkelijkheid die hem nu duidelijk voor ongen stond de bedreigingen van het ruwe geweld schrikten hem niet af Hij gevoelde dat zijne jeugd achter hem lag d it hij len niannelijken leeftijd was ingetreden doch zijne liefde was niet uitgedoofd misschien was zij sterker dan onit Met dergelijke aandoeningen in de ziel nam Gabrio iifscheiil van de bewoilers der villa en legde met zijn vriend denzelfden weg weder nf dien zij s morgens gekomen waren docji hij gloeide zijn hart lichter en zijn geest helderder VIII DE GESCHIEDENIS VAN DEN ABT Gering in anntal onder velen gij Die met een holilfen est en liefdrijk hart Tot zelfopoffering geboren werdt En om Gods ourd tp brengen aan het volk G Fobti Drie dagen later verliet Gabrio het huis van den advocaat ondanks al den aandrang van de vrouw des huizes en de vleieiijen van het kleiiie meisje Bovendien worden alle Advertentien grstit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk d Maandags verschgnt aanvankelijk slecht bezet werd later lieter gevuld De dames ontbraken niet Hot gilde der bookmakers was behoorlijk vertegenwoordigd De officieren namen aan de wedrennen deel De verhooging van de sigarenprijzen in Oostenrijk heefi het sigareuverlyjuik in het afgeloopeu jaar met 177 000 000 stuks of U pet verminderd Het gebruik van sigaretten is daarentegen met 194 000 000 stuks vermeerderd en ook het pijpje is meer iii eere gekomen De ta oaksregie bracht 76 556 154 florgnen of 709 713 tl minder op dan i i het voorgaande jaar SecU eoor Allen deelt aan zijn lezers het volgende mede Wij schreven eeaige i tijd geleden een brief aan onzen partijgenoot DoUlela Nieuwenhnis die thans b j Parijs vertoeft en ontvingen van hem de envelop terug ten bewijze dat hij daar was aangekomen in zoo geschonden toestand dat de Imef er uit kon worden ge licht Op ons beklag aan den directAir van het postkantoor te s Hage ontvingen wy ten antwoord dat dit z i het gevolg was van de weinige stevigheid van hot papier waardoor het tijdens het vervoor is doorgesleteu Hoe ongerijmd deze bewerina is blijkt hieruit dat het ervoer slechts ongeveer 10 uur duurt en dat onze brieveïi met enveloppen van hetzeltfle papier in grooten getale verzonden ook aan zgne terzelfder plaatste vertoevende familieleden steeds geheel ongeschonden aankomen Een tweede onmiddellijk daarop volgende brief door ons rfnn onzen partijgenoot gericht kwam opnieuw in gelgkCn geschonden toestand aan Een andere gecacheteerd met vijf takken door een on r vrienden aan hem gericht bereikte hem in t geheel niet waarschijnlijk omdat men de lakken niet kon herstellen en hem daarom maar vernietigde Dat do schuld ligt in Neilerland blijkt uit de op de envelop gestelde verklaring van het Fransche Vol van de nieuwe denkbeelden die zijn hoofd in gloed zetten had hij de teugels losgelaten en liet hij zijn vermoeid paard aan zijn eigen instinkt over N oen uur rijdens had hij boomen huizen en dorpen achter zich gelaten en bemerkte aan de steile helling die zijn ros slechts met moeite opkomen kon dat hij verdwaald was In het eerst kon hij zich ranar niet orienteeren of begrijpen naar welken kant hij het best de onschuldige oorzaak van zijne crlógenheid wenden moest geen enkele toren was er er door het groen te zien en geen menseh was er I op het veld j Eindelijk zag hij toen hij de hoogte halverw ege opgereden was aan eene krommiag van den weg I iemand zitten dien hij van verre reeds herkende j het was een jong priester De ontumpting kon hem I misschien nuttig zijn maar toch was ji hem op dat I oagenblik onaangenaam I Die priester was de jongste zoon van don rentmeester van den marchese di C wiens Jjoscherraing veel invloed gehad had np zijne lotsbestemming In het Seminarium van het kerspel had hij zijne geestelgke studiën behoorlijk volbracht na twee of drie jaren was bij tot jjriesler gewijd en was toen als kapelaan gez milen naar eene parochie niet ver gelegen van dtt plaats waar wij hem aantreffen En Gabrio zooals wij zeiden herkende hem om dat hij hem meer dan eens in hst nederige huisje van den schoolmeester had ontmoet Als dan Vitale zoo heette de abt hem eens in de week een be