Goudsche Courant, vrijdag 30 augustus 1889

Zaterdag 31 Augustus 1889 N 4006 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken De inzeadlDg vaa advertentiSn kan gescbieden tot Ma nor des namiddags van den dag der uitgave ran Londen zgn Scheepsagenten te Londen Ternamen dat toen te Soathampton het bericht kwam dat enkele readers daar wilden doen lossen de doksrbeiders in die stad eveneens met een werkstaking dreigdon Gebeurde dit zegt de Standard dau zou byna de geheele koloniale handel op het Vereenigd Koninkrqk stilstaan Het is echter de rraag of de dokwerkers overal éen Iqn zullen trekken of althans dat bljjven doen Sommigen zqn niet zander vrees dat het gevolg Tan de werkstaking wel eens zou kannen zjjn dat de scheepvaart zich voor dit deel van Londen naar elders verplaatste Met deii soheepsbonw is dit indertyd ook geschied Het bigft onder de werkstakers vrg ordelgk toegaan Zoodra er echter pogingen gedaan worden om het wetk op andere wgze gedaan te krggen blyken de werkstakers genegen om geweld te gebruiken Itttusschen doen de nadeelen van de werkstaking zich met eiken dag meer gevoelen in schier alle kringen want de handel is de ziel vlM het maatschappelijk leven De levensmiddelen stijgen in prijs De spoorwegen hebben het goederenvervoer moeten staken de wagens staan vol zonder handen om ze te lossen De spoorwegaandeelen dalen natuurlijk De Theems ligt vol met stoombooten die niet gelost kunnen worden PETROLEÜM MOTEERIIVGEN Tan de Makelaars CftotzUar Sohalkwgk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ S iS Geimporteerdfust ƒ 8 60 October Novemberen December levering ƒ 8 70 MARKTBERICHTEN Gouda S 9 Augustus 1889 De kwaliteit van het nieuwe gewas is zeer uiteenloopend Het meeste is echter wak Alleen de puike kwaliteiten laten zich gemakkulgk verkoopen tot vorige pryzcn Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 6 90 a ƒ 7 25 Mindere dito ƒ 6 10 a ƒ 6 75 Nieuwe dito ƒ 7 a 7 40 Jarige Polder ƒ 6 a ƒ 6 25 Afwijkende ƒ B 25 a ƒ B 60 Eogge Nieuwe Zeeuwsche f 5 25 a ƒ 5 60 Nieuwe Polder ƒ 4 a ƒ 4 50 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 50 a ƒ 4 60 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 60 a ƒ 5 Nieuwe Zomer ƒ 4 25 a ƒ 4 75 rieuw8 Chevalier ƒ 5 25 a 5 75 Haver per Heet ƒ 3 70 a f 3 90 per 100 kilo ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Hennepzaad Inlandsoh f 8 a ƒ 8 25 Buitenlandsoh ƒ 5 a 5 25 Erwten Buitenlandsche voererwten por 80 KG ƒ 6 30 a ƒ 6 50 Kanariezaad ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Spelt ƒ 2 30 a ƒ 3 Maïs por 100 kilo Bonte Amerikaanscho ƒ 5 75 a f 5 85 Odessa f 6 a ƒ 6 25 Cmquantine ƒ 6 60 a ƒ 6 75 De veemarkt mot tamelijke aanvoer de handel gewoon en goed prijshoudond Vette varkens tamelgko aanvoer handel vlug 26 a 28 et per half kilo varkens voor Londen met weinig aanvoer handel vlug 23 a 22VsCt magere biggen goede aanvoer handel zeer vlug ƒ 1 a ƒ 1 75 por week vette schapen goede aanvoer handel zeer vlug ƒ 26 a ƒ 36 zooglammeron goede aanvoer handel vlug 16 a ƒ 22 weilammeren goede aanvoer handel zeer vlug 12 a ƒ 16 Graskalveren zeer groote aanvoer handel buitengewoon vlug ƒ 35 a ƒ 70 Boter met tamelijke aanvoer en vluggen handel Goeboter ƒ 1 36 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ I IB Aangevoerd 127 partijen kaas handel matig 1ste qualiteit ƒ 26 a 28 2dequaliteit ƒ 21 a ƒ 23 Noord Hollandsche ƒ 25 a ƒ 28 BEURSBEKIGHT AMSTERDAM 29 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen willig Oostenrijk iets minder Warschau Weonen en Russ spoorweg onveranderd Zweden hooger Vragen van den Dag Populair Tijdtchnft onder hoofdredactie van Dr H Blink Inhoud van de 9e Afl L Dr J E Alberts De voeding van den gezonden en den zieken mensch IL Het koloniale vraagstuk in Engeland III Het ontstaan van onweders in verband met luohtdrukschommelingen IV Inkomsten èn uitgaven der groote Europeesohe staten en van Nederland V Vraagbus VI Geschiedenis van de maand VIL Dr H Blink Wandelingen in den Achterhoek en in Twente Gonda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon Burgerlijke Stand GEBOREN 1 27 Aug Aart oudin W Nieowield cd U Boot Htadrik JohiDnei ouden A van der Zaan eo J Spieringshoek 28 Pieter ouden J de Grauw en G buikkaubnrg Hendrik Aruoldui Aufiualinas ouden A Bontekoe eo G Voa Pieteruelli JeriJnlJF ouders A Zirijuenlinrg en M M vau Klaveren Cornelia Martina oodera H C van OndenalleD en M de Heer 29 Christina ouden W O Kerabergen en H de Bruijn OVBBLEDBN 27 Ang J Hanpel 1 j 7 m J Suatene 2 j 7 m G Ideuborg 2 m 28 J B Goedhart 8 a GEHUWD 28 Aug W Roepen eu A de Krugf B i Blaazrr eu G Verdouw 28 J Zieliira en i Welter Seeuwijk GEBOREN Oeiarda Catbariua ouden J vau Riiu en R Bokken GEHUWD H van Amerongen en D Hoogendoorn Stolwjjk GEBORFN Gerrit ouden E Hol en W üoukoop BaatiaantjF oudera J Burger en H Eikelenboom Coraelia en Gridlicui oodera C Anker eu R Oraveland OVERLEDEN G I Uugewiuh 18 d O Hol 2 d A Koolwijk 21 m ADVERTENTIËW Getrouwd J ZIELSTRA en J WELTER die terens hnunen dank betaigen toot de vele bewgzen Taa brlai g8telliiig by ban Huwelgk onderTonden Gouda 29 Angastus 1889 HABTELUE DANE aan mgne beganstigers en stadgenoten ZONDAG wordt Toor het laatst gebakken Bestellingen Tan Wafels worden ingewacht op de Gonwe aan hnis Wed J C SIBBE8 üit de hand TE KOOP een gebrtiikte doch in goeden staat zgnde Toor 6 personen of een Nieuw ütrechtsch TENtWaGENTJE Toor 4 personen geschikt Toor gaard of hit Adres onder No 1903 aan het Bureau dezer Courant fj WESTHAVEN 161 afeer te G é MAGAZIJN VAN IP I A nsr O S VIOOL en VIOLONCJELSNARJEN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEÜMING BU ABOiVIEMENT Alom te bekomen SE mm QLAZEN of de beschryTing der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan 5e Groote of St Janskerk te Ter Qoude beneTens de geschiedenis er St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbfl is toegCToegd een afzonderlgk leTensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woater CRbeth DOOS s 80 Cents ♦ A BRINKMAN CHRISTIAAN KRAMM Prij GüUDSCHE Cricket en Football Clulj Beschermheer Dr H LJ88EL db SCHEPPER ONIIEM E WEOSTBIJB op Zaterdag 31 Augustus 1889 ten 1 nre op t excercitieterrein H H Leden en Donateurs hebben op Tertoon Tan ban diploma of de kaart Tan 4 Aogastas toegang met hunne dames HET BESTDÜR Bg ongunstig weder wordt de wedstrgd uitgesteld C F BUSCH MARKT ONTVANGEN groote Sorteering Zwarte Tricot Tailles Prima Honigkoek Antwerpsche SNIPPER en SÜCADEKOEK Breda sche Ootbijtkoek Haagsche PONTEKOEK KLONTJESKOEK enz in Terschillende pryzen Toorhanden bg W SCHALEKAMP Jr OosthaTen 17 EEN FATSOENLIJK DAGMEISJE GEVRAAGD niet beneden de 16 jaar Zich in persoon aan te melden Gouwe C 190 te GOUDA CURATOREN maken bekend dat de lessen zullen aanTangen op DINSDAG den S SEPTEMBER e k des morgens te 9 uur in het gebouw op de Houtmansgracht Stoombierbrouwerij t HAANTJE AMSTËKDAil Dubbel Princesse Bier p fl 12 et p V fl 6ct Princesse Bier 10 5 Lager Bier 10 5 Nieuw Hollandsch Bier 10 5 Dep6t A MORTIER GOUWE C 34 35 Geen grïjs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste Tan alle bestaande parfumeriea om het grgze haar binnen enkele dagen te doen Terdwgnen Maakt het baar glansrgk en zacht en Terft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen Terkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 Hermetisch g esloten Inmaakflacons Tan af 22 s Cent Verder alle soorten GROENTEN FRUITEN en KRUIDEN Toor den inmaak 15 en 20 Ceüt per Pond J GERRITSEN De uitgBTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nominen VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜBA 30 Auguitus 188 In de zitting der Tweede Kamer Tan heden is Art i der schoolvret aangenomen met opneming met 81 togen 9 stemmen van de eerste oefeningen in het kandteokenen in plaats Tan de Tormleer als TerpUcbt leervak en met behoud der door de regeering Toorgestelde vr e ordooefeningen in de gymnastiek By art 8 is bepaald dat de toelating der kireekelingen drie dagen rooraf aan het schooltoezicht moet medegedeeld worden Voorta zijn de onderwyzers met acte A toegelaten als kweekelingen Een inwoner van Waddingsreen door de Botterdamsche rechtbank tot M dagen gerangenisstraf veroordeeld omdat hq op IS Uei jl toen er in genoemde gemeente quaestis was omtrent het al of niet vlaggen eens volksmenigte had opgeruid om de glasruiten te verbrqzolen in de woningen waar niet gevlagd werd stond gisteren in hooger beroep voor het gerechtshof te s Hage terecht Bokl ontkende opgeruid te hebben bewerende al het mogelijke te hebben gedaan om de rust Ie bewaren Ue president herinnerde hem hierna dat by dit dan toch op bijzonder vreemde wyie deed en de personen die de rust verstoorden op brandewijn en jenever trakteerde Adv gon mr Telilers eischte bevestiging van bet Tonnis Bekl s verdediger vroeg vryspraak Ditopniak 12 Sept Door de Begeeriug is bjj de Tweede Kamer 8000 FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen verJuMil uit Müaan DOOB GÜILIO CARCANO Vrij naar iet Italiaanteh DOOB VANESSA S8 XI Toen volgde gedurende anderhalve eeuw die achterdochtige en kleingeestige Spaansche tirannie die ons in de grootste ellende dompelde In den tijd Tan de zoogenaamde successie oorlogen eerst Tan Spanje toen Tan Polen vervolgens van Oostenrijk toen Frankrijk Engeland Holland Oostenrijk Beieren en SaToie Italië gekozen hadden tot kampplaats Toor hunnen naijver en Teroveringszucht kwamen de overwinnende Ooatenrqkers weder in Milaah waaruit niet lang geleden in 174B don Filips van Spanje vertrokken was De vrede van Aken smeedde onie ketenen weder vaster en onze aanzienlijken töt hunne schande zjj het gezegd waren daarmede tevreden en weder behield Oostenrijk gedurende vijftig jaren de onbetwiste heeisohappij OTer dit schoone gedeelte van Italië en bet hoogste gezag in de zaken van het schiereiland de denkbeelden van natie en vrijheid bestonden slechts in de droomen van den aangevraagd voor de restauratie van het oude stadbuis te Woerden Wegens eene den Slen Januari afloopende huur is or behoefte aan een nieuw post en telegraafkantoor Wanneer voor deien dienst het aan het Bijk toebehoorend kantongereektsgebouw wordt ingeruimd terwijl het monumenteele nudhuis ter beschikking van het kantongaecbt wordt gesteld worden de kosten voor den aankoop of de stichting van ren nieow post en telegraafkantoor uitgespaard Vóór 31 Januari moot derhalve de restauratie van het monument 7 0a ver gevorderd zijn dat daardoor geen belemmering ontstaat voor het gebruik dat van dit gedenkteeken gemaakt kan worden Tot Toltooiing van het werk zal nog ongeveer ƒ 3000 noodig zyn Op den Buiten Amstel te Amsterdam is gisteren tegen 12 uur het res oir van een naphtagas boo e door een onbekende oonask met een hevigen kaal gesprongen U t bo je lag in het aohuitenhuis tot vertrek gereed Twee heeren waren in bet boo e Een hunner de eigenaar regelde de sterkte van de vlam naast het reservoir waarin do naphta tot gas oatvflckelt toen de ontploffing volgde Beide heeren werden door de vlam bereikt en sprongen in een oogwenk in het water Een hunner de eigenaar bekwam brandwonden Toomamelgk in bet gelaat de ander kwam met den schrik en een verzengd nat pak vrij De brand werd door hen kordaat genoeg zonder hulp met emmers water gebloscht Het bootje is TOor de helft vernield Henri Leonard André Hon Hon de boekhouder der firma Duitz Zn te Amsterdam die eenigen tyd geleden op naam zijner patroons een Talsche cheque heeft gemaakt was zooals gemeld is met een of anderen dichter of in den geest van een filosoof De Ernnsche omwenteling was als eene donderbui die onverwacht samengetrokken aan de overzijde der Alpen losbrak de vorsten zagen verschrikt de nadering van een gevaar dat hen allen bedreigde maar zij meenden dat het wel zou overdrijven zij zouden ook niet geweten hebben hoe zq dien stortvloed ran denkbeelden en legers het hoofd moesten bieden En de oorlog kwam De Duitsehen gingen heen en kwamen weer terug de Bussen en Kozakken trokken voorbq maar de soldaten van de Fransche Bepubliek aangevoerd door een Coraikaanschen generaal daalden van de Alpen af en bevrijdden Italië bijna geheel van zijne vorsten en koninlqes Toen werden biJ ons vele ongerechtigheden vele dwalingen en bijgeloovigheden de vruchten van onkunde en trotschheid uitgeroeid toen ontwaakten nieuwe verwachtingen en nieuwe illusies Het ia een lange strijd geweest een strijd die nog niet geëindigd is en zoo wij te midden van t vuur en t zwaard gekletter over de velden gisteren gedrenkt met heldenbloed niet meer den kreet der oude Bomeinsche overwinnaars hooren weergalmen iVee de overwonnenen moeten wij toch nu en altijd strijden Tóor de vrijheid en het roemvolle bestaan van het vaderland Wie zou in de eerste dagen van 1859 gezegd hebben dat na weinige maanden Italië de grootste schande zou zien eindigen die ooit een Tolk heeft ADVEBTBNTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Oenten iddere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS wordeü berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle AdTertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt het daarop verkregen geld op de vlucht gegaan Het onmiddellijk te Amsterdam ingesteld onderzoek had aan het licht gebracht dat de falsaris zich te Parijs schuil hield Het parket te Amsterdam verzocht daarop het parkot te Par js den schuldige te willen doen opsporen Terstond werden de agenten der veiligheidspolitie hiermede belast en zij kwamen spoedig te weten dat Hon Hon den 6en Aug in een hotel in de me St Roei was afgestapt doch toen hy bespeurde dat de ïransche politie hem zocht had hij vier dagen later plotseling zijn hotel verlaten in gezelschap van eeti zijner vrienden Howe genaamd en sedert heeft men niets meer van hem gehowd De beide vrienden hadden in hunne kamers kleeren en valiezen achtergelaten In één daarvan heeft men vrouwenkleereo eeu pruik en valsche baard gevonden Ongetwyfeld heeft Hon Hon door zijne vermomming ongemoeid over de grenzen kunnen komen Het onderzoek te Parijs wordt met ijver voortgezet men heeft reden te vermoeden datHonHoo aeh onder een Tidscheo naam verborgen houdt Het pneumatisch geschut als levensredder De zeekapitein D Arcy Irrine heeft volgens de j nxf and nmy Gazette het pneumatisch geschut tot zeer nuttige en prijzenswaudigo doeleinden aangewend Te Woolwich heeft hij met goed gevolg proeven genomen om door middel Tan dit geschut roddingslijnen aan boord van gestrande schepen te slingeren Voorts heeft deze uitvinding de volgende practische Toordeelen lo Het is een uitstekend middel om verband te krijgen tusschen eene reddingsboot en een schip dat zich in gevaar bevindt 2o het beste middel om spoedig en zeker verbinding te krqgen tusschen een Taartuig en de kust 3o een zeker middel om bq zware zeeën een sleeptouw Tan eene stoomboot aan boord Tan een schip te brengen 4o een zeer goed moeten verduren die van een erfgoed te zijn van den vreemden overheerscherP Maar de tien laatste jaren waren eene harde school geweest en een krachtige troost tevens de onderdrukking zond laagheid gedragen het geloof aan en het bewustzgn van een recht dat niet sterven kan zijn de middelen waardoor een voUc wordt opgeleid om zgne vrijheid te verdienen Victor Emanuel dio constituüoneele koning de dappere soldaat getrouw aan zijn eed en aan zijn zwaard bewaarde in zijne ziel de laatste woorden die zijn stervende vader in Oporto uitgesproken had De kortstondige tegenspoed zal de volkeren Tan Italië leeren om een andermaal meer eensgezind te wezen zoo zij onoverwinnelijk willen zijn En het was nog niet lang geleden dat de eerste minister van hem die toen reeds allen Se j ttlantuomo noemden in het parlement wel wetende dat hij verstaan werd niet alleen door die hem hoorden maar door allen die van zijne woorden hoop en moed verwachtten deze woorden sprak vGeene enkele groote omwenteling kan in de materieele orde der dingen tot stand komen zoo zij niet vooraf voorbereid is op zedelijk gebied in den geest en in de denkbeelden Journalisten en diplomaten waren nog geheel versuft door de dreigende berichten uit Frankrijk en over het gebeurde op nieuwjaarsdag De koele woorden van den ëénen keizer tot den anderen deden zien dat er sedert eenigen tijd een plan tot rijpheid gekomen was dat nog werd verborgen gehouden u