Goudsche Courant, maandag 19 augustus 1889

Dinsdag 20 Aogustas N 3090 LIE BIG s PLAIXTENGELEI ter goedkoope en spoedige bereiding ran doorzichtige zoete GELEIEN PUDDINGS CRÈMES IJS enz VISCH en VLEESCH GELEIEN Receptenboek gralls bü den Heer A van VEEN Hoofddepót S W van © eb VELDE fe ZOON Rotterdam 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inseading van adTortentlön kan geftcbieden tot 66a nnr des namiddags van den dag der nitgave DE OITOEEWIJSWET Morgen komt de Tweede Kameil weder b een Naar men zegt in de eerste plaat om de onderwgswet te behandelen schoon er nog enkele andere spoedeischende zaken in staat van wgzen zgn die eene bgeenroeping op dezen ongewonen tgd zonden wettigen Doch wg vermoeden dat de Voorzitter der Kamer zgn aangekondigd voornemen heeft ten uitvoer gebracht ten einde de vraag ftin de orde te stellen ot de onderwgswet voor behandeling rgp is De leiders der hoofdfractiën van de regeeringspartg schgnen zeer gesteld te zijn op ODverwgIde afdoening Zg willen dat de Kamer bewgze dat ook onder de tegenwoordige Eegeering groote zaken tot stand knnnen komen zg vreezen en met eenig recht anders v n hon tegenstanders het verwyt te hooren dat na aoddrhalf jaar hat eerste nummer van het regeeringsprogram nog onnitgevoerd is Toch zon het kunnen zgn dat zg er thans minder sterk op stonden dan eenige weken geleden Ook zg zgn t lenrgesteld in hun verwachtingen De heer Schaepman veronderstelde dat 1 Ang het schriftelgk en mondeling overleg met de Regeering zon zgn atgeloopen en dat das de leden der Kamer drie weken tot hunne beschikking zouden hebben ten einde de stukken te bestudeeren Doch eerst 10 dezer heeft het Igvige staatsstnk het licht gezien zoodat de drie weken tot de helft zgn ingekrompen Daarbjj komt nog dat de leden in dezen tgddesjaars in het bnitenland of op hnnne landgoederen uitrusten en weinig gelegenheid hebben zich aan kalme overweging van netelige vraagstukken te zetten Wel is het waar dat het Ver leGoiDA Haantjes Bier De laatste INSCHRIJVING voor het School jaar 18091890 heeft plaats op ZATERDAG 31 AUGUSTIS e k des voorm 10 12 uur in het Schoolgebouw Het tweede toelatin 3exaraen en de herexamens worden 2 SEPTEMBER te 9unr smor r nirecteur Burgerschool Gouda voor halven prgs aangeboden Adres B S Postkantoor Vretiwijk Inlichtingen Attesten en Prijsconraftten gratis Gouda Snolperstlruk van A BEIÏs KMAN Zoos Groentensoep of Schildpadsoep VLEESCBPASTEITJES Beafsteak Sngboontjes Kalfsfricandeau Bloemkool Üssengehakt Spersieboonen Tong Pieterseliesaus Worteltjes Ossenhaas Andgvie Uit deze 5 Schotels een te kiezen KALFSTONG mbt CHAMPIGNONS g ZALMSALADE GALANTINE kt CüMPóTE S Daarna uit deze 3 Schotels een te kiezen o CABINETPÜDDING BUMSAÜS p VRUCHTEN GEBAK i en vervolgens nog als Dessert een van deze Schotels S Bovenstaand Diner a ƒ 1 bg Z GERARD PINKSEN Restaurant Dk KiKSEBoou Amtierdam Kalverstraat 23 11 D W JULIUS Gouda 13 Augustus 1889 KROOAKESCHIJIT der firma LABÜTS VERSLÜIJS Rotterdam in bussen van 2G stuks a 25 cents eu 20 stnka a 10 cents Verkrijgbaar bg L van VA K0 1 Voorhanden extra schooü en fijn Nieuwe Dessins voor Cement Mozaïk en THOTTOIHTEGELEIT voor vloeren in gangen keukens stoepen enz Asphalt Dak papier In soorten Bouwmaterialen en Steenkolenhandel J MliLDER Bleekerssiugel Gouda PUIKE OUDE SClilEDAAliMRR Merk NIGHTCAP V erkrijgbaar bg M mmi k ic Gouda NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Flanellen en Kat Cbemises Nachtponnen en Pantalons voor Dames en Kinderen Soliede kwaliteiten Nette en sterke afwerking SCHEIX K Sl Ziv De Kolenmijn In LOSSING gedurende deze week een LADING Grove Kachelkolen voor aannemelgken prgs J H SPIERIXGS Kattensingel Q 173 De Uilverkoop j met 10 pCt KORTING I bigft nog korten tijd doorgaan I Parapluies Bazar Depot A MORTIER GOUWE C 34 35 Gebruikte Boeken Lange Tiendeweg D Cl J OlLEiy 16 Aug 188e Openbare Verkoopingf TE WADDINXVEEN bg KOUWENHOVEN aan de Brug op Wvensdas II Sept 1889 ten 11 ure van Een rrOO V en WINKELUUI8 mei PakhulK Sr hniir en BIeeleveld ge e eu aan de Noordkade te Waddinxeeen ongenummerd kad Sectie B No 1055 groot 1 Are 55 Centiaren Aanvaarding direct Betaling 1 October 1889 Nadere inforraatiën bg Notaris MOLENAAR te VVaddinxveen en den eigenaar D v KLEEF aldaar Openbare W rkooping TB STOLWIJK bij J Z UI DER VLIET op Woensdag 4 Sept 1889 ten U nre van Een WOON en WINKELHUIS waarin Topjier met vergu nn ing gelegen achter de Kerk wijk A No 96 Aanvaarding en betaling op 17 October 1889 Nadere informatiën bij Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkoopiag te REEUWIJK op WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1889 des morgens te elf nren in de fierbetg bg E RADEMAKER aan de Reenw ksche Brag van No 1 Twee HUIZEN en ERVEN en GROND aan de Reeuwgksche Brug te Reeuieijk kadastraal bekend in Sectie B Nrs 1462 en 1479 te samen groot 4 Aren 39 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1889 No 2 Benige perceelen TUIN en BOSCHHAKHOUT in de Alphens aan de Omloopskade te Reeuwijk kadastraal bekend in Sectie B Nrs 1028 1031 en 1035 tot 1038 te samen groot 50 Aren 59 Centiaren Te aanvaarden 1 October 1889 En No 3 Een HUIS SCHUUR ERVEN en GROND op Nienwenbroek te Reeuaijk kadastraal bekend in Sectie G Nrs 769 775 1192 en 1329 groot 16 Aren 29 Centiaren Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEKVER te Gauda Openljare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 2 SEPTEMBER 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HarUoNiK aan de Mhrkt van No 1 Een gunstig gelegen dicht bg de Markt staand Kaaspakbiiis en Erf ia den Langen Groenendaal Wgk I No 16 waarin ruimte Voor 12000 Goudsche kazen Te aanvoirden 15 October 1889 No 2 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht Woonhuis Erf en grooten TUIN aan de Nieuwe Haven te Goitda Wgk N No 290 Te aanvaarden 1 October 1889 No 3 Een WINKELHUIS ERF en PLAATSJE met uitgang in de poort daarnaast aau de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 178 Te aanvaarden 1 October 1889 No 4 Een HUIS en afzonderlijk staand PAKHUIS daarachter en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No UI Uedeettelgk iu eigen gebruik e i te aanvaarden 1 October 1889 en gedeeltelgk verhuurd voor ƒ 1 55 per week No 5 Een HUIS SCHUUR ERF en GROND in de Derde of Kloizenaarskade bg de Oude Gouwe te Gouda Wgk R No 3l0o groot 3 aren 5 centiaren Te aanvaarden 1 Noveiuber 1889 No 6 Een HUIS en ERF in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P No 335 Te aanvaarden l October 1889 En No 7 Een HUIS en ERF aan het Verloreukost bg den Raam te Gouda Wgk O No 523 Verhuurd bg de week voor ƒ 0 90 De perceelen agu de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DRÜOGLBEVER te Gouda De nitgave dezer Cbnrant geschiedt dsgel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 üïoaderlöke Nommers VIJF CENTEN slag nitnemend is bewerkt zoodat men de hoofdquaestiën met een enkelen oogopslag kan I overzien maar daartegenover staat dat de Re j geering een zoozeer gevÉgzigd ontwerp heeft ingediend dat naawkearq e veigeijjking en ge I zette bostadeering der nieowe redactie bepaald noodig is Daarvoor is lie toegemeten spanne tgd wel wat kort geweest Het geval is das volstrekt niet ondenkbaar dat zells de gverigste leiders die door maandenlangen arbeid in de commissie vermoeid zeer naitr het einde verlangen ten slotte erkennen dat aan hun minder ingewgde medeleden meer tgd tot stujaie niet mag worden ontbonden Bedriegen niet alle voorteekenen dan zal morgen van liberale zgde wel een voorstel tot uitstel gedaan worden Dit nitstel behoeft zoo lang niet te zgn Tegen het einde van September kan de wet op kaiiw en geregelde wgze afgebi ideld worden Thall k opt men gevaaiw dat er ten slotte niets tot stand komt De liberalen hebben deze poging om den schoolstrijd op te lossen met welwillendheid ontvangen en in beginsel geen bezWaar gemaakt tegen subsidieering der bgzondere scholen mits geen af break worde gedaan aan het openbare volksonderwgs Zg behooren das in de gelegenheid gesteld te worden hun inzichten te verdedigen Wordt nn door meerderheid van stemmen in aller gl de wet afgehamerd en vastgesteld dan loopt de Regeering gevaar de liberalen te ontstemmen en zonder medewerking dezer partjj die in de Eerste Kamer de meerderheid beeft kan toch dp nieawe regeling niet het Staatslïlad bereiken Het kan echter zgn dat de meerderheid de onverwglde behandeling doordrgft Onlangs FEVILLETOJV Gabrio en Camilla Een verhaal yM Milaan DOOB QUILIO CARCANO Fry naar het Italiaanach DOOK VANE8SA 28 VIII Il wist niets ik deed zooals oovole anderen zooals de meesten die uit berekening of door een samenloop van omstandigheden deze bediening hebben gekozen eren als eenig ander beroep Mijn vader had oen oom die pastoor wss en dikwijls bij ons kwam on nis het orakel van de familie beschouwd werd Ik herinnei mij een zekeren avond toen mij voor t eerst iets ter oore kwam van zekere gesprekken over mijne toekomstige bestemnting Het avondeten was afgeloopen en de familie wij waren met ons zessen broer en zusters was nog in de ruime keuken bijeen ik die de jongste was en ppa tien jaren oud liep zorgeloos rond en mijn vader zèid f Wij moeten ook eens aan dien jongen denken Er is geen tijd te verliezen de gelegenheid is er en hel zou dwaas zijn om er gafin gebruik van te maken Mijne moeder mankte ülfT chroomd eenige tegenwerpingen zeide dat ik nog zoo klein was dat men er roeping toe moest gevoelen Dat maakte op mij niet veel indruk Alleen merkte ik dat de goede vrouw door eenige harde woorden tot zwegen werd gebracht Dien zelfden avond toen ik naar het bovenkamertje was gegaan waar ik met mijne broeders sliep zag ik kort daarop mijne moeder binnenkömoii Zij bleef stilstaan bij myn bedje en meenende dat ik sliep bedekte zy het licht met hare hand en keek my lang zuchtende aan Den volgendon dag beg zij homdon borstrokken on kousen on twee nieuwe buisjes te maken en mijne oudste zuster zeide dat het het uitzet was voor oen kleinen abt Acht dagen later op een Novembermorgen trokken zij mij een van die nieuwe buisjes aan ik meende al oom de pastoor te zyn Het wagentje stond klaar moeder weende en kuste mij de anderen feliciteerden mij eu ik was he6lil j en bloosde van geluk it ging met vader in he ijtuig en zoo vertrokken wij Van do reia herinner ik mij alleen dat ik veel medolijdon had met oen kalfje dat achterop lag met afhangendon kop on dat vader op de naaste markt ging verkoopon Nadat wij eenige mijlen gereden hadden werd do weg eentonig er zotte een nevel op en de koude werd scherper mijn vader zweeg en rookte do koude drong mij door merg en been en heimelijk wischte ik eenige tranen af Toen wij Monza uit waren zetten wij onze reis eenige uren voort en eindelijk kwamen wy bij en groot ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere mg meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het AD ENTIEBLAD t welk des Maandags Vlï hgnt berichtten de dagbladen dat op eene partgvergadering der rechterzgde met kleipe meerderheid tot behandeling in deze zitting besloten was Wat staat dan de liberale partg te doen Ons dunkt dat zg dan als loyale oppositie zich bg het gevallen besluit zouder wrok behoort neder te leggen en haar best te doen om de wet zoo goed mogelgk te maken Het ontwerp is thans geheel van karakter veranderd Was in het oorspronkelgk ontwerp het streven niet te miskennen om de bgzondere school te voeden ten kosten der openbare thans stelt de Regeering zich op een ander standpunt Hoofdzaak is het verleenen van sabsidie aan de bgzondere school en de verplichte heffing fan schoolgeld op de openbare terwgl de meeiiïfll kosten grootendeels komen voor rekening van het Rgk De protesten tegen de te stichten verwarring in de gemeentefinanciën hebben een geopend oor gevonden De waarborgen voor de goede qualiteit van het ge nbsidieerd bgzonder onderwgs zgn verscherpt terwgl aan den anderen kant het openbaar onderwjjs minder afbrenk wcnrdt gedaan Daarbij verklaart de Regeering aitdrnkkelgk dat deze wet alles bevat wat binnen de grenzen der bestaande grondwet kan gedaan worden om aan de bezwaren haier vrienden te gemoet te komen terwgl zg niet voornemens is op dat punt herziening der Grondwet voor te dragen De minister heeft dus metierdaad bewezen dat het hem ernst is een regeling te vinden waarbij beide partgen zich kannen nederleggen Hg is zooveel doenlgk te gemoot gekomen aan de bezwaren dezerzgds tegen zgn eerste plan gemaakt Deze verzoenende houding natuurlek ook een eenz m huis het gebouw was grootach doch maakte op mij geen aangenamen indruk De poort was gesloten en ik hborde dat er gescheld werd TaeD ik m de tegenwoordigheid van den rector was toegelaten gaf mijn vader hom een brief van oom den pastoor en op voorwaarde dat ik mij onderworpen zou aan hot examen dat ik dien herfst niet had kunnen afleggen werd ik zonder iets moer in het seminarium opgenomen omdat het eene afgesproken zaak was Ik zal u het verhaal besparen van die maanden van hot leren in het seminarium waar met do eerste vriendschap ook de eerste haat ontwaakte en ik kleingeestige leugens zag en nijd in plaats van voorbeelden van evangelische deugd Juist in die dagen legde eene fout begaan door een slechten knaap en die ik niet had kunnen verzwijgen toen de superieur mij ondervroeg onvoorziens den grond tot eene verborgenUKandschap die mij zelfe nn misschien nog vervolgjP Jaren gingen voorbij met gohoel matorioolo studies en nuttoloozon arbeid nooit afgewisseld door eene vriendelijke gedachte In de uren van uitspanning liepen wij naar de speelplaata en ik die de levendigheid en vindingrijkheid dor kindsohhoid no niet geheel verloren had was de eerste om nieuwe sQplen voor te stellen en uit te vinden welke krachtsinspauninai eisohton en tevens den geest levendig hielden ihaar ik zag mij achter afgezet door ruwe en woeste metgezellen en werd door de anderen niet begrepen itBtz jn onbeduidende bizonderheden maar uit die eerste levensjaren kan j ó