Goudsche Courant, woensdag 28 augustus 1889

ümmêmmmmsss N 4004 Donderdag 29 Aogustus 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advartentiön kan geschieden tot Mn nnr des namiddags van den dag der nitgave Boitenlandsch Overzicht Da werkstaking te loonden breidt zich voortdurend uit Zij bo int Ifs voor d voeding van de irereldstad groote onaannemelijkheden op te leveren Vele sobepeu met boter eieren groenten of vrachten geladen blyrea liggen omdat er geen handen zyn voor het lossen der waren terwijl deze zelve tot l ederf overgaan Wie is verantwoordelijk voor de aanzienlijke verliezen die hier geleden worden Van den anderen kant verlaten de schepen de dokken zonder de lading ingenomen te hebben die op de kaden gereed ligt doch waarvoor eveneens de werkkrachten ontbreken Sommige stoombootmaatschappijen staken den dienst geheel andere laten de aankomende stoomsohepen te Southampton of elders lossen Was de werkstaking heden niet geëindigd zoo soa geen graanmarkt te Londen gehouden worden molenaars en graanhandelaars weigeren meel of graan te verkoopen In sommige wijken van Londen begint men zich te verontrusten over het lot der paarden daar de haver begint te ontbreken Aanvanlijk gaf de houding der werkstakers geen grond tot bezorgdheid Zij bepaalden zich tot optochten en het houden van meetings waarbij e socialist Burns de voornaamste spreker was maar sedert de dokbesturen arbeiders uit Liverpool en Southampton lieten komen is gevaar ontstaan voor een botsing tusschen de werkstakers thans op een 10 000 geraamd en de arbeiders uit de provincie Door de overheid zijn echter de noodige voorzorgsmaatregelen genomen Twee duizend constables staan gereed de orde te handhaven terwijl uit alle kazernes der hoofdstad soldaten elk oogenblik kunnen ontboden worden naar de plaats waar de rust verstoord rordt Bij deze werkstaking waarvan Burns de ziel is ▼ alt eene goede organisatie op te merken Aan de spoorwegstations staan de grevisten de arbeiders op te wachteïi die van elders ontboden zijn en verbieden hen zich naar de dokken te begeven de onkosten der terugreis worden den werklieden vergoed Om zich te verzekeren of er in de dokken gewerkt wordt varen de leiders der grève per stoomboot da rivier af en wanneer zg bemerken dat er mannen aan het arbeiden zijn ontzien zij zich niet in de doks te dringen het gelukt hun veelal de nieuw gekomenen over te halen zich te verwijderen De voornaamste eischen der werkstakers zijn deze lo den arbeiders die geen vast werk aan de doks hebben ten minste vier uren werk te geven en hen op een bepaalden tyd des morgens te acht uren n s middags te twaalf uren aan te werven 2o afschaffing van bet stukwerk 3o bij een dagwerk van acht uren het loon van 5 penny op 6 te brengen voor de extra uren het loon van 6 d op S d te verhoogen en 4o voor bij contract aangenomen werk een loon van 3 d per uur on per extra uur 1 sh De verschillende dokbesturen verklaren het voor onmogelijk deze eischen in te willigen daar dit met hun ondergang gelijk zou staan Wat zal nu het einde zijn F Op de vraag hoe lang zij het zoo kannen uithouden gaf een der doksdirecteuren ten antwoord Indien het noodig is duizend jaar maar ik vrees dat het dan eerst stormachtig zal toegaan Op dezelfde vraag antwoordde Burns Wij zullen het coolang uithouden tot wy den geheelen handel van de haven van Londen verlamd hebben Beide antwoorden kenschetsen den ernst waarmede hier aan beide zijden gestreden wordt Voor den aanstaanden verkiezingsstrijd in Frankrijk maakt ook de graaf van Parijs zijn toebereidselen De conservatiave senator Eocher de gemachtigde van den graaf van Parijs is naar Sheen house vertrokken met de lijst der candidaten die door de leiders der monarchisten zijn uitgekozen De heer Bocher moet deze keuze aan de goedkeuring van den pretendent onderwerpen en brengt bij zijn terugkeer tevens het manifest mede hetwelk de graaf tot zijn aanhangers zal richten De leider der radicalen de heer CMmenceau zal weer optreden in Dra uignan in het Departement du Var hetwelk hy ook nu in de Kamer vertegenwoordigt Kort en krachtig is het program van den hoofdredacteur der Justice Ik zal optreden tegen het cesarisme en tegen de politiek welke den tegenwoordigen toestand wil handhaven en voor de hervormingen en de democratische en sociale republiek Eveneens richt de heer Joseph Reinach de hoofdTfldacteur der République tranqaite het hoofdorgaan der opportunisten een schrijven tot de kiezers van Digne in de Beneden Alpen die hem do candidatuur hebben aangeboden De opportunist verklaart zich evenals de heer Clémenceau tegen het cesarisme maar tevens verklaart hg zich even stellig tegen de grondwetsherziening welke de radicalen verlangen Badicalen en opportunisten zullen dan in den aanstaanden strijd samen strijden tegen generaal Boulanger en de tegenstanders der republiek maar overigens op de gewone wijze tegen elkaar in het strijdperk treden Welk een Kamer uit deze verwarring zal voortkomen is moeilijk te zeggen De keizer en keizerin van Dnitschland zijn te Munster met veel geestdrift ontvangen De gezamenlijke zangrereenigingen der stad brachten het keizerlijk paar eene ovatie met muziek en vervolgens had een feestmaal van 400 personen plaats waaraan de voorzitter van den provincialen landdag een dronk op den keizer uitbracht In antwoord daarop betuigde keizer Wilhelm zijn genegenheid voor het krachtige en getrouwe Westfaalsche volk welks zwaard zich zeide hij als t moest steeds even scherp toonde als dat mgner andere landen Volgens ontvangen bericht is het vertrek van den Czaar en zijne gemalin eenige dagen uitgesteld wegens ziekte van den grootvorst Wladimir BEIIRSBEHIGHT AMSTEEDAM 27 Augustus iPer lelegraaf Binnenlandsohe fondsen onveranderd Oostenrijk iets vaster Kuss spoorweg flauwer Ameriksansohen gunstiger gestemd üurgerlljke Stand GESOREN 26 Aug Birend ooden P C vao der Gtrde es B W Dirkaes Clsn llasma ouden M Boot en J H Wiezer 26 WyoiDd Pieter ouden C v a Egk eg J Vouk Marie Catharina ouders C F Krijgiiiianeo N Bioueodük Johanna Agatha ouders P Liepelt en A Eijkboff Dirk ouders J Louner en N Lokum 27 Cornelia ouders P J Janssen en C Loowerier OVERLEDEN 24 Aug L Boer 80 j 25 C Wiezer wed A Sparnaag 70 j 26 J J an der Horst 5 m ADVERTENTffiW Voor de vele blflken van deelneming ondervonden bfl het overladen van onzen geliefden Vader betqigen w onzen hartelgkendank Uit aller naam W A L VAN MIEROP Gotida 27 Angastns 1889 TE H Markt een ÜUB tegen Z OCTOBER op de Cfemoubileerde VOOIIEAMEE met afzonderipe SLAAPKAMER Adres onder No 1902 aan het Bureau dezer Conrant mm ONDEItSOESEEEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen NB Ten gerieve onzer klanten bfl ons verkr gbaar halfgebl TRICOT p El om te verstellen SCHEXK Ziv La Société HoUandaise de Maltose Soc anonme te Bergen op Zoom De Maüoee werd bekroond Op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen A 1885 met den Gouden Medaille Op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen te Amsterdam A 1887 met den Gouden Medaille Op de WereldUntoonstelling te Brussel A 1883 met 2 Eere Diploma s en 1 Gouden Medaille Het gebruik van de Maltose in de Bierbroutoerij is geregeld hg Kon Besluit No 186 dd 13 December 1886 Met vracht en voordeel wordt de MaltoSiere en Blanke Maltose toegepast in de Kbc t Banketen iSut rbakkerg Als Boterhamaiioo wordt dezelve veel gebruikt en munt uit door zuiverheid en goeden smaak Generaal Agent De Directenr C BREDAEL Breia C J C HOOGENDIJK P P SOOS 1 1 Lange Tiendeweg D 59 bericht de ONTVANGST van een prachtige collectie Hanglampen en staande Lampen Voor dit seizoen speciale uitstalling van LAMPEN op de 1 verdieping Kinder Werkmeid Wordt gevraagd te s Gravenhage tegen 1 NOVEMBER in een klein gezin met 2 kinderen een degelyk fatsoenlgk Burgermeisje alt KINDERWERKMEID niet jonger dan 20 jaar P G en gewoon met jonge kinderen om te gaan Bekendheid met het opdoen dn wasch alsook naaien mazen en strgken tgit vereischten Loon nader te regelen doch zolder goede getuigen onnoodig zich aan te me1 den Fr br onder No 4219 Alg Adv Bawan W J V HOOGSTRATEN Noordeinde 98 den Haag ADVBRTENTIËN in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskandigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen OCjOE RE 1 ISSE1V Tegen rhamatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte Abshaubbin s I Anti Rliumatisclie Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrggbaar a 30 cent per pakje o a hg iC B Verheul Oudewster IA Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Oebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveeo T J G VM Deth Hej de Wed Bosnian Gouda W F J denUijl 8choonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleisw jk Men zg gewaarschuwd tegen de namaakaela en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az Alom te bekomen DE SOÜESCHE SLM of de bescbrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Gouds Snelpersdruk van A BBINKMAN Zoon De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommert VIJF CENTEN Bg de algepieene beraadslagingen over de onderwgswet is gebleken dat de meeste liberalen geneigd zg tot aanneming der schoolwet mits deze de noodig e waarborgen geve dat het openbaar onderwgs niet worde afgebroken of ondermgnd Na is er een artikel dat naar het algemeen gevoelen de bepaalde bedoeling heeft aan de vganden van dat onderwgs een wapen in handen te mven waarvan eene vgandige regeering zich bisdieuen kan om het bgzonder onderwgs te bevoordeelen Bet is dat waarbg het heffen van een billgk schoolgeld wordt voorgeschreven Een biUijk schoolgeld Wie zal uitmaken wanneer het schoolgeld billgk is Volgens het wetsontwerp in laatste instantie de minister van binnenlandsche zaken De gemeenteraden stellen de heffing vast maar deze is aan de goedkeuring des konings onderworpen en indien de minister van binnenl zaken het bedrag niet hoog genoeg vindt kan hg zgne goedkeuring daaraan onthouden en de gemeente sturen dwingen een hooger schoolgeld te heffen dat naai de meening der regeering wel billgk is Het is met te ontkennen dat dit enii zeer gevaarlgk artikel worden kan De mogelgkheid bestaat dat er zich tgdelgk aan het hoofd van het departement van binnenl zaken iemand bevindt die in den geest der tegenwoordige meerderheid van oordeel is dat de schoolgeldheffing eerst diin billgk is indien de kosten der school gedekt worden door de schoolgelden In dat gevEil zal de opvoering van het schoolgeld ongetwgfeld ten gevolge hebben dat de openbare school wordt ontvolkt op kunstmatige wgze FEVILLETOX Gabrio en Camilla JEen verhaal uit MOaan OÜILIO CARCAHO Fry naar het Italiaansch nooa VANESSA 36 X Maar de liefde vindt altijd gelegenheid om een goed werk te doen Toen zij iemand zochten had zich een man by de weduwe en Gabrio aangeboden een van die onderwijzers dor armen die altijd een uurtje over hebben om iets goeds te doen hij had voorgeslagen haar bij zich aan huis te onderwijzen en ziJB voorslag aB terstond met dankbaarheid aangenomen Het hart van het nieisje zoo vol reine liefde haar leergierige geest hadden zich spoedig voor de nieuwe indrukken geopend en zij zegende dien man alsof hij haar tweede vader ware Gabrio en Paolina waren reeds genoeg beloond en hadden geen berouw van den vriendelijken aandrang dien zij hadden aangewend om hun ouden vriend over te halen om zich van zijne beveling te scheiden Sedert twee maanden ging Laodioe des voormiddags naar de af Door eene kleine subsidie van de vrienden daartoe in staat gesteld verlaagt debgzondere school haar schoolgeld en de burgerg zal op den langen weg ter wille van haar beurs aan de goedkooper school de voorkeur geven Dat inderdaad bg de meerderheid der Kamer der elgke betekening bestaai is niet geheel te ontkennen In het Verslag leest men dat er leden waren die voor het schoolgeld alleen deze beperking wilden dat niet meer mocht worden gevorderd dan de kosten voor elk kind bedragen anderen wenschien het schoolgeld voor vermogenden op en voor minvermogenden op van het bedrag der kosten gesteld te zien Wg gelooven niet dat de heer Mackay dien weg zön opgaan Deze heeft in verschillende betrekkingen getoond dat hg het openbaar onderwgs geen kwaad hart toedraagt het waardeert als een noodzakelgk element der volksontwikkeling en dat hg zeer gesteld is op handha ing zoo veel mogeIgk van het zelfbestuur der gemeenten Doch de wet blgft ook als de minister verdwgnt Reeds is de redactie van het artikel op aandrang van de commissie verbeterd De bepaling werd opgenomen dat s Konings goedkeuring aan eene schoolgeldheffing niet mag worden onthouden dan bg gemotiveerd besluit den Raad van State gehoord Doch daarmede zgn de bezwaren niet vervallen Een minister die wilskracht en karakter heeft zal zgne meenin wel weten te handhaven tegenover een adviseerend college dat ten slotte zgn verzet zal moeten laten varen indien de Regeering een vasten regel volgt b v of der kosten Van de overzgde wordt beweerd dat de liberalen de vrghoid om kosteloos onderwijs te ge gelegene wyk waar de nederige woning vau haar nieuwen meester stond en Paolina die haar gewoonlijk vergezelde ging tegen het vallen van den avond weer daarheen om haar naar huis te brengen Maar sedert eenige dagen had Gabrio die voor zijne zuster den invloed vreesde van het vochtige en mistige jaargetijde niet gewild dat zij s avonds uitging I j was bet dus die haar als zij van de school kwam vergezelde door de drukke en haar onbekende straten van de groote stad Dien avond zat de familie bijeen in de huiskamer op de tweede verdieping en reeds was het licht in de andere kamer aangestoken toen men eensklaps de schel hoorde Wie kon dat zijn Paolina ging het onderzoeken doch de doofstomme die bij het venster nog trachtte te lezen was zoo in haar boek verdiept dat zij niets gemerkt had Eensklaps ging de deur open en het meisje keek in de schemering om sprong op en meende den binnenkomende te herkennen Met een zachten kreet van vreugde wierp zij zich in de armen van haren vader Zonder er iemand over te spreken of er aan zgne vriendeu over te schrijven was de meester na twee in eenzaamheid doorgebrachte maanden uit Brianza vertrokken om zijne Laodice weer te zien Do blijdschap van hunne vrienden was onbeschrijfelijk groot zij hadden de voldoening van eene goede daad verncht te hebben en Gabrio in het bizonder was geI lukkig omdat hij den laatsten wensoh zijns vaders A D V E tt T E N T I E N worden xepl aatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt ven willen behonden ten einde de bgzondere school te benadeelen Voor haar is verplicht schoolgeld een wapen tot zelfverdedigingi Doch de ondervinding leert dat zulks een droombeeld is Waar op dorpen geen schoolgeld wordt geheven is dit veelal het gevolg van plaatselgke omstandigheden Het geripge bedrag dat ten gevolge van de armoede der bewoners zou inkomen is soms de moeite van invordering niet waard Een ingesteld onderzoek heeft bewezen dat in het zuiden in Brabant en Limburg de meeste ko8telooz gemeentescholen worden gevonden en daar kan toch onder het oog der geestelgkheid geen sprake zgn van benadeeling der bgzondere school De 180 vande 1170 gemeenten waar geen schoolgeld wordt geheven zgn meerendeels arme dorpen waar het schoolverzuim in de hand zon worden gewerkt wanneer de school nog geld kostte Op zich zelf is het heffen van schoolgeld naar de draagkracht der ouders niet onbiUgk Die betalen kan behoort tot de kosten bg te dragen Maar het groote bezwaar is dat in den Haag zou worden voorgeschreven tot welk bedrag Ons dunkt dal dit moet worden overgelaten aan den gemeenteraad welks besluit alleen aan de gewone goedkeuring van Gede mteerde Staten moet worden onderworiwn an zullen op den duur de minste moeitgk heden geboren worden Immers degemeentea zullen volgens deze wet het grootste deel der kosten betalen slechts een gering deel wordt vergoed zoodat de gemeenteraden van zelf wel zullen zorgen dat de kosten voor het onderwgs hunne krachten niet overschrgden Van weerszgden moet thans het streven zgn de omstandigheden waaronder openbaar on bg vervuld had want die zijn plicht betracht vindt zijne grootste voldoening in bet goede dat hij anderen bewijst De weduwe was eehter nog meer ontroerd dan de anderen z j noodigde allen om met haar naar de andere kamer te gaan waar het eten was opgedragen en het couvert voor den weikomen gast door Paulina al was gereed gelegd Laodice klapte in de handen van vreugde omhelsde nogmaals haren vader die haar vast aan zijne borst sloot en haar gezichtje en hare lokken kuste en haar dan weer ver van zich afhield om haar oplettend aan te zien en weder met kussen te bedekken Het lieve kind deed haar best om al wat zij gevoelde aan haren vader mede te deelen hem te vertellen hoe zy geleefd had sedert zij hem had verlaten met gebaren en met de pas geleerde ringertasl trachtte zij hem te zeggen hoe gelukkig zij was met hoeveel liefde zij behandeld werd hoe de man heette die haren geest onturikkelde wiens naam haar heilig was als die van haren vader Maar de arme roeester was zoo ontroerd en verbaasd dat hg niets begreep hij zag de beweging harer handen hij zag hoerele gedachten in den geest zijner lievelinge opgewekt waren en het scheen hem alles een wonder En het meisje schudde het hoofd en liep ongeduldig naar Paolina dio tot tolk moest dienen en haren vader alles zeggen wat zij hem niet duidelijk maken kon Toen de eerste vreugde des wederziens bedaard