Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1889

lo de 800 nauwkeurig mogelpe aanduiding van den persoon de veroordeeWen 2o de vermelding van de rechterlijke uitspraak uit kracht waarvan deze zich in de gevangenis bevindt en van den dag waarop de straftijd is ingegaan en dien waarop hq zal eindigen 3o al wat het bestuur der gevangenis bekend is omtrent het verleden van den veroordeelde voor zoover dit ter zake dienendef kan wwden geacht hel beroep of bedrijf dat hq vóór zqn opneming uitoefende of tijdens zgn verblijf heeft geleerd zgn gedrag de mogelijkheid om bij invrijheidsstelling in eigen onderhoud te voorzien en een Toorstel omtrent het al dan niet verstrekken van gelden uit zijn uitgaanskas 40 zoo geen voorstel van het bestuur is uitgegaan zyn advies 5o do voorwaarden welke naar het oordeel van het be atuur in elk bijzonder ge al aan de invrjjheids tolling zouden behooren te worden verbonden als hoedanig onder meer kan worden gesteld het verblijf in of buiten eeno bepaalde plaats Bij ontslag wordt een verlofpas uitgereikt die de voorwaardelijk in vrgheid gestelde te vertoonen hoeft aan het hoofd van de politie in elke gemeente waarin hij zich vestigt totdat zijn straftyd is verstreken Wordt hem vermindering van straf verleend dan geschiedt daarvan aanteekening op den verlofpas Eeisgeld kan bij het ontslag verleend worden ten laste van de uitgaanskas of indien deze ontoereikend is ten koste van het rijk Het mag in gewone omstandigheden niet meer bedragen dan 20 cent per B g kilom en als de afstand minder dan 28 kilom is wordt geen reisgeld verstrekt behalve als de persoon niet loopen kan of veergelden heeft te betalen Be meest origineele Amerikaamclie bedrieger is ongetwijfeld de man die sedert geruiraon tijd den negers in Georgia wijs maakte dat de wereld den ISden Augustus zou vergaan en huu daarom fhemelvleugels verkocht Het is een door de rechtbank in wier handen de bedrieger zich uu bevindt gewaarborgd feit dat hij 160 paar ganze vleugels tegen 10 dollars het paar aan den man bracht met behulp waarvan de menschen zich op den dag dat de aarde verging in de lucht zouden kunnen verheffen om hemelwaarts te stijgen Hg vond IBO zulke doraooren en verdiende daaraan dus een sommetje van 1600 dollars Aan de Tweede Kamer der 3taten Generaal is door het centraal bestuur van het Algemeen Nederlandsoh Werkliedenverbond een adres gericht waarin het te kennen geeft dat het met de meeste belangstelling kennis heeft genomen van het bij de Kamer aanhangige wetsontwerp tot heraiening der wet op het lager onderwijs en van de gedachtenwisaeling daarover tot heden door haar met de regeering gevoerd dat die belangstelling echter niet voortspruit uit instemming met de voorgestelde wijzigingen dat toch de meesten dier wijzigingeu niet kunnen strekken om het peil van het nog zoo weinig voldoend lager onderwijs te doen rijzen dat dit op de meest afdoende wijze is aangetoond in de bij de Kamer ingekomen adressen der Maatschappij tot nut van het algemeen van het bestuur der Vereeniging voor paedagogiek en van hot hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap gij dat de jonge dame begrijpen zal dat hare genegenheid zoo het al genegenheid is verkeerd geplaatst i en hare dwaling zal inzien Dat verlang ik Wat dan maar tot zij wete wat ik weet Maar ia het dan zeker Morgen zal het zeker zijn binnen een dag of twee moet de marcbesina zy alleen denk daar wel oro op de minst gezochte wijs eene uitnoodiging ontvangen om bij donna Amelia te dineren Anders verlang ik niets Dat zal gebeuren zult gy daar zyn Ik hoop het En zal uw woord dat tot hiertoe nutteloos was dan voldoende zijn om haar tot andere gedachten te brengen Dat denk ik wel daar ben ik zeker van In elk geval zal eene illusie een hartstocht verdreven worden door eene andere illusie dat is eene homopatische geneeswyze op zedelijk gebied Goed ik zal er nog eens over denken Maar zooala ik gezegd heb mnrchesa gq moet er u niet mede bemoeien ik neem alles op mij Kn als gij niet slaagt met deze proef Wel zeker ik zal slagen en gq zult mjj dankbaar zyn Van alles wat tusschen de marchesa en haar vertrouwde gesproken was hadden slechts weinige wat luider uitgesproken woorden het oor der anderen bereikt Het meisje ofschoon op een afstand gezeten dat het naar die zeer gemotiveerde adressen verwezend en zich daarbij wat de hoofdpunten aangaat aansluitend meer inzonderheid de aandacht wenscht te vestigen lo Op de hoogst nadeelige gevolgen die zullen voortspruiten uit de vermindering van het getal onderwyzers door welke het hoofd der school volgens art 24 slechts behoeft te worden bijgestaan welke nadeelige invloed zich vooral zal doen gelden op de scholen voor de kinderen van min en onvermogenden de scholen als aangewezen voor de minder bevoorrechte klassen des volks de kinderen die gewoonlijk geheel onvoorbereid op de lagere school komen uit gezinnen waar schier alles ontbreekt wat tot leiding en aanvulling van het op de school geleerde onontbeerlijk is en voor wie het op de lagere school geleerde gewoonlijk het eenige is voor huu geheele leven 2o Op de wenschelijkheid dat ook het teekenonderwijs worde opgenomen onder de verplichte leervakken Het gaat M H waarlijk niet aan te beweren gelijk in het verslag uwer Kamer te lezen staat dat niet alle kinderen bevattelijk zijn om het teekenen te leeren De vraag zou gedaan kunnen worden zijn alle kinderen bevattelijk om alle andere vakken te leeren welke op de lagere school onderwezen worden Indien een voorafgaand onderzoek kon worden ingesteld zou zeer stellig menige twyfel rijzen Er is van leeren dor andere vakkeu trouwens evenmin sprake De kinderen krijgen er alleen onderwijs in Wat zij er van leeren hangt behoudens van andere invloeden gedeeltelijk of geheel van huu bevattingsvermogen af Datzelfde zal het geval ziju met teekeuen Het onderwijs in het teekeuen op de lagere school strekt slechts tot oefening van oog geest en hand welke oefening volgens deskundigen reeds op jeugdigen leeftijd gevorderd wordt Voor de kinderen der lagere klassen waaruit de aanstaande ambachtslieden voortkomen is die oefening van te grooter beteekenis omdat de vorderingen daarin nevens de lichamelgke gesteldheid en krachten voor de ouders meestal de voorname zoo niet eenige maatstaf is bij de keuze van een toekomstigen werkkring het aan te leeren of te beoefenen ambacht 3o Op de dirngende noodznkelgkheid der invoering van den leerpKoht Het adres zegt Het is op de nootlzakolijkheid van dezen plicht datde Nederlandache werklieden steeds met klem enkracht hebbon aangedrongen sedert bijna 25 jaar dat IS sedert de omwikkeling hunner beweging dussedert zij het opegWr loven zijn gaan medeleven en hun daar zoo nauw mede verbonden belangen hebben leeren kennen en waardeeren Eene reeks van meeren minder vormel ke uitspraken in vergaderingenstrekken daarvan tot bewijï en evenzoo bok talrijk vele adressen Verscheiden vereenigingen en vooral afdeeliugen vau on Verbond teggen hun leden den plicht op hunkinderen tot zekeren leeftijd gewoonlijk 13 jaar do school te doen bezoeken deze en andere afdeelingen kennen belooningen toe en organiseerenfeestjes voor de kinderen welke de school geregeld bezoeken In de statuten van ons Verbond nog onlaugs herzien is zonder eenigen tegenstand de bepaling gohandhaaö die haar al 19 jaar siert het bevorderen der invoering van den leerplicht tot den leeftijd van 14 jaar en voor hen die geen middelbaarof beroepsonderwijs ontvangen op avond of herhalingsscholeu tot den leeftijd van 16 jaar had met achterdocht het gesprek gadegeslagen tusschen hare moeder en den man dien zij als haar vijand beschouwde zij gevoelde eene groote onrust al dacht zij juist niet dat er over haar gesproken werd Die eerste avond van het jaar ging zeer treurig voor haar voorbij Zij kon bijna niet rustig blijven zitten en nauwelijks hoorde zij de oude pendule negen slaan of ongediüdig om een gesprek dat haar hinderde af te breken ging zij naar hare moeder on vroeg of deze goed vond dat het tafeltje klaar gezet werd voor het gewone tarokpartgtje Die vraag was voldoende om den draad van het gesprek af te breken De bejaarde domheer stond op verontschuldigde zich dat hij dien avond geen deel aau den strijd kon nemen eh nam afscheid twee of drie anderen deden hetzelfde en weldra waren slechts de gewone medespelers van den raarohese en twee of drie anderen over Ook de pater was niet zonder veel plichtplegingen heengegaan en Camilla kon weder vrij adem balen De overgeblevenen verzamelden zich rond de marchesa behalve de drie welke met den heer des huizes hunne plaats namen aan het tafeltje om den strijd te hervatten die gedurende het grootste gedeelte van het jaar in deze zaal gestreden werd Die strijd duurde reeds eene halve eeuw en w rd niet gestoord door den echo van de oorlogen van den eersten Napoleon noch door de omwentelingen die na dertig zoo menigmaal den slf ap der koningen stoonlen noch door de kanonnen van de Krim Zult gij M H de aangehaalde en talr ke anden getuigenissen uit de volkskringen nog langer minachten en miskennen Zult gij nog langer weerstanj bieden aan een zoo bescheiden eisch van de ouden zelf om ja laat het ons ruiterlijk zeggen ze buiten de mogelykhoid buiten de groote verleiding te houden hun kinderen de school te doen verzuimen Wij verwachten dat niet en te minder nu werkelgk de regeering niet principieel tegen invoering van den leerplicht is gekant Onder die omstandigheden vooral is het niet aan te nemen dat gij M H de verantwoordelykheid op u zult durven nemen om te weigeren wat een zoo groot deel en nog wel van het in deze aangelegenheid meest belanghebbend deel des volks zoo dringend wenscht en verlangd Sesumeerende dringt ons bestuur er bij uwe Kamer met groote bescheidenheid doch met de meeste klem op aan om behoudens andere voorzieningen in de voren aangehaalde adressen genoemd wier strekking is om het peil van het volksonderwijs niet te doen dalen maar zoo mogelyk te verheffen vooral te zorgen dat lo het aantal leerlingen in iedere klasse in geeg geval grooter moge worden dan p m 4O4 2o het teekenonderwïjs worde opgenomen onder de verplichte vakken 3o de kinderen verplicht worden de lagere school geregeld te bezoeken liefst tot den leeftgd van 14 jaar Een practiscbe courant Aan het hoofd van een Amerikaansch blad stond dezer dagen met vette letters te lezen Aan onze geachte lezers I Daar het ons bij herhaling gebleken is dat landbouwers die op onze courant geabonneerd zgn gedurende de zomermaanden geen tijd hebben om haar te lezen hebben wg naar een middel gezocht om nochtans het blad voor hen aantrekkclgk te maken en drukken nu onze courant in de maanden Juli Augustus en September op Vliegenpapier Men behoeft slechts oen stuk der counnt op een bord te leggen en er wat suiker op te strooien om van de vliegenplaag bevrijd te worden Mocht het bier of daar voorkomen dat de vliegen niet terstond sterven dan kan men zich overtuigdi houden dat de bewuste vliegen niet deugen het papier is goed De Bedactie N B Wg waarschuwen h eren collega s dat wq voor onze uitvinding patent hebben aangevraagd en vorkregen Nabootsing er van is verboden by de wet Parijs zal weldra een came teléhre meer tellen en wel eene die groote beweging zal wekken in de schoone en beiallige wereld en de kringen van amateurphotografen Het toonoel van het drama dat de aanleiding hiertoe was is de Place de Potenville waar alle elegante ntondainee samenkomen Dezer dagen stapte do schoone mevr X in haar wgden diich schilderaohtigen badmantel uit haar badkoeta en wandelde do blauwe zee in Op het ougenblik dat een golQe geluidloos in het zand stierf hield mevr X even op sloeg plotseling haar mantel open waardoor haar badkleedje zichtbaar werd en sprong toen in de schuimende golven Ditzelfde oogenblik was t or een jongen viand die het gewapend met zijn photograpbeertoestel had afgewacht voldoende om een lichtdruk van zqn belangwekkend model op de zilverplaat op te vangen en juist wilde hg een tweeden afdruk nemen toen Toen pater Onofri weg was hernam Camilla die als hare kleine list mislukt was een voorwendsel gereed had om heen te gaan tei tond bare gewone opgeruimdheid en lieftalligheid omdat zij zich van den inquisifeur zoo beschouwde z j hem ontslagen zag zij nam een stoel en zette zich by de spelet neder en toon de marchese zijne dochter naast zich zag zoide hij onder het schudden der kaarten dat zij hem fortuin bracht Doch hare gedachten hielden zich met dierbare herinneringen bezig en haar hart dacht aan eene onverwachte ontmoeting en aan eene korte reis in een helderen her tnacbt In éene andere woning niet ver van hier brachten andere vrienden van ons dien avond te zamen door en misschien dacht Camilla wel dat zij hg hen vrger en gelukkiger zou zyn Daar werd d eerste dag des jaars vroolijker en vreedzamer ten einde gebracht De signora Giuliana had den troost van hare beide kinderen by zich te hebben en die arme Laodice die in de twee maanden die zij bij hen doorgebracht had reeds geleerd had het huis lief te hebben van hen die haar een nieuw leven schonken Zij was zooals wij gezegd hebben byna vgflien jaren omdat zij te oud was of om eene andere reden had zg niet kunnen opgenomen worden in eene van de scholen die voor deze ongelukkigen te Milaan open staan Wordt vermijd de echtgenoot der schoone die alles gezien had 1 hem aanviel en hem zijn photographisch toestel ontrukte Hoe de jongman ook protesteerde alles was vergeefs De jaloersche echtgenoot beweerde evenals de heer Eiffel van zijn toren dat elke reproductie van hetgeen hem behoorde onwettig was en dat hy volkomen recht had dergelyke navolgingen verbeurd te verklwen waar hy ze ook vond De vuiimte wilde deze theorie niet aannemen en vroeg zijn eigendom terug Een hevige woordenstryd ontstond en oen groote menigte verzamelde zich rondom do beide twisters terwyl intusschen de schoone oorzaak van dit alles zich door de golven liet medevoeren onbewust van hetgeen er op het vasteland geschiedde Ten laatste bleef de jaloersche man overwinnaar en verwyderde zich met het photographietoestel van den jongen liefhebber onder den arm Hij ging dadelgk er mede naar een photograaf deed het beeld ontwikkelen en nu zullen zyn advocaat en de rechter het monopolie genieten de beeltenis der schoone mevr X in badcostuum te zien Een poging tot moord gevolgd door een moord bracht Zaterdagnacht de gemeente Oost en WestBarendrecht in groote opschudding Jan Levering in die gemeente woonachtig trachtte tegen den zin van den vader verkeering aan te knoopen met Jannetje Monster Zaterdagavond elf uur was hij weder naar het meisje toegegaan en had met haar een gesprek voor de woning van haar vader Het onderhoud scheen voor Levering niet de gewensohte wending te nemen hij ontstak allengs in woede trok zijn mes en bracht het zeventienjarige meisje dat vluchtte een diepe snede in den rug toe Tobias Monster de vader snelde op het geroep zijner dochter de woning uit om haar te hulp te komen De onverhiat viel daarop dezen aan on bracht hem oen doodclgke verwonding in het onderlijf toe Op het moordgeroep kwamen de overige huisgenooten toesnellen én vonden den vader neergezegen badende in zijn bloed Dr Broeksmit uit Charlois op verzoek van den verslagene gehaald kon slechts conBtatecren dat de doo l onvermydelyk was Onder een vreeselijk lyden dat twee uren duurde bezweek de ongelukkige vader die een vrouw met acht kinderen nalaat De moordenaar was naar zijn woning gevlucht hij werd daar op den zolder verscholen gearresteerd en geboeid naar de gevangenis t Dordrecht gebraohL Te Katibor in Pruisisch Silezié zal binnenkort een waar monster proces worden behandeld De beschuhiigilon zyn 66 zich noemende agenten van landverhuizing en hunne handUngers waarvan er zeer velen reeds lang in preventieve hechtenis zitten De akte van beschuldiging is een boekdeel in groot formaat van ruim 200 bladzijden druks De inhoud komt in hoofdzaak hierop neder dat de beschuldigden op de schandeiyicste wyze deels onder valsche voorspiegeling deels door list en geweld een aantal personen hebben aangedreven tot landverhuizing Welke kunstgrepen hiertoe gebezigd werden is onder andoren gebleken ui de inbeslagneming van 189 brieven en 146 telegrammen Behalve dete en eenigo andere stukken moeten er ten processe nog 439 verklaringen van buitenlandsohe getuigen worden voorgelezen en 377 getuigen worden gehoord zoodat de behandeling der zaak wel lang zal duren Omtrent de aanzeiling van de bomschuit Oytbert Comeli van den recder P Haring te Scheveningen door den logger Jmtlerdam van de Maatschappij yoor Zeevisschery te Maassluis deelt het Fad de volgende bijzonderheden mede Ijantstleden Maandagavond lag op 55 gr 30 min N B genoemde bomschuit 3 dagen nadat zij Scheveningen verlaten had aan de vleet dat wil zeggen zy was risschende met het voorgeschreven licht op toen tusschen elf uur en half iwaalf de logger MA 28 op haar afknam en het vaartuig in de zijde drong achter de klamp De aan boord zynde matrozen op de bomschuit vergewisten zich van het scheepsnommer van don logger die terstond zyn weg vervolgde Later is gebleken dat het roer op den logger was toevertrouwd aan een onervaren matroos van negentien jaar die wel degelgk lang te voren de bom opgemerkt had en haar dus had kunnen myden Eenigen tyd later kwam de logger de bom ohuit praaien de schipper van do Gijtiert Cornelit Willem Dgkhuizen vroeg nu om een boot maar de logger had er geen aan boord en aan hot verzoek kon dus niet vMdaan worden De bemanning op de bomsohuit bracht den geheelen nacht al stakelonde en in doodsangst door op het laatst niet anders verwachtende dan met het schip in de zee weg te zinken Toen de nood het hoogst gestegen was Diusdag morgen ongeveer halt acht uur kwam de logger weder opdagen en met lijnen werden nu de schipper en de matrozen een voor een gered Op het oogenblik dat men de Gijiiert Cornell verliet was van het vaartuig niets meer dan de vinmast te zien Met het vaartuig ging de geheele inventaris circa 400 tonnen de vleet een groote partij zout 20 vaten haring een gedeelte der bagage van de bemanning enz verloren Do scb e beloopt vele duizenden guldens De l emanning van de bomschuit is nu eensklaps broodeloos geworden niet gemakkelijk zal het den schipper en matrozen in dezen tijd van het jaar zijn een andere stee te krijgen De wet betreffende de arbeiderswoningen dié thans itt België is verschenen bevat de volgende hoofdbepalingen Minstens in elk district wordt eene commissie aangesteld wier leden voor drie jaren deels dool de regeering deels door het blijvende ouderbestuur van den provincialen raad benoemd worden met de opdracht de oprichting van arbeiderswoningen te bevorderen en te zorgen dat deze tegen jaarlijksche betaling worden verhuurd op den toestand dor woningen voortdurend toezicht te oefenen spaarzaamheid en de deelneming aan ondersteuningsfouds aan te moedigen prijzen te stellen op orde spaarzaamheid en reinheid der overheid maatregelen voor te stellen die zij wenschelyk achten over de uitwerking daarvan den minister jaarlijks verslag te geven by onteigeningen in t groot in do wijken die door de arbeiders worden bewoond een bewys over te leggen betreffende den verkoop der onteigende bezittingen De ouderbesturen verkrijgen in zekeren zin beperkte burgerrechlelgke penoonlykheid daar zij geschenken aan roerend goed en bijdragen van de overheid mogen aannemen De koninklijke spaaren verzekeringsbank is gemachtigd na goedkeuring door de onderbestnren gelden ter leen te verstrekken tot aanlfoop en inrichting van arbeiderswoningen onder voorwaarden die door den minister van finanoieu moeten worden goedgekeurd en zich hiervoor dekken door levensverzekeringen die volgens bij koninklyk besluit vastgestelde bepalingen worden gesloten Ook de provinciëa gemeenten en openbare weldadigheidsinstellingen ziju bevoegd geschenken voor de inrichting van arbeiderswoningen aan te nemen Arbeiderswoningen dia met een klein stukje grond het eenige bezit van het gezin uitmaken vallen niet in de termen der belaaSng en ook do bezitters ziju volkomen belastingvrij daar zooals men weet de belasting in België nog steeds evenals hier te lande naar de behuizing geregeld wordt Maatschappijen op aandeelen en bouwvereenigingen tot inrichting van arbeiderswoningen kunnen tegen zekere voorwaarden de eigenschappen van gewoon burgerrechtelijk persoon verkrygan Voorts verleent de wet aan deze maatschappijen zoowel als in het algemeen by de veranderingen van bezitter der arbeiderswoningen een groot aaptal vrystoUingon van belasting Te Frankfort zocht do vorige week een jong meisje dat van hare ouders bevel had gekregen eene liefdogeschieilenis met een jeudtg student te staken op poëtische wgzo den dood Vrijdagmorgen vonden de ouders de deur van hare slaapkamer gegrendeld en toen z j de deur hadden laten openbreken het meisje bewusleloos te bed terwyl een doordringende bloemengeiir de kamer vulde Op een tafel voor het bed waren eau menigte bloempotten gerangsohikt jasmijn resed rozen anjelieren en zoogenaamde studentenbloen en do binnentredenden kregen reeds van don sterken geur hoofdpijn Een dokter werd gehaald aan wiens zorgen hut gelukte de zelfmoordenarea tot hot bewustzijn terug te brengen toch is het jonge meiije nog zeer ziek In eeno reisbeschrijving in de Fouiecie ZeiUing Eenige dagen in den kleinen lUukasus viudt men omtrent de Armenische vrouwen interessante bijzonderheden Haar costuum hoeft eenige it vereenkomst met de algemeen bekende Oostersche vrouwenkloeding wijde broek vol plooien op eein rok gelijkend effen hard rood by jonge vrouwen blauw by de ouderen een kort hemd van katoen of zyde een weinig over het middel reikend en meestal met gordel of qerp samengevat het hemd steeds effen geel of hard rood de sjerp bont en een klein lakensch jakje met opon mouwen welke met koorden of knoopen worden dichtgemaakt en aan den rand met kleine munten behangen zyn Het hoofd is met eenel baret gedekt of by de oudere vrouwen met een hoofddoek omwonden die al het haar verbergt Het schoeisel is opmerkelijk De vrouwen dragen of zachte lederen pantoffels zonder hakken of stijve lederen voetzolen met hakken en zonder kappen en wel zoo dat de hak in de holte van den roet past terwijl de hiel zonder steun is De positie der vrouw i n Armenië is deze Zy is zeer geacht en wordt niet als slavin behandeld maar de gewoonte brengt mede dat z j nooit een woord tot een man zegt Door teekens geeft zy een vreemdeling die baar wat vraagt te kennen ja neen ilc weet het niet ik mag niet spreken n dit laatste teeken is het antwoord op de meeste vragen Uitzonderingen maken kleine meisjes en oude vrouwen maar ook deze fluisteren slechts een paar woorden tot een man De verloofde of de jonggetrouwde vrouw spreekt zelf met den vader of de broeders van haren man geen woord Het costuum staat bij de groote schoonheid der vrouw on dikwijls zeer schilderachtig alleen werkt de groote onzindelijklieid der bevolking eenigszins storend wasschen en baden is onder de Armenische vrouwen iets wemig bekende Iets eigenaardigs ia de groote vereeriog voor vrouwelgke schoonheid die in den Kaukasus heerscht een mooi welgevormd gezond meisje en er zyn er vele wacht nooit ver geefs op een man ziekelijke ofleelijkedaarentegen al zijn zij van zeer aanzienlijke milie of rijk trouwen nooit Tusschen Assam en Birmah in Britsch AchterIndié ligt de kleine staat Manipur die in den laai sten tijd veel bezocht is door Britsche officieren met het oog op de landwegen van Bengalen naar Birmah Een dezer officieren geeft eene beschrijving van de hoofdstad Impbail Deze plaats ligt schijnbaar in een dicht bosch Torens noch schoorsteenen zijn zichtbaar en uit niets zou kunnen worden afgeleid dat hier de woonplaats is van 30 000 i 40 000 inwoners Toch is onder de boomen het paleis van den Kadjah verborgen en zijn dicht daarbij de huizen zijner gunstelingen Elke familie heeft een groote afgesloten ruimte om de woning Impbail is daarom een stad van dorpen of liever landelijke woonplaataen om het paleis Hechte wijde wegen aan beide zijden met boomen beplant en die elkander dikwijl snijden vormen de wegen van gemeenschap maar wagens winkels of handwerkslieden bestaan er niet De inwoners der hoofdstad zijn de uilverkoren gunstelingen des regeerders aan wie stukkon grond nabij het paleis zijn toegewezen en die loven doot de verdrukking van de vervolgde landbouwers in den Staat De stad is aau weelde en genoegens gewijd AUen zijn er gelukkig De straten zijn vol lachende gelukkige en gezonde gezichten waarvan er weinigen slechts teekenon vertoonen dat zg arbeid gezien hebben Scholen zijn er niet en de gunst bij het hof wórdt verkregen door goed polo spelen Munten z jn onliokend en de mannen mogen niet handelen Invoer en uitvoer behalve van zekere artikelen die inkomsten voor hel hof opleveren zyn practisch verboden De vrouwen uit de dorpen komen op zekere dageu naar de hoofdstad Elk draagt oen mand op het hoofd waarin zij draagt wat zij voor het eigen gezin niet noodig heeft en dat verruild wordt tegen wat anderen te veel hebben en alle handel die in het Rijk plaats heeft gaat door de tusschenkomst van doze vrouwen Over het nadeel van oogkleppen bij paarden schrgft de hoofdpaardenarts Huch te Breslau in het Thieri sohutzCorrespoudeuzblatt Het is bijna onbegrijpelijk hoe men kan meenen dat paarden die van oogkleppen zijn vooralen niet schichtig zullen worden slechts de zachtmoedigheid van het paard en het voortdurend gebruik dier kleppen maakt het mogelijk daarmede te rijden Men behoeft slechts te zien hoe jonge paarden zich verzetten wanneer hun voor de eerste maal die kleppen worden aangelegd om te kunnen beoordeelen hoe onnut die dingen z jn Hoe wenschelyk het ook ware de oogkleppen geheel uit te roeien acht ik dat vooreerst onmogelijk want de kracht der gewoonte is sterker dan de beste wil en toch moet 4ien die dierenkwellende mode met alle middelen bestrijden Ten minste moet men daarom trachten het daarheen te leiden dat de oogkleppen zoodanig worden aangelegd dat zij het paard niet hinderen Zy moeten zoo zitten dat het paard zyn gezichtsvermogen ten volle kan ontwikkelen en den indruk van alle voorwerpen geheel kan ontvangen zonder achterwaarts te kunnen zien het eenig doel der kleppen mag trouwens slechts zijn de oogen van het paard te beschermen tegen de slagen van de zweep De ligging van hot paardenoog eischt dat het licht van voren en ter zyde vrij kan indringen de voorkant der oogkleppen mog alzoo niet te dicht bij het oog liggen Hoe nadeelig do invloed van slecht zittende oogkleppen is bewyzen de vele oogziekten welke het paard tydens het werken oploopt By wagenpaarden komen oogziekten dan ook veel talrijker voor dan by rijpaarden terwyl voorts onbeduidende oogziekten b j deze laatste veel ernstiger worden zoodra zij als koetspaarden worden gebruikt