Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1889

Vrildag 23 Aagostas N 3999 1889 i GOUDSCHE COURANT JSieuws hn 77 2921 6224 103 2929 6245 145 2936 5288 173 3042 6300 242 3085 5310 269 3137 6321 297 3145 5458 362 3146 6553 377 3194 6753 404 3262 5824 616 3280 5905 679 3317 6996 743 3442 6005 746 3523 6091 748 3538 6112 759 3552 6168 787 3686 6278 850 3761 6293 924 3786 6335 1054 3797 6338 1163 3816 6353 1192 3823 6374 1276 3877 6513 1296 3892 6529 1371 3922 6557 1402 3933 6615 1445 3997 6649 1483 4019 6760 1529 4091 6870 1544 4110 6871 1553 4129 6884 1619 4146 6885 1638 4290 6920 1704 4348 6980 1729 4361 6984 1774 4366 7007 4376 7014 4445 70231840 4497 70331850 4524 70381856 4633 70911883 4655 70961990 4669 71292069 4696 71462078 4701 7169 2100 4739 7197 2109 4782 72462162 4784 72902171 4797 72992429 4804 73072456 4822 73412458 4829 7368 4872 7404 4926 74352647 4939 7462 2639 4960 7463 2704 4986 74692762 5004 74712797 6171 74942817 5200 7613 MARKT Oe inzending van advertentiön kan gescble len tot één nnr des namiddags van den dag der nitgave asr Staats loteriJ Derde Klasse trekking van Woensdag 21 Augustus No 7417 ƒ 25 000 No 20111 2000 I No 15l 8 1000 I No 15269 18873 ƒ 4 00 No 11347 17351 ƒ 200 No 870 8216 12129 13599 20574 ƒ 100 Prijzen van ƒ 45 3 2844 6221 7521 9925 12960 15656 1811 7623 10023 13056 15714 18201 7598 10056 13110 15765 1887 7601 10188 13189 15778 1833 7643 10200 13198 16851 1840 7646 10237 13233 15925 1845 7670 10256 13249 15937 1849 7686 10491 13327 16983 1860 7747 10494 13432 16027 1850 7844 10507 13475 16035 185 8000 10598 13665 16084 185 8155 10605 13669 16094 185 8169 10674 13677 16146 186 8217 10724 13728 116170 1866 8231 10873 13770 116181 1870 8321 10909 13788 16201 1872 8323 10935 13793 6388 18734 8416 11069 1383 6454 18740 8453 11108 13851 16 76 18767 11142 13 t i ft6609 1 820 11153 13902 16611 18832 8483 11182 13974 16622 189388508 11226 14022 16633 18939 8522 11240 140S3 16692 19061 8645 11241 14064 16787 191338647 11275 14i03 16794 191858568 11281 14133 16804 191498587 11445 14147 16808 191858639 11527 14234 16809 194168660 11553 14240 16899 194298668 11574 14244 16986 194458709 11593 14306 17047 194678842 11603 14339 17074 195038878 11608 14362 17110 196378934 11638 14360 17141 19704 8947 U645 14 18 17168 197b0 9019 U646 14487 17206 19792 9047 11654 14604 17261 19793 9147 U689 14633 17264 198029162 U737 14661 17268 19808 9162 11770 14665 17331 198299183 11846 14696 17337 198309215 11872 14745 17382 198579225 11929 14787 17402 19912 12013 14812 17406 19933 12040 14906 17419 19976 9301 12071 14914 17496 20042 9343 12080 15033 17499 20137 9409 12184 15049 17536 20147 9528 12342 16094 17547 20229 9533 12393 16117 17661 20264 9691 12407 16234 17556 20384 9682 12449 16309 17668 20397 9706 12470 16420 17690 20423 9718 12490 15434 17708 20519 9721 12607 15467 17733 20703 BERICHTEN Gouda 21 Augustus 1889 Ter kaasmarkt waren 96 partijen aangevoerd De handel was matig Eerste qualitoit ƒ 25 a ƒ 28 Tweede quahteit ƒ 21 a ƒ 24 PETaOLEUM i OTEEaiNGEi Tan de Makelaars C Dtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onreranderd Looo Tankfust ƒ 8 75 Geïmporteerd fust 8 80 12719 16506 17820 20728 12800 15522 17839 20764 9752 12808 15536 17919 07699800 12848 16587 17927 20869 9878 12858 15652 18016 20991 September October levering ƒ 8 70 November en December BEURSBEUIGHT AMSTERDAM 21 Augustus P f letegraaf Binnenlandsche fondsen flauw Buitenland meerendeels eer vast Euss spoorweg prijshondend Amerikaansche onveranderd Gonda Snelpersdruk van A BRINKMAN k Zoon ADVERTENTIfiN Die iets te Torderen hebben van of verschaldigd zgn aan de nalatenschap van den Heer G LUUENDIJK in leven Timmerman te Oouda en ald r overleden 14 Augustus 1889 worden verzt ht daarvan vóór den 15 Septembeiii a s opgikf of betaling te doen ten kantorö vkn den Nlijtaris G C FORTUIJN DROO eEVER te ouda De Kolen mif n I N gedq eBpe deze Veek een In MS8ILADIl jérove KachelkolUj voor aannemelflken prgs 1 J n SPIERL ÖS Kattenaingel Q 173 OEentare Verkoopfc i t te GOüDi o DINSDAG 27 AÜGDSTCS lÖ 9 mor gens 9 Mi in het Verkooplokial aaü de fcenwsteeg Wïïk E no 17 ten overstaan fan Notaris MONT van MEUBILAIRE en ïjndere rocreode Goederen w o eene groote partg DAMESHOEDEN VEEREN LINTEN BLOEMEN STUK en BAN DFLÜ WEEL enz enz alles afkomstig van een Mod iMagazgn in liquidatie Te bezien daags te voren van 10 12 en Tan 2 4 NIEUWE A V OS A2 KleiwegE73 en 73 Alom te bekomen SE QOÜDSCHE GLA2EN of de besohrgvmg der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P Üf 80 Cents A BRINKMAN Opentare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 2 SEPTEMBER 1889 des morgens te elf uren in het KofiSehaSs cHarMomB aan de Markt van No 1 Een gunstig gelegen dicht bg de Markt staand Kaaspakhiiis en Erf in den Langen Groenendaal Wgk I No 16 waarin ruimte voor 12000 Goudsche kazen Te aanvaarden 15 October 1889 No 2 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht Woonhuis Evï en groeten TUIN aan de Nieuwe avea ts Gouda Wgk N No 290 Te aanvaarden October 1889 No 3 Een WINKELHÜIS ERF en PLAATSJE met uitgang in de poort daarnaast aan de Nieutce Haven te Gouda Wflk N No 178 Te aanvaarden I October 1889 No 4 Een HUIS en afzonderlek staand Pakhuis daarachter en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wflk N No 111 Qedeeltelgk in eigen gebruik en te aanvaarden petober 1889 en gedeeltel k verhuurd voor 55 per week j o 5 Een HUIS ScéuUK BRP en ND in de Derde of ElAizenaarskade 1 nde Gouwe te Goudp Wp R No p i t 3 aren 5 centiaren Te aanvaard 1 NoVenlber 1889 j No 6 Bej i a üIS eU EHP in delekaci te Gouda Wflk Bj Nol 63 Ver ibg d weak voor 1 40 j Hm 7 Een HUIS ent W in d n te Gouda WjitP No 3é5 rderi 1 October 1889 i Een HUIS en EREj aan het Verbg den Raam te Gouda Wgk O Verhuurd bg de week voor ƒ 0 90 Eea goed onderltouden gemakkelgk Woonhuis Elf en Tiün voorzien van waterleiding Mn de Peperstraat te Gouda Wgk K No 89 Te aanvaarden 15 October 1889 No 10 Een goed onderhouden op gunstigen stand gelegen van waterleiding voorzien waarin vergunning met afzonderlgke BOVENWONING ERF SCHUUR en GROND aan den Fluweelen Singel te Gouda Wgk R No 585 en 585a Het bovenhuis is bg de maand verhuurd voor ƒ 10 en het benedenhuis is te aanvaarden 15 October 1889 Nrs 11 en 12 Twee HUIZEN en ERVEN aan de Gouwe te Gouda Wgk C Nrs 83 en 83a Beiden bg de week verhuurd elk voor ƒ 2 No 13 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 124 Verhuurd bg de week voor 2 No 14 Een PAKHUIS en ERF naast het vorige perceel Wgk N No 123 Te aanvaarden 15 October 1889 No 15 Een HUIS en ERF met een vrgen gang daarnevens in den Winterdgk te Gouda Wgk Q No 121 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 25 En No 16 Een PAKHUIS en ERF naast het vorige perceel ongenummerd Verhuurd bg de week voor ƒ 1 De perceeleu zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G ü FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ADVfiRTENTIËN in alle Binnen en BuitetUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door hel AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgaT dezer Couratt geschiedt dagelgks met uitzondering van Kon en Feestdagen De prj per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommera VliF jbENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Augustus 1889 De Tweede Kamer beeft beden bet scboolwetdebat aangevangen Do beer Van Houten bestreed bet ontwerpj vooral omdat betStaatsgeld zal gebruikt worden om propaganda te maken voor bijzondere leerstelsels en omdat de openbare scholen zullen leeggepompt worden ten bate der byzondere Hij betoogde dat subsidieering voor de Katholieken ongewenschtwas en voor Protestanten in strgd met anderer beginsel t Bet beer De Beaufort miste de zekerheid dat de regeering niet bij een nader ontwerp de aard van bet Openbaar Onderwijs zon aantasten betoogde dat de waarborg ontbrak bij subsidieering voor goed bijzonder onderwijs en de gemeenten te zwaar zullen gedrukt worden De heer Bchaepman bestreed den heer Ysn Houten en ontkende dat de Limburgsche scholen Katholieke zijn en betoogde prijs te stellen op beëindiging van den schoolstrijd zonder opoffering van liegiüel Gisterenavond zijn op den Baam twee boomen omgewaaid zonder dat er aan de huizen veel schade werd berokkend Aanst Woensdag 28 Augustus zal te Bodagraven eene harddraverq worden gehouden met paarden die niet meer dan éénmaal de overwinning hebben bekaaid De prijzen en premiën daaraan verbonden zijn ƒ 160 ƒ 50 en ƒ 20 Sedsrt 1846 heeft daar geen wedstrijd van dien aard plaats gehad Staten Oeneraal Tweede Kakeb Zitting van Woensdag 21 Augustus De zitting begon met eene verrassing £ r kwam een ontwerp in op het militaire onderirijs Kon Mil Academie FEVILLETOIV Gabrio en Camilla Een verhaal uit Milaan DOOB OUILIO OABCANO Vrg naar het Italiaantch DOOB VANESSA 81 IX De nederlagen aan den Mincio on te Novara in het geheugen roepen was voldoende om hen tranen te dofen storten van smart en toom maar de hardnekkite verdediging van het sterke Breseia en Home en VEnetië zoo roemrijk bezweken waren tevens een gunstig voorteeken en een roem waarop ieder Italiaan trotsch mocht zijn De onafhankelijkheid was weder te gronde gegaan gelyk een nieuw gebouw waarvan de muren pas opgetrokken zijn na een zwaren storm wankelt en instort Men moest weer van nieuws af aan beginnen zq zagen hun vaderiand opnieuw door den vreemdeling vertreden doch niet vernietigd Door de buitensporige pracht van militaire feesten en wapouschouwingen door het bezetten van de oude posten met hardvochtiger mannen door oude en nieuwe afpersingen bouwde men het oude stelsel weder op waartegen zij dertig jaren lang Voorts werden zonder stemming aangenomen de volgende wetsontwerpen lo Onteigening voor den aanleg van een weg te NieuwerAmstel So Idem voor het maken van eed tocbtsloot aldaar 3o Bekrachtiging van den ODderhandschen verkoop van gronden aan de gemeente Maastricht 4o Goedkeuring der overeenkomst tot aanvulling van het handelstractaat met Oostenrgk Hongarije 5o Goedkeuring der verklaring nopens de wijziging van 6 van art 8 vaa t tractsat betreffende de politie der visscherij in de Noordzee buiten de territoriale watoren 6o Wijziging van Hoofdstuk VI Marine der Staatsbegrooting van 1888 7o Nadere verlenging van den termijn betreffende de wet op de Kon Mi Academie en 8o Wijriging van Hoofdit k VIII der Staatsbegrooting voor 1888 Verder werden twee interpoUaties aangekondigd een over het gerucht dat in dé mail een pbiats vond betreffende het afloopm van een sloep te Edi n eea ver de houding ui don Minister vaa Koloniën tegenover de koffieveilingen Op de eerste volgde terstond antwoord van den Minister van Marine die niets met zekerheid wist maar reden had het gerucht ongeloofwaardig te achten vooral omdat als een officier sneuvelt gelijk het bericht luidde altijd dadelijk wordt geseind Gaf dat den heer Land aanleiding op de tvenschelijkheid te wijzen om ook in geval onderofficieren en minderen sneuvelen te seinen vrij misten hierop een bepaalde toezegging van de Begeering De Voorzitter zal morgen na de pauze voorstellen ook Maandag en wellicht ook des Zaterdags te vergaderen Waarom ook des Zondags niet vroeg de heer Van Kerkwqk guitig Voor de rechtbank te Arnhem stond gisteren terecht mejuffr M S beschuldigd van diefstal van effecten te vergeefs gestreden hadden bij de grondlasten die met een derde waren verhoogd kwamen nog oorlogskosten oorl vergoedingen en verbeurdverklaringen Al die ongelukken hadden toch veel geleerd omdat het ongeluk zooals in die dagen eeu dapper man schreef die de pen en het zwaard voor Italië voerde eene harde school is die de laaghartigen allen moed beneemt doch de sterken opwekt en opheft £ n dan was er nog één hoekje waar de Italiaansehe banier opgericht bleef Maar s avonds aan den huiselijken haard en in besloten bijeenkomsten sprak men met smarteUjk gevoel over die weinige maanden van vrijheid die zoo vruchteloos waren verloren en zoo de zwakken en vreesachtigen trouw gebleven aan de vreemde meesters zich met hen verheugden over den nieuwen en gemakkelijken triomf en onder elkander lachten om het onnoozele zelfvertrouwen der liberalen hadden de lieden uit de lagere volksklassen van onze stad van het oogenblik fï aan dat zij de regimenten van Badetsky zagen terugkomen het jaar den dag voorspeld waarop hij weder vertrekken zou Intusschen maakte het despotismus al te zeker van zijne eigene zaak ook diegenen blind die het nog mot de onderdrukkers hielden omdat de overwinning hun andermaal gunstig was geweest En de vrienden van den keizer die niet talrijk en weinig bekend waren zeiden dat die gestrengheid welke toch onmachtig is als het tot een uiterste komt die de politiek bespottelijk en zelfs de wreedheid tot eene ADVERTENTIEN worden geplaattt lan 1 5 regels 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ten nadeele van de dames Van den Brink te Velp bg wie zij als juffrouw van gezelschap tot 1 Mei 11 in dienst was Bekl verklaart niet te weten hoe bet bij haar gevonden pakje effecten in haar bezit is gekomen zij heeft geen verstand van geldzaken en vermoedelijk heeft zq de enveloppe waarin de papieren geborgen waren met eenig goed dat haar toebehoort bij ongeluk ingepakt Zq ontkent stellig den haar ten laste gelegden diefstal Uit het procesverbaal der huiszoeking in hare nieuwe woonplaata Doomenburg blgkt dat bekl toen de justitie haar met het doel van hare komst bekend maakte eene verkeerde kamer als hare eigen kamer heeft aangewezen en zelfs op de stellige vraag of zij in het daar aanwezige bed dien nacht had geslapen bevestigend had geantwoord terwijl later bleek dat zij eene geheel andere kamer bewoonde Ook had zij stellig het bezit eener cassette ontkend terwijl er later op hare slaapkamer eene gevonden werd waaruit de vermiste effecten te voorschijn kwamen Bekl heeft toen gezegd dat zo de enveloppe heeft medegeuomen doch niet wist wat er in zat Thans ontkent ze dit gezegd te hebben en zegt opgegeven te hebben dat ze het vermoedelijk bij vergissing had meegenomen doch het niet zeker wist De voornaamste getuigen de dames v d B konden wegens riekte niet ter ritting verschijnen Hare verklaringen werden voorgelezen en daaruit bleek dat bekl den diefstal niet had kunnen plegen de eenige maal dat zg tegenwoordig was geweest bij het couponknippen doch dat de effecten wel degelijk uit de brandkast moesten ontvreemd rijn Door de in het kassierskantoor waar de dames hars geldzaken deden aanwezige lijst der nummers werd geconstateerd dat de bij beklaagde gevonden effecten dezelfde waren als die door de dames v d B waren vermist Het O M achtte bewezen dat de effecten die bj beklaagde gevonden zijn toebehooren aan de dames dwaasheid maakt eene noodzakelijkheid ofschoon eene smartelijke noodzakelijkheid was Zij kondea geene enkele verontschuldiging inbrengen rich op geen enkel recht beroepen of het moest het recht van vervoering rijn en zij hadden rich onbekwaam getoond om ook dat uit te oefenou In dien ellendigeu toestand van de door de Oostenrijksche bataljons opnieuw bezette provinciën wendden de blikken van alle brave burgers rich naar do andere rijde van den Ficino naar dat uiterste deelde van ons land waar een jeugdig en edelmoedig souverein voor wien de geschiedenis den schoonsten naam bewaart dien ooit door een vorst verdiend is dien van re galantuomo tegen binnen en buitenlandsche kuiperijen eene regeering en instellingen wist te verdedigen die hij van rijn ongelnkkigon vader ontvangen had en zoo goed mogelqk de vrijheid te handhaven die hij aan zgn krachtig volk had geschonken Die instellingen en die vrijheid hij gevoelde het levendig in het binnenste zijner ziel zouden het leven en het bolwerk zijn van het toekomstige talië De kleinere vorsten van het schiereiland na den storm van die maanden door de eerewacht van den een of anderen Oostenrijkschen generaal naar hunne zetels teruggeleid bogen nederiger dan ooit voor de keizerlijke politiek en namen in het geheim zijne harde voorwaarden aan en spanden zich voor zijne zegekar En in hun land deden Onze taal bezit geea enlul woord dat de beteekenia VSD dit of gantleoiaD teraggesft VaiT