Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1889

Woensdag 28 Augustus 1889 N 4003 aOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken De inaeading van advertentiön kan gescUeden tot één nnr des namiddags van den dag der nitgave der oandidaten die hW nservatieve comité der Seine in acht arrondissementen van Par js gesteld heeft Merkwaardigerw zo komen al deze acht namen ook voor op de lijst welke de AutoriU gelyk bekend een Boulangistisch blad oergisteren heeft medegedeeld als die der VnUm des droites maar op deze laatste komen zij voor in gezelschap ran 12 Boulangistische candidatrn van het zuiverste water voor het meerendeel oud radicalen van den uitersten linkervleugel die door de cesaristische koorts zqn aangetast Zullen de conservatieven zich dit gezel j schap l delyk laten aanleunen en waarschijnlijk in stilte zelfs hun steun verleenen aan dio tegenvoeters hunner richting Of zullen zij den moed hebben openlyk met de Boulanglsten te breken Het presidiaal bureau van de volksvertegenwoordiging in Elzas Lotharinge heeft b j s Keizers besoek te Straatsburg gelegenheid gezocht om hem te spreken over do strenge maatregelen van rijkswege omtrent hot vorkeer langs de grens van Frankrijk Op de aanvraag of de Keizer eene deputatie uit de volksvertegenwoordiging zou willen ontvangen die tem daaromtrent een verzoek wensohte te doen werd ten antwoord gegeven dat des Keizers tijd te zeer bezet was maar dat Z M bereid was een schriftelijk verzoek te dier zake in ontvangst te nemen Het presidiaal bureau heeft daarop een adres ingezonden waarin verzocht wordt om intrekking of verzachting van de voorsshrifton op de paspoorten De berichten van het eiland Creta blijven geruststellend Schakir Pacha gaat voort de weerspannigen te ontwapenen zonder dgt het tot nieuwe ongeregeldheden is gekomen Inmiddels blijft do Neue FrHe Presae beweren dat do Eussische regeering eigenlijk alleen de oorzaak is van het verzet dor Cretenzers Nu weer deelt het Weener blad oenigo stukken mode waaruit moet blijken dat do Kussische gezaht tp Athene in overleg met den heer Nelidoff te KonstantinopeljJ den Griekschen raioister president Tricoupis tot het zenden zijner nota heeft overgehaald PETROLEUM OTEERlI GEN van de Makelaars f Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 60 Geïmporteerd ftist ƒ 8 75 Septemberlevering ƒ 8 55 October Novemberen December levering ƒ 8 70 KEMMSGEf IXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Hoer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 32 Augustus 1889 is executoir verklaard het Kohier No 5 voor do belasting op het personeel dienst 1889 90 Dat voormeld KOHIER tor invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ioder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Vet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooron te worden ingediend GOUDA 26 Augustus 1889 De Burgemooater voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN BEIIRSBEKIGHT AMSTERDAM 26 Augustus Per Telegraaf Binnenlandscho fondsen onveranderd Oostenrijk en Russen iets lager Warsohau Weenen mede fiauw Amerikanen williger ADVERTEWTIfiN Bevallen van een Zoon C W VAN DER GARDE DiRKSEK Qouda 25 Angustas 1889 Algemeene KennUgeving Heden ontsliep zacht en kalm onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejnfirouw de Wed A SPARNAAIJ geboren Wiezer in den ouderdom van bgna 71 jaren Mede namens Broeders en Zasters P J SPARNAAIJ Gouda 25 Aogastns 1889 Aankondiging STREMMING PASSAGE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bodegraven doen te weten dat het gedeelte van den straatweg Gouda Bodegraven liggende onder deze gemeente ten zniden der spoorlgn Leiden Woerden op WOENSDAG 28 AUG e k van af des middags 12 nre tot na afloop eener aldaar te honden Harddraverj voor de passage voor roertnigen zal zgn GESTREMD en dat de gemeenschap met Gouda alsdan zal moeten plaats hebben over de Spokers brng en door Oud Bodegraven Burg en Weth van Bodegraven W LOTSY Burgemeester EIKELENBOOM Secretaris Bodegraven 25 Aug 89 Wegens omstandigheden te Haarlem ter overname aangeboden een VOLKSLOfiEIHE T t welk een rjjk bestaan opleverd Br fr onder letter W bfl de ERVEN LOOSJES te IJaarlem Winkelhuisje TE HUUR gevraagd voor eene nette AFFAIRE liefst spoedig Brieven onder W bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier Hermetisch g esloten In fnaakflaco n s van f 22 Cent Verder alle soorten GROENTEN FRUITEN en KRUIDEN voor den inmaak TXTitt © TJIJBD T 15 en 20 Cent per Pond J GERRITSEN t Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals hot los worden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tnndvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door hot dagelyks gebruik van hot echte K K Hof Tandarts Dr P O P P Anatherin Ui f ¥ f f 5 Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplorabeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden nAnm I Venus zeep en Zonnebloemenzeep POPP S Oekrlstalliseerde en Transparant Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gozondhoidszeepen welke ook oen verwonderlijken witten tint te weeg brengen t Do namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd IRi Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriowinkols Van Nederland Men verlange uitdrukkelijk Dr POP fa echte Preparaten en neme geene andere aan Gouda Snelpersdruk vsn A BRINKMAN Zoon Openljare Verkooping op ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1889 dei namiddags een nar in het lokaal van kopingen Achter S Pieter F No 363te R van de BOERENHOFSTEDE BOUWIITA HOEYE onlangs gedeeltelgk afgebrand met 28 Bectaren 73 Aren 10 Centiaren WEI en HOOILANDEN in Kamerik Boudijken Gemeente Kamerik kadaster Sectie B met Nrs 14 15 16 34 36 tot en met 72 56i en 62 Eerst in twee perceelen en daarna gecoB bineerd Te aanvaarden LAND 15 November e k GEBOUWEN 1 Mei 1890 Informatien ten kantore van den Notaris J G BROUWERNIJHOFF KrommeNiéuwegracht over Paushuizen Wflk P No 390 ten wiens overstaai die Verkoop plaats heeft NIEUWE A V OS Az Kleiweg E 73 en73 EENE BURSEREOCETEB van buiten biedt zich aan tegen primo November air TWEEDE MEID of voor MEID ALLEBN Goede getuigen staan haar ten dienste Adres onder No 1901 aan het Bureau dezer Conrant Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave rüiitZl afb Prtj 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevclgfu van Aei $ ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyks duizenden van een zekeren doqd Te verkrjjgen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in HtjUand Alom te bekomen EE mim BLA2EN of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOGU CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utredht Prijs 80 Cents A BRINKMAN De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zou en Feestdagen De prQg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 AfcondèMgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Augustus 1889 In de bedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 15 leden werd bijgewoond afwezig was de heer van der Garden terwijl er ééne vacature is werd door den Voorzitter medegedoeld dat bg Kon besluit van 15 Augustus het lasdsbaaluit van 18 Juni is goedgekeurd tot heffing van schoolgeld aan het Gymnasium Bg den Raad kwamen de volgende stokken in 1 Het rapport dor Raadscommisaie in wier handen was gesteld de begrooting der dd Schutterij voor 1890 adviseeronde tot goedkeuring Ter visie 2 Sene missive van Regenten van de beide gasthuizen Inzendende een tweetal ter benoeming vaneen Regent in dr vacature ontstaan door het overlijden van den beer H P N Koemaos Daarop komen voor de heeren A W ROES Mr D J VAN HEUSDE Ter visie en benoeming in een volgende vergadering 3 De Qemeenle begrooting dienst 1890 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de bh Oudgk Jager en van Vrenmingen 4 Missives van C Fortuin A Heg G Lispelt E Luxen W van Vliet en C J van Wgngaarden venoekende benoemd worden tot bmgwachter by de Jan KatteabAg Worden altagenomen voor kennisgeving 6 Eene missiv van de Afd Gouda van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw verzoekende een toelage van ƒ 150 voor een verloting en ringrgderg bg gelegenheid van de Paardenmarkt op 18 Ootobw e k FEVILLETOiy Gabrio en Camilla x en verhaal uit Milaan DOOE NO G U I L I O C A K C A Fri naar IIU Italiaantch DOOB VANESSA 9B X Zoo waren de kunstgrepen van den ouden casuist ten tweede male verijdeld door een onschuldig en eenvoudig meisje Hot is noch gemakkelgk noch aangenaam om een listigen kop of een onrein geweten to ontleden Toch moeten wij er ons voor een oogenblik mede bozig houden om zoo mogelijk de geheime plannen te radon wolko sedert eenigen tijd een persoon doden handelen die zoo groeten invloed uitoefende op hun huiselijk leven Voor den pater die altgd door bijoogmorken werd geleid was het eono soort van tijdverdrijf om zich te mengen in al dio kleine zaken die oOrlpg of vrede in oen familie doen ontstaan daarenboven ofschoon hij het nooit getoond had koesterde hij toch in zijn hart wrok tegen de jonge dame Hg die den draad van zoovele moeieIgker on ingewikkelder zaken in handen had meende In hginden van B en W om bericht en raad 6 Een voorstel van B en W dat de Raad aan Z H don Koning een adres lende met het verzoek het ontwerp OttderwiJHwet ztiódanig te wijzigen dat de rijksbijdrage aan do gemeentes onveranderd blgft daar zulks hadeelige gevolgen zou hebben voor de financiën der gemeenten en dit ook speciaal vooy Gouda zeer het geval zou zijn Op voorstel van don Vooizitter wordt dit aanstonds in behandeling genomen De heer Hoogenboom verklaart zich met dat adres niet te kunnen vereonigen de hh Lotsy en Jager daarentegen spraken ten gunste daarvan wairop het voorstel wordt aangenomen met 14 tegen 1 stem die van den heer Hoogenboom De Raad stelt daarop de begrooting vast voor de exploitatie der Stedelyke Gasfabriek dienst 1890 bedragende zoowel in ontvangsten als uitgaven een som van 6055Ï en verieent aan Dr D Terpstra oud Rector van het Pro ymnasium een pensioen van ƒ 1666 en aan H n iMr eervol ontslagen brugwachtergaarder aan de Haaatrechtsche brug een gratificatie van ƒ 182 s jaars De Baad benoemde daarop tot Leeraar in de natuurkunde en de wis en natuurkundige aardrijkskunde aan het Gymnasium don heer E J Oroteik dorst doctorandus in de wis en natuurkunde te sGravenhage met 8 st terwg l de heer Dr H A W Speekman tijdelijk Loeraar aan het Gymnasium te Groningen 7 st verkreeg Tot brugwachter aan de Jan Kattenbn wordt vervolgens bij tweede stemming benoemd E Luxen met 8 stemmen De Eerste Kamer heeft afgedaan de termijnwetten der Milit Academie en do straffen bij overtreding van bestuurs maatregelen en is daarna uiteeogegaan De Tweede Kamer heeft heden voortgezet hot dat het onmogelijk was dat deze mislukken zou hg had er zgn hart op gezet Nu hg zag dat zgne woorden en raadgevingen bg het meisje niets uitwerkten onderzocht hij in het geheim naar de gewoonten van den jongen ingenieur naar diens wijze van leven en gebruikte gelgk in zulke lage intrignos doorgaans gebeurt ongepaste on lage middelen Het toeval wilde dat hij zelf togen het vallen van don avond don ingenieur dien hg slechts van aanzien kende ontmoette mot een eenvoudig gekleed meisje aan den arm juist toen de pater het huis van don Antonio en donna Amelia verliet Die ontmoeting was eene lichtstraal voor hem terstond was zijn plan gemaakt het was nog slechts een denkbeeld hg moest er een vorm aan geven en het juiste oogenblik aangrgpen De bemooizieke ex pater bemerkte niet dat zgne eigene slimheid hem op oen dwaalspoor bracht het doel dat hg wilde bereiken scheen hem zoo rechtvaardig en goed dat torwgl hij niet aarzelde om te bedriegen hg niet zag dat hg zelf bedrogen werd H zag dat het gelaat der marchesa zich fronste en een oogenblik bgna droevig stond Hg vermoedde dat zij bg zich zelve naging wat zij don vorigon avond besproken hadden hij stond op zonder antwoord te geven op de ernstige beschouwingen van zekeren monsignoro dio naast hom zat over ik weet niet welke breve van don paus die juist in de Ossermtore tomano was opgenomen naderde de daiüo en boog zich met eene beweging vol waardigheid en openhartige vertrouwolgkhoid tevens ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt schoolwotdebat De heer Sanders zal ondanks het subsidiestelsel voor stommen ter wille der schoolvrede mits de bezwaren vooral tegen het premiestelsel opgelost worde De heer Zaaijer wil concüiant iijn doch betwijfelt de zekerheid der oplossing van den schoolstrijd De heer Dgckmeester i bereid voor ta stemmen vertrouwende op ds verklaringen der regeering en de hoofden der rechterzgde Do heer De Meijier bestrijdt het subsidiestelsel en de verplichte schoolgeld heffing als middelen tot ondermijning der openb school Naar wij vernemen is een dor bestuursleden van den Algemeenen Nederlandschen Wielrijdersbond voornemen in het volgende rgseiioen een lüvereu beker uit te loven tor waarde van ƒ 300 mor omeieren der land en Memackt met inbegrip van adelborsten i klaue De beker v t het eigendom van den wtnnar en behoeft jM niet in volgende wedstrnden v dedigd te gHon Van dit voornemen wordt thans reeds gewag gemaakt om de aandacht van hen die aan den strgd om dezen kostbaren prgs souden willen en kunoea deelnemen daarop te vestigen nu het nog tijd is door oefening do kansen op overwinnen te vermeerderen De vervaardiging is opgedragen aan de Ulreektsche Zilver airiek van den heer C J Begeer te Utrecht aan wien het ontwerpen en uitvoeren geheel zelfstandig ia overgelaten Het zal een fraaie gedreven beker worden schenker en vervaardiger beiden waardig Het koninklgk besluit tot regeling der voorwaardelijke invrgheidsstelling dat Zaterdagavond in de StaatêcouroHt verscheen bepaalt o a dat de voorstellen of in te winnen berichten alvorens tot die invrijheidsstelling over te gaan de volgende zga Toen begon tusschen hen een halfluid driftig gesprek waarop gelukkig geen der omstanders lette daar zij bezig waren mot het overwegen van de woorden en lettergrepen van do pauselijke breve Hebt gij wel overdacht marchesa al wat wij gisteren besproken hebben irlk heb er over gedacht zooveel als noodig is maar als ik oprecht moet spreken bon ik niet overtuigd en ik zou eer geneigd zijn Lieve hemel als men een bepaald doel wil bereiken dan moeten er de middelen toe gevonden worden Dat is juist de zaak Ik neem de verantwoordelgkhoid geheel op mg sigttora marchesa f Maar zeg mg eerst Voor het oogenblik kan ik u niet moer zeggen dan ik gisteren meende te moeten doen i r Misschien zoo mijne dochter f Luister het besluit dat de marchosina genomen beeft en dat ons zoo verbaast komt alleea voort uit oeno illusie niets dan eene illusie Dat denk ik ook maar indien ooit nJeugdige illusies droomen dio voorbij gaan Ware hot zoo ik zou wel wonscUen Welnu wat dan Ik zou wel wiUen dat gij mij een duidelgker donkbeeld gaaft van dat onfeilbare middel waarmede gij meent die illusies die droomen te genezen Dat kan ik niet dat is mijn geheim Verlangt f