Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1889

de papiermand op het kantoor terechtgekomen ei daarna door onderscheiden handen in de papierfabriek beland zijn De directie heeft de eerlgke sorteerden ruim beloond Er is een Nederlandsche Fostduivenbond opgericht welke ten doel heeft Door eendrachtig samenwerken de postduivenliefhebberg meer bevorderlijk te maken aan een bepaald nuttig doel Pogingen aan te brengen om verbetering te brengen in de gebrekkige verzending dor duiven door eenige spoorwegmaatsehappijen en in de ongehoord hooge prijzen die hiervoor gevorderd worden Door de aansluiting der verschillende Nederlandsche veroenigingen flinker te kunnen optreden tot het brengen vau verbetering in de regeling tusschen het ministerie van oorlog en de vereenigingea die hiervoor baar duiven africhten te trachten de medewerking van den Minister te verkrijgen om vervoer per spoor tegen verminderd tarief te erlangen daar de hooge kosten voor vele vereonigingea van reisduiven steeds een struikelblok zijn en verbstering daarin zeker ook den Staat ton goede zou komen Door vermindering van kosten toch gesteund door een geldelijke toelage zou de Bond op ruimer schaal kunnen werken door meer duiven aan te hondenen ook gedurende don winter te kunnen blijven africhten Dit laatste moet nu achterwege blijven om de groote kosten er aan verbonden en ook uit vrees het beperkt aantal duiven te zien verminderen door roofvogels die bij do winterafrichtingen maar al te veel slachtoffers maken Ook zouden de verschillende aangesloten vereenigingen kunnen overleggen welke weg dient te worden ingeslagen om bg onverhoopte mobilisatie van ons leger de duiven van den Bond werkelgk van nut te doen zijn i Hot houden van wedvluchten ten minste twee jaarlijks ééa met oude en een met jonge duiven Tot den Bond zijn toegetreden De Snel vlieger te Haarlem De Ooievaar te s Graveuhage Pro Patria te Bottenlam De Arend te Botterdam De Luchtpost te Amsterdam De Luchtpost te Purmerend en De Hoop te Weesji terwgl van verschillende andere veroenigingen brieven van adhaesie en veraekoring van medewerking zijn ingokomen Bulteniandsch Overzicbt De verloving van den erfprins van Nassau met prinses Margaretha de jongste zuster van den Duitachen keizer is nog niet officieel bevestigd maar toch achten de Berlgnsche bla len het feit zeer waarschgnlijk Bij voorbaat verklaart men zich te Berlijn reeds zeer ingenomen met dit huwelgk en wel om twee redenen lo omdst daardoor dé verzoening tusschen het Huis Nassau on de Hohenzollerns wordt bezegeld en üo omdat de erfprins naar alle aaarschijnlijkheid eenmaal groothertog van Luxemburg zal worden Door deze verbintenis zou nauielgk een engere betrekking ontstaan tusschen bet groothertogdom en het Duitscho rijk welke zonder tekort te doen aan Luxemburgs onafhankolgkheid en onzgdigheid toch voor Duitschland zeer gewenscht zou wezen Do erfprins Wilhelm van Nassau is 87 jaar m kolonel bg een Oostenrgksch dragonder regi ient Hij is dè eenige zoon van hertog Adolf van Nassan die bovendien nog ióa dochter heeflf Hilda de dacht aan Italië en kon zeggen dat hg het beter kende Zijn land vrij onafhankelijk gelukkig te zien was de schoone hoop zijner jeugd geweest en hij wilde niet rusten voor die grootsohe ondememiiur was volbrocht Tegen het einde van don zomer van 1858 verlietdl Oavonr Turin on ging op reis naar Savoio Hg reisde met m het geheim maar zooals een minister past en weigerde de oorbewijzingen niet die zgnen j rang toekwamen in dat land waar velen hem vgan dig waren Van daar ging hij naar Frankrijk en vertoefde slechts te Plombioros eene bekende bad plaats waar hg wist dat keizer Napoleon III volgens gewoonte was Hg verzocht bg dozen toegeUten te worden en werd tejiJond ontvangen als iemand die gewacht werd Hunne bijeenkomst duurde lang on wat zg bespraken bleef een geheim Eenige dag bladen spraken van oen traktaat van eene alliantie doch konden verder niets zeggen andere onder het gewone voorwendsel van beter onderricht te zgn wilden doen gelooToa dat er slechts sprake was van eene concessie door hot Russische gouvernement gevraagd om eene haven te hebbon te Villafranca opde grens van Ligurie om die in te richten tot eene stapelplaats en schoepstimmorwerf De staatsman nam intuaschen afscheid van don keizer uit het stille Plombioros vertrokken ging hg naar Baden waar de koning van Pruisen ziek lag korten tgd voordat hg de regeenng afstond aan zijnen broeder Wilhelm dietoen regent was ordt vervolgd Stoor Q bi©r bro a xrerl5 © zx DE EEAAF en DE DRIE SÏÏOEEEÏÏ Firma A F van REUESSE Co te Gorkum Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen knnstbier dat door bgvoeging van schadelgke bestanddeeleu zich slechts korten tgd goed hondt op het fustofopdeflesch maar zich maanden conserveert waardoor het bewgs wordt geleverd dat het BENESSE S BIER zuiver is en alleen wordt gebrouwen van het beste mout en hop zonder bgvoeging van eenig Surrogaat B jaMj iaMjIT WMf als zeer versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle MiJMJNHlCiJilA Bieren verkrggbaar op fust van 20 Liter en bg onze Bottelaars op heele en halve Flesschen Prijscouranten gratis verkrijgbaar Hoofd Agent voor Gouda F SIGIIIARIS Spieringstraat 54 otassehen waa l j politieker dan de heer Butgers daar h rioh omtrent zyne houding in geral de wet zoo blyft nog niet uitliet De heeren Smidt eu LiefUnok traden op als woordvoerdeis Tan die liberalen welke prinoipieele bezwaren hebben tegen subsidie aan bijzondere scholen Zg trilden hun beginselen niet ten offer brengen aan den vrede waarin zij toch niet geloofden want de wereldbesohouwiog der beide richtingen blgft uiteenloopen en zal steeds aanleiding geven tot botsing Het grondwettig bezwftr weid niet meer aangevoerd maar wel dit dat het nieuwe be nsel in atrgd is met de neutraliteit van den Staat met de gelijkheid van alle gezindheden voor de wet waarby zich onmiddellijk aansloot de bedenking dat verdeeldheid en sectehaat in stryd met de staatseenheid reeds bij de kinderen in de hand zou worden gewerkt Hiertegenover staat de vraag of de openbare school in staat is geweest b het daarop opgevoede geslacht de kiemen van verdeeldheid en van sectehaat te dooden Bovendien is bet onjuist dat de gelykheid van alle gezindheden voor de wet wordt aangetast waar juist aan alle gezindheden gelijkelijk subsidie wordt geboden De grief ware gegrond als subsidie gegeven werd aan scholen die geen andere strekking hadden dan leerstellig onderwijs te geven in welk geval t beginsel der scheiding van Kerk eu Staat word aangetast maar als waarborgen voor goed maatschappelijk onderwijs geëischt worden is het geen aanranding van dat beginsel als hot subsidie gegeven wordt ook aan scholen waar dat onderwijs van een bepaalden godsdienstigen geest is doortrokken De Hegeering liet zich nog niet uit De lust om aan het algemeen debat deel te nemen is zoo aangewakkerd dat nog verscheidene sprekers z jn ingeschreven zoodat de minister wellicht Dinsdag nog niet eens aan het woord komt De studenten rooivereeniging Lnga ontving v n een barer leden dezer dagon eene canoe van Dossunet Uet vaartuigje is gebouwd voor drieërlei doeleindeti Ten eerste kan meu er halve outriggers aan plaatsen eeue glijbank kan gemakkelijk in on uit genomen worden evenals het bankje en de leuning van den stuurman zoodat ze geschikt is om in te roeieij Neemt men al de deolen als glijbank outriggers stuurbank er uit dan kan men dit in de voor en achtersteven bergen Ten tweede kunnen er twee personen in paddelen De paddels gaan in tweeen en kunnen als ze niet gebruikt Worden in den voorsteven geborgen worden De rugleuningen zyn bewoegbaar zoodat men nimmer last van p u in den rug krjjgt Ten derde knn men er een maatje op plaatsen met een emmerzeil en het vaartuigje is alsdan zeer geschikt om vóór den wind te zeilen Kiemen mast on zeil kunnen als zo niet gebruikt worden langs de boorden worden vastgemaakt Het geheel is zeer net afgewerkt en getuigd van goeden Pransohen smaak Do oppasser der RoeiVereeniging zal gaarne belangstellenden het vaartuigje toonen De eigenaar heeft het plan opgevat er een Cbineesch tuig op te plaatsen waartoe de heer Valk te s Gravenhage welwillend zgne hulp heeft verleend SporM Twee jongelui van 17 en 18 jaar leerlingen van Het was niet bij toeval dat op het einde van 1801 een van de Oostonrijksche zaakgelastigden bij den vrede van Luneville deze woorden had uitgesproken Is het misschien noodig dat er een koning van Piemont zij Maar sedert langen tijd dacht die kleine koning aan Italië aan het lot van zijn eigen huis aan zyn eigen leven had hij het lot van de natie vastgeknoopt Zoo hadden de naam van Italië eu dat onvergankelijke geloof dat steeds is blyven loven in de ziel der dichters in don geest der wijsgeeren en staatsmannen in den heldenmoed dor dapperen die voor hun land gestorven zijn ons opgevoed en opgeleid en ons het gevoel van onze eigene waarde en onze eigene kracht teruggegeven Het was of het oog der Voorzienigheid weder op ons rustte sedert wij weder verdienden vrij te worden en in grootheid vereenigd gelgk w j eeuwen lang voreenigd waten geweest in hot ongeluk en de onderwerping aan den vreemdeling Voortaan was geene verzoening mogelqk tusschen Oostenr k en Piemont het eerste verhief zich op zijne macht het laatste steunde op zgn goed recht Drie jaren waren reeds verloopen sedert gniaf di Cavour van Parijs teruggekeerd na den afloop van het congres dat na den oorlog in de Krim gehouden was in het parlement krachtige en duidelijke woorden gesproken had die evenveel waarde hadden als eene koninl jke belofte Nadat de gevolmachtigden van Sardinië en Oostenrijk twee maanden naast e andor gezeten hebben zijn zy gescheiden zonder het gymnasium in een Duitsch stadje dicht hg de Nederl grenzen waren de ouderlgke woning ontloopen n hadden hot plan opgevat eens een reisje naar Aroerik te ondernemen hunne ouders doodelijk ongerust achterlatende Toen zg gisteren ochtend op hunne reis ook Groningen aandeden meende de waakzame gemeentepolitie aldaar hen eens in verhoor to moeten nemen hetgeen ten gevolge had dat de ouders gerustgesteld kondon worden en de reislustigen weder op reis konden gaan nu echter niet naar Amerika maar naar hunne woonplaats JV O C Over hot leven dat de aartshertogin Stephanie van Oostorijk te Zandvoort leidt worden de volgende bgzonderheden medegedeeld Ofschoon do aartshertogin eigenlgk geen badkuur ondergaat wyl zij nrot ziek is volgt zij toch stipt de voorschriften van haar geneesheer in het bolang van haar gezondheid welke in den laatsten tijd zoo zware schokken had te doorstaan Al is het weer nog zoo slecht on stormachtig toch kan men er vrg zeker van zgn prinses Stephanie op het strand te vinden en niet zelden alleen want zij houdt van de eenzaamheid In kleeding niets afwekende van de overige damesbadgasten zoodat zg zich in niets van deze onderscheidt blgft zij vaak uren lang in haar badstoel zitten zich bezig houdende met lectuur of don blik latenden weidon over de golven Voortdurend verw len haar gedachten bij haar dochtertje dat in Oostenrijk is achtergebleven Ëlken dag brengen post en telegraaf haar tijdingen van het geliefde kind en na ontvangst daarvan ziet men haar gelaat van vreugde stralen hoewel nu en dan bij het lezen van die verre berichten tranen in haar oogen blinken Sedert eenige dagon is de Prinses minder droefgeestig dikwgls zelfs hoort men haar hartelijk lachen Die oogenblikken worden evenwel nog afgewisseld door vlagen van onoverkomelijke zwaarmoedigheid Alsdan trekt zg zich in haar vertrokken terug om geheel alleen te blijven met haar smart Meermalen gebeurt het dat zij niemand van het gevolg aan baar ontbijt of diner noodigt Begeeft zij zich naar haar slaapvertrek op de eerste verdieping dan brengt zij meestal nog eenigen tijd door op het balkon om de zee te beschouwen waarvan zij nooit genoeg schgnt te hebben Naar men wil zou de Prinses de voorkeur hebben gegeven aan een Basische badplaats om redenen van intiemen aard evenwel hooft zg den moedorlgken raad van de keizerin van Oostenrijk opgevolgd om liever te Zandvoort eenige weken te gaan doorbrengen h In April van het vorige jaar werd medegedeeld hot vermissen van een g bankpapier uit een te Breda ontvangen aangeteokonaon brief van de directie der Algemeene Friesche Levensoerzeker mg Maatschappi verzonden aan haar agent K Sonnenberg aldaar Er werd bij de politie aangifte van gedaan doch het onderzoek had geen gevolg Genoemde directie ia thans op ongedachte wijze weder in het bezit van het bankpapier gekomen Het is nl oen dezer dagen door de sorteerders in de papierfabriek van de hoeren W C Hulskamp en Co te Eerbeek gevonden in een verfrommeld couvert van genoemde Maatschappijen daar do noramers bloken overeen te komen met die van het vermiste bankpapier aan de directie teruggezonden Het bankpapier moet dus abusievelgk niet in den brief gesloten maar met het jpuvert in i persoonlijken haat maar met de vaste overtuiging dat de politiek van beide landen minder dan ooit in OToroenstomming te brengen is daar de grondslagen van de eene en de andere onvereonigbaar zgn een noodlottig doch noodzakolgk gevolg van hot loyale vrijzinnige en vaste regeoringsstelsol dat koning Victor Emanuel bg het bestijgen van den troon ingevoerd heeft Ën eindelijk ontwaakten de ministers van de zoogenaamde groots mogendheden en aan de diplomatieke pennen ontvielen woorden van wantrouwen on ongerustheid ten opzichte van do Italiaansche aangelegenheden Zij begrepen om de woorden van ééa hunner te gebruiken dat de toestand van het geheele schiereiland geleek op dien van een vulkaan in rust waar zij eenvoudig bijvoegden dat Italië gevaeriijk was voor den vrede van de wereld Maar de diplomatie evenals oude dokters die gehecht zijn aan de theorien waarmede zij hunne fortuin hebben gemaakt geloofden dat zg dat gevaar wel zouden kunnen bezweren En Lord Palmerston wilde de onrust der Italianen tot zwijgen brengen door eene soort Van berisping oeno ongepaste aanmaning tot voorzichtigheid De oorlogen voor de vrghoid van Italië dus liet hij zeggen zonder de minste verzachting zijn altgd uitgeloopen op eene verandering van overheerschers uwe onafhankolgkheid is steeds een droom geweest en hot zal zoermooielijk zijn om dien droom ooit te verwezenlgken Maar een ander man grooter en mot een juister blik in de toekomst dan de beroemde Eugelschman echtgenoot van Frederik Willem erfgroothertog van Baden De groothertog van Baden is gelgk men weet gehuwd met de dochter van Keizer Wilhelm I Het huwelijk van prinses Hilda met den Badensohen kroonprins in 1835 was dus de eerste stap tot verzoening van het Huis Nassau mot do HohonzoUerns welke nu door dit tweede huwelijk zou worden bekrachtigd Prinses Margaretha evenals prins Wilhelm den 22aten April geboren is de jongste dochter van keizerin Frederik en 17 jaren oud Sedert de inlgving van hot hertogdom Nassau bg Pruisen was de verhouding tusschen de Nassau s en het Pruisische hof zeer onvriendschappelgk Eerst in het vorige jaar werd de vrede weer gesloten Gelijk men zich zal herinneren bracht hertog Adolf den Duitschen keizer die op zgn reis naar Italië in Baden vertoefde op hot eiland Mainan een bezoek bg welke gelegenheid de oude grieven worden begraven De minister voor Ierland Balfour had het hard te verantwoorden in het Lagerhuis maar Sextons emendoment om zijn salaris op de begrooting te schrappen 442B pd st werd verworpen De afgevaardigde O Hanlon zeide dat de plaats van den heer Balfour was naast zijn kameraadjes de redactie van de Times en heeren als Le Caron Daarna verscheen Patrick O Brien die uit Ierland kwam met een pleister op het hoofd en verhaalde hoe hij bij de arrestatie van William O Brien te Banden door een konstabel werd gewond Hij en Parnell drongen op een enquête aan Balfonr zeide dat bij zou doen wat hg kon hg hield vol dat de opheffing van de Nationale Liga tot vermindering van het aantal misdrijven ia Ierland aanleiding gegeven had Wonneer de lersche leden grieven haddon tegen do politie konden zg deze vervolgen Of het veel belpen lou dat liet de Ministar wijselgk in het midden Nog is de dag voor de Fransche verkiezingenniet vastgesteld maar het schgnt zeker dat öf de 22ste of de 29ste September voor den strgd zal verkazen worden In den volgenden ministerraad zal de regoering een keus doen on dan zal de minister van binnenlandsche zaken onmiddellijk een circulairezenden aan alle prefecten waarin hun allo wettolijkebepalingen betreffende de algemeeue verkiezingen in herinnering worden gebracht PETROLËUN KOTRERII GËN van de Makelaars CaoUlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw 1 oco Taiikfust ƒ 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 75 Septomborlovoring ƒ 8 55 October November n December levering ƒ 8 70 KEIMMSGE MXG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR Sf HADE OP HINDER KUNNEff VEROORZAKEN BCRGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wot van don 2n Juni 1875 StaaUblad no 96 Doen te weten Dat zg vergunning hebben verleend aan de firma J A Trgbits Jr te Gouda en hare rechtverkrijgenden om hare perceelen kadastraal bekend Gemeente Gouda Sectie C Nrs 1439 en 2504 gelegen in eeue poort aan den Langen Tiondoweg in te richten en te gebruiken tot huidonzoaterg en bergplaats van huiden en vellen GOUDA 24 Augustus 1889 BurgemeeatT en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER Bargerlijke Stand GERORBN it Aae Hndrilii oodari A Rabouw cd E ds Zeeuw 28 Mgntje ouders J tao Ertiel eo i an RijBwük 24 ioliapnrt Theodorua onderi D Vonk en K M vau der Hf uden 0VI4RLIirEN 1 21 Aug H lan Leunen 88 j G Hogendoorn 74 j H C Brouwer i j 2 m ONüKRTROUffU A de Brugn 22 j en I M Raiirin 24 H J A Cramer 27 j i M Middelweerd 28 j K Keij 25 j en H S K Jaaaeo 2 j F Pape 34 j en F J Smiti 80 BEIJRSBEUIGIIT AMSTERDAM 24 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Peruanen iets flauwer Overige buitenlandschen onveranderd ZwedenNoorwegen j hooger ADVERTENTIÈN TE KOOP aangeboden een goed onderbonden SCHUTTEES UIIIFOEM flinke maat Peperstraat E 86 Voor de vele bewgzen van deelneming bg het orerlgden mgner geliefde Ëchtgenoote zoowel van hier als elders ontvangen betnig ik ook namens mgne Kinderen m n oprechten dank Ooethaven T VERMEIJ Oouda 24 Ang 1889 Die iets te Torderen hebben van of vergchnldigd zgn aan de nalatenschap van den Heer O LVIJENDIJK i en Timmerman te Oouda en aldaar oveneden 14 Angnstag 1889 worden verzocht daarvan vóór den 15 September a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris Gr C FOBTUIJN DROÜGLEBVBR te Gouda DE ECHTE Zandtaartjes en Zandkoekjes zgn alleen verkrggbaar bg W Schalekamp Jr KROOrVBESCHUlT der firma LAB0T8 VBESLÜIJS Rotterdam in bassen van 26 stoks 25 cents eu 20 stuks a 10 cents Verkrggbaar bg L van WAfVKOM Openbaar Onderwijs Toelating vao Leerlingen op de Kosteloozeen op de Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de InschrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 OCTOBER 1889 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden lu de Schoollokalen op DINSDAG 27 AUQÜSTl S 1889 des namiddags ten vgf nnr Voor verdere bgzonderbeden wordt verwezennaar de aanplakbilletten j Namens de COMMISSIE de Secretaris Mb J FORTUUN DB006LEEVER Gouda 10 Angnstus 1889 GUTTAPERCHA l ajaarsenHegenmantels TEICOT TAILLES GX BlL O CrSSE3iT voor Dames en Kiudeien BAHL 1AM I Co GOUDA GOUDSCHE Cricket en PootljallCluT il ¥ ü f ï 4 Beschermheer Dr H IJSSEL db SCHEPPER mmm wesstsijd op Zondag 25 Augustus 1889 ten 1 ure op t eieercitieterrein H H Leden en Donatenrs hebben op vertoon van hnn diploma of deze kaart toegang met hunne dames HET BESTUUR Bg slecht weder wordt de wedstrgd uitgesteld SPOED Om dadelgk in dienst te treden wordt in een drak gezin gevraagd eene flinke BURGERJÜFVROUW die de vrouw des huizes kan vervangen Adres onder No 1900 aan het Bnrean dezer Conrant Poddinrpoeder in 7 smaken s 10 et per pakje Vauillesoiker de plaaU innemende van stokjes Vanille 5 et p pakje StonehiU g Tafelzoat merk Lot s HaigvroDW flacons evenals peporbasjos 10 Cts por flacon Verkrqgbaar in allo Kruiden en Comest winkels BAANTJES im m Depot A NORTIER GOUWE C 34 35 l e GOtjDA De laatste INSCHRUVING voor het Schooljaar 18891890 heeft plaats op ZATERDAG 31 AUGUSTUS e k des voorm 10 12 nnr in het Schoolgebouw Het tweede toelatingsexamen en de herexamens worden 2 SEPTEMBER te 9 uur s morgens afgenomen De Directeur D W JULIUS Gouda 13 Augustus 1889