Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1889

VfUdag 30 Augustus N 4005 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan gescbleden tot ééo nor dea namiddags van den dag der uitgave Tan don bouwmeester den heer Cuijpors ab ontstaan is naar aanleiding Tan het Kijksmiiseum De beer Coqpers is onmiskenbaar oen man Tan groote hoedanigheden die in een tijdperk van verwaarloozing en stijlloosheid onzer bouwkunst haar in eene bepaalde richting gestuurd heofl Doch zjjn kunst heefl iets te sterk persoonlijks zij is alleen het kind van zijn eigen neiging en voorkeur i zy staat buiten de eischen dor praktijk De heer Cujjpers schikt zich niet naar i jn onderwerp hij voegt dit naar zich zelf met het gevolg dat zijn museum niet het uiterlyk van een museum en zqn station niet het aanzien van een modem station vertoont Doch dit zou nog minder vezen indien mea slechts zekerheid had dat bet in ruimte én comfort aan do eischen van het verkeer zal voldoen En juist dit nu waarborgt het uiterlijk niet het is niet breed en grootsch de gevel is verdeeld in allerlei smalle deuren en vensters Wij zullen er evenwel natuurlijk niet over kunnen oordeolen voor we bet innerlijk kennen Eeeds nu evenwel zijn er gelijk gezegd kwesties over gorezon Eén van zuiver artistiokon aard do voorstanders van den beer Cuijpors beklagen er zich over dat hq niet goliend en geraadpleegd is ten aanzien van de meubileering zoodat de waarborg ontbreekt voor eene overeenstemming tusschen deze en het gebouw Ook zonder beide nog te konnon durf ik voorapellen dat die overeenstemming wel heel en al zal ontbreken Immers de firma Vos en Le Grand alhier aan wie de moubiloering ia opgedragen heeft daarbij de hulp ingeroepen van den heer Jan Springer en het is naar zijn teekeningen dat zij arbeidt Welnu de heer Springer zelf architect is de voorzitter van de voreeniging ArchUectura et Amicitiae de jongere die lijnrecht staat tegenover de oudere de UaaUehappy van Boumkunst waarvan do heer Cuijpers feitelijk het hoofd en de ziel is De heer Springer is een man van de renaissance de heer Cuijpors neigt sterk tot do gothiek en zoo zal ons Centraalstation als het goreed is uiterlijk deadspiratien van do oudere innerlijk die van de jongere richting in onze bouwkunst uitsproken n Pikante tegenstelling ongetwijfeld Andere moeilijkheden dreigen bovendien te ontstaan Daar is reeds heel wat te doen geweest over do voorgenomen invoering van perron kaartjes een systeem in Don Haag met succes toegepast maar dat zeker bij hot drukke verkeer in onze stad aanleiding tot moeilijkheden en gohaspol moot geven Wellicht staat het in verband mot een gemis aan de noodige ruimte op de perrons iets wat mij niet bepaald verbazen zou Ook de nümte vóór het station lijkt wat klein vooral wanneer daar nog plaats moet worden gemaakt voor een stationneoring van de trams Blijkt dit dan zal het door eene verbreeding van de brug licht te verhelpen zijn In ieder geval zal de opening van dit nieuwe gebouw eene groote verandering te weeg brengen in het verkeer t wolk nu langs hel Damrak dadelijk naar den Dam kan stroomen terwijl het thans nog zich over den Nieuweudijk don Singel en Voorburgwal en het Damrak verdeelt Niet onmogelijk is het dat mj ook aldus zullen komen tot het opruimen van dien leelijken stain den weg de Beurs in 1843 gedachteloos van de zuidzijde van den Dam naar die plek verplaatst Zij stond op het Uokin beter zij zal nog beter staan wanneer de Raad eindelijk gehoor zal geven aan de aanvraag van den hoor Krasnapolsky c s die het plan hebben voor eigen rekening een beurs te bouwen in hot begin van de Warmoesstraat tusschon deze straat on de stille zijde van het Damrak Maar er is in ons stadhuis een kapstok waar heel wat aan kan blijven hangen Ghijsb t Aëmstel PETROLEUM NOTEERINGEIN Tan de Makelaars C DtzIaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 80 Geïmporteerd fust ƒ 8 70 September levering ƒ 8 BB October Novemberen Decemberlevering ƒ 8 70 BEIIB8BEUICHT AMSTERDAM 28 Augustus Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Buitenland stil on weinig variatie Zwoden Noorwogen on Amerikaanschen vast en met goeden handel ADVERTENTIEN NIEUWE A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 2 SEPTEMBER 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HabU0NiE aan de Markt van Mo 1 Een gunstig gelegen dicht bg de Markt staand Kaaspakhuis en Erf in den Langen Groenendaal Wgk I No 16 waarin ruimte voor 12000 Goudsche kazen Te aanvaarden 15 October 1889 No 2 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht Woonhuis Erf en grooten TUIN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wflk N No 290 Te aanvaarden 1 October 1889 No 3 Een WINKELHÜIS ERF en PLAATSJE met uitgang in de poort daarnaast aan de Nieuwe Haven te Gouda Wflk N No 178 Te aanvaarden 1 October 1889 No 4 Een HOIS en afzonderlek staand PAKHUIS daarachter en ERVEN aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 111 Gedeeltelflk in eigen gebruik en te aanvaarden 1 October 1889 en gedeeltelgk verhuurd voor ƒ 1 55 per week No 5 Een HUIS SCHUUR ERF en GROND in de Derde of Kluizenaarskade bfl de Oude Gouwe te Gouda Wflk R No 316a groot 3 aren 5 centiaren Te aanvaarden 1 November 1889 No 6 Een HUIS en ERF in de Boelekade te Gouda Wflk R No 63 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 40 No 7 Een HUIS en ERF in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P No 335 Te aanvaarden 1 October 1889 No 8 Een HUIS en ERF aan het Verlorenkost by den Raam te Gouda Wgk O No 523 Verhuurd by de week voor ƒ 0 90 No 9 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht Woonliuis Erf en Tm voorzien van waterleiding aan de Peperstraat te Gouda Wyk K No 89 Te aanvaarden 15 October 1889 No 10 Een goed onderhouden op gunstigen stand gelegen van waterleiding voorzien waarin vergunning met afzonderiyke BOVENWONING ERF SCHUUR en GROND aan den Fluweelen Singel te Gouda Wyk R No 585 en 585a Het bovenhuis is bg de maand verhnnrd voor ƒ 10 en het benedenhuis is te aanvaarden 15 October 1889 Nrs 11 en 12 Twee HUIZEN en ERVEN aan de Gouwe te Gouda Wgk C Nrs 83 en 83a Beiden bg de week verhuurd elk voor ƒ 2 No 13 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 124 Verhuurd bg de week voor 2 No 14 Een PAKHUIS en ERF naast het vorige perceel Wgk N No 123 Te aanvaarden 15 October 1889 No 15 Een HUIS en ERF met een vryen gang daarnevens in den Winterdgk te Gouda wyk Q No 121 Verhuurd hg de weekvoor 1 25 En No 16 Een PAKHUIS en ERF naast het vorige perceel ongenummerd Verhuurd by de week voor ƒ 1 De perceelec zgn de 3 laatste werkdagen TÓór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G O FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Schrijfwerk Iemand hoewel eenige bezigheden hebbende wenscht zyn overige tyd nattig voor zgn huisgezin te besteden en bie t zich daarom voor een matig honorarium aan tot het bghonden van boeken of ander schrgfwerk Verzoeke beleefd zich te adresseeren onder lett G H bg den Boekh A KOK Co Kleiweg alhier De ondergeteekende bericht hierdoor aan zyne geachte clientele dat hy met 1 SEPTEMBER a s zgne Zaak VE RPLAAT8T naar de WIJDSTRAAT hoek GOUWE No 173 en 174 Onder verdere aanbeveling OËd Dienaar F F Knalmann Alom te bekomen DE mm SLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Bij H OPPEraEIMEH Kruiskade 19 Gedurende de Zomermaanden worden alle Heeren en DamesKleeding stukken gestoomd en geverfd tegen verminderde prijzen en in 4 dagen als nieuw geleverd Specialiteit voor het verven van Gordijnen Behangsels Tafèlkleeden alle de nieuwste kleuren Eenig Depot voor Gouda en omitreken by de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Een Dienstmeisje GEVRAAGD PEPERSTRAAT K 95 Gouda Snelpersdruk van A BEINKMAN Zoos D uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommera VIJF CENTEN GOUDA 29 Augujtu 1889 In de zitting der Ttveede Kamer van beden werd de diacuasie over de aoboolwet voort ezet De heer Tak betoogde dat de scboolatrijd niet sil eindigen maar zal worden overgebracbt naar de gemeenten en bet staatsgezag ondermijnen De beer Scbaepman ziet in de erkenning van gelykheid van recbt voor de vr e scbool in dit ontwerp oplossing van den poUtieten strqd on waarborg tot volkseenbeid De heer Hartogb vroeg geruststellende verklaringen omtrent de financieele gevolgen en eischte handhafing der staalsscbool De beer van Houten hield vol dat bet subsidiestelsel in str d is met de vrijheid van beginsel De hoerljohmen hield vol dat bij eerlijke uitvoering der wet de rechtskrenking zal ophouden Dinsdagavond is in de zaal rKunatmin der Sociëteit Ons Genoegen alhier onder praesidium van don heer J Breebaart Lz eene vergadering gehouden van de fd Gouda der HolUndscbe Msatschappü van Landbouw f en programma der tentoonstelling te Buenos Ayres en een ontwerp voor eene Bank ten behoeve van landbouwers worden bij den secr ter visie der leden gesteld Een ingekomen stuk van de Vyfheerenlanden de wenschelijkbeid uitsprekende dat er eene provinciale verordening omtrent de beschikbaarstelling van dekstieren kome heeft de instemming der vergadering evenals het voorstel van het hoofdbestuur om ƒ 1000 beschikbaar te stellen ter bevordering van inzendingen naar Buenos Ayres Ook de voorstellen van Dordrecht keuring van dekhengsten Hoorn afschaffing van zoutaccgns Haarlem jacht en visscherq en Zyp vergoeding van onteigende varkens wonlen door de vergadering gesteund terwijl men er voor is het voorstel Orerflakkee en Goerea aan te houden FEUILLETON Gabrio en Camilla JEen verhaal uit Milaan DOOft GÜILIO CARCANO Vry naar het Itatiaamch DOOE VANESSA 37 X De jonge dame stapte er vlug uit zij droeg een zwart fluweelen paletot en hermelijnen mof en wendde zich tot eene bejaarde vrouw die in het ryluig zat Blijf stil i tten juffrouw Eosa zeide zy Het is zoo koud gij behoeft niet mede te gaan maar denk er aan om mama to vragen dal zij van avond vroeg het rijtuig zendt om mq te halen En snel verdween zij in het huis Do knecht ging weer op zgne plaats zitten en de koelsier vriens neus haast niet uit zyn dikken pels te voorschijn kwam reed naar buis Donna Amalia ontving baar nichtje met haar stereotypen glimlach en dankte haar dat zij gekomen was terwijl zij haar hielp om haar goed af te doen Het is waarlijk een feest voor ons oudjes zeide zij Wy zullen geheel vrij onder ons zijn wij met ons beiden en dan Antonio en onze padre lettore dien wij wel als een lid van de familie kunnen beschouwen De vergadering beantwoordt do vraag van het hoofdbestuur of het noodig is springstieren beschikbaar te stellen bevestigend en acht Gouda wenschelijk als plaats voor het houden der volgende algemeene vergadering Tot afgevaardigden bij de algemeene vergaderingte Haarlem wonlen benoemd de heeren i BreebaartLz en A van Veen en tot plaatsvervangers deheeren D Buyter en Brouwer de Koning Tot bestuursleden der afüeeling worden herbenoemd de heeren i Breebaart Lz en N i Both Voorts worden mededeelingen gedaan omtrent de te houden vr e paardenmarkt op 18 October en de veemarkt op Donderdag daaraanvolgende als wan i neer plan bestaat tot het houden van eene verlo I ting en eene ringryderij Tevens zullen extra maatregelen genomen worden om te zorgen dat by paardenkonpers bekend worde dat te Gouda de paardenmarkt gehouden wordt Ter vervanging van den keer mr P D Kleij die tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap Schieland is benoemd werd gisteren door stemgerechtigde ingelanden van den Zuidplaspolder verkozen tol heemraad van dien polder de hoer jhr mr W Th C van Doorn burgemeester der gemeenten Naaldwijk en De Lier In de vergadering van den gemeenteraad van BergAmbacht werd Dinsdag de heer jhr A H P C van Suohtelen van de Haare by monde van den heer J Mabistede wethouder als burgemeester geïnstalleerd a de raadszitting werden kerk on polderbestuur en de onderwijzers aan hem voorgesteld Geheel het dorp vlagde Gisteren werd te Bodegraven eene harddraverij gehouden door paarden die niet moer dan één prijs hebben gewonnen 15 paarden namen hieraan deel De prijs van ƒ 150 werd behaald door de bruine Die naam ontnam eensklaps aan Camilla hel weinigje genoegen dat het haar geschonken had dat zij alleen zou zyn en eenige uren doorbrengen zonder bespied te worden Spoedig daarop word de pater aangediend Zijn eerwaarde wreef zich de handen terwijl hij de zaal doorging en in zyne wijze van de dames te begroeten straalde dal gevoel van gezag en zelfvertrouwen door waardoor hij zich overal den toegang verschafte en zich van hel terrein wist meester te maken Tusschen hem en donna Amalia begon terwijl zij nog op don Antonio wachtten oen van die onbeduideude gesprekken die eiken dag eenige keeren herhaald worden en zooveel waarheid behelzen dat men een hekel aan de waarheid krijgen zou zij spraken van den strengen winter van de graden koude van de toenemende weelde en ellende zij troostten er zich echter over en spraken verder over een paar bekende predikers die in du aanslaande vasten de voornaamste predikstoelen van Milaan zouden beklimmen Teleurstelling en verveling hadden de woorden doen wegsterven op de lippen van Cimilla ongeduldig stond zij op ging naar het venster en keek verstrooid naar de menschen die voorbij liepen en de rytuigen die langzamerhand in do duisternis verdwenen Zij gaf zich over aan die onbestemde droomerijen die in do avonduren den geest bezig houden toen zij zich orakeerende den pater naast zich I zag staan die de oogen op haar gevestigd hield ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen ladere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt merrie Truitje van A de Hees te Wassenaar berijder A C V d Akker De le premie ƒ 50 door de bruine ruin Jonge Sngbotm van J van Eossum te Zevenhoven beryder J de Jong en de 2e premie 20 door de bruine merrie Johanna van N V d Akker te Alfen berqder A C v d Akker Het weder waa uitstekend en zeer veel volk woonde deze harddravery bij Als eene bizonderheid tvordt gemeld dat heden aan de waag alhier werd gewogen een vet kalf slechts 12 weken oud wegende 330 halve kilo gemest door de wed A Hoens en gekocht door den vleesckhouwor G C Bruijnel Ten gevolge van een geval van hondsdolheid ïn de gemeente Lekkerkerk moeten aldaar en in de gemeenten Berg Ambacht Berkenwoude en Krimpen op de Lek de honden gedurende 4 maanden gemuilkorfd wezen of vastliggen Op Zondag il werd in eene der zalen tan het gebouw voor K ea W te Utrecht de eerste jaarvergadering gehouden van den Bond voor gemengde zangveroenigingen ia Nederland Uit het verslag door den algemeenen secretaria uitgebracht bleek dat deze jeugdige instelling gedurende het eerste genootschapsjaar getoond had levensvatbaarheid te bezitten en te voorzien in eene werkelyk bestaande behoefte Er was toch een druk gebruik gemaakt van de gelegenheid tot onderling muziekleenen en wel tot een bedrag van ƒ 650 Minder was er in dit eerste jaar nog gekomen van het onderling vragen van inlichtingen omtrent mu ziïkwerken solisten enz maar wanneer in September a s de programma s der uitvoeringen van den vorigen winter met de namen der solisten aan de deelnemende vereenigingen zullen zijn toegezonden zal men in hel tweede jaar ook hiervan veel nut kunnen trekken Verschnkt wilde zij van het venster afgaan maar de andere die met studie het zóó bad aangelegd dat zij er heen gedreven werd wist haar door een teeken over te halen om daar te blijven Bedaard en op half luiden toon terwijl donna Amalia in het hoekje van den haard gezeten in een godsdienstig boek bladerde verontschuldigde hij zich eerst heel nederig toen begon hy te onderzoeken wat in hare ziel omging en verzocht zoo ooit tijd en nadenken haar anders stemden omtrent den voorslag dien hy eens haar gedaan had toch le willen bedenken dat hij zich dat slechts veroorloofd had op gezag van bare ouders Camilla zag dat zij zich niet bedrogen had hare moeder had haar daarheen doen gaan opdat zij opnieuw zou gemarteld worden De taal van pater Onofri was vleiend indringend hy beschouwde het als eene uitgemaakte zaak dat men als men slechts nu en dan wal toogeeft de stijf hoofdigsten zelfs als met een zijden draad leiden kan Het meisje antwoordde niet veel zij was verbaasd over die ongewone vriendelijkheid en die zachtzinnige half schertsende woorden Maar toen begon hij langzamerhand ernstiger te spreken hij sprak met halve woorden van iels dal hij vreesde vermoedde toen van de waarschijnlijkheid de zekerheid en toen ofsoVoon er geen naam werd uitgesproken was het toch of het die naam was die haar hart deed beven en trillen van angst cuibekend als zij was met al wat de hnrtstocblon te lijden en le dragen geven Reeds begon men builen de lantaarns aan te stoken ♦ f