Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1889

1889 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoad lflke Nommers VIJF CENTEN TOT ZE£R LAGE PRIJZËIV worden de nog resterende GostniDes Qantels en Tricot Tailles voor DAMES en KINDEREN OPGERUIMD S S iE§ K N 400S Dinsdag 27 Aogastis GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AüVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien g i s tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt De inaendlng van advertentien kan gescbleden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Heeren en Dames FAEAPLUIES met kleurhoudende Zanelle van af ƒ 2 met 10 pCt KORTING Parapluies Bazar Lange Tiendeweg D 61 J O I L JE I JST é Schoenen en Laarsen Iflagasijn DE ROODE LAARS A s WOENSDAG begint de groote Finale I o jsua rs TTit V erlcoop van al het Toorhanden zgnde 8CB OBNWEMK en zullen tegen ongekend lage prflzen worden UITVERKOCHT dan zullen kosten f 4 25 3 25 3 90 Mans LOOPLAABZEN BOTTINES van af Bottines handwerk van af Heeren BOTTINES Kalfsleder eigengemaakt Dames Elastieke LAARZEN Chevreau leder Dames Elastieke LAARZEN Handwerk Cbevrean leder Eamgaren Dames LAARZEN rond vachet of Chevreau leder Dito Dames KNOOPLAARZEN Heeren PANTOFFELS 1 80 Lederen Dienstboden PANTOFFELS met hakken 1 90 Lederen Dienstboden PANTOFFELS zonder hakken 1 35 1 20 0 70 4 90 2 75 3 50 3 80 4 40 Pluche of Trijpe PANTOFFELS Kinder PANTOFFELS 1 80 5 50 7 Meisjes en Jongens SCHOOLLAARZEN van at Heeren KAPLAARZEN van af Heeren KAPLAARZEN eigen gemaakt Onder aanbeveling J P HESSELS ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX ƒ 27 per 48 Flessohen met accijns franco bols geheel Nederland ook per proemeBch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERESN Prijscouranten gratis en franco Van aUe merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellens Eoonekamp Elizter LIE BIG s PLAI TENGELEI ter goedkoope en spoedige bereiding van doorzichtige zoete GELEIEN PUDDINGS CRÈMES IJS enz VISCH en VLEESCH GELEIEN Reeeptenboek gratis bU de Heeren A van VËËN en W SCHALERAMP Jr Hoofddepót S W van der VELDE ZOON Rotterdam ONTVANGEN deh saison stoffin I Tailleur Turfmarkt 69 Nieuwe Zending Groote sorteering Lag e prijzen Schenk Zn ONTVANGEN de Nieuwste DM SAISON STOFFiN in verschillende dikten J HOOGËNBOON Opeatare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 27 AUGUSTUS 1889 s morgens 9 nnr in het Verkooploksal aan de Nieuwsteeg Wyk E no 17 ten overstaan van Notaril MONTIJN van MEUBILAIRE en andere roerende Goederen w o eene groote partg DAMESHOEDEN VEEREN LINTEN BLOEMEN STUK en BANDFLUWEEL enz enz alles afkomstig van eeu Mode Magazgn in liquidatie Te bezien daags te voren van 10 12 en van 2 4 uur VF BOER TAILLEUR Zeug straat G 9 bericht de ontvangst der NIEUWSTE DEIHI SAISONS en ITAJAAESSTOFFEir tegen concnreerende prqzen Heden voorhanden SAUCIJSENBROODJES AANGESUEDEN TAAET bij W Schalekamp Jr Goud Snelpersdruk van A BEINKMAN Zoon Oosthaven B 17 GOUDA 26 Augustn 1839 In eene vergaderini dor Oymnastiekrereeniging Excelsior is tot bestuunlid verliozen de heer i O C Kamphuizen in Ie plaat van den heer J Co ter Jr die U werkend lid der vereeniffing bedankt had De heer Kamphuizen heeft de betrekking van president op zich genomen Bij gunstig weder zal de vereeniging a 9 Zondag een wandeltocht maken van Don Haag naar Leiden en terug oror Wassenaar langt het strand naar Scbevenmgen Van de door den Ned Bhynspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags roor rerminderd tarief naar den Haag te reizen maakten Zondag II 2BS personen gebruik Oisteren werd in de kazerne alhier een eigenaardig feest gevierd De ondaroScioren vaa bet Bataljon Infanterie alhier in garnizoen boden hnn collega van het Ned Indische Leger den Heer J J Bouman van dit bataljon faerkomstig een kameraadschappelijk diner aan in de smaakvol versierde cnntine en waarlijk de omstandigheden waaronder dit aanbod plaats had strekte het Bataljon tot eer De Sergeant Bouman toch die zich in Indië in een dor gevechten zoodanig had onderscheiden dat bij zich daardoor met de Militaire Willemsorde beloond zag terwijl hij bij een later gevecht gelegenheid had zich opnieuw verdionstelgk te maken door een Officier uit s vijands handen te bevrijden was een kameraad op wie men trotsch mocht zijn en die een dergelijke hulde dnbbel waardig was Dat begrepen allen en niet het minst de Commissie die de regeling van het feest had op zich genomen Zij mocht dan ook met voldoening op haar werk neerzien FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Milaan Dooa 6UILIO CARCANO Fr naar het Italiaaiuch DOOB VANESSA ai IX Dit tweede bezoek bracht de achterdochtige ministère en diplomaten geheel in de war en d voorspellingen der journalisten op een dwaalspoor En het jaar liep ten einde zonder dat er een enkel wolkje aan de lucht te zien was zooals dagblndschrijvers en ministers het noemden omdat zij hot plafond van hun kabinet aanzagen voor den politieleen hemel 2oo kwam de eerste dag van 1859 en volgens gewoonte stond het gansohe corps diplomatiek te Parijs in gala in de troonzaal te wachten Wat klopte dien dag het hart van den trotschen baron Hübner onder zgn met ridderorden versierden rok en hoe ontroerde hij toen de man die zulk een noodlottigen naam droeg zonder een woord te spreken don bojaarden geestelijke die den paus vertegentroordigde voorbq ging op twee schreden van De talrijke verrassingen den jubilaris bereid misten geen van allen hun doel De tafel met de aanzittenden leverde oen prachtig en gezellig gezicht en de stemming werd er niet minder op toen nadat de Sergeant Bouman reeds te voren door de verschillende officieren gecomplimeateerd was de Bataljons Commandant en zijn Adjnda inde zaal verscheen en in eene kernachtige rode nide bracht niet alleen aan den jubilaris zelf maar aan den goeden geest die allen bezielde Ëon Militaire Willemsorde klein model werd bü die gelegenheid onder hartelijke toespraak aan onzen BiddW overhandigd en later gevolgd door een keurig albam waarin door een der kameraden in een meesteriijk penwerk eene opdracht was daar gesteld Dat menige heildronk het leelijke woord toast wil er bij ons niet in werd ingesteld laat zich begrijpen terw l daar waar de welsprekendheid te kort schoot een welgemeende handdruk de gedachte aanvulde De avond werd nog besteed om een paar uren in dezelfde cantine gezellig bijeen te rijn waarnamen van elkander scheidde in de overtuiging een feest te hebben gevierd d in bet militaire leven eenig is Wie bij dentelijke gelegenheden ondervindt hoe de geest in bet leger is behoeft nog zoo angstvallig niet in de toekomst te rien daar er nog jongens genoeg te rinden zqn die al mocht het vaderland al in gevaar komen het er wel weer knaphandig uit zullen helpen Oisteren middag omstreeks 4 unr is door een ongelukkig toeval te Haastrecht in den IJsel verdronken G Hoogendyk 16 jaren oud Voor het kantongerecht te s Gravenhage werd Donderdag behandeld de bekeuring van eene vrouw bediende in een kiosk van mej W te Scheveningen wegens het schenken van sterken drank in eene hoeveelheid van minder dan twee liters zonder vergunning Later bleek dat de persoon aan wien dit geschiedde een onder inapecteur was hem staan bleef en te midden van het stilzwijgen der buigende diplomaten op een buitengewoon koelen toon deze woorden één voor één vallen liet oHet spijt mij mijnheer de baron dat onze betrekkingen met uw gouvernement niet zoo goed zgn als vroeger maar zeg bid ik u aan uwen keizer dat mijne persoonlflke gevoelens jegens hem dezelfde zijn En dat was de eerste bliksemstraal iu die nachtelijke duisternis X NIEUWJAARSDAG Gelijk de binden in een boek Gedurig worden omgeslagen Zoo wisselde gedurig om mij heen Het lot van volken en van koninkrijken L CAaara Op denzelfden dag toen to Parijs in de prachtige zaal van de Tuilorién het beruchte woord gehoord werd dat zoo kort daarna aan half Europa de wapenen in de hand moest geven had in eene der zalen van het oude paleis van den marchese di C do gewone nieuwjaarsreceptie plaats en werden de gewone gelukwonschen uitgesproken door een twintigtal vrienden en bekenden van den heer des huizes men praatte bedaard over staatkunde en geschiedenis En niemand in dat aanzienlijke gezelschap on geen enkel dagbladsohrijver scheen dien dag iets te bemerken van dat dreigende wolkje dat zich aan den hemel van het oude Europa vertoonde De ambtenaar van het O M wees er op dat reed herhaalde malen was waargenomen dat aan het badpersoneel sterke drank werd geschonken op plaatsen waar dit niet geoorloofd was vandaar een onderzoek op laat van de bevoegde autoriteiten Ware de bekeuring geschied zooals de pers heeft medegedeeld dan zou zij den onder inspecteur tot oneer strekken en spreker zou niet kunnen nalaten een krachtig protest te doen hooren Doch de bekeuring is niet zóó geschied Hij erkent dat het noodig is dat de politie soms tot soortgelijke middelen als hier gebruikt haar toevlucht neemt om overtredingen op te sporen üit het onderzoek is zijns inziens niet gebleken dat de politie ambtenaar de vrouw heeft genoopt hem sterken drank te geven De eisch was 40 boete De verdediger mr C A Vaillant gispte de bekeuring en zeide dat hetgeen de couranten daaromtrent hebben medegedeeld in i fynfes9o waar is want het feit vaa de voorafgaande weigering tot schenken staat vast a het doet er niet toe of de weigering een twee of meermalen is geschied eenmaal was genoeg Naar rijne meenmg is op den politieambtenaar art 47 strafr volkomen toepasselijk hier is uitgelokt tot een strafbaar feit en de man die dat deed is naar pleiters meening een agmt prmocatettr Wijzende op België noemt pleiter het een geluk dat in Nederland zaken als daar rijn voorgevallen niet straffeloos kunnen gebeuren en hij concludeert tot het opleggen eener boete van 50 centen Uitspraak over 8 dagen De Eiffeltoren die reeds als model voor zoo menige suuistery gediend heeft had Maandag voor het eerst en wel met succes de eer om voor de Parijscho rechtiiank te dienen als verzachtende omstandigheid Zekere Lamarck die aangeklaagd was wegons verzet tegen het openbaar gezag en mishandeling van een politieagent zocht Bij den haard zaten de marchese Francesco Maria en dan Antonio met eenige trouwe en beproefde vrienden zij praatten over allerlei dingen die meer of minder belangrijk waren voor dien aristocratischon kring maar waren zeer voorzichtig om op geene staatkundige klippen te stooten De marchese rilde op het denkbeeld van politiek het bracht zijne zenuwen in de war gelijk die van een pas herstelden zieke in de war raken als or een onweer opkomt lang voordat de eerste donderslag wordt gehoord De nieuwtjes die de rondte deden in dit gedeelte van de zaal waren niet zoo belangrijk als men zou gedacht hebben bij het zien van die grijze hoofden en witte dassen twee raadsheoron een intendant van het aartshertogelijke hof en een gepensioneerd president allen mannen van gewicht n er of min ingenomen met zichzelven en het fyne diner van den marchese dat zy met hunne tegenwoordigheid vereerden Het was niet zoozeer de politieke toestand van het land die hen bezig hield maar wel al die kleinigheden uit de Milaneesche wereld dingen die betrekkelijk van grooter belang voor hen waren en hen meer van nabij aangingen een huwelijk beraamd tot groot genoegen van twee adellijke families een van die welke men gepaste huwelijken noemt eeu ander dot afgebroken was juist op den dag dat het contract zou geteekend worden een nog ongeopend testament van iemand die vroeger nooit genoemd werd en over wien nu veel gesproken werd een of ander vroom legaat eene betwiste erfenis