Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1889

DOOR VERAISDERIISG DER ZAAK FINALE UITVERKOOP é CoxLts aa t tot SpOXr XeiTZEaiT van Mode Artikelen Garneersels Fluweelen Knoopen Kanten Linten Bloemen GORDIJNFEAIWES BOEZELAAES TEICOTGOEDEEEN mm SOEEEN BOEEEN UUTSEN EAFESS HALFHEUBEN fiOOBSEN Mancbetten Heercndassen Corsetten Handschoenen Ruches Borduursels enz enz Gedurende de Uitverkoop zullen geene Stalen of Goederen OP ZICHT gezonden worden ÜEd Dienaar G IJSSELSTIJN Blaauwstraat Zaterdag U Angostos N9 4000 1889 GOUDSGHE COURANT JSieuws eu Advertentieblad voor Gotida en Omstrekem De Insending van advertentiön lean gesebieden tot één nor des namiddags van den dag der nitgave BUEGEMEESTSIR en WETHOUDERS der gemeente Moordrecht maken bekend dat krachtens vergunning van de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland de PASSAGE voor rg en voertuigen en vee over de Valbmg liggende over de Ringvaart van den Zoidplaspolder bg het Dorp te Moordrecht zal zgn op 2 3 4 5 en 6 SEPTEMBER 1889 dat in den overtocht voor voetgangers op behoorlgke vrgze zal worden voorzien dat de vaart door de brug niet geheel gestremd maar wel bemoeielgkt zal zgn Moordrecht den 21 Aagustns 1889 De Secretarie De Burgemeester D NQGTEREN A Chr SNEL I 1ELIVVË CAFÜOIJNEII ERWTEN puike kwaliteit P SAÏÏEEBIER Tweede Meid of Kindermeid gevrai dj van goede getuigen voorzien de leeft d der Eindermeid niet jonger dan 15 jaren Zich te vervoegen aan het Bureau dezer Courant Voor KEULEN a d RUlï zoekt een daar wonend gverig TERTEQENWOOREIQEII welke sedert gemimen tgd een oude HoUandsche kaas firma vertegenwoordigde tengevolge van omstandigheden te veranderen Hg isin t bezit van eene grondige kennis van hetvak en der clientèle en wordt er slechts acht gegeven op aanbiedingen van degelijke firma s Pr Refezentiën st an ten dienste Fr aan biedingen onder B 1357 aan MVDOLFMOSSE Keulen a d B Jn i Gouda Snelpeisdiak vaa A SSINKMAN Zoon Hiermede verzoek ik mijiie clientèle nota te willen nemen dat de Heer B BROOK niet meer voor mijne firma werkzaam is Hoogachtend F H VAN DLIJL Ok Or n WESTHAVEN 161 J 9ker te G ® MAGAZIJN è p IA liT O s VIOOL en VIOLONCBLSNABXlIf Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHMllVe BU ABOSÜVEHKIVT VEBBKTERDE HOÜTSKOOL BRIQUETTEN zoowel wat vorm als kwaliteit betreft zeer aan te bevelen nii ie Stoombriquettenfa briek vanC J01VGËi BURGËR te Alfin a d Rus POTTEITBAEEEES Wordt gevraagd een Persoon grondig bekend met het Pottenbakkersvak voornaaml glazuren vullen en stoken Zonder goede geWgachriften onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder No 1898 aan het Bnreaa dezer Courant Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld TK aan hei huis B No 62 op DINSDAG den 10 SEPTEMBER 1889 dea voormiddaga ten 10 nre van HEN ZEEB NETTEN waaronder Bonhenr de jonr Secretaires Tafels Stoelen Orgel Speeldoos Teukentafel Teekeninstrnmenten Bedden Lnxe Artikelen enz alles nagelaten door wglen den Beer P J HOFMAN Daags vóór de verkooping te bezichtigen Nadere information geeft de Notaris G J 8PRÜIJT te Ouderkerk aan den iJul Voor een dag per week wordt ten ip isdigste GEVRAAGD een bekwame Brieven franco onder No 1897 aan het Bnreaa dezer Courant Alom te bekomen BE mm 0LA2EN sf de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Qroote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartottteekeningen etiz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabetb DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directenr der Academie van Bounrkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommert VIJF CENTEN GOUDA 23 Augustus 1889 In de beden gehouden zitting der Tweede Kamer heeft de Minister n Marine pertinent tegengesproken het gerucht omtrent afloopen marinesloep op Edi Het sobooliret debat is voortgezet Ue heer Vermeulen schetste het ontverp als eene uiterste concessie der rechtengda die reel prijs geeft alleen wegens de kans van meer concurrentie met de openbare school Leerplicht kan niet dan bij speciale wet worden Toorgesteld Be heer Rutgers zou toor de wet kunnen zijn als verplichte schoolgeldhoffing werd prijs gegeven en dogma rechtsgelijkheid Hij verweet de rechterzijde slechts voorgewende grieven tegen het openbaar onderwijs te hebben De hh Eoëll en Smidt wezen op de schaduwzijden van het ontwerp voor openbaar onderwys Laatatgenoemde ontkende dat de schoolstryd uit zou zijn De heer Lieftinck bestreed ook het entwerp als verbrekende de volkseenheid De heer Lohman ontkende dit Een treurigen indruk maakt het bericht omtrent den verkoop van den inventaris van het museum Prins Hendrik te s Gravenhage Het is bekend welke zorgen en moeite de heer Lefèbre wijdde aan het samenbrengen van diteonig museum van alle instrumenten enz die met de toepassing der wetten van het geluid in verband staan Na den dood van Prins Hendrik verloor dit museum zqn beschermer die do kosten van aanschaffing en onderhoud er voor overhad en tevergeefs trachtte de heer Lefèbre de verzameling in baar geheel te verkoopen Thans is zij eindelijk onder dec hamer gebracht en voor spotprijzen zijn de voorwerpen verkocht die den roem van het museum uitmaakten De keepers konden er de waarde noch de bestemming van en onder aardigheden en gelach FEUILLETON Gabrio en Camilla Een verhaal uü Milaan DOOR GÜILIO GARCANO Vrij naar iet Italiaaiuci Dooa VANESSA 82 IX Hoevele moeders echtgenooten on zusters droegen eeuwigen rouw in het hart en lieten toch hare tranen niet vloeien Terwijl Milaan fier het hoofd omhoog hield tegenover de oude overheerschers en in het ongeluk grooter was dan het ooit in de roemrijkste dagen geweest was rijpte in Weenen het plan om allen luister aan de stad te ontnemen en zelfs den naam van hoofdrtad een ijdele naam waarop Milaan nooit eenigon prijs had gesteld Toen het keizerlijk decreet werd uitgevaardigd waarbij den maarschalk luitenant bevolen werd om den zetel van het Lombardisch Venetiaansche bestuur de rechtbanken van eersten aanleg en de kantoren der centrale administratie van Milaan naar Verona te verplaatsen toen protesteerde Milaan waaraan de Duitsohe ministers te Weenen kort geleden de aansluiting van den spoor werden zeldzame en merkwaaidige dingen toegewezen voor de halve waarde van hst metaal dat eftaan was De Haagsche afdeeling vaa ien Sociaal Demoeratitchen Sond heeft in een Maandagavond in Walkalla gehouden vergadering de volgwde moiie aangenomen De vergadering overwegende d de tegenwoordige str d die de Nederlandsche regeering zoogenaamd namens het Ned volk voert togen Atjeh is in strijd met de geschiedenis van datzelfde volk dat 80 jaten streed tegen vreemde indrirgers Overwegende dat de oorlog is begonnen en wordt voortgezet ter wille van enkele baatzuchtige handelmaatschappijen zoodat de oorlog niet anders kan beschouwd worden dan ali een rooftocht ec dat de orergroote meerderheid ven het Ned volk er niet het minste belang bn heeft noch zich medeplichtig wil maken aan welks rooftochten ook Overwegende verder dat het gewapenderhand ten onder brengen van een volk teneinde het te maken tot slaven in een of anderen vorm van enkele uitbuiters is in flagrantea ttrqd met de rechten van den mensch reeds honderd jaren geleden als wereldbeginsel aangenomen door alle beschaafde volkeren Besluit De Ned regeering dringend uit te noodigen een einde te maken aan den Atjeh oorlog door terugroeping onzer troepen Bij niet vervulling van dezen wensch de werving van troepen voor Indië met alle ten dienste staande middelen tegen te werken Den Centralen Haad an den Ned Sac Dem bond op te dragen de vriendschappelijke gevoelens der Ned arbeiders te zijnen opzichte trachten bekend te maken ain het Atjehscho volk Krachtige medewerking te verleenen aaniedere andore poging die gedaan wordt den Atjehoorlog te doen eindigen raita deze in overeenstemming zij met de waardigheid der soc dem partij weg met Piemont de oprichting van eene Lombardische bank en magaz nen voor de koopwaren geweigerd had niet en uitte geene enkele klacht Deze onversohilligheid deed den toom aangroeien van hen die de stad tot het uiterste wilden brengen Maar de verstandigen haalden lachend do schouders op en zeiden dat Barbaroasa het nog wel erger gemaakt had en dat toch Milaan niet dood was Allen zagen hoe dit stelsel van despotisme steeds op uitgebreider schaal werd toegepast door de militaire commandanten die alle macht in handen hadden maar zeer weinigen werden daardoor bang gemaakt Men zou gezegd hebben dat allen plotseling diepzinnige staatsmannen geworden waren zij begrepen dat wanneer een gouvernement zulk een weg inslaat het een bewijs is dat het voelt hoe de grond onder zijne roeten wegzinkt Gering was het aantal van hen die in Milaan openlijk partij kozen voor de vreemde meesters eenigen uit gewoonte of uit afkeer van nieuwigheden anderen uit aristocratischen trots of gemakkelijkheid de overigen om eeretitels of inkomsten te behouden of een schijn van gezag En zij waren allen bekend on werden met den vinger nagewezen men hield zich of men hen niet zag soms werden zij met verachting bejegend enkele malen zelfs beleedigd Op de gehechtheid en trouw vaA eene zoo kleine en zwakke party rekende de jeugdige keizer ven Oostenrijk toen hij in 1857 zijne komst te Milaan ADVBUTENTIBN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Te Gotenbmg is dezer dagen de grootste petroleumvrachtboot die tot nog toe gebouwd ia van stapel geloopen Deze stoomboot die voor de Rumiait Steam Ivamgation and Trading Camp a bestemd is SZ6 voet lang 40 voet breed en midscheeps 27 voet diep Bij volle lading met 3400 ton petroleum bedraagt de diepgang 21 voet De machine heeft een vermogen van 1600 paardekrachten Voorn ieli k ia dit vaartuig bestemd voor de verzending van petroleam naar de Aziatische havens In het volgend jaar zal te Keulen eene internationale tentoonstelling van krijgskunde en legerverpleging worden gehouden 4ie tot de eerste ondernemingen op dit belangwekkend gebied zal behooren en waarin menige tak van nijverhdd in het strqdperk zal knnnen treden Zij zal onder anderen bevatten de kleeding en de nitruating van den soldaat en de uitrusting van het paard de wapening en het geheele gcschatwezec met inbegrip Van munitie het gebied der verpleging leowel de liehamelqke als 4ie betarelfends de gezondheid van man en paard benevens den bouw en inrichting der kazernes hospitalen stallen enz verder nog veldpost veldtelegraphie en telephoon luchtscheepvaart postduiven en velocipedes Voorts de militaire wetenschap benevens kaarten en instrumenten zoowel geneeakundige en meet als muziekinstrumenten de vestin houwkunde het ingenieurs en pionierswezen en het gebied der marine welke laatste talomvattenden scheeps en machinebouw de acheepsuitrusting eu de inwendige inrichtingen de scheeps en kwtartillerie het torpedowezen benevena de havenen kustverdediging het gezondheidswezen aan boord de reddingsmiddelen en het loodswezen De geheele onderneming staat onder de bescheid ming van den veldmaarschalk graaf Moltke terwgl de Duitache minister van oorlog zijne volle me le werking heeft toegezegd officieel liet aankondigen En opdat de reis van den souverein voorafgegaan zou worden door eene poging tot verzoening werden tevens op zijn bevel de hards wetten en a rsingen verzacht die sedert zeven jaren de oproerige provincies gedrukt hadden En toen was het dat om de genegenheid te winnen van eenige aanzienlijke families die oen bij het gouvernement minder verdachten naam droegen men uitstrooide dat de keizer toegevende aan den wensch van eene der groote mogendheilen besloten had om het hatelijke beslag op hunne goederen op te hellen Maar toen Frans Joseph in Milaan kwam en er zijn hof hield toen verblindden of wonnen noch de glana noch de beloften noch de vertooning van macht en rijkdom eene bevolking die nog moed en gevoel van eigenwaarde bezat en zich staande hield door de nog grootere macht van het gezond verstand De koetsen van den keizer reden door de breede straten van Milaan en zij die hem volgden en Viva riepen waren kinderen of betaalde lieden uit de laagste volksklasse op de terrassen en voor de vensters zag men slechts hier en daar eene dienstmeid die haastig wegschool eene handvol ledigloopera volgde de muzikanten bij de recepties en officieele feesten zag men slechts oude bekende vertegenwoordigers van den minderen adel en de ambtenaren van het gouvernement verschijnen de gewone beschroomde troep die van do wenken van hunne superieuren geen haarbreed durven aftvijken Twee maanden lang wachtte de souverein te ver