Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1889

0 laar aan den hoek dacht hg die arme kreupele aan wien ik voor eenige lire had opgedragen om eene week lang den ingenieur ga te gaan heeft mij bizonder juist on nauwlceurig ingelicht l De slag is toegebracht fluisterde hg Morgen kan ik zonder gewetenswroeging aan mgn kreupele eene dubbele aalmoes doen geven door de parochie XI EERST HET VADERLAND Met onbedekt gelaat strgdt hij voor t vaderland Dante Reeds drie eeuwen lang zoo men de laatste ongelukkige jarenvan de vorige en de eerste van deze eeuw niet mederekent waann wel roemrijk doch vruchteloos gestreden werd reeds drie eeuwen lang zag Milaan binnen zijne muren vreemdelingen uit alle landen van Europa als meesters rondwandelen Van den ongelukkigen dag af toen de woeste en trotsche Navarrees don Antonio di Leyva generaal van Karel V zich bij den dood van den laatsten Sforza in 1536 in naam van zgn heer meester maakte van het Milaneesche bad de oude Lombardenstnd hare muren geopend voor Spanjaarden Oostenrgkers en Fransohen die zij nu als vijanden dan als bondgenooten zag afkomen in de vlakten van den Tecino en de Pol welke een altoosdurend oorlogsveld geworden waren zg zag steden en velden verwoesten en bg do schande der vernedering voegde zich een gevoel van zelfverachting en lafhartigheid Wordt vem loyale concurrentie tusschen de beide soorten van onderwijs en vooral op leerplicht De heer Butgers eindelijk hield eene rede in zijn gewonen stijl vermakelijk en tooh scherp Blykbaar wilde h j de heeren van de overt de tot spreken dwingen Hij keurt da houding der reohterzqde af die de linkerzijde een zeer loyale oppositie voerende en de wet trachtende te verbeteren laat praten en als meerderheid een paar der meest bespraakten aanwijst om geluid te geven en aan de overigen een slot op den mond legt totdat zy op t uiterst oogonblik moeten stemmen I Ën wat s Min rede betreft deze had evengoed gehouden kunnen worden vóór t debat Do Min heeft niets beantwoord Bn nu de hoofdvraag zal t vrede of oorlog zijnP De heer Vermeulen heeft geantwoord maar bij is geen aanvoerder De aanvorrders hebben gezwegen of exoeptién gepleit Wil men daarmee erkennen dat men den oorlog wil i Hij wil de openbare school niet gebonden overleveren dat ware verraad aanzgn beginsel bg is conciliant maar als de rechterzijde geen concessie als zij den oorlog wil welnu dan ziju er nog mannen die den handschoen opnemen en den strijd voortzetten tullen op leven en dood Eene poging van den voorzitter om eene avondzitting te houden stnitte af op het verzet der linkerzgde wier bezwaren door den heer Schaapman werden begrepen zoodat hij de intrekking van het voorstel wist te bewerken Heden is de heer Tak van Poortvliet het eerst aan het woord I in het brein van een slimmerd kon bedacht worden Met geld was hg niet geholpen want dit zou hem slechts op de gewone wgze hebben kunnen doen reizen en hg wist dat hij zou nagespoord worden daarom moest hg eene plaats vinden op de locomotief vanwaar hg triomfantelgk het kon aanzien dat de politie wagen voor wagen nazag maar slechts teleurstelling vond wgl zg niet op het idee kwam den vluchteling bg den machinist te zoeken En zoo geschiedde het dat een spoorwegingeuieur der politie een slechten on een slimmen gauwdief een goeden dienst beweea den eenigen zelfs die hem nog voor zijne ontvluohting helpen kon Uit de rekening Tan den penningmeester bleek dat de kosten ran het beheer bedroegen ƒ 95 dus slechts ƒ 6 per toegetreden vereeniging en dat tot aankoop ran muiiek roor de bondsbibliotheek beschikbaar is SS Besloten werd dit geld U besteden tot aankoop van Beethoven s kristel am OeUmrge en Zweer s Ifummd Verlitt Het bestuur der Hoornsohe aangrereeniging dat als hoofdbestuur aftrad en verzocht had niet meer daarvoor herkozen te worden werd als zoodanig vervangen door het bestuur der Utrechtsche zaugvereeniging Kunttmm Tot nieuwe leden van den Boud werden aangenomen de zangvereenigingen don Amore te s Hage en Aurora te Wormerveer De volgende verzaderlng zal weder te Utrecht gehouden worden en wel in Augustus 1890 Staten Generaal Tweede Kamer Zitting van Woensdag 28 Augustus Dè Minisier van Binnenlandsche Zaken is thans aan het woord geweest en hoeft de wet in eene van zün standpunt verdienstelijke rede verdedigd Vóór hem voerden nog de heeren Heldt en Zijlker het woord Oe eerste wenscht goed volksonderwijs in de eerste plaats en zal daarom vóór de wet stemmen omdat daardoor het bijzonder onderwijs verbeteren zal doch op twee voorwaarden lo dat de schoolgeldheffing niet volgens het regeeringsvoorstel geschiede 2o dat de leerplicht in beginsel in de wet worde opgenonien De tweede voegt zich bij de nonpossumusmannen der linkerz de acht inbsidie strijdig met de grondwet en verwondert zich dat liberalen door de tijdsomstandigheden gekomen z jn tdt eene andere beschouwing dan de zyne De Minister Mackay plaatste zich al dadelijk op bet juiste standpunt door to doen uitkomen dat de regeering strevende naar conciliatie zich niet had afgevraagd welk belang hebbeu de verschillende staatspartijen bq eene herziening der schoolwet maar welke herziening vordert het belang des lands Naar zjjne meening wordt daaraan het best voldaan door de bijzondere scholen te steunen die 27 percent der kinderen voor haar rekening hebben De vraag of andere herzieningen nog kunnen volgen kan hij niet beslist beantwoorden maar wel weet hij dat hq niet voornemens is andere twistvragen op te werpen In opneming van den leerplicht pro memorie ziet bij geen heil schoon hij het betrekkelijk nut van dergel k voorschrift niet wil ontkennen maar dan moet deze quaestie grondig bg afzonderlijke wet worden behandeld Over de financieele vraag gleed de Minister heen doch hij beloofde die bij de artt te behandelen alleen merkte hij op dat te zwaar gedrukte gemeenten door buitengewoon sub idie geholpen konden worden Blijkbaar gevoelde hij dat de schoolgeUlhefiing het grootste gevaar voor zijne wet was althans hij bewaarde die voor het laatst en deed zijne bespreking daarvan vergezeld gaan van een beroep op de verzoenende gezindheid der beide zqden van de Kamer Hij wilde vasthouden aan het beginsel der heffing doch gaf toe dat de formnleering misschien voor verbetering vatbaar was Van regeeringszijde is dus nader overleg niet afgesneden Na den Minister hoorde de Kamer nog de heeren Van der Kaaij Borgesius en Rutgers De eerste kwam op zijne vroegere rede terug en gaf eenvoudige repliek De tweede drong nog nader aan op In haar antwoord op het Verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp omtrent de voortzetthg van de arbeidersenquête door een Staatscommissie verklaart de Eegeering dat de omschrijving van het mandaat der commissie ongetwgfeld ruimer is dan de opdracht aan de vroegere parlementaire commissie gegeven Inderdaad beoogt het wetsontwerp een onderzoek van alles wat betrekking heeft op de verhouding van alle werklieden tot hunne werkgevers De Zk Cl doet het volgendo verhaal In een onzer groote steden vervoegde zich bij een ingenieur eenor spoorwegmaatschappy een heer een gentleman van kop tot teen uit Engeland Hg had oen uitstekend voorwendsel voor z jn bezoek was zeer onderhoudend sprak met kennis van zaken over het spoorwezen en luisterde belangstellend naar de door hem gevraagde inlichtingen Kortom zyn bezoek bleek welkom en hij van zgn kant gaf gaarne gehoor aan eene nitnoodiging om langer te blijven Na een paar dagen vertrekkende had hg een bezwaar hem ontbrak geld Toen hem dit welwillend werd aangeboden weigerde hij pertinent hef aan te nemen dat zou al den schijn hebben alsof hij de gewone oplicbtersmanier volgde en bovendien was hg maar te daar zou hij do noodige fondsen voor zijn verdere reis wel vinden Maar mijnheer de ingenieur kon hem op andere manier van dienst wezen als hg hem volmacht gaf om de reis tot en desnoods verder op de locomotief te doen dan kon hij meteen de werking de samenstelling enz daarvan nagaan die reis zou voor hem als technicus veel aaKÜger wezen enz De ingenieur voldood aan dien wensch en de gast vertrok op de locomotief Niet lang daarna kreeg de ingenieur bezoek van een polilieinspecteur die inlichting kwam vragen omtrent den gewezen gast Ze werden gegeven maar de Engelschman was weg Maar hoe was hg dan tooh vertrokken Per spoor Per spoor en we hebben dien heer wiens signalement ons bij onder duidelgk was opgegeven zoo secuur mogelijk in alle treinen nagegaan maar daar niets gezien Ja nu bleek weldra verder uit mededeelingen van don ingenieur dat de reis per locomotief gedaan was en uit die van den inspecteur dat daarmede de haast onmogelijke ontkoming van een zeer gevaarlijk inilividu bevorderd was op eene wijze die slechts De vraag of een onderzoek omtrent de verzekorings ringsen ondersteuningsfondsen van werklieden daaronder begrepen is moet dan ook toestemmend worden beantwoord voor zoover die fondsen verband honden met den arbeid in fabrieken en werkplaatsen waarbij al dadelgk wordt opgemerkt dat de uitdrukking fabrieken en werkplaatsen hier niet de beteekenis heeft daaraan in de wet van 6 Mei jl toegekend Die wet zegt alleen wat zg onder fabrieken en werkplaatsen verstaat in dit ontwerp denke men daarbg minder aan eene localiteit dan wel aan eene inrichting die hoe er ook gewerkt wordt in de spreektaal als fabriek of werkplaats wordt aangeduid Juist nu eene ruime omschrijving wordt gegeven van het veld waarover het onderzoek zich zal uitstrekken behoeft niet te worden gevreesd dat de uitkomsten door de heeren Struve en Bekaar verkregen een andere opdracht aan deze commissie wenschelijk zullen maken De veldarbeid kan in het mandaat der te benoemen commissie niet worden begrepen Wel ontbreekt vooralsnog voldoende kennis van de toestanden met betrekking tot den landbouwarbeid doch tot aanvulling daarvan wordt thans reeds gverig gewerkt dooreene andere commissie die uit deskundigen i samengesteld nl de Landbouwcommissie Tegen eene omschrijving die ook middelen van vervoer omvat heeft de Begeering geen bezwaar Zg erkent gaarne de wenschelijkheid daarvan Hoeveel tgd voor het onderzoek in den bedoelden ruimen zin opgovat noodig zal zijn is moeilijk vooraf te bepalen Toch is het wenschelijk bij de wet een tetmijn te stellen die desnoods later kan verlengd worden opdat er èn voor de Staatscommissie èn voor de Regeering een prikkel zij om den arbeid met de noodige voortvarendheid te volbrengen Het is intusschen vrij zeker dat het tgdstip van 1 Januari 1891 door een later zal moeten vervangen worden De Regeering heeft geene bedenking tegen de redactie van art 1 zooals die in het voorloopig verslag in overweging wordt gegeven noch in hoofdzaak tegen de daar voor de considerans van bet wetsontwerp voorgestelde Alleen kan nu nog moeilgk als vaststaande worden aangenomen in hoeverre de sociale wetgeving zal worden aangevuld men kon echter de menschen noch herkennen en het i meiqe keek gedachteloos naar de voorbijgangers die aan de overzijde der straat liepen Toen zeide da pater met eene fluisterende stem Lieve jonge dame zoo zachtzinnig en verstandig 100 goed van vertrouwen gelooï mij en tusschen elk woord hield hij even op en haalde adem zoo scherp dat het wel het sissen eener slang geleek Geloof mij dat het mij in de ziel leed doet dat ik zoo tot u spreken moet van het kwaad dat ons omringt en zich verbergt en steeds aangroeit I Maar moet de waarheid niet boven drqven moet zij niet tot haar recht komen In de tegenwoordige maatschappij ontdekken wij maar al te duidelijke teekenen van verval Niets blijft onbezoedeld niets is heilig men heeft van alles verstand en lacht met alles Do menschen bedriegen en zij beroemen er zich op dat zij bedrogen hebben Hier bracht hij zijn oog dicht aan het raam on keek oplettend naar buiten Zg zweren en breken hunne eeden ginghij voort en hebben honing in den mond on slijkin de ziel Ja de ongeloovige de losbol van onze dagen die onnadenkend trouw zweert aan een onschuldig jong meisje en morgen deduisternis zien wq hem voorbij gaan met eenenienwe beminde aan zgn arm of misschien eene vrouw van verdachte zeden Dat zijnvan dia dingen die dagelijks gebeuren die de braven van 1 verontwaardiging doen trillen en de goeden doen lijilen Ach ook gij zult eenmaal daardoor lijden ik vrees het Maar eenmaal misschien Het was geone verbeelding het was geen bedrog zelfs door den duisteren sluier van den nacht zag Camilla de beide voorbijgangers een jongmensch met een meisje aan den arm wier gelaat half verborgen was door den kap van haar mantel en die met levendige geboren antwoordde op de vertrouwelijke mededeelingen van haar geleider Zij herkende dien jongen man Hg was het zelf De pater zeid niet meer Hij had het hart der bedrogene Camilla op de gevoeligste plek gewond hij hoeveel pijn de wonde deed de gevolgen zouden niet uitblijven Terwijl hg zijne sluwe woorden uitspon bemerkte de geslepen geestelijke dat zij verbleekte en toen hij zweeg hoorde hij den zucht die hare borst ontsnapte Op de vensterbank geleund had zij geen enkel woord geantwoord nu ging zij snel van het venster weg en zette zich alsof er niets gebeurd was naast hare nicht neder Do priester ging don Antonio te gemoet die juist binnenkwam en zich verontschuldigde dat bij zoo lang op ich had laten wachten Na een vervelend diner en een nog vervolender avond verliet pater Onofri het huis van donna Amalia vol vreugde over het gelukken van zgne slim verzonnen list t zij hetgeen hij haar had willen doen gelooven waar was of niet blijde ook dat hij aan de marchesa een dienst bewezen had En die bede Het voordeel van de medewerking van werklieden bij de te houden enquête kan niet worden ontkend doch daaraan ziju ook nadeelen verbonden Daarom is het wellicht het veiligst dat voor de opneming van werklieden in de commissie men zich bêpale tot het gebruik maken van het voorlaatste lid van art Op die wijze kan van hunne voorlichting nnt worden getrokken zonder dat de nadeelen van een permanent lidmaatschap zich voordoen Daar openbaarheid van de verhooren niet is voorgeschreven zullen deze met gesloten deuren plaats hebben Da mededeelingen van getuigen en deskundigen zullen daardoor in belangrijkheid winnen Het bijwonen van de verhooren door leden eener andere afdeeling der staatscommissie ook al treden zg niet als plaatsvervangers op behoeft echter niet te worden verboden De Regeering verklaart niet te zullen nalaten om ook vóór den afloop der enquête die voorstellen te doen waartoe de aanvankelijke uitkemstan haar in staat mochten stelleu Dinsdagavond dicht bij middernacht voor eene nachtelijke oefening do spoorbrug van Kuilenburg overgaande waartoe door M t E v S aan het hoofdkwartier van den leider der oefeningen was vergunning verleeml stortte de migoor van den generalen staf Froger geheel onverwacht aan een open vak komende in de uiterwaarden naar beneden De majoor is naar Utrecht geëvacueerd Gelukkig is zgn toestand niet gevaarlijk De brug was in herstelling en niet verlicht Te Brammen wilde jl Zondag een veertienjarige knaap belast met het toezicht op eene schiettent eenige omgevallen petroleumlampjes die als loelwit op eene rg moesten staan aangestoken oprapen hg had het ongeluk dat daarbg zijne kleeren in brand raakten In zgn schrik en angst vloog hg het tentje nit met het gevolg dat zijne kleeren weldra geheel in vlam stonden Men rolde den jongen rn het gros bluschte den brand zgner kleeren met water doch de knaap had toen reeds belangrgke brandwonden bekomen en het zal de vraag zgn of men hem in hM leven zal kunnen houden TÖe Atjeh correspondent van de Sum Cl sohrgft dd 6 Juli In dat weleer zoo eenvoudig Anahiboe ter westkust waa het op den 6e dezer andermaal een en al leven In den ochtend van dien dag werd namelgk in het klapperboscb dat op p m 600 Meter van onze versterking aldaar gelegen is een geweervuur geopend door de onderhoorigen van het ons bevriende kampongshoofd Toekoe Tjiliiq die slaags waren geraakt met de zich daar genesteld hebbende A jehsche rooversbende Nadat hot gevecht tusschen de Atjjehers onderling een uur had geduurd en verscheidene in en over onze versterking waren gevlogen besloot onze militaire commandant aldaar aan dat geschiet een einde te maken De 2e luit A Walpot ontving last om met twintig bajonetten onze bondgenooten te hulp te snellen Deze opdracht was een kolQe naar de hand van onzen jeugdigen luitenant die reeds sedert geruimen t jd dorstte naar een gelegenheid om den vijand onder de oogeu te zien In het bosch gekomen werden onze manschappen hevig beschoten uit een aldaar opgeworpen vijandelijke benting waarvan onzerzgds nimmer te voren hot bestaan vermoed werd zoomede uit een loopgraaf welke door de bende op p m honderd passen vooruit geschoven waa Toen verscheidene schoten gewisseld waren bemerkte de colonne commandant den vijand in den loopgraaf dia behoorlijk gedekt de onzen bestookte Hij besloot daarom de vijandelijke Aljobers met de bajonet aan te vallen Op het commando van voorwaarts stormde het dappere troepje met onzen moedigen luitenant aan hot hoofd vooniit naar de loopgraaf alwaar het op een flink geweerruur onthaald werd Desniettemin hielden onze mannen stand met dit gevolg dat de vgand met kogel en bajonet uit zijn stelling verdreven met achterlating in onze handen van zeven doeden Het moet heel weinig gescheeld hebben of de luitenant Walpot die eigenhandig twee der vijanden had neergeveld had bg dezen aanval het leven ingeschoten Toen hü een der vijandelijke voorrechters namelijk wilde doeden ketste zijn revolver van welke omstandigheid zijn tegenstander wilde gebruik maken om den officier een klewanghouw toe te brengen De korporaal Braak pareerde evenwel den slag en reeg den Atjeher aan zQn bajonet welke echter niet zoo spoedig uit s mans liohaam kon teruggetrokken worden of deze hnd nog gelegenheid om dien korporaal met zgn klewang een slag over de knie toe te brengen Den luitenant Walpot gelukte het echter den man met een revolverschot verder onschadelijk te maken Het aantal dooden en gewonden aan s vijands zgde is niet bepaald op te geven maar behalve de zeven hiervoren bedoelde dooden moet hij meerdere verliezen geleden hebben Het schitterend succes dezer excursie is voor het grootste gedeelte te danken aan den moed het beleid en de groote mate van bedaardheid door den luitenant Walpot daarbij aan den dag gelegd Volgens dienzelfden correspondent eischt de beriberi weder vele offers In het Tijdtchrijt van Om deelt prof Porster belangrijke onderzoekingen mede over de inwerking van keukenzout op het leven van bacteriën Dat onderzoek werd ingesteld naar aanleidingvan het feit dat hg geroepen werd te beoordeelen of gezouten en gerookt vleesch aan keuring moet onderworpen worden als versch vleesch Culturen van bepaalde bacteriën die op vast voedingsmateriaal zich ontwikkeld hadden werden daarom met gewoon keukenzout bestrooid totdat het water in de voedingsstof opgenomen er mede verzadigd waa terwijl bovendien nog onopgelost zont overbleef dat de culturen en de voedingsstof bedekte Op bepaalde tijdstippen werden gedeelten van do culturen in versch voedingsmateriaal of op proefdieren geënt De inwerking van het zout op de verschillende soorten van ziektevoortbrengende bacteriën was zeer verschillend zoo waren b v de cholerabacterien spoedig afgestorven de typhusbacterién en die van de varkeusziekten bleven soms maanden lang leven Ook de tuberkelbacillen behouden hunne levensvatbaarheid en besmettingsvermogen zeer lang onder den pekel hetgeen door proeven op dieren werd bewezen Dit is een feit van groote beteekenis aangezien daarbij duidelijk bleek dat het inzouten van vleesch afkomstig van slachtdieren die aan parelziekte lijdende waren niet in staat ia om mogelijk aanwezige tuberkelbacillen te dooden of onschadelijk te maken Prof Porster sluit zijne voorioopige mededeeling door te getnigen dat hem uit zgne proe emingen in het algemeen is gebleken dat het inzouten of pekelen van vleesch van slachtdieren die aan parelziekte puerperaal of wondinfectién besmettelijke vlekziekte van varkens en misschien ook die aan andere zoönosen hebben geleden niet in staat is om het leven van de ziekte veroorzakende parasieten te vernietigen Het zouten heeft dus volstrekt niet zooals men dikwijls meent te mogen aannemen eene algemeene antiaeptische werking in elk bijzonder geval moet vooraf door proeven onderzocht en vastgesteld worden of een dergelijke invloed door geconcentreerde zoutoploaaingen al dan niet wordt uitgeoefend Prof Forster zal zgne onderzoekingen in deze richting voortzetten en ook de inwerking van het op zouten volgend rooken of drogen nagaan Wij lezen in Gelria Onze lezers zullen zich het protest herinneren van Damas in het Haagsche Dagblad van Zondag 4 en Maandag 5 Augustus jl dat neergeschreven met eene van verontwaardiging trillende hand verzet aanteekende tegen zoodanige bespottelijke provocatie jegens alle Koniugsgezinden vergeet de groote K niet zetter I in de logale residentie als de oprichting en verlichting van een nagemaakten Éilleltoren in het aloude Haagsche Bosch was op den jongsten verjaardag van de koningin En wat moeten wg nu van goed ingelichte zijde vernemen nit het Loo uit de woning zelve des Konings P Prinses WUhelmina Hier beeft de schepping hier dreigt de aardbol uit zijn harten Te spatten om zioh zelfin t grondloosonbestaan Te werpen en de morgenstarren Verliezen t evenwicht en suizlen op heur baan Want prinses Wilhelmina gebruikt een nagemaakten Ëiffeltoren als leeslegger en bezit een bouwdoos waarmede zij lederen dag als het haar lust een nagemaakten Eiffeltoren voor zioh kan doen oprijzen in s heeren van Hogendorp s oogen een bespottelijke provocatie jegens alle Koningsgezinden denk om de q roote K zetter En dit geschiedt onder het wakend oog der municipaliteit neen veel erger onder het wakend oog der goede edele Koningin Damas is aan het woord der onvergelijkelijke Gade der teedere Moeder onder het wakend oog onzer Koningin En nog draait do aarde Boitenlandsch Overzicht Generaal Boulanger heeft een nieuw manifest uitgevaardigd nu tot de kiezers van het departement der Seine ton einde de oandidaton aan te bevolen die te Parijs bg den aanstaanden verkiezingsstrijd voor bet Boulangisme zullen optreden Boulanger herhaalt nog eens dot hij de Kamer en don Senaat wil wegjagen en daarvoor óón constituante in de plaats stellen wier leden gokozen worden door het algemeen stemrecht Ten einde dit doel te bereiken poort Boulanger de Parg sche kiezers aan hem en zgn vrienden naar de nieuwe Kamer af te vaardigen fiouknger treedt zelf als candidaat op in het 18e arrondissement dat van Montmartre terwgl de heer Boohefort in Belleville in het strijdperk zal treden Voorts vindt men onder de BouUngiatische candidaten de hoofdleiders der beweging de heeren Laguerre Naquet Vergoin I aur Laisant Andrieui en Michelin Tot de nieuwe Boulangisten behoort ook de bekende ei minister van oorlog generaal Thibaudin en de heer Lengló een der vertrouwelingen van prins Victor Bonaparte Onder de 31 overige candidaten vindt men eenige ontslagen ambtenaren en daarbij twee socialisten en één monarchist Met deze uit verschillende bestand doelen gevormde keurbende zal generaal Boulanger te Parijs ten strijde trekken De verwachting dat er een schikking zou worden getroSen tusschen de bestuurders en de werkers van de Ijondeusche dokken is tot heden niet vervuld t Bericht was eigenlgk meer een hoop ontsproten aan het feit dat er tusschen de dokbesturen en de werkstakers onderhandelingen werden geroerd Dia onderhandelingen schijnen thans op den goeden weg te zgn zoodat heden hervatting der werkzaamheden aan de dokken verwacht wordt Aan pogingen om de deikbestuurders te bewegen tot toegeven heeft t niet ontbroken De Alderman sir Andrew Lusk had uit naam van den Lordmayor met de dokbesturen een onderhoud dat echter v inig opleverde Van meer belang waren de besprekingen welke de heer Sydney xton lid van het Parlement die belangloos voor de oplossing van het geschil ijvert gevoerd heeft met kolonel Birt den directeur van het Millwall Doek en met FiUett een der aanvoerders van de werkstaking welke conferentie door een aantal vertegenwoordigers der werklieden aan de graandokken werden bijgewoond De heer Birt beloofde dat bij het einde der werkstaking voor overwerk hooger loon zou worden betaald en bovendien dat indien de mannen dat wenschten stukwerk bij contract zou worden afgeschaft zoodst de werklieden onmiddellijk met de directie der Maatschappij zouden te maken hebben Deze concessie werd voor zoover de Millwall maatschappij betreft een belangrijke stap tot den vrede geacht maar het geheel der eischen van de werklieden werd op de vergadering van de dokbestuurders verworpen Het is moeilgk to zeggen tot welke zgde der strijdenden het publiek overhelt Het schijnt dat men overhelt tot de werkstakers maar vermoedelijk is dit meer een gevolg van den wensch naar het einde van den strgd waaronder schier alles lijdt dan wel een verklaring van onrecht aan de dokbestuurdera Dst de dokbestuurders in weerwil ven den drang van Terscbiliende zijden en in weerwil van hun oogenblikkelijk nadeel niet toegeven kan wel worden opgevat als een bewijs dat het hun onmogelijk is al de eischen der werklieden in te willigen Het is ook niet zoo gemakkelijk als dat schijnt om uit te maken aan welke zijde het recht is De betrekkelijkheid van het recht zelf daargelaten moet vooral op de bijzondere omstandigheden worden gelet Dat de loonen aan de dokken eer lager dan hooger zijn geworden ia niet de schuld van de dokbestuurdeis maar van de vermeerdering van het aantal werklieden waar de dokbesturen geheel buiten staan De vermeerdering ran het aantal arbeiders zich voor het dokwerk aanbiedend heeft uit den aard der zaak ten gevolge gehad dat de aannemers voor lager prijzen kondon slagen Dat konden de dokbesturen niet heipon Nieuwe werkstakingen van andere takken zijn er niet bijgekomen en worden ook niet verwacht Het comité der werkstaking heeft namelijk een circulaire verspreid tegen de ondoordachte en ongeregelde werkstakingen die de arbeiders van sommige bedrijven welke met de dokken niets te maken heblwn beginnen Wij zgn besloteu schrijven de bestuurders o a met vereende kraohteu te pogen de werkstaking der dokarbeidera tot een gunstig einde te brengen maar voroordeelen daarom eon dergelgk n onoordeelkundig optreden dat enkel de kansen der dokarbeiders kan verkleinen Verder verklaart het bestuur eiken onderstand te zullen weigeren aan arbeiden die zonder zgn goedkeunng het werk staken Men begrijpt waarom het bestuur dor werkstaking dezen maatregel moest nemen lie werkende arbeiders moeten de workstakende onderhouden en indien het aantal werkstakendon nu eiken dag met honderden toenam derft men niet alleen de ondersteuning voor de hulpkas maar moet men bovendien nog meer hulp verstrekken een toestand die onmogelijk langer dan eenige dagen is vol te houden want dan komt de honger om aan de berekening een eind te maken Het comité der werkstaking heeft afgevaardigden gezonden naar de voornaamste havens om de dokarbeiders te bewegen geen schepen te lossso die t