Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1889

Staten Oeneraal Tweesi Kamib zitting ran Donderdag ii Augustus Uit de aangerangen algemoene beraadslaging orer de Onderwgswet is geblekea dat de liberale partg Woensdagavond eene byeenkomet heeft gehouden doch dat m n nog niet verder gekomen is dan eene roorloopige bespreking zoadat er van een bepaald standpunt der liberale partij nog geen sprake kon ain De sprekers van deze tgde de heerun Van Houten De Beaufort Van der Feltz en Gleichman voerden dus het woord voor eigen rekening en niet uit naam der partg Vooral de heer Van Houten droeg zorg dit goed te doen uitkomen Gelgk altgd ging deze voorganger gelgk de heer Schaapman het uitdrukte een oindweegs eene andere richting dan zgn volgelingen Hij ziet b v niet de wenschelgkheid in een eind te maken aan den sohoolstrgd Overigens deed hij uit de antecedenten der beide fraction der regeeringspartij scherp uitkomen hoe weinig het tegenwoordige voorstel strookt mot de bekende eischen der clericale leiders Mei zijn bek nd talent besprak hij de zwakke rgden van het ontwerp De heer Van Houten legde den vinger op de wond als hg deze twee hoofdbezwaren in het ontwerp vond dat de waarborgen van goed onderwijs op de bgzondere school te wenschen overlaten en dat de voorgestelde regeling der sohoolgeldheffing een middel kan worden om de openbare school in den grond te boren De heer De Beaufort haalde uit de vroegere redevoeringen van twee Ministers de heeren Mackay en Keuchenius plaatsen aan ten bewgze dat vroeger de eisch van hervorming der openbare school met haar christelijk uifhaJigbord vooral niet minder op den voorgrond stond dau de vraag om subsidie Toor de bijzondere school Inderdaad onverklaarbaar is het boe met de antecedenten der antirevolutionaire partij en vooral van den heer Keuchenius dit ontwerp zich rijmen laat En geleidelgk knoopte zich aan deze bedenking de vraag vast of zoo men al geen verdere eischen Toor de bgzondere school lou stellen men echter nader do openbare zou willen aantasten In verband daarmede wees de heer Qleichman op de Regeeriugsverklaring dat er vooralsnog geen termen bestonden een wijziging van art 33 neutraliteit der openbare school voor te stellen Misschien laterF De heer De Beaufort gelijk later de beide andere liberale sprekers is overigens geneigd mede te werker tot beëindiging van den schoolstrijd mits duidelijk blgkt dat de rechterzijde door het thans voorgestelde bevredigd is De heer Van der Feltz wees op de uitdrukking der Standaard dat het is een eerste stap een stekje dat groeien moet tot een boom de heer Gleichman bracht de uitlating van Ds Piorson in herinnering de openbare school moet worden leeggepompt Zij allen wenschten duidelgke verklaringen van de rechterzijde of men later meer wil en wat men dan wil Anders kunnen de liberalen hun stem aan deze wet niet geven De rede van Dr Schaepman was zeer verzoenend te streven naar het einde van den strijd noemdehg eene ernstige eene heilige zaak Overigens waszgne rede voornamelijk een antwoord op bet betoogvan den heer Van Houten Vermoedelgk zal heden reeds de minister van binoenl zaken aan het woord komen In den loop der zitting werd het voorstel des voorzitters om Maandag te vergaderen afgestemd geefs op een dag een uur van triomf hij opende de prachtige zalen van het paleis voor diners en bals maar men zag er niemand buiten de witte uniformen der officieren en de zwarte rokken der ambtenaren Be schoonheid der Lombardische dames sierde nooit die zalen welke zoo prachtig en schitterend verlicht waren eenige oude dames trotsch op haren patrioisohen naam en beladen met juweelen nog ouderwetscher dan zij zei ven lieten zich alleen zien relieken uit een lang vervlogen tijd waarvoor niemand meer het hoofd buigt Toen de recepties en parades en al die nuttelooze vertooning van grootheid en bajonnetten was afgeIsopen en de ridderlijke keizer zoo noemden hem de dagbladen van het gouvernement bemerkte dat noch amnesties noch beloften den geest der bevolking konden veranderen verliet hij Milaan die s fhoofdige onhandelbare stad Maar om een andereu weg tot verzoening te beproeven zeker niet uit erkentelgkheid voor de genoten ontvangst zond de keizer zgn broeder aartshertog Maximiliaan als zijn vertegenwoordiger hier Men prees den nieuwen gouverneur generaal van het Lombardisch Venetiaansch gebied voor zijn verstand zijne vrtendelijkheid en zgn verlangen om zijn gezag te gebruiken tot welzgn van zijn land Maar de hem verleendo macht was zoo beperkt dat hij zich van het begin af aan niets voorspiegelde en wel wisi dat de proef niet gelukken kon Voor eenigen tgd liep het gerucht dat de nieuwe aarts met 46 tegen 37 stemmen De kamer behoudt dus althans de gewone vrgo dagen om de wet in bijzonderheden te bestudeeren Op den Tgftigsten verjaardag van de uitvinding der photographic den 19 dezer ia t Berlyn de internationale jubilétentoonstelling van dat vak geopend £ eue teer kleine maar niet de onbelangrijkste afdeeling vormt het eigeulgk historisch gedeelte Hiertoe behooren eenige lichtbeelden van Kobell on Steinbeil te Munchen die reeds in 1837 met proefnemingen waren begonnen doch met de resultaten zoolang achterwege bleven tot Daguerre in 1839 met zgne daguerotype beeldeo optrad Als negatieve beelden op verzilverde koperen platen stonden die wel op een lagere trap maar zij waren krachtiger en maakten meer effedt zoodat de eerste Duitscho resultaten daardoor in het vergeetboek geraakten Eene daarop gevolgde verbetering was de ambrotypie waarvan op de tentoonstelling echter slechts één exemplaar voorhaaden is Daarop volgen de werkelijk positieve beelden en de belangrijkste proeven van isochromatische bewerking ten slotte de proeven van kooldruk lichtdruk en heliographie De toestellen en hulpmiddelen voor photographie in hunne verschillende soorten zgn in de gangen en vestibule van het gebouw bgeengebracht Dene belangrgke inzending is die van de Duitsche rgksdrukkerij wier verzameling photographische roproduotièn alleszins van veelzgdigen en omvangrijken aard is Gelijk bekend is worden in die drukkerij onder anderen de rgksbankbiyetten de postzegels een groot gedeelte der kaarten van den generalen staf enz enz gedrukt Vele dezer werkzaamheden veroischen direct of indirect eene toepassing der photographie of van de daarop gegronde drukmathode Dit geschiedt aldaar op zoodanige wgzo dat de inrichting hoogst bevorderlgk is aan allerlei technische volmaking in de photographie Voor dergelijke werkzaamheden heeft zg eene speciale afdeeling de ioogenaamde chalcographieche sectie diu zich ook bezig houdt met wetensohappelyke en artistieke reproductien hoofdzakelijk van voorwerpen uit de Berlgnsche museums Op deze zeer uitgebreide verzameling volgen de inzendingen van de photographische etablissementen te Berlijn Munchen enz ook van eeli te Pargs voorts die van verscheidene particuliere photographen uil verschillende landen Alles te zamen natuurlijk eene hoogst afwissehnde collectie van landschappen portretten on andere beelden naar hol leven van photographiën naar schildergen enz van andere uitsluitend ten dienste der wetenschap astronomie goneoskundo acustiek enz In eene bgzondere afdeeling zijn bouwkundige photographische afbeeldingen en daarnaar vervaardigde leekeningen tentoongesteld bewerkt naar de methode ter verbetering van perspeetiHscüe gebreken in photographiën Daarbij zijn gevoegd de photographiën van groole openbare werken benevens proeven van spectraalphotographie Hol een met het ander vormt een merkwaardig overzicht van do ontwikkeling der photographie in de vgftig jaren van haar beslaan Te Bome is op de Piazza Colonne vlak bg het paleis Cbigi dat door den Oostenrgkschen gezang hertog plan had om zooals eenigen uit wrok of eerzucht hem aanrieden zich te plaatsen aan het hoofd van eene onmogelijke party en een Italiaansch verbond te stichten Die zedelgke tegenstand dat verzet tegen alles wat van de regeering uitging hadden voor altgd het verschil der politieke partgen uitgewischt en het gevoel van eigen recht op eerlgke principes gegrond levendig gehouden Het waren tien jaren geweest van zwggend verduurde matelingen die het beste deel der burgers een goed eind verder hadden gebracht De herinnering was levendig gebleven aan de vroegere dwalingen en de ellende die r er bet gevolg van was geweest men was ernstiger geworden partijhaat en eigenwaan zwegen allen zg en met verlangen een beleren dageraad Ie gemoet De dagbladen welke gemakkelijk u t Frankrijk en Paemont over de grenzen kwamen werden gretig gelezon vooral de liberalen nooit werd er zooveel acht geslagen op de diplomatieke bescheiden de discussies in de parlementen of de uitdrukking van dezen of genen minister als toen meer dan eens was eene korte kennisgeving hier of daat in een officieel blad ingelaschl een lichtstraal voor de ongeduldigen Maar Oostenrgk beschermd door zijne vestingen meer dan door zgne zoo geroemde rechten niet tevreden met Milaan en Venetië bezet te houden trachtte zich te versterken tegen de dreigende toekomst en wendde de noodzakelijkheid voor van zijn politiek overwicht in Italië tol instandhouding van zijn eigen gezag en tot onderdrukking van de revolutionaire bij het Quirinaal wordtbewoond eene bom gesprongen juist toen eene groole volksmenigte aeno muziekuitvoering bgwoonde ter eere van den verjaardag van keizer Franz Joseph Acht personen werden gewond Waarschgnlgk heeft men hier te doen met eene even rookelooze als misdadige irredentistische demonstratie De Amarikaanscha vuistveohter J L Sullivan is tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld Daar hg meende met een boete er af te zullen komen is hg in hoogor beroep gekomen IntusBoheo is hij tegen borgstelling vrggelaten ilrain die eerstdaags verhoord wordt zal waarscnijnlijk dezelfde straf krijgen Men hoopt door dit vrg strenge vonnis de vechtliefbebbers voorgoed hunne liefhebberg te ontnemen De levendigheid van den droom neemt met herhaaldelijk terugkeeren er van toe en de slaap wordt des te lichter naarmate men vaker droomt Vrouwen hebban over t algemeen een veel lichteren slaap dan mannen en droomen veel moer Van do vrouwen droomen namelgk 73 pol eiken nacht en dikwijls van de studenten slechts 50 pot van de overige mannen slechts 48 pet Verder blgkt dat met den toenemenden leeftgd zonder onderscheid van geslacht de droomen zeldzamer worden maar de slaap lichter Hel droomen dat in de jeugd gering is neemt snel toe beeft op den leeftgd van 20 26 jaar zijn toppunt bereikt en neemt daarna weer af Ook de levendigheid der droomen is bg de vrouw het grootst Personen met een lichten slaap herinneren zich hel gedroomde beter dan anderen Op den duur van den slaap schijnen het herhaaldelijk terugkeeren van t droomen en de diepte van den slaap bg hel manijelgk geslacht geen invloed te hebbon Geheel anders bg de vrouw hier vinden wij groole verschillen Die welke dikwgU droomen slapen bijna een uur langer dan die welke zeldon droomen personen met een liohtea slaap bgna een half uur korter dan die met een vasten slaap Wie dikwgis droomt beeft veelmeer behoefte aan slaap Daarbg is de behoefte tot slapen bg de vrouwen grooter dan bg de mannen De tgd noodig om in te slapen is langer bg levendig droomenden Van de studenten slapen 80 pet den geheelen nacht door van de overige mannen 70 pel van de vrouwen slechts 43 pet Wie weinig en vast slaapt ia in den regel des morgens en des voormiddags boter gestemd dan anderen Over t algemeen schgnen de morgen en voormiddag de meest gowenschle tgd om te werken De zsnuwachligheid die bg de vrouwen veel sterker verbreid is gaat gepaard met een lichten slaap en veel droomen Het is eindelgk nog waargenomen dat phiegmatieke personen vast slapen en zelden droomen De Mennonieten in Nebraska hebben onder elkander eene verzekering tegen brandschade die hoogst eenvoudig is ingericht en volkomen aan het doel beantwoordt De maatschappij heeft geen reohtpersoonlgkheid en kan dus niet iu rechten optreden of worden aangesproken Wier er vertrouwen in stelt betaalt driemaM s jaars S centen per 100 doll en is dan zoo goed verzekerd als bg de soliedste instelling Die niet betaalt wordt doorgehaald Bg brandschade gaal de brandoudsta met onpartijdige mannen de zaak onderzoeken en bewegingen Om deze reden hadden zgne diplomaten omtrent een jaar geleden onder voorwendsel van de algemeene financiéele belangen en de gemeenschappelijke verdediging eene conventie gesloten en onderteekend mot de hertogdommen Modena en Parma in den vorm van een tolverbond Gewaagder en slimmer overlegd woa een ander traktaat dat gesloten werd met de pauselgke regeerin M conoorSaat dat groot opzien baarde en waarbg legen groole concessies aan de geestelijke macht en den afstand van een niet gering gedeelte van hel burgerlijk gezag een nieuw en nauwer verbond gesloten werd tussohen den paus en den keizer Deze reactie die zich van Woenen uit langzamerhand over de Alpen uitbreidde die terugkeer tol de oude politiek die niet ophield gelegenbeden en voorwendsels te zoeken om de regimenten naar Parma on Modena naar de Eomagna on Toscane te zenden was slechts een maatregel door de politieke voorzichtigheid aangeraden om Lombardije en Venetië to beschermen In de hooge kringen te Weenen zagen de ministers elkander verschrikt aan bg de gedachte alleen dat eene omwenteling in Italië zou kunnen uitbreken en zg herinnerden zich wat de oude Metternich gezegd bad Beter hel zwaard dan hel vergif van twee kwaden is een slagveld beter dan eene revolutie fTorcU vtmlfi ie verzekerde som uitbetalen Is het geld dat inkas is niet voldoende dan wordt een omshig gemaakt wal tot dusver evenwel nog nooit noodigwas Er wordt geen cent uitgegeven voor drukkosten bestuur enz De betrekking van brandoudstei een eereposl Alleen zijn reiskosten krggt hg vergoed Verwonderlijk eenvoudig en aanbevelenswaardig noemt een doopsgezind orgaan de raaatschappg Ie men behoeft geen maanden op zgngeld te wachten en soms te procedeeren als menschade heeft 2e gaat het goed dan wordt veelgeld uitgewonnen Se komt er schade en moetwal meer worden betaald € 8n is hel veel aangenamer te welen dat men daarmede broeders helpt Alleen boerdergen geen stadseigendom wordt aangenomen Dooptgez Zondagibode De Transvaalsche minister Dutoit die in Bilgië thans eene emigratie oommissie tracht tot stand te brengen heeft aan een maaltijd hem door eenige vrienden te Antwerpen aangeboden een tafelrede gehouden over Transvaal als land voor uitwijkelingen landverhuizers en over de roeping van Nederland en Vlaanderenland België tegenover het gevaar dal Engelsohe emigranten en Engelsch kapitaal daar op den duur de overhand dreigen te verkrggen Van die rede geeft een correspondent der N R Ct het volgend overzicht Daarginds in het Zniden rijst een groot land Wij hebben in de wereldgeschiedenis gezien dat een eerste maal de beschaving van Oost naar West van Azië naar Europa van Europa naar Amerika stroomde Waarom zon een tweede maal in het zuidelijk halfrond dezelfde baan niet gevolgd worden Waarom zou na Amerika de beurt niet komen van Australië en na Australië die van Zuid Afrika niet volgen PHet waren Nederlanders die Nieuw HoUand NieuwAmsterdam en de Kaap slichtten In de twee eerste koloniën werden wg overrompeld door Engelachen in ZuidAfrika hebben wij stand gehouden daar moet onze stom blgven bestaan onze taal blijven heerschen Hiertoe moeten Nederland en België bijdragen de twee Nederlanden Van het eerste voeren wij de drie kleuren in onze vlag van het tweede namen wg de leus Eendracht maakt macht over De eerste indruk dien ik ontving toen ik tol de jaren van denken en overwegen kwam was mijn vaderland is eene HoUandsche kolonie een Nederlandsohe grond en rondom mij zag ik dal ons parlement onze scholen onze gerechtshoven Engelsch waren Al wal in mg was kwam hiertegen in opstand en wg hebben ons tot den strgd aangegord Fetitieên weiden geteekend door den Afrikaander Bond om onze taal in hare rechten te doen herstellen In den strijd voor onze laalrechten hebben wij dikwijU de Vlaanuche beweging tot voorbeeld genomen en meer dan n gedeelte uwer vertoogschriften werd in onze petities opgenomen Wg zgn later begonnen dan gg VUmingen maar w zgn spoediger vooruitgegaan In het Kaapland is de Afrikaander Bond thans eene macht tegen welke niemand iets zou durven ondernemen De Oianje Vrgitaat en Transvaal zgn zuiver HoUandsche republieken Wat wg behoeven om dit te blijven kan ik in twee woorden zeggen hel zijn mensohen en kapitalen Wg hebben menachen noodig om de rgke htJpbronnen van onzen grond te ontginnen en die menachen komen dan ook maar hel zg n voor hel grootste deel Engelschén In vroeger tgd zond beurtelings elke der twee Londenaohe moalachappgen die op ZuidAfrika varen ons ééa boot in de week nu zendt elk van beiden er ons iedere week een en bg elke reis onlschapen zich ongeveer 200 Engelsohen op onzen bodem Wij waren daarginds een krachtig ras in Transvaal hebbeu wg eene blanke bevolking van 70tot 80 000 HoUandsch sprekende boeren maar reeds zgn er 100 000 Engelsch sprekenden ingevoerd Wij worden overstroomd indien de Nederlanders ons niet bijspringen worden wij verzwolgen onder den wassenden vlood Wg hebben kapitalen noodig Onze bodem is één steenkool gzer en gouderts Er is geld noodig om die schatten op te delven on de Engelschén verschaffen ons dit de goudvelden zgn voor 99 honderdsten in Engelsohe handen Zg komen niet meer met geweer en zwaard maar met ponden sterling met spa en houweel en vinden wg geen tegenwicht dan doet de vreedzame verovering wal de oorlog niet vermocht Zuid Afrika blgft dan geen Nederlandsoh land maar wordt de United States of South Africa België staat aan het hoofd der kleine landen door zijne nijverheid Hier zgn in al te grooten getale de mgnwsrkera de ambachtslieden de landbouwers die ten onzent ontbreken De honderdduizend gouddelvers die in ons midden leven moeten eten en dit eten wordt hun uit Kuropn gezonden in den vorm van verduurzaamde levensmiddelen Melk en vleesch komen ons in blikken toe Eeu mud aardappelen kost 86 guldon Laten er landbouwers komen die onzen grond bewerken ambachtslieden die huizen bouwen en kleederen maken Een metselaar of welk ander ambachtsman wint 12 por dag en werkt wanneer hij wil want werk ontbreekt er niet Johannesburg eene stad in drie jaar tijds verrezen in eene vlakte waar toen niets dan graa te zien was telt nu 20 tel 30 000 inwoners Onze grond bergt ijzer en steenkool in overvloed en ons bewerkt ijzer komt uit Europa Om de landverhuizing op dergelijke wijze in te richten en uw en ons land ton zegen te laten worden moot een comitó von emigratie hier en in Pretoria gesticht worden en werkzaam zijn Dit zal spreker tot stand brengen vooraleer hg ditmaal Europa verlaat Hij vraagt medewerking Zuid Afrika is geen woestijn maar een rijk en vruchtbaar land een uilweg voor het overbevolkte Europa Ik zeg het met nadruk voor België voor Antwerpen in hel bijzonder is het eene zaak van het grootete gewicht dal Pretoria door een spoorweg met de Delagoabaai en deze door sloomvaartlijnen mot Europa s vasteland verbonden worden lijnen die contracten zouden hebben met Transvaal OranjeVrgstaat en Portugal die Marseille en Brindisi zouden aandoen en daar de poslmail aan boord nemen Te Freetown Sierra Loona Weal Afrika is een Engelsch kapitein Crawford genaamd die een inboorling wegens een kleinen diefstal zoo onmenscheIgk liet kasigden dat da ongelukkige aan de gevolgen stierf door de Rechtbank schuldig bevonden aan manslag en veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf Men tracht nu voor den man dia zelf zoo onmoedoogend woa het medelgdea op te wekken en verzaohling van straf voor hem te verkrijgen omdat zgn zwakke gezondheid niet bestand zal zgn tegen een güvangenschap van een jaar Een Franschman de heer Cherdonnet heeft den zgdewormen hun geheim afgekuken Hij heeft de levende fabrieken waar moerbeibladen ingaan en zgde uitkomt nauwkeurig bestudeerd en is tol de slotsom gekomen dat de zgde ook langs ohemischen en mechanischen weg uit eelluloee te bereiden moest zgn Op welke wgze hg te werk gaat is nog niet bekend maar het toestel waarin de cellulose tot zgde wordt verwerkt is openlgk te zien evenals de igden stoffen die uit da dunne draden zgn geweven Is deze kunstmatige zgde even goed als de natuurlijke Dit is nog een een vraag Maar wordt zij bevestigend beantwoord dan zal de ontdekking van den heer Cherdonnet een algemeenen omkeer in de zijdengrerheid ten gevolge hebbeo Uit Semarang sohrgft men het volgende Een slavenhandelaar Zekere Sech M een hadji die volgens onzen berichtgever bij de inlanders over een groot gedeelte van Java geen onbekende is moet een zeer winsigevenden handel drgven in menschen Hg dringt tot diep in de binnenlanden van Java door waar hg de inlanders aanmoedigt tot bet ondernemen van de bedevaart Onbemiddelden doet hg have en goed verknopen om sangoe te hebben voor de lange reis terwgl hg zelf voor hen de passagekosten betaalt Ook zeer bemiddelden weet hg over te halen zich bg zgn gezelschap aan te sluiten Sech M tracht dan listig als hg is versohoidene slachtoffen van zgn onmenschelgkheid zonder paa aan boord te krggen en gelukt hem dat dan kunnen dia domme bedevaartgangers er zeker van tgn Java nimmer weder terug te zien Da gegoeden behandelt hij met meer consideratie daar hg hun alleen al het geld weet af te persen dat zg hebben medegenomen doch hen later weder naar Java terugbrengt in welk geval de bedrogenen zioh kunnen verheugen met den naam ha ji waarop zij volgens aloud gebruik na de bedevaart te hebben volbracht het volste recht meenen te hebben Wie hunner echter denkt ooit Mekka te hebban bezocht vergist zich deerlgk Sech H brengt hen nimmer verder dan Singapore waar hg hen naar don wal en vervolgens naar hel een of ander oud graf in het binnenland geleidt Het heet dan dat zjj in het hartje van Mekka zitten en de arme inlander verheorlgkl door het denkbeeld zich te bevinden bg hel graf van den profeet werpt zich eerbiedig Ier aarde gelooft en bidt voor hel graf van den een of anderen John Chinaman die daar reeds ettolgke jaren rust en zeker nooit gedroomd zal hebben dat men hem na zgn overlgden nog met eerbewgzen zou overladen De onmensch lacht dan hartelgk in zgn vuistje en hebben zg eenige weken in dat oord vertoefd dan aanvaardt het gezelschap weder de terugreis Hot behoeft natuurlgk niet gezegd te worden dal Sech M zorg draagt dal geon zgner slachtoffers in gesprek kan komen met vreemdelingen die de bedrogenen uil hun dwaling kunnen helpen Hat detachament Inchtuhippars van het Duitach leger houdt in den laatsten tgd oefeningen op grooto schaal die men als instructie reizen zou kunnen bestempelen Zoo steeg in den morgen van dan Sen Juli een groote ballon te Berlijn op en kwam eerst s avonds te 7 uren teu oosten van Luxemburg neer De nederdaling ging met veel moeite gepaard daar de ballon op eene oogto van 2600 M naar het westen koers hield maar bij het dalen een tegenovergestelden luchtetroom onimoette die hem in oostelijke richting terugdreef Nadat hel anker in een boom was blijven vasthaken kon de besturende officier zich langs den kabel laten afglijden om met behulp van eene menigte toegesnelde landlieden den ballon door middel van den ankerkabel naar hel vrije veld te vervoeren alwaar hij vervolgens ingehaald kon worden en de beide andere luchtschippors konden uitstggen Een andere ballon iu Saksen opgelaten en eveneens bemand met 1 officier en 2 onderofficieren daalde zonder ongelukken neder na gedurende 7 uren op eene hoogte van 2000 Meter gedreven te hebben Minder gelukkig liep de Uohtreis af voor den len luitenant Gurlitt die te Bromberg opsteeg daar hg bij het nederdalen niet bemerkte dat het anker in de telegraafdraden verward raakte Na eenige palen uitgerukt te hebben ging het anker verloren toen wilden de soldaten de touwen dooiangden waarmede het schuitje aan den ballon was bevestigd maar terwijl men hiermede bezig was dreef een herige windvlaag den ballon in de hoogte Een der militairen viel over boord doch kwam terecht in de mazen van het touwnel waarin hij langer dan een half uur buiten kennis bleef De tweede soldaat viel eveneens maar had zich slechts over een nat pak te beklagen daar hij in eau vijver terecht kwam Het ongelukkigste was echter de luitenant Giirlitt er aan toe daar hij bij eene poging om op den grond te springen met een der boenen in het touwnet verward geraakte en aldus aan éen been hangende met eene verbazende snelheid ongeveer 2 kilometer ver werd medegesleurd Gelukkig geraakte de ballon toen verward in do takken van twee boomen en werd de officier daarop in bawnsteloozen toeatand door de landlieden uit zijne netelige positie rerlost Voor het feeetmaal der 13 000 maires te Pargs waren 6 toestellen in het Palais da I lnduslrie geplaatst die elk 450 liter soep bevatten konden in 2 uren konden in elk 150 kilogram viseh worden gekookt en in l uur 60 kilogram vleesch warden gebraden 3 reusachtige koffiepotten laveiden per uur 140 liter koffie 3 anderen in l i uur 7200 koppen Bij elk der gerechten werd een ander stuk muziek gespeeld Er was gezorgd voor 2600 liter soep 620 liter saus 3000 kilo visch 1500 kilo vleesch 600 jonge eenden en 1200 jonge kalkoenen De bediening geschiedde door 1000 personen behalve 40 hofmaestera 80 000 borden stonden gereed Wat de wgnen aangaat er waren 15 000 flesschen gewone wijn 3000 Graves 1800 Madera 4500 Pomard en 4000 Champagne Er was 7000 kilo ijs om al die wgnen koel te houden Behalve de soep en de koffie werden alle gerechten koud opgedischt Maar de warmte der stemming liet nieta te wenschen over vooral na Camots rede toeu er een ware uitbarsting van geestdrift volgde Bg het defile der maires voor Carnot werd de President letterlgk bedolven onder de bloemen en hel groen die de gasten uit de rgk versierde zalan haddan geplunderd Boitenlandsch Overzicht Over de schitterende ontvangst van den Keizer te Straatsburg wordt door da Duiteche bladen veel ophet gemaakt terwgl da Franscha bladen hun uiterst best doen dia ontvangst als meer dan koel voor te stellen Beiden zgn waarschgnlgk eenzgdig of liever zg beschouwen de zaak van een te politiek standpunt Da ervaring leert dat het volk t bg zulke gelegenheden zoo nauw niet neemt met de nationaliteit of de politiek en het maken van pret by het feest de hoofdzaak is De Duitsohers hebben zich vroeger bg de ontvangst van Keizer Wilhelm I ook zoo vergist in de Elzassors de verkiezingen brachten dat op aan vamusande wgze aan den dag Nb in don laatsten tgd zooveel is gesproken over de varhouding tusschen Duitschland en Engeland verdient wel de aandacht een mededeeling welke da Hamburger Oorregmndent uit Berlgn ontvangt en die door de voornaamste Duitsche bladen ook door de officieuze Norddeutiche Algemeine Zeitung wordt ovargenomen In dit schrijven wordt betoogd dat in Duitschland niet genoeg waarde wordt gehecht aan de vriendschap met Engeland welke reeds lang voorbereid door het bezoek van keizer Wilhelm ia beklonken Dit feit is zelfs van meer gevrioht dan