Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1889

ADVERTENTIËN Ondertrouwd J ZIELSTRA BS J WELTEK Gouda 16 Aagaatas 1889 van Dames en Kinder Costunies MANTELS en TRICOT TAILLES TUT ZEER LAGE PRIJZEN D SAAISOM postkantoor dat de brief daar geschonden is aangekomen Aangenomen het £ it dat de bedoelde brieren door iemand geopend lijn vóór zij den heer Domela Nieuwenhuis bereikten is het nog de vraag of het brievengehoim geschonden is door een nieuwsgierig ambtenaar of beambte dan wel op last van de een of andere autoriteit Wenschelgk blyfl hot in elk geval dat een gestrong onderzoek worde ingesteld Tot het uitspreken van lieflljkheden als nZoo is der bourgeoisie niets meer heilig verdwijnt het ééne papieren recht na het andere en zijn we ook in dit opzicht weer inden toestaud van voor 100 jaar toen voor de regeenngen geen brief veilig was Leve de bourgeoisvooruitgang Een ieder z intusschen gewaarschuwd en voorzichtig bestaat nog geen recht In bet programma voor de I6e algemoene vergagaderiug van dun Volksbond Vereoniging tegen drankmisbruik die den 3Sn dezer in het gebnuw Irene te Rotterdam zal worden gehouden zijn o a de volgende punten van behandeling opgenomen A Van hot Hoofdbestuur l De vergadering besluite ook voor het eerstkomende dienstjaar een bedrage uit de algemerne kas beschikbaar te stellen ten behoeve van hot asyl voor drankzuchtigen waarvan het bedrag naar gelang van don financieelen toestand door hot hoofdbestuur zal worden vastgesteld i Moet er van £ ageoriugswego reeds iets gedaan worden tot voorbereiding der volledige uitvoering der drankwet op het tijdstip bedoeld by art 26 3 De algemcene vergadering machtige bet hoofilbostunr zich te wenden tot de commissarissen des Konings om door aanschrijving aan Gemeentebesturen een betere uitvoering van de drankwjt to verzekeren i De vergadering drage hot hoofdbestuur op maatregelen te nemen waardoor een eindo zal worden gemaakt aan den in vele gemeenten bestaanden toestand dat in lokalen toebohooreude aan naamlooze Tennootaohappen sterke drank in het klein wordt verkocht door de pachters van die lokalen terw l niet aan dezen vergunning is verleend maar aan de naamlooze vennootschappen Besproking van de voorschriften betreffendeden drankverkoop in verscliilleude kantines De algemeene vergadering machtige het ho ofdbestuur een nader onderzoek in te stellen naar dein verschillende garnizoenen bestaande praotijk betreffende het geven van avoud en nachtpermissien n naar aanleiding van dat onderzoek zoo noodig tappen te doen tot verbetering van don toestand Wat kan er van gemeentewege worden gedaanom de bijmenging van sohadelijke bestanddeelen ii den sterken drank tegen te gaan B Van de afdeelingen a Amsterdam De vergadering spreekt de wenschelykheid uit dat door het hoofdbestuur de afdeelingen en correspondenten worden uitgenoodigdpogingen aan te wenden dat met inachtneming derplaatselijke omstandigheden wat betreft den tijdwaarop de werkplaatsen worden geopend door debevoegde macht verkoop van sterken drank in hetklein des morgens niet vroeger worde toegestaan dan minstens een hal uur na den aanvang van denarbeid b s Gravenhage Moeten jongalieden uit dowerkende klasse soms niet aan de werklieden sterken i oek kwam brengen was de oude Davide die in gne eenvoudigheid velo dingen begreep welke in het hoofd van veel wijzere lieden zelfs niet opkwamen recht gelukkig omdat hij met hem de gewichtige en ernstige vraagstukken bespreken kon die onzen tyd zoozeer verontrusten En gewoonlijk eindigden sy met het eens te worden omdat de meester werkelijk meende dat zooala de abt beweerde de onfierwerping van den geloovige zijne vrijheid als burger niet aan banden legde Maar de jonge ingenieur die dikwyls die gesprekken bewoonde was niet van h etzelfde gevoelen De laatste maal dat z j elkaar gezien hadden hadden zg zich in dezelfde quaesties verdiept en er waren onaangenaamhe n uit ontstaan want Gabrio had met eenige gemiogde uitdrukkingen de gevoeligheid van den goeden abt gekwetsti En daarom had Gabrio nu k hem ruim eene maand later ontmoette gaarne den priester ontweken en was hem met een groet Toorbqgegnan zonder een gesprek aau te knoopen Maar daar hij toen de wog steil begon te worden uit het rijtuig gestapt was en met de zweep klappende naast het paard liep stond de priester ietwat liaastig op ging hem tegemoet en nam beleefd zijne baret af terwijl hij een boekje in den lak stak Hoe gelukkig tref ik het dat ik u mag ontmoeten zeide hjj Ofechoon teleurgesteld bromde Gabrio toch eeniDank u En toen Vergeef m j Signor abate drank schuukeu tt n einric van hen in hun vak hot noodige onderricht te ontvangen Zoo ja zou dit kwaad dan niet op eetiige wijze kunnen worden tegengegaan c Groningen De ulgcmeene vergadering noodigthet hoofdbestuur uit te omlerzoeken op welke w jzeen op welkü punten samenwerking tiiisoben denVolksbond en do Vercemging tot afschafliug vansterken drank kan kouiun en om ile resultaten vandat onderzoek mede te deeleu in de volgende algemeene vergadering d Utrecht Do Volksboqd spreekt de wenscheIgklieiil uit dat het verknopen van sterken drankin de stations van de spoorwegen worde opgeheven en noodigt zijn hoofdbestuur uit zich tot de Exploitatie maatschappyeu der spoorwegen te wenden teneinile er op nan te dringen dat bij do verpachting van do bulfetteu ili verlcoop van sterken drank worde uitgesloten Ër zullen drie leden van het hoofdbestuur moeten worden gekozen wegens de periodieke aftreding van de heeren Mr Guemun Uorgesii s eu V Van der Willigen eu voor dr AU Cohen die wegens gezondheidsredenen zgu ontslag heeft genomen Als caudidaten zyn voorgedragen de hoeren Borgosins v d Willigen on mr Baeza te Amsterdam prof Cannogieter te Dordt en dr Ruijsoh te s Hage Een onlangs overleden logementhouder te Curishofen Zwahen oen ongehuwd zonderling heeft bij testament aan zgu huishoudster een inkomen van 2 Mark per dag aan zijn hond 1 Mark eu aan zgn kat 50 Pfeunige per dag vermaakt Voorts bedacht hij zijn bloedverwanten met kapitalen vantö 10 en 20 Mark on het overige van zijn niet onaanztSnlijk vermogen vermaakte hij aan de gemeenten Buchloe on Kaufbeuren voor liefdadige doeleinden Een correspondent schrijft Te Parijs zijn in den laatsten tijd weder vele moorden gebeurd van de gegrepen moordenaars waren de meesten jongelieden van die ellendelingen waarvan het s avonds wemelt aan de boulevards en tegen wier eerloozo wijze van kostwinnen eene wet is gemaakt welke helaas niiet of bijna niet wordt toegepast Doch er waren er eenigen onder die in deze wereld veraonken van beter afkomst waren De jongste der vier schurken die bij een diefstid te Aut uil den volkomen weerloozen befvaker van het huis noodeloos alleen uit bloeddorst ombrachten is de zoon van een welgesteld winkelier Hg is eerst negentien jaar en heeft reeds sedert vier jaren het Auderlijk hitis verlateqSkonder dat zijne ouders die zeer goed wisten hoe en waar h leefde ooit van hun gezag gebruik gemaakt en gepoogd hebben hem aan die toekomst van bloed en schande te onttrekken Ik wijs op dit geval dewijl het niet alleen staat Verscheidene malen hoordo ik hier van ouders die als hun kind eenmaal getoond had niet te willen deugen het aan zyn lot overlieten In een koHiehuis in mijne buurt was onlangs de zoon van bijna vermogende lieden als kelluer geplaatst om te leeron De jongen paste slecht op en ver teerde veel geld o a met spelen bij demoraliseerende weddenschappen der wedrennen De kofilehuishouder kwam na een poos tot de ontdekking dat de jongen hem bestal hij verschool zich des avonds on betrapte hem op heeterdaad De jongen bekende hij had in t geheel ongeveer 200 francs i ben ik nog ver vaii MouticoUo Ik vrees dat ik van den weg af ben Zeker zijt gij hernam de priester aan den anderen kant van dien heuvel is de weg naarLecco Zoo nu begrijp ik het ik zal den linkerkant 4ioudeu ik heb een uur verspild en dat arme beest geducht moe gemaakt Ja er zyn zoovele wegen en paadjes in ons Brianza dat het majir al te gemakkelijk is om een omweg van eene mijl of twee te maken Maar als gij t niet kwalijk neemt zal ik u een poosje gezelschap houden en zoo kunnen wij dan een gesprek hervatten dab ij eene oos hebben laten rusten en dat ik zóó verlangde met u weder op te nemen Gabrio die wel merkte dat hij niet van hem af zou komen liet zich zijn gezelschap welgevallen en zoo stegen zij sameii hooger Ofschoon wq elkaar lang kennen begon de priester eensklaps maak ik toch geene aanspraak op üwe vriendschap mynheer de ingenieur maar ik stel prijs moet prys stellen op uwe Wat zegt gij daar Het kan zijn dat wij van meening verschillen maar ik geloof niet dat ik ooit reden gegeven heb om Vergeef mij De laatste maal dat wij samen by den meester aan huis ovej de gebeurtenissen van den dag zulk een lang gesprek hebben gevoerd zijt gy geëindigd met woorden uit te spreken die de gestolen Alvoitens de zaak aan te geven onderrichttedo baas de ouders van den jongen en vraagde van dezen teruggave der 200 francs Maar daar wilden dezen niets van weten de aas moest zijn gang maar gaan de knaap achttien jaar oud wilde toch niet oppassen Thans ondergaat de jongen zijne eerste gevangenisstraf en het ouderlijk huis is hem voor altoos ontzegd Onlangs is eene wet aangenomen waardoor aan onwaardige ouders de zorg over hun kinderen kan worden ontnomen De bestaande wet legde reeds aan de ouders de zorg over hunne kinderen als verplichting op doch bij voorbeelden als het bovenstaande gaat men gelooven dat het wenschelijk ware de bestaande bepalingen te verscherpen Mej E Murkens uit Utrecht de uitvindster van het nieuwe corset dat volyen de genceskundigrn terecht don naam van taille ile tante verdient en welk kluedingstuk op de tfutoonstelling lo Parg de algemeene aandacht in t bijzonder die van de dames en doktoron trekt is voornemens te s Hage een fabriek van corsetten volgens haar vinding op te richten De Geuoesk Ct zegt van dit nieuwe corset Do Taille of Corsage de SantiS is een kleedingstuk dat corset en onderlijfje vervangt samengesteld uit grondstoffen die door hnn aard keper nanking linnen zeer gemakkelijk gewassohen kunnen worden De bewassching wordt zeer vergemakkelijkt door de eenvoudige wyze waarop de baleinen verwijderd kunnen worden Al hoewel niet geregen moet het juist sluiten zonder de borst te drukken of in te klemmen l e wijdte der blouse geeft de borst gelegenheid zich to ontwikkelen door een ige verbreeding der schouders doet zij de taille al hoewel niet ingesnoerd beter uitkomen ook dient de blouse tot teun om er de borst in te doen rusten Verder zegt dit blad dat het onze landgenpote gelukt is een keurslgf te vervaardigen dat het lichaam vrije speling laat zonder schade te doen aan den vorm Een paar dames die er de proef mede genomen hebben verklaren ronduit dat zij met dit oordeel volkomen instemmen Buitenlandscb Overzicht Boulangors veroordeeling wordt natuurlijk door do goheele Fransche pers besproken In tegen stelling met do republikeinsche bladen die zeer tevreden zijn hechten de organen van Boulanger gelgk de Preste en de Clairo aan het geheele proces niet de minste waarde Op zeer heftige wijze varen zij uit tegen hun politieke vganden die als rechters vermomd de Boulangisten trachten te outeoren en voorspellen dat de veroordeolden van gisteren morgen overwinnaar zullen wezen Bijzonder opmerkelijk Is do kalm e waarmede Boulaugers veroordeeling te Parijs gehoord werd Met buitengewone onverschilligheid vernamen de Parijzenaars het feit en zelfs de verkoop der couranten op straat bleet geheel gewoon Een der bladen acht dit verschijnsel ernstiger voor Boulanger dan het vonnis want daaruit blijkt dat de groots menigte niets meer om den bmc góiiral geeft Wat overigens de gevolgen van het vonnis betreft dit kan eerst worden toegepast indien de heoron Boulanger Kochefort en Dillon zich weer in Frank grootste beleediging zijn voor een man die het zwarte kleed draagt Gy zeidet dat ik noch een go d priester nooh een goed Italiaan kon zijn Gy hebt het luchtig gezegd als oene grap doch my heeft het mep gewond en ik voel het nog Ik verlang u te overtuigen dat gij ongelijk hebt of tenminste dat gy mij niet kent Wat moet ik nu doen Niets anders dan u mijne geschiedenis vertellen de geschiedenis van een armen kapelaan het is eene wire geschiedenis en zij is niet lang Vergeef mij Signor Gabrio zoo ik u een half uurtje ontroof my dunkt ik heb er recht op Ofschoon gansch andere gedachten zijne ziel vervulden begreep Gabrio toch dat het onbeleefd onbillijk zou geweest zijn een voorwendsel te zoeken om neen te zeggen hy schikte er zich dus in deze soort van biecht aan te hporen Spreekvrij uit Misschien overdrijft gij uwe veronderstellingen want ik had toch geen plan om te zeggen j Hoor ray aan daarna kuht gij mij beoordeelen Hij bleef een oogenblik nadenken toen iprak h met eene bedaarde droevige en toch vaste stem Indien ik zeide dat ik den gewijden en geduchten weg dien ik betreed gekozen heb omdat ik meende daartoe door God geroepen te zijn zou het eej onwaarheid wezen Wordt venolfi rijk vertoon h want tussclien Frankrijk en Engo l ind bostiut geen traotaat hetwelk ook do uitle ering van veroordeelden wegens politieke misdaden voorschrijft Zelfs wordt het zeer betwijfeld of de Eugelsche rcgeoring dej generaal al uitleveren indien hij later door een krygsraad ojk wegens verduisteren van gelden wordt veroordeeld daar Engeland in gevallen waarin politieke misdrijven samengaan met miadryven tegen het gowoue recht steeds heeftgeweigerdookdeze laatste in overweging te nemen Nu de drie aangeklaagden bij verstek zijn veroordeeld blijven hun bezittingen onder beslag totdat zij zich in handen der justitie hebben gesteld Evenwel hebben de drie hoeren reeds lang maatregelen genomen om hun eigendom in vedigheid te brengen Mochten zij worden gevat dan zullen zg waarschijnlijk naar Waithan een der Markiezeneilanden worden vervoerd Het vonnis noemt alleen deportatie buiten hot continentale Frankrijk en opsluiting in een vesting zouder verdere plaatsaanduiding maar voor dergelijke gevangenen wordt doorgaans het dal van Waitliau gebruikt Bovendien moet generaal Boulanger uu van de lijst der ridders van het Leirioeu van Eer worden geschrapt In Sofia en in Belgrado is men aan het feestvierengeweest De Serven vierden den vei jaardag van hunjeugdigen IConing de Bulgaren herdachten de tropnsbostygmg van Vorst Ferdinand Alles ging rustig de praatjes die hebbeu geloopeu dat Fer linand totKoning en Bulgarije onafhankelijk zon worden geproclameenl zgn ydel gebleken Op Crela heeft dePorte den staat van beleg afgekondigd Sterk doorden moreelen steun der Mogendheden die haar devrije hand willen laten heeft zij den voorslag vanden Russischcn gezant dat de nieuwe GouverneurGeneraal in overeenstemming met de Consuls zouhandelen afgeslagen Volgons de Times zou zijbesloten hebben troepen san deGrieksche grenzensamen te trekken voor t geval Griekenland totinterventie mocht willen overgaan Do Eugelsche Regeering heeft het ontwerp op de tienden niet teruggenomen maar op een hooUpunt toegegeven aan do eischen der oppositie zoodat niet alleen nieuwe artikelen moeten worden opgenomen maar het geheele ontwerp van karakter verandert Do oppositie is iïi de wolken terwyl daarentegen een doel der ministeriéele partij die van frontverandering der Regeering niét in kennis was gesteld in het Lagerhuis onbewimpeld daarover haar ontevredenheid aan den dag legde De behandeling van het ontwerp zal nu eerst in de volgende week kunnen worden ten einde gebracht De quaestie die is Engeland veel beweging maakt kolnt hierop jMaeer De tienden die ten bate van de geestelijkheid der Anglicaansche kerk geheven worden zijn in Wales waar bijna niemand tot de Staatskerk behoort buitengemeen gehaat en gevev daar herhaaldelijk tot verzet aanleiding vooral omdat zij door gewoonte langzamerhand zoo in bodrag gestegen zijn dat zij niet meer in waarheid tienden zijn maar veel meer en soms zelfs meer dan Ie opbrengst van het land t Vorzet is zoo hoog geloopen dat in vele plaatsen de tienden niet geind kunnen worden en de wet tot afkoop dateerepds van 1836 een doode letter is Nu had deRegoeriug gehoor gevende aan de klachten der geestelijkheid een wot ingediend om de inning gemakkelykor te maken door de tiendplichtigheid die rust op den grond te moken tot een persoonlijke schuld van den pachter tot betaling waarvan hij bij summiere rechtspraak kon worden gedwongen Zulk een wet ten laste van de pachters in tijden waarin het hun zoo weinig naar den vleesche gaat heeft groote woede in Wales en groote tegenkanting bij de Whigs verwekt En het eind is nu dat de regcering haar stelling heeft prysgegeven het zakelijk karakter van de tiendplichtigheid handhaaft en de executie alleen tegen den grondeigenaar toelaat en wel tot geen hooger bedrag dan de chtsom beloopt BElIRSBËttlCHJ AMSTERDAM 17 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Óostenryk Bussenen Venezuela prijshoudend Amerikaansohen willig vooral Union shares uurfferlijka Stand GEBOREN I t Aug Getirlai Cornflia ouden W C Koraioana cd A Krnyer OTERLBDEN 16 Aur 8 van Lee na huisvr T n P N TnÜDeabnrg Maya 8S j ONDERTROUWD 16 Aag F I Muiltr ti Helle o luii 88 j en S M Voi 25 j H J Bluur 28 j en B Virdoaw 88 j J B Bruikii iin U j en W Hermuo 26 j J ZieUlM Si j en J Wtlier S9 j K VM Dillen te Krimpen e d Weel Mj en W Jongeiieel 86 j Haastrecht OVERLEDEN S M SiMokimer 22 i VliBt TBRL EDKN Süneveld 82 j Zg die iets te vorderen hebben van of verschaldigd z n aan de Nalatenschap van COBNMLIS VERDEL in leven Timmerman gewoond hebbende te roi ja en aldaar 23 Jnli jl overleden worden verzocht arvan vóór den l September a opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C i OBTÜIJN DROOGLEEVEH te Goudch Allen die nog iets te vorderen hebben van J G SMITS worden verzocht hnnne rekeningen in te zenden Gouwe 0 No 84 ï Burgerscbol voor Jongens De ondergeteekende bericht dat voor de vijf hoogste klassen de lessen weder aanvangen op WOENSDAG 21 AUGUSTUS a s De nieuw ingeschreven leerlingen benevens die der twee liagste klassen worden gewacht MAANDAG 26 AUGUSTUS Het Hoofd der School H J W HÜBER van Gebrs SKËL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bjj P OUDSHOORN Kleiweg en bg 6 H LAKERVELD Gouwe te choonltoven hg P FUN van DR A AT Alblaêierdam bg de Wed J ds BOER Oietendam bfl Wed v o HEUVEL en Leerdam bfl A van WIJK Atperen hg D VERMEIJ Probeert s v p de SOÜCHON THEE No 3 1 25 per Wlo DE HAAN S BESCHUIT bekroond met mm UEBilLLE Reims April 1889 Heuleo Juli 1889 Te Gouda verkrggbaar bg de Wei p J mêleert DE ECHTE KEULSCHE EAU DE COLO UE is verkrggbaar a ƒ 0 90 per flacon bg LOUIS P WELTER 193 Westhaven 193 Gekleurd Wol Tricot aan t stuk twee El breed zonder naad zeer geschikt voor HËEREN ONDERGOED alsook Dames Rokken en Tailles Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 ONTVANGEN de Nieuwste DEII SAISON STOFFER in verschillende dikten J HOOGEXBOOM Tegen 1 ot 15 SEPTEMBER Ge22ieiil ileerde Hamers TE HUUR op besten stand voor een Heer z b b h h desverkiezende met KOST Adres onder No 1896 aan het Bureau dezer Courant KAMEES gevraagd Een Heer vraagt primo SEPTEMBER a a twee ruime flink Gemeubileerde BOVENKAMERS met of zonder Pension Brieven franco met opgave van voorwaarden ouder lett X Y Z aan het Bureau van dit Blad BOOPT GEEN Naaimachine alvorens er eene te hebben geprobeerd van Lang e Ti ndewegf D 59 Gouda NB Alle MACHINES worden voor 2 weken op PROEF gegeven ÊlMPÖTWfll Hen wordt verzocht op t HERK te lett n UIT HET Magazijn van M RAVEIVSWAAY ZONEiV OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ont met vermelding vau Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ Botermarkt te Gouda EËNIG DEPOT der Haagsche Beschuit van den Heer J K SOMMER vmm