Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1889

Woensdag 21 Angastos op ttfKhuttmgen by verbouwing of vertimmering terwijl zij mede gehouden zijn om binnen acht dagen na eene splitsing of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Plaatselyke Secretarie kennis te geven opdat de vereischte wijziging in de huisnummers kunne worden gebracht Geschiedende deze waarschuwing ter voorkoming van vermlgiag overeenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening GOUDA 17 Augustus 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De SeorAris BEOÜWER 1889 N 3997 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÈW Voorspoedig bevallen van een Zoon A S DE VBIJERTAN DBE Staal Amèterdam 17 Augustus 1889 Nassankade 73 De Eerwaarde Overste van de Inrichting van Liefdadigheid brengt baren hartelgken dank voor de vele en velerlei bewyzen van belangstelling haar den 13 dezer betoond De InBending van jidvertentiön kan gescbleden tot öta nor des naibiddagB van den dag der aitgave te GOUDA CÜRATOKBN maken bekend dat het Examen voor hen die by den aanvang van den volgenden carsas ahLeerlingenwenschen te worden toegelaten zal plaats hebben op MAANDAG den 2 SEPTEMBER e k des morgeiïè te 9 uur Aanmelding bg en nadere inlichtingen te verkregen yan den Rector D J H SLÜTHOUBER voorloopig adres Goawe 26 P G TrEi KENS vroeger vertegenwoordigd bjj Jen UTRECHT thans bg den Heer H I de GHOOT St Antoniestraat Café de KORENBEURS P G TEEKENS in Granen Feyenoord Rotterdam fleer BÜBOEIIA70NDSDH00L COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar OnderMrjjs maakt bekend dat op DONDERDAG den 22 en VRIJDAG den 28 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Hontmansgracht Inschrijving zal gebonden worden van Leerlingen voor de Burgeravondechool op eerstgenoemden datnm van Leerlingen van den vorigen cureiu op laatstgenoemden van nieuwe Leerlingen Het Toelatingsexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRIJDAG den 5 en 6 SEPTEMBER des avonds te 7 uren Om aan dat Examen te kunnen deelnemen moet men den l2 jarigen leeftijd hebben bereikt en een bewijs van inenting kunnen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee of meer Leerlingen nit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen schoolgeld De Lessen zullen aanvangen op den On SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie Dr F H G VAS ITERSON De 331 Staats loteriJ Dtltóe Klasse trekking van Maandag 19 Augustus No 12991 ƒ 5000 No 14868 ƒ 1500 No 10691 ƒ 1000 Nö 11094 17102 ƒ 200 No 6876 7779 10065 15503 2062S ƒ 100 Prijzen van ƒ 45 2571 4902 7877 10635 12886 15746 18863 2675 4996 7683 10647 12925 15826 1886130 2697 6101 7703 10656 12941 15861 18893 152 2624 5108 7718 10670 13039 15876 18912 261 2676 5161 7826 10693 13047 16010 18920 372 2774 5168 7860 10700 13156 16026 18965 378 2783 5170 7896 10720 13184 16242 18997 401 2851 5186 7981 10721 13311 16439 19063 460 287 5197 8036 10728 13400 16462 19076 496 2885 6227 8072 10747 13426 16484 19082 560 2889 5403 8164 10768 13428 16544 19088 574 2890 5421 8208 10817 13463 16661 19130 683 2928 5423 8211 10832 13684 16683 19147 666 3013 6482 8219 10950 13644 16666 19189 682 3038 6516 8229 10963 13785 16793 19191 729 3040 5796 8248 10997 13811 16829 19212 744 3049 5822 8250 11004 13858 16836 19226 774 3062s6828 8490 11039 13917 16900 19230 789 3096 6842 855S 11061 13922 16904 19239 838 3150 5971 8672 11063 13970 17063 19278 879 3188 5985 8652 11161 14016 17062 19297 913 3196 6990 8677 11172 14040 17070 19316 926 3198 6016 8714 11201 14166 17080 19348 935 3357 6018 8794 11231 14172 17207 19361 986 3389 6080 8827 11256 14196 17247 19362 996 3447 6127 8836 11263 14303 17326 19384 1017 3469 6143 8838 11318 14328 17327 19392 1063 3493 6149 8843 11326 14336 17342 19398 1067 3582 6247 8870 11332 14371 17361 19422 1062 3620 6263 8879 11354 14373 17439 19423 1067 3628 6276 8886 11403 14461 17660 19515 1113 3708 6317 8889 11553 14466 17680 19639 3710 6350 8890 11566 14645 17649 19696 3726 6356 8901 11568 14678 17764 196261178 3771 6407 8962 11577 14743 17761 198451210 3790 6454 9036 11617 14750 17774 19672 1305 3794 6457 9188 11665 14764 17806 19771 1307 3897 6468 9200 11706 147ÏÏ 17835 197731336 3969 6604 9233 11772 14829 17843 198191363 4010 6633 9336 11781 14856 17896 198271530 4206 6674 9367 11885 14862 17924 198691598 4264 6616 9390 11961 14868 17980 199661648 4270 6619 9776 11954 14904 17984 200381888 4331 6653 9885 11955 14931 18076 20041 1763a4359 671410067 11967 14968 18162 200511776 458 6788 10104 12000 15016 18215 20262 1831 4460 6812 10159 12070 16093 18232 202981897 4629 683610181 f2 84 15231 18300 204402043 4653 6864 10262 12108 15254 18325 206462063 4675 6967 10386 12203 16280 18470 20677 2183 4593 6981 10317 12238 16316 18541 20726 2232 4613 6976 1P320 12330 16367 18644 207372244 4664 6982 10327 T2 T65 16413 18569 207672246 4728 7006 10356 12409 16160 18670 20789 Ï274 4731 7098 10369 12498 16527 18579 208092318 4785 7278 10368 1350i 15545 18588 20837 2327 4802 740610383 12686 16637 18698 20879 2344 4807 7419 10411 12591 15644 18612 208842369 4809 7480 10520 12706 15704 18639 209292466 4812 7617 10653 12746 15718 18753 209382518 4839 7546 10570 12779 15734 18791 20959 2662 4877 t BElIRSBEUlGHT AMSTERDAM 19 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Afrika Hand Vennootschap 2 hooger Buitenland onveranderd ZwedenNoorwegen en Amerikanen flauw BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Verordening op de Wijken en het doen van aangifte tot het bijhouden derBevolking Registers Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Gemeente verhuist daarvan zoodra mogelijk altijd binnen DRIE dagen aangifte moet doen bij de betrokken Wijkmeesters en ter Plaatselijke Secretarie Bureau van Bevolking en de Hoofden der huisgezinnon alsmede afzonderlijk wonende personen gelijke aangifte behooren te doen wanneer zij dtenitioden of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaten van gebouwen of besloten erven verplicht zijn te zorgen voor eene behoorltjke nummering hunner fanden welke nummering eveneens moet geschieden Openlaar Onderr njs Toelatiog Van Leerlingeo op de Kostelooze n op de Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de InscbrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 OCTOBER 1889 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG 27 AUGUSTUS 1889 des namiddags ten vflf dür i Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Me J fortuiJN DROOGLEEVER Gouda 10 Augustus 1889 Hermetisch g esloten Inmaakflacons van af 22i Cent Verder alle soorten GROENTEN FRUITÏN en KRUIDEN voor den inmaak 15 en 20 Cent per Pond J GEBRITSEIX NIEUWE A V OS Az Kleiweg E 73 en73 Alom te bekomen SE QOüssDiE mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeuingen enz waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders df Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth IXXJR CHRISTIAAN KRAMM lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verschrik keiyke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgeu hy het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdrnk van A BRINKMAN oon De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNE NL AND GOUDA 20 Augustus 1889 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 13 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Hoefhamer van der Garden en Lotay terwijl er é ne vacature is werd door den Voorzitter medegedeeld dat het raadsbesluit van 23 Juli 11 tot tooeming van een Rector en 8 Leeraren aan het pasium door Z Ex den Hinisler van Binnenland whe Zaken waa goedgekeurd In deze zitting kwamen In de geloofsbrieven der nieuwbenoemde raadsleden de hh W J Fortuijn Droogleever G A Oudyk A v Veen H G Hoefhamer en A K van der Garden Deze werden gesteld in handen eener CommiHie bestaande uit de hh Noothoven v Goor Straver eo v Vrenmiogen die na onderzoek tot goedkeuring adviseerde en tot toelating der heeren nadat da termijn b de wet gesteld zal zijn verstreken De Raad besloot overeeftkdmstig dat advies De volgende stukken kwamen in 1 De begrootingen van de gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid dienst 1890 Worden gesteld in handen eener commissie bestaande uit de hh v Iteison Lotay en V Veen S De begrooting van de dd Schutterij dienst 1890 Wordt gesteld in handen eener Commissie bestaande uit de hh Straver Hoogenboom en V Vrenmingen 3 De begrooting voor de exploitatie van deVolksgaarkeuken dienst 1890 WoMt gesteld in handen eener Commissie bestaande uit ds hh Prince IJssel de Schepper en v Veen 4 De begrooting voor de exploitatie van de Stedelijke Gasfabriek dienst 1890 FEUILLETON Gabrio en Camilla Een verhaal uU Milaan DOOE GUILIO CARCANO Frg aar het Italiaansck DOOB VANESSA 89 VIII Ik wist niet meer waar ik was maar mijn hart klopte luide ik hief het hoofd op Het was mij als zag ik het ernstige gelaat van Jezus die mij te gemoot kwam wandelende op den oever gelijk hij eens wandelde langs het meer van Genesareth en het was of de adem der liefde mqne afgematte ziel verkwikte Ik stond op alsof ik eene verschijning gezien had en zeide Hier ben ik Heer Een geluid ontrukte mq aan mijne extase het was het geluid van een ketting die op het oeverzand geworpen werd Het was eene boot die vastgelegd werd Langzaam keerde ik naar huis terug en ïc5ór ik daar aankwam was de naèht ingevallen Ik ging naar binnen eene luidruchtige feestvreugde kwam my uit de volgende zaal tegemoet ik herinnerde mij toen dat mijn oom vrienden genoodigd had men maakte pret lachte dronk men verwachtte ook niij Maar Deze wordt gedrukt waarop ieder raadslid een exemplaar ontvangt Ter visie 6 Een missive van Curataren van het Gymnasium inzendende eene aanbevelinf voor Leeraar in de Natuurkunde enz aan die inrichting Daarop komen voor de heeren 1 Dr H A W Speekman tqdel jk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen 2 £ J Grotendont doctorandus in de wis en natuurkunde te s Gravenhage Het voorstel ia de benoeming tgdelyk te doen voor één jaar Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Een rapport van B en W op het verzoekvan Dr D Terpstni ond r ctor aan het Progymnasium om pensioen B en W stellen voor i et bet oog op de bepalingen der verordening Dr Terpstra een pensioen te verleenen van 1666 sjssrs Ter visie 7 Een rapport van B en W op het verzoek van H Slnqterl brugwachter gaarder aan de Haastreohtsche brug om pensioen B en W stellen voor daar geen der artikelen der verordening adressant in do termen doen vallen voor het verleenen van pensioen hem een gratificatie te geven van 182 terwijl de gemeenteraad dan ieder jaar deze gratificatie opnieuw moet goedkeuren Ter visie 8 Een missive van B J van Vliet ontslag verzoekende als brugwachter aan de Jan Kattenbrugtegen 1 Sept e k Het gevraagd ontslag wordt eervol verleend 9 zulk een bachanaal was te zeer in strijd met mijne gedachten ik liet zeggen dat ik mij ongestold gevoelde zondoVdoor iemand gezien te zijn bereikte ik mijn kamertj ver van al dat gedruisoh en begon aan mgne moeder ie schrijven Ik herinner mij dat het korte brieve eindigde met Nu ben ik getroost omdat ik gevoel dat ik eene roeping heb Voor korten tyd keerde ik in het huis mijns vaders terug en ging toen weer naar het Seminarium De onverschilligheid van eenige mijner makkers en professoren het geveinsde medelijden van andere hinderde mü en doeg mij ter neder Een enkele onder e professoren de eenige aan wieu ik vrij alles kon zeggen wat ik gevoelde en dacht had woorden voor mij welke een weerklank waren van de reine hoop die mij bezielde en van het idéé fixe dat mij bezig hield Hij was een man van uitgebreide kennis weinige jaren geleden toen in alle gedeelten van Italië de naam van den paus die zijne regeering begon met vergiffenis te schenken een geheel volk opwekte dat behoefte gevoelde om te bestaan te gelooven en te hopen was onze goede professor met zijne geestelijken naar de barricaden gesneld en had den zegen uitgesproken over de vertrekkende legerafdeelingen Toen volgde een ommekeer van zaken reactie wraak maar hij bewaarde zijne aspiraties omdat hij in de kerk iets anders en grooters zag dan den voorbijgaanden glans van de populariteit van één mensch Die stralenkrans was uitgedoofd als een vuurwerk by een volksfeest maar voor den ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel llueer 10 Centen GROOTS LETTERS Jfworden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt seistijn D Lorins A de Mink D van Reede 8 Sanders A Boot J Schoonderwoerd J J SchuUng J Verbeq en H Trouwborst Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 10 Adressen van de volgende personen verzoekende benoemd te worden tot brugwachtergaarderaan de Haastrechtsche brug als van A Boot U M Leeflang A J Nqhuis en P Stoppelenburg Aangenomen voor kennisgeving 11 Ben adres van G J van der Linden alniswachter aan de IJselhavensluis verzoekende verhooging van jaarwedde Wordt gesteld in handen van B en W om daarvan nota te nemen bij het opmaken van de gemeente begrooting In deze zitting werd de Rekening der Gemeente bver 1888 goedgekeurd Ten slotte werden benoemd Tot Leeraar in de Wiskunde aan het Gymnasium de heer P Sieverdink met algemeene stemmen Tot Leeraar in de Scheikunde aan het Gymnasium de heer Dr D Hfl Baabe met algemeenestemmen Il t Tot Leeraar iaièp jSatuaiMjke Historie voorde Ie en 2e klasse IBjfJ er A L van Uven metalgemeene stemmen Tot Onderwijzer voor de Zangklassen Afd A aan de Stads Muziekschool de heer J H B Spaanderman met algemee ie stemmen Tot Brugwachtgitr gaarder aan de Haastrechtsche brug P V Okkelèn met 12 st terwijl A F C Nolte één stem verlcreeg De Algemeene Kerkeraad der Herv gemeente heeft in alphabetische orde het navolgrnde 12 tal predikanten opgemaakt H H Barger Vlaardingen S L van Stein Callenfels Heerde L H T A Faure Bhede M Gopner Karderwqk J L ds godsdienst gezuiverd van al het slijk der aarde zag bil eene toekomst die hem verscheen als het gloren van het morgenrood waaruit weldra de volle dag aanbreekt Hij sprak er mij dikwijls over en ik geloofde in dien dag ik smachtte er naar even als hij en sedert dien tijd heeft mijn geloof niet gewankeld Intusschen had de intrigue overal hiire macht hernomen en de curie die wel had opgelet wie in den loop van die bewogen maanden van ziak hadden doen spreken wees onder hare slachtoffers ook mijn leermeester aan Zoo werd ik gescheiden van dien braven en geleerden man en in eenzaamheid des harten bracht ik dat laatste jaar door waarin ik meer dan ooit behoefte had aan den krachtigen steun van zyn woord Maar Hy die mg geroepen had hield my staande en van tyd tot tijd werd ik getroost door een brief van mijn verwijderden leermeester die pastoor geworden was in het armste dorpje van de diocese En ook ik toen ik bij het verlaten van het Seminarium tot priester was gevrgd begon in het vergeten dorpje waarheen ik op weg ben en dat gy daar ginds ziet liggen een moeielyk en onopgemerkt leven dat voortduren zal zoolang als iet God behaagt Vergeef mij f z ide Gabrio terwijl hij trachtte de aandoening t r verwinnan die op zijn gelaat te lezen stond ik neb u onrecht ge laan dat beken ik nu begrijp ik u En hij dacht meer dan hg zeide hy dacht Ook mijne zuster Paolina denkt zoo als hij