Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1889

Naaodag 26 Aagastos N 4001 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iHBending van advertentiön kan gescbieden tot öén nor des namiddags van den dag der uitgave hat beioek ran keiier Frana Jozef te Berlijn want het verbond tuaachen Duitachland en Oosteurqk isreeds lang berestigd iitaar tot dusver kon menEngeland nog niet tot de factoren tellen waarmede bq de Europeesohe politiek rekening moest wardengehouden Nu echter gaat de correspondent voort is dit tijdperk ran Rngelands werkeloosheid in de Eoropeesche staatkunde afgesloten Ten minste zoolang lord Salisbury Ëngelands regeering leidt is weer een actief optreden van Oroot Britannie in Europa te verwachten en wel in dezelfde richting als het streven ia der drie verbonden mogendheden Het vredesverbond is daardoor aanmerkelyk versterkt want Engeland is door zijn zeemacht en zijn invloed in het oosten een kostbare bondgenoot zoowel om den vrede te handhaven als om een opgedrongen oorlog uit te vechten De Duitsohe bladen hechten aan dfze blijkbaar officieuze en door prins Bismarcks orgaan bekrachtigde verklaring nogal waarde De National Zeitwig gaat nog verder en doet zelfs uitkomen dat ook indien lord Salisbury weer door den heer Gladstone mooht worden vervangen toch lord Kosebery naar alle waarzchijnlqkheid weer minister van buitenlandsche zaken zal worden Van dezen liberalen staatsman graaf Herbert von Bismarcks bijzonderen vriend heeft de Duitsche regeering geen tegenwerking te verwachten Ten minste in 1886 toen het er op aan kwam Griekenland te dwingen zijn oorlogzuchtige plannen tegen Turkye te laten varen was het minislerie Gladstone nog aan het bewind en stond lord £ osebery aan het hoofd van het departement van buitenlandsche zaken Lord Bosebery steunde toon krachtig de pogingen der verbonden mogendheden om den vrede in het Oosten te bewaren hetgeen gelgk men zich zal herinneren door het blokkeeren der Grieksohe havens inderdaad gelukte Dorgelyke forache maatregelen zullen nu wel niet noodig zijn om de Grieken in toom te houden De uitslag van Chakir Pacha s eerste pogingen op Creta geven althans reden om te verwachten dat de rust op het eiland spoedig zal worden hersteld Het middelpunt der oproerige beweging het dorp A pokorama heeft zich reeds zonder tegenstand aan de Turkscho troepen overgegeven en ook elders gelukte het den Turken zonder verzet weerspannige benden te vangen en te ontwapenen zoodat de Forte j natuurlqk zeer tevreden ia over dit eerste optreden van den nieuwen gouverneur PETROLEUM NOTEERIINGEIV van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De ronrkt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 70 Geïmporteerd fust 8 SO September levering ƒ 8 65 October Novemberen Decemberlevering ƒ 8 70 BElIRSBEttlGHT AMSTERDAM 23 Augustus Per Telegraaf Biunenlandsche fondsen met weinig variatie DeliMaatach 10 lager Ned bank l jhooger Buitenland vast Amerika flauw BurKerlijke Stand Moordrecht OVERLEMN 1 L Verweij 9 m M Plomp wonende Ie Goadi 8 w ONDEKTBOUWD J Trommel 23 j en M Pronk 20 j ADVERTENTIEN Ö tuigen onzen hartelgken dank Toor de vele bewezen van innige deelneming met en in het overlyden onzer geliefde Moeder en Zuster F CLEIJPOOL Wed K Hobbman E HORSMAN M HORSMAN Aluhn A CLEIJPOOL Gouda 22 Ang 89 GËVRAAOD tegen halven prgs BO E IC E IT die gebroikt worden 3e klasse r h bargerschool Opgave van beschikbare boeken onder No 1899 Bureau dezer Courant Gouda Snelperadruk van A BBiNKMAN Zoo victoriawater Saüldrankvan 97Z dm oXoninader oA erlanden uit de YICTORIA BRON te Oberlahnstein bij Ems Is het eenige Slliieraalwater hetwelk gevnld wordt zooals het uit de bron komt en dos in waarheid een NATUURLIJK MINERAALWATER Wordt alléén echt verkocht biJ SLOTEMAKER Co Gouda Van af 1 Januari 1889 verschynt de 60DDSGHE GODRANT o iederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen vrorden aangenomen bij de Litgevers A BRINKMAN 5 001N NIEUWE Aankondiging A V OS Az Kleiweg E 73 en73 Geen grijs Haar meer ftk De nieuwe LONDOH i B de beste van alle bestaande par J J fnmerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prfls 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Ém BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Bergambacht maken bg deze bekend dat ingevolge machtiging van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Znid HoUand de Kadgkache Laan onder Bergambacht aan den Hnisweg b de Viersprong voorde passage met rytuig en vee zal QB8TBBMD zgn van den 23 AUGUSTUS ft s tot den 20o SEPTEMBER d a V zullende gedurende de afsluiting de rytuigen hun weg moeten nemen langs de Eadyk den bovensten Opweg en den Hnisweg Bergambacht den 16 Angnstns 1889 Alom te bekomen SE mim MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen dercartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOE CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester T BLANKEN P vak WLINGAARDEN L B Bij H OPPENHEIMER Kruiskade 19 K Oa TEII 3DJL3xd Oedurende de Zomermaanden worden alle Heeren en DamesKleeding atukken gestoomd en geverfd tegen verminderde prü zen en in 4 dagen als nieuw geleverd Specialiteit voor het verven van Gordynen Behangsels Tafelkleeden alle de nieuwste kleuren Eenig Depot voor Oouda en ometreken bg de Heer A van 08 H Kleiweg E 73 en 73a Oouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AizonderlQke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND OOUDA i Augustus 1889 VEKGADEBING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 27 Auguatus 1889 des namiddags Un 1 ure Aan de orde De begrooting voor de exploitatie der Stedelijke Gasfabriek dienst 1890 Het verzoek van Dr D Terpstra om pensioen Het verzoek van H Sluyter om pensioen De benoeming van eenen Leersar in de natuurkunde en de iris en natuurkundige aardrijkskunde aan het Gymnasium De benoeming ran eenen brugwachter aan de Jan Kattenbrug B j de nieuwe wet op het militair onder qs voor officieren wordt eene hervorming voorgesteld van de militaire academie en deze gemaakt tot eene driejarige vakschool waarin opgaan de eerste afdeeling der Krijgsschool de artUlerie carsos te Delft en de militaire school te Haarlem Toelating aan de academie heeft plaats na al dan niet een cadettenschool met tweejarigen cursura te hebben doorloopen De hoofdcursussen worden snamgesmolten tot ééa te Kampen Eene hoogere Krijgsschool wordt opgericht voor leger en marineofficieren De betrekking van Inspecteur voor het militair onderwijs wordt hersteld Ten einde de passage ook voor rijtuigen en vee aan den Viersprong nabij Berg Ambacht niet gestremd worde ten gevolge ven het afbreken en weder opbouwen der beslaande bmg heeft bet polderbestunr aldaar eene noo lbrug laten aanleggen De heer W F van der Wal aldaar is aannemer der nieuwe brug voor 1195 FEVILLETOX Gabrio en Camilla Een verltaal uit Milaan GUILIO CABCANO Fry naar het Italiaamch POOB VANESSA 33 IX Dftt het enkele woord nationaliteit of liever die rechtmatige heilige en krachtige genegenheid aan een volk den moed en de kracht kon geven om op te staan dat droomden zij zeker niet drie eeuwen van lijden drie eeuwen van verdraVking waaronder Italië gezucht had waren voor hen niets anders dan eene politieke kwestie In onze kringen intusscben zeiden de laatste vrienden van Oostenrijk de kampioenen voor het veriedene bij het naderen van den storm die maar al te duidelijk zichtbaar was dat de moeielijkheden ontstaan waren van het oogenblik af aan toen in Parijs in bet congres bijeengekomen naar den Krimoorlog onvoorzichtig die ongelukkige i Italiaansche kwestie op het tapijt was gebracht Zij voegden er bij dat alles do schuld was van dien grnaf di Cavour een X In de zitting der Algem Synode der Ned Herv kerk van Donderdag kwam m behandeling een adres van 19 leden der clasaicale vergadering te Gouda en van de meerderheid dier vergadering te Dordrecht en te Middelburg om bepalingen te maken ten einde predikanten der Christel Geref kerk zonder afleggen van een colloquium doctum toe te laten tot de Erangeliobediening in de Hervormde kerk dat werd afgewezen Eveneens werd een voorstel van eenige leden der classis Gouda om de gelegenheid te openen dat ook langs anderen dan univeraitairen weg de toelating tot de Evangeliebediening kan worden verkregen zonder hoofdelpe siemming verworpen Het r j omvangrijke weit van de verbinding van de electrisohe tramlyn te s Hage met de paardentrsmlgnen is thans zoo goed als voltooid Het nieuwe net zal eene vrq belangrijke verbetering op een paar tramlijnen veroorloven De Korte Vijverberg wordt namelijk bestemd voor alle trams dia van den Vijverberg enjiet Voorhout naar het Plein moeten on de Houtstraat voor de wagens die in omgekeerde richting rijden Het dikwerf lange oponthoud dat men tot dusver op het Plein of op den Vijverberg had zal dns weldra tot het veriedene behooren De electrische tramweg is thans met uitzondering van het gedeelte in de Kanonstraat en op de Witte Brug voltooid Toch zal vermoedelijk dit jaar van ingebruikstelling van hot nieuwe middel van vervoer geen sprake zijn daar de fabriek voor electriciteit te Scheveningen nog niet ver genoeg gevorderd is eerst dezer dagen werd de laatste ketel aangebracht De inrichting is op flinke schaal gebouwd en opde behoeften der toekomst berekend De remisesalleen bieden plaat voor omstreeks 30 dubbelerijtuigen Vod revolutionair staatsman die ten koste van wat het wilde van zich wenschte te doen spreken en die niet minder slim dan ondernemend was dat het zijne schuld was zoo de wonden die met een weinig goeden wil van beide zijden zoo gemakkelijk te genezen zouden geweest zijn smartelijker en dieper waren geworden zoodat de groote en kleine mogendheden niet meer wisten hoe zy den draad in die verwarring vinden moesten En de oogen geopend houdende voor wat men beproefde en volvoerde in het naburige Piemont waarheen de uitgewekenen uit alle dealen van Italië samenstroomden schudden die voorstanders van halve maatregelen het hoofd en hadden een onbeschrijfelijk medelijden met dat ome staatje en geërgerd door de steeds stouter en heviger taal der dagbladen konden zg maar niet begrijpen hoe dat bestuur hen zoo vrij uitspreken liet over de nationale zaak en den oorlog die voor de deur stond Wel waren er die niet veel gewicht hechtten aan de beweging der liberalen die spraken van een stroovnurtje van een storm in een glas water En om ieder recht te laten wedervaren spaarden zij ook Weenen niet Zij verzwegen het niet dat men ook dtór een verkeerden weg ingeslagen had dat het zenden van het eene regiment na het andore den schijn had van eene uitdaging en dus een nieuw gevaar opleverde daarontegen lieten zij niet na het bestuur den noodigen lof toe te zwaaien voor de ruime amnestie en de aanstelling van den aartshertog toch was volgens hen het bevel dat het beslag ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Staten Generaal Twbede Kamzb Zitting van Vrijdag 23 Augustus Bij den aanvang der zitting deelde de minister van Marine mede dat officieel gebleken was dat het bericht omtrent het afloopen van een sloep te Edi ongegrond was Het onderwijsdebat was zeer belangrijk en ia moeilijk in korte trekken weer te geven Van da rechterzijde voerden het woord de heeren Vermeulen en Lohmsn die beide rich in zeer verzoenenden geest uitlieten Alleen merkten wij op dat de heer Vermenlen reeds nu verklaarde dat z ne partij geen amendementen der liberalen zou aanvaarden terwijl de heer Lohman zijnerzijds te kennen gaf dat de bezwaren tegen de verplichte schoolgeldheffing niet voor oplossing vatbaar waren daar de rechterzqde die bepaling bepaald noodzakelijk acht Dr Vermenlen verklaarde uitdrukkelijk dat zijne vrienden met dit ontwerp genoegen nemen en aÉien van hun vroeger principieel verzet tegen de neutrale school Een geheelo ommekeer dus ter wille van de politieke Boodukelükhvid Doch daartegenover sohijnt do regeeringspartg het stellige voornemen te hebben het voorstel zooals het daar ligt althans in hoofdzaken als hun laatste woord te beschouwen De heer Butgen van Rozenburg nam op zijn gewone scherpe en geestige wijze een loopje met de rechterzijde Onder anderen verweet hij haar dat haar verzoeningsgezindheid voortspruit uit vrees voor het trager en trager loopen van het kraan e van den Protestantschen Sint Pieterspenning Hij eindigde echter met zijn voornemen aan te kondigen vóór de wet te stemmen al worden zgne bezwaren niet opgeheven De heer RocU wees op eenige bedenkelijke leemten en bepalingen in de wet die hij gaarne verbeterd zag b v de gebrekkige opleiding van onderwijzers hun onvoldoend getal de verplichte schoolgeldheffing vooral ook de financieele regeling op de bezittingen der uitgewekene Lombarden ophief te laat gegeven zonder nog te spreken van andere onvoorzichtige of ontijdige maatregelen welke veel van eene beleediglng hadden juist op het oogenblik toen men naar middelen zocht om zich met het bestuur van het land te verstaan Waarom de wetten öp de conscriptie behandeld en dus aanleiding gegeven tot ontevredenheid Waarom gehoor gegeven aan die oorlogzuchtige kreten en ongerustheid ingeboezemd aan de andere groote mogendheden die meer dan ooit verlangden om elk voorwendsel tot twist te vermijden en vooral om den vrede te bewaren Maar te Weenen zag men beter uit welken hoek de wind woei Nieuwe redenen tot achterdocht en antipathie hadden den ouden haat tegen Fiemont nog doen aanwassen Men herinnerde zich nog alsof zij pas den vorigen dag verteld was die zoo geprezen gebjkenis van den artisjok die anderhalve eeuw geleden uit den mond ven Emanuel Filibert was vernomen Wat die kleine hertog van Savoye was had de Venetiaansche ambassadeur die van hem schreef Een prins die zich in Duitschland voor een Duitscher in Frankrijk voor een Franschman uitgeeft maar intusschen een Italiaan is en zijn wil juist gezegd Zóó zag het huis van Ooatenrijk gelijk vroeger dat vnn Spanje in die spanne gronds die dat kleine koninkrijkje uitmaakte aan den voet der Alpen altijd een vijand voor wien het op zijne hoede moest zijn misschien zijn eenigen vijand op het schiereiland