Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1889

middil om ita eea saKip of van ia kust aan een dreokeiing Mne ly n toe te werpen 60 het beste middel om bq ongelukken op het ijs dwars over het water een touw te schieten waaraan da drenkelingen zich kannen vasthouden tot or nader hulp wonlt aangebracht 60 de snelste methode om b j brand een asbesttouW in het hoogste venstar van een huis te slingeren en zoodoende verband met de straat te krijgen Het geschut weegt met haspellyn en cylinder mot gecomprimeerde lucht slechts 56 Engelsche ponden Het projectiel een holle aan het eene einde gesloten huis wordt van achteren in het kanon gevoenl De gecomprimeerde lucht wordt dan in het projectiel geleid dat als een vuurpijl wordt geladen Zoodra men de beugel beweegt vliegt het projectiel met verbazende snelheid weg terwgl het de reddingslijn net zich voert Met een druk van 3000 pond per vierk duim kan zulk eene l jn 400 yards pi m S66 M ver geslingerd worden De kosten van eeii geheel uitgerust stuk geschut bedragen slechts 16 pond sterling 180 en behoeven dus geen hinderpaal voor algemeeno aan aohaffing te zijn Staten Gtoneraal Tweede Kaues Zitting van Donderdag 29 Augustus De heer Tak van Poortvliet toonde zich onvoorwaardelijk tegenstander der voorgedragen onderwijswet doch beyverde zich zijne houding te rechtvaardigen op andere gronden dan tot dus ver waren vernomen Zqn betoog had de strekking dat deze oplossing niet den gewenschten vrede brongen kan omdat zy staatsrechtelijk onhoudbaar is De gemeente als onderdeel van den staat geeft openbaar onderwijs en nu zal men met staatsgeld eene concurrentie daartegen steunen van wie maar wil Daarenboven doet de wet niet anders dan de schoolstrijd overbrengen naar de gemeenten De heerHartogh drong san op nadere bespreking van de Huancieele gevolgen der wet voor do gemeenten en vroeg hoe de minister van financiën voornemens is aan de gemeentebesturen de noodige middelen te Terschaffen De heeren De Meijier en Van Houten repliceerden waarbij de laatste zich opnieuw tot taak stelde te betoogeu dat de rechterzijde thans een standpunt inneemt hetwelk zich moeilijk laat rijmen met vroeger verkondigde beginselen Ter verdediging van de wet kwamen behalve de heer Mutsaers die niets bijzonders zeide de heersn Sohaepman Lohman en de minister Mackay in het vuur Zij trachtten aan te toonen dat de beer Tak zich eene verkeerde voorstelling maakt van het karakter der staatszorg De overheid toch geeft onderwijs ja maar alleen omdat anders het onderwijs noch naar omvang noch naar intensiteit voldoende kan zijn dat andere krachten zich aan dat zelfde doel w en gaat zij niet tegen vergunt zij uitdrukkelijk ziet zij zelfs als een oniheffing voor haar zelve gaarne wat beginsel behoeft dan te beletten dat onderwijs mits het goed zij eenigermate te steunen Zeker zal zoolang er strijd is tusschén openbaar en bijzonder onderwijs die strijd ook in de gemeenten gestreden warden maar dat is een strgd op financieel gebied voornamelijk die thans ook reeds bestaat en zeker niet door dit ontwerp wordt geschapen Maar ofschoon men zich te Weenen onverschillig hield toch was de zijdelingscho bedreiging begrepen MS dagen waren nog niet verloopen of reeds trokken uit de hoofdstad en uit de provincies wel dertig duizend soldaten over land en over zee naar Italië op weg gezonden om het reeds machtige leger te versterken dat de vier vestingen en bijna alle steden van Lombardije en Venetië bezet hield Dit was ene nieuwe uitdaging van den machtigen vijand van Italië wien het niet genoeg was dat bij tien jaren geleden te Novara overwonnen had Maar die koning dien de vrienden van Oostenrijk schertsenderWfls nog den koning van Turin bleven noemen liet niet wachten op zijn vastberaden en hooghartig antwoord Den lOden Januari weerklonken in de groote zaal van het paleis Carignano do plechtige woorden waarmede Victor Emanuel het parlement opende Gesterkt door de ondervinding van vroegere dagen gaan wij moedig de onzekere toekomst tegen Die toekomst zal gelukkig zijn daar onze staatkunde benut op de rechtvaardigheid en op de liefde voor vrijheid en vaderland Ik weet niet dat er ooit edeler woorden door een koning tot zijn volk ge r ken zijn De zoon van Karel Albert verlangde eed te houden dien hij op het graf zijns vaders gezworen had en hetgeen hij dien dag sprak van zijn vertrouwen in ons goed recht en de noodzakeIqkheid tot eendracht was nis de eerste groet aan het nieuwe Italië Piemont was in die dagen de vrije toevluchtsplaata De heeran Sdiaepman en Lohman en de Minister accentueerden ovongens hun standpunt eenigszins nader De heer Sohaepman bleef het gematigdst en bleef bereid alle wijzigingen niets het beginsel onaangetast latende te overwegen de heer Lohman bleef het ontwerp rooals het thans luidde als ultimatum beschouwen daarbij vooral de billijke schoolgeldheiBng handhavende zonder dat hij volkomen duidelijk kon maken wat de beteekenis van het woord billijk is de Minister eindelijk zeide duidelijker dan gisteren dat hiJ geen nieuwe regeling zou voorstellen die t karakter der schoolwet zou aantasten Misschien mag ook eenige waarde toegekrnd worden aan de verklaring van den heer Lohman in strijd met de Standaanl dat wijziging der Grondwet minder noodig is nu de opvatting van t Grondwetsartikel zioh wijzigt alsmede aan de verzekering van den heer Schacpman al is hij dan de Begeering niet dat een behandeling van t middelbaar en het hooger onderwijs op den voet van het lager niet door hem wordt begeerd De heer Lohman en de minister drongen nog by de linkerzijde aan op conoiliatie zonder al de maren en fmitsen waarby de minister te kennen gaf dat hij al zooveel had toegegeven dat hü nabij de grens kwam die hij niet kon overschrijden Deze uiting lokte ten slotte van den heer De Beaufort de opmerking uit dat het toch voor de rechterzijde van het grootste belang was dat de wet door gemeen overleg van alle partijen tot stand kwam aangezien dan de wet grooter prestige hebben zou en de uitvoering des te krachtiger kon zijn De algemeene beraadslagingisgesloten zoadat heden tot de behandeling der artikelen wordt overgegaan Een nieuwe groente uit Japan die onlangs van daar uitgevoerd is schijnt een op hoogen prijs te stellen volksvoedsel te zijn Op dit oogenblik wordt de plant bq wqze van proef in den botanischen tuin te Berlijn gekweekt In Duitschland is de plant nog onbekend Zij slaagt daar zeer goed Het is een knolgewas Slaciyi tuieri era in Frankrijk en Engeland Crosnee genoemd naar eene plaats bij Parijs waar de plant voor de ftiarkt reeds in het groot verbouwd wordt De opbrengst is groot en de plant stelt geen bijzondere eisohen van den bodem De duimlange en sterke knollen worden gekookt gebakken enz moeten als noten smaken Het is waarschijnlijk dat het zal gelukken evenals bij de aardappelen soorten met groote knollen te kweeken wat den verbouw nog meer aanbevelenswaardig zou maken Over de Federalai Unie tussohen den OranjeVrijstaat en de Transvaal bevat De Volkutem van 1 Ai stus een artikel dat als volgt aanvangt Vrijdag den 25 Juli s achter middags werd dit onderwerp door den volksraad in behandeling genomen De secretaris las het Vrijstaatsche volksraadsbesluit voor benevens het rapport daarop der commissie benoemd door den volksraad der Z A B Uaarna werd dat rapport artikelsgewijze door onzen volksraad besproken Op het oogenblik dat wij dit schrijven zqn de discussies nog niet gesloten Wij zullen ons niet verdiepen in bespiegelingen wat het resultaat zal zgn Dat is daarom te minder noodig omdat beide oontracteerende partijen schijnen ingezien te hebben dat een onderwerp als het onderhavige zich niet laat bespreken of beslissen ip één voor allen die met het zwaard of het woord voor het vaderbind gestreden hadden voor allen die wisten dat daar de eenige e zekere schuilplaats was voor onze hoop en onze kracht De aanspraak van den koning werd door brieven en dagbladen spoedig over de grenzen gebracht nj werd gelezen onthouden beoordeeld door vrienden en vijanden alle harten klopten bij die krachtige woorden en in de meer intieme kringen werden ziJ met tranen in do oogen en geestdrift in het hart aangehoord Eenige dagen later zoo verhaalt men was te Turin in het oude paleis der krijgshaftige koningen Victor Emanuel door Senatoren afgevaardigden en de eerste magistraatspersonen van het rijk door generaals en vorsten omgeven met veel plechtigheid was do verloving gevierd van de oudste dochter des konings met prins Napoleon neef van den keizer sedert een jaar was het huwelijk reeds in het geheim vastgesteld De bruid die te midden barer dames zat scheen in gepeinzen verdiept over zich zelve en over het dierbare land dat zij zoo spoedig zou moeten verlaten en haar vader wendde zich af van de ministers en bet verdere aanzienlijke gezelschap zoodra hij zijn naam onder het verlovingscontract gezet had en ging ietwat ter zydo met dett prins dien hij tot schoonzoon aangenomen had Zij spraken zachtjes terwijl zij samen in eene vensternis stonden vanwaar zg de volksmenigte konden overzien die juichte by dat huiselijke feest in de koninklijke familie Op een oogenblik toen het doodstil was in de ruime zaal I dag Zoo ergens dan geldt bier de spreuk Haast u langzaam Genoeg dat beide partijen eene nauwere verbintenis of vereeniging begeeren Nu komt het er slechts op aan om reeds bij het begin der onderhandelingen zulke grondlieginselen vast te stollen als daartoe zoo rechtstreeks mogelijk kunnen leiden Een blik in oorzaken doel eu middelen kan daarom reeds nu zijn nut hebben De Polktttem meent dat de twee volken en landen van gelyken oorsprong taal zeden en geschiedenis nooit gescheiden hadden moeten worden maar dat om hen te vereenigen of hereenigen een man van buitengewoon talent noodig is die in de twee genoemde Staten niet voorhanden schijnt te zijn Als men hier zegt het blad o a een spoorweg wil hebben of een goudbatterij of eene eenvoudigen ploeg dan ontbiedt men die van elders omdat wij aslven hier die niet maken kunnen of men ontbiedt deskundigen die dat wel kunnen Maar om eene nieuwe Staats machine ia bet leven te roepen die veel ingewikkelder is dan eenige stoommachine en die met meer tegenkanting van buiten zal te worstelen hebben acht men zich hier slim genoeg zoo het schijnt Met alle respect voor alle mogelgke rechtsgeleerden boerea kooplieden kleermakers en politieke tinnegieters in ZuidAfrika eene zaak ais de bewuste vereischt eene degelijke specialiteit in de diplomatie en ia het internatiooail recht niet als leider maar als adviseur niet als de boel verknoeid is maar nu Daarom zouden commissies of deputaties der beide Staten zich permanent te Potchefstroom kunnen vestigen totdat het contract beklonken en alle taken geregeld zijn De telegraaf en de post vereenigen die gecombineerde commissie op geriefolijke wijze met Pretoria en Bloemfontein Elke commissie kon voor de helft bestaan uit volksraadsleden gekozeit door de respeclieve volkeraden en voor de helft uit zoodanige personen als beide uitvoerende raden daartoe geschikt mochten achten Presidenten zouden vrijheid moeten hebben elkander te ontmoeten wanneer zij willen maar geen toegang moeten hebben tot de gecombineerde commissie Wij voorzien enkele raoeielgkheden dia beide regeeringen schijnen lioht te achten Wij achten het niet onmogelijk dat een fleiüeiet volksstemming onvermijdelijk wordt Maar juist daarom achten wij het onzen plicht bezadigdheid eu beradenheid aan te bevelen Volgt men die aanbeveling dan raeenen wü hoop te mogen koesteren dat geduld moed eu volharding ten laatste hun loon zullen krijgen en dat eendracht macht zal maken Want herceniging ligt in de natuur der dingen Wat God vereenigt scheidt de mensch niet Op verschillende phiatsen in Duitschland werden in deze en de vorige maand zwemoefeningen met de cavalerie gehouden waarbij aanvankelijk de paarden door do ruiters in bootjes gezeten aan de teugels werden vastgehouden terwijl bij volgende oefeningen de ruiter met de paarden samen de rivier overzwommen Eene dergelgke oefening op groote schaal werd gebonden door de Heesisehe cavalerie brigade bü KleinKrotzenburg in de nabijheid van Hanau over de Main in tegenwoordigheid van den brigadegenemal Von Colomb en vele officieren van hoogen rang Kon getal van 36 ruiteis die met de zwemkunst volkomen vertrouwd waren begaven zich zonder zadel te paard en gingen met een tweede paard aan de hoorde men de luide indrukwekkende stem van den koning tot den prins die misschien eenig ongeduld getoond had zeggen Het is nu al tien jaar dat ik wacht Die woorden werden overal herhaald en zij klonken als een oorlogskreet In den tyd zoo onrustig door de onzekerheid omtrent de dagen die komen zouden had Gabrio zijne wel niet talryke doch getrouwe en moedige vrienden weergezien zij die zijn vurig verlangen deelden naar den dag die Italië vrij zou maken wilden niet dralen maar de ure des govaars en der zelfopoffering verhaasten Reeds had Gabrio mSer dan één zyner vrienden uitgeleide gedaan naar de grenzen van Piemont waar de vurigsten heensnelden zoodra zij hoorden dat de vrijwilligers er met open armen ontvangen werden En terwijl hy hun de hand tot afscheid drukte kon hi niet nalaten hen te benijden en het smartte hem at hy niet terstond donzelfden weg kon inslaan en voor altijd een dierI baren naam vergeten en dien droom van geluk j welks verwezenlijking hem onmogelijk scheen 1 Wel hadden reeds een paar malen de kalmte en het nadenken de overhand bekomen iii zijnon geest en te midden van al die onrustige plannen beurtelings gemaakt en verworpen keerde hij altyd weder terug tot zijne moeder en zuster die zonder hem en zonder de geringe en onzekere opbrengst van zijne studie en zijnen arbeid niet in staat zouden geweest zijn om in hare behoeften te voorzien fTordt eervolfd hand de rivier over Op deze wyze werd het geheele dragonderregiment no 28 ongeveer 500 paarden sterk binnen den tijd van 2 uren aan don anderen oever overgebracht Voor de zekerheid werd met elke afdeeling een bootje medegegeven De overige manschappen werden met hunne uitrusting op vlotten overgezet Hoewel de rivier aan het overgangspunt een vrij sterken stroom heeft zoo liep toch de geheele tocht zonder ongelukken af Van tijd tot tijd kwam het wel voor dat enkele paarden met ruiter en al onder water verdwenen maar spoedig kwamen z g weder te voorschijn om met de overigen verder te zwemmen De waterhoogte van de Main bedroeg aan het overgangspunt ongeveer 2 meter de temperatuur van het water was 14 B Door herhaalde ooTeningen wil men de paarden gewennen groote afstanden zwemmende te kunnen aflegen Zoo zwom luitenant Von Schierstadt met zijne beida paarden over het meer bij Neustadt waarby hij den afstand van 1600 meter in 17 minuten aflegde Te Geneve zullen weldra de gedenkschriften van den Russiscbeu publicist en staatsman Aksskoff worden gepubliceerd De Xeue Freie Preue is in staat uit dit werk het volgende schrijren mede te deelen op 22 Mei 1866 door den toenmaligen Kussischen troonopvolger thans czar Alexander III aan Aksakoff gericht Wij laten den brief hier volgen Mijtt waarde vriend Akaakoff I Ik moet u opnieuw zeggen dat ifc met mijne positie niet tevreden ben Zij is te schitterend voor mijn karakter dat slechts in een rustig familieleven behagen vindt Het hofleVMi is voor mij niet geschikt Ik lijd er dagelijks onder dat ik verplicht ben met de mannen aan het hof om te gaan Ik kan er my maar niet aan gewennen de erbarmelijkheden van die lieden in koelen bloede te beoordeelen En toch geschiedt dit alleen om uiterlijke onderscheidingen te verwerven die naar my n oordeel geen kopeie waard zijn Ik voel my ongelukkig in dat gezelschap onder die mannen die ik zelfs niet uin kunnen uitstaan als ze mijn lakeien waren Maar helaas zij boklaeden de hoogste betrekkingen in den staat In één woord mijn beste ik moet toegeven dat ik door den dood van mijn broeder April 1856 onnoemelijk veel heb verloren Ik ben niet geschikt voor do hooge roeping die het lot voor mij heeft weggelegd want wanneer mij nu reeds de last van het troonopvolgenchap ondragelijk sohynt hoeveel raoelelijker tal dan de last zijn die ik in de toekomst zal moeten dragen Dit Waarde vriend is het geheim dat ik u reeds lang wilde mededeelen ik houd bet voor onnoodig u te verzoeken het aan niemand mede te deelen Want gij begrijpt wel wat my dit zou kunnen kosten Om allen twijfel aan de eehtheid van dezen brief weg te nemen zullen de uitgevers van AksakofTs gedenkschriften hem in facsimile afdrukken Het weekblad de fTeiier stelt na betoogd te hebben dat ook na de wijzigingen het wetsontwerpMackay onaannemelijk bl ft na te hebben doen uitkomen dat de klassen tengevolge van de bepalingen op de leerkracht te groot zullen worden en dat wanneer 26 leerlingen aanspraak geven op subsidie tal van kleine schooltjes zullen verrijzen de vraag Is de tegenpartij mogelijk beducht dat zij na het indienen van de volgende staatsbegrooting haar vertrouwen bij vele kiezers verspelen zal en haast zij zich daarom zóó met de behandeling van het wetsontwerp Mogelijk zegt het blad is daaruit de haastige spoed eenigermate te verklaren Een groot bezwaar van de ff elder i ook dat de sttbsidién verleend worden zonder behoorlijken waarborg dat het geld tot het gestelde doel goed wordt aangewend Gelooft men werkelyk vraagt het blad dat de wet daarin voorziet De Begeering stelt voor dat recht op subsidie den eisch stelt op 13 uren onderwijs in de gewone vakken na aftrek van twee uren voor handwerken Wij roepen zegt de Ifekker èn de Begeering èn de voorstanders vau haar ontwerp op om ons een geschikt leerplan te geven waarbij in 18 ur n per week aan den eisch van goed moatochappelyk onderwijs wordt voldaan Niemand kan dit wij dogen gerust daartoe ieder uit die er lust toe heeft Wat beteekent het dan dat de Begeering nu voorstelt dat aanspraak op subsidie bestaat als men zoo n leerplan indient of in do school ophangt Uit Parijs wordt aan de N Soit Ct geschreven De ïijfen twintig Nederlandsche werklieden zullen geloof ik eene aangename herinnering houden van hun verblijf te Parijs Zondag was het een dag dien zij buiten hun gemeenschappelijk vastgesteld programma besteden zouden naar eigen goedvinden De heer Martijn Wollf had ze s namiddags allen te middagmaal gonoodigd in het Javaansoho dorp waar men eer goec glas wijn ledigde de gastheer op den hem eigenen jovialen trant de Nederlanders welkom heette en de heeren Gosschalk en Kater en verschillende van de aanwezigen oen vroolyk en hartelijk woord spraken om hunne dankbaarheid te betuigen voor het goede en gastvrije onthaal Dienzelfden avond was er ten huize van den heer Preiwald een groot diner ter eere van den heer Van der Vliet voorzitter der Nederlandsche oommissie die juist een uur te voren uit Amsterdam was aangekomen De heer Van der Vliet is in weerwil van het klimmen zijner jaren een toonbeeld van kracht en levenslust en zyne overkomst wordt altijd door de Nederlanders alhier begroet met algemeene toejuiching omdat hij door zijn helder verstand de hangende quaesties betreffende de tentoonstelling weet tot oplossing te brengen en ook omdat hij door zijn opgeruimd karakter het middenpunt is van veelvuldige gezellige samenkomsten Ditmaal had er na afloop van het diner bij den heer Freiwald eene alleraardigste verrassing plaats De vijfen twintig werklieden namelyk kwamen ondor geleide van de heeren Ooaaohalk en Kater in den loop van den avond een bezoek brengen aan den heer en mevrouw Freiwald én aan da leden der Nederlandsche commissie die by hen te gast waren De volksbond vereeniging tegen drankmisbruik hield te Botterdam zyne algemeene vergadering gepresideerd door mr George Snijder van Wissenkerke daar de voorzitter mr Goeman Borgesius wegens de kamerzitting verhinderd was Uit de openingsrede van mr Snyder bleek dat de nieuwe Botterdamsche afdeeling reeds by na honderd leden telt en voorts dat er samenwerking verkregen is met de Vereeniging tot afsohafSng van sterken drank Aan het jaarverslag van den algemeenen secretaris ontleenen wij dat het aantal leden toeneemt en dat uit een onderzoek is gebleken dat het drankmisbruik in de militaire cantines niet zoo groot is De vraag door het hoofdbestuur gesteld Moet er van regeeringswege iets gedaan worden tot voorbereiding der volledige uitvoering der draukwot op het tijdstip bedoeld by art 26 leidde tot een voorstel van don voorzitter om zich tot de regeering te wenden met het verzoek de noo Uge statistieke gegevens te doen verzamelen ten einde op grond daarvan Uter te kunnen bepalen wat tot beperking van de vergunningen by tyd zal kunnen worden gedaan Dit voorstel wei tl bij acclamatie aangenomen Het hoofdbestuur werd gemachtigd zich te wenden tot de commissarissen des Konings in de provinciën om door aanschrijving aan gameentabwturen eene betere uitvoering van de drankwet ta verzekeren De afdeeling ütreoht had in overweging gegeven zich liever met dit verzoek te wenden tot den minister van binneol zaken Besloten werd eene bijdrage uit de algemeene kas beschikbaar te stellen voor het asyl voor drankzuohtigen Hoeveel er voor dit doel reeds bijeengebracht is bleek niet D penningmeester was bereid de cijfers mede te deelen maar de vergadering besliste dat dit onnoodig was omdat ontijdige openbaarmaking niet in het belang der zaak zou zyn Dit nam niet weg dat een der leden van het hoofdbestuur me ledeelde dat nog maar een vierde is bijeengebracht van de Isom die noodig wordt geacht wat eene andere mededeeling ontlokte dat uit Botterdam voorloopig eene bijdrage van 3a 4000 kan worden verwacht Alle ovorige voorstellen warden aangenomen Op het voorstel van Utrecht werd besloten het onderzoek omtrent de avond en nachtpermissies in de garnizoenen ook uit te strekken tot de marine Ben voorstel van Utrecht om stappen te doen dat by do verpachting van de buffetten in de spoorwegstations de verkoop van sterkeu drank worde uitgesloten werd overeenkomstig het advies van het hoofdbestuur in dezen zin gewijzigd dat een onderzoek naar de uitvoerbaarheid van deze zaak de wenschelijkheid werd algemeen erkend zal worden ingesteld Aan de afdeelingen werd opgedragen bij de gemeentebesturen aan te dringen op inrichting van keuringscoramiasièn tot systematische keuring van het gedistilleerd in de verschillende tapperijen en openbaarmaking van de daardoor verkregen uitkomsten De volgende jaarvergadering zal plaats hebben te Zwolle In het adres door den heer Henry Tyndal tot de Tweede Kamer gericht leest men o a Hoe verschillend het standpunt ook zij waarop de meeste schrijvers zich plaatsen zyn ongeveer allen het over de volgende hoofdpunten eens Ie Nederland staat thans bloot aan verrassingen die zijne onafhankelijkheid in gevaar kunnen brengen 2e er zijn wel degelijk maatregelen te nemen om dergelijke verraasingen te voorkomen 3e men kan Den Haag van uit zee beschieten 4e het is zeer wenschelyk dat de zetel van het krijgsbestunr thans reeds in tijd van vrede overgebracht worde naar Amsterdam Eerst heette het van enkele kanten dat men Den Haag van uit zee niet kon beschieten Later toen bewezen werd dat dit wel het geval is trachtten deze bestrijders te betoogen dat eene dergelijke beschieting geen noemenswaardige uitwerking zou hebben Men betoogde dit op de volgende gronden Ie de afstand van het centrum der buizenmassa van Don Haag tot zee ia te groot om eenige noemenswaardige uitwerking te verwachten van het artillerievuur der schepen 2 de oppervlakte die de hnizenmassa van Den Haag beslaat is zóó groot dat het artillerievuur hetwelk zich over deze oppervlakte zou moeten verdeelen weinig merkbaar zal zijn 3e eene vloot kan geen munitie medevoeren om Den Haag zoodanig te beschieten dat die beschieting eenigszins indruk maakt Deze redeneeringen zijn elders voldoende wederlegd Wie zich ook door dergelijke schoonschijnende redenen zou mogen laten geruststellen zeker niet onze Volksvertegenwoordigers Op aandrang toch van dezelfde personen die thans beweren dat Den Haag om bovengenoemde redenen niet te bombardeeren is zoodanig dat dit gevaar oplevert werden grooto sommen door de Volksvertegenwoordiging toegestaan voor het maken van het fort aan de Pampus enkel en alleen omdat anders Amsterdam van uit zee zou kunnen worden beschoten Waren de bovenstaande redeneeringen juist en kon Den Haag om die redenen niet van uit zee worden gebombardeerd dao zou men vroeger de Volksvertegenwoordiging verkeerd hebben ingelicht en hiordoor oorzaak zijn dat groote sommen gelds geheel nutteloos verspild worden Na dit nader te hebben uiteengezet zegt de heer Tindal verder Men heeft de Volksvertegenwoordigers vroeger overtuigd dat Amsterdam van uit zee te bombardeeren is daarom stonden zij groote sommen toe om te trachten dit te beletten Thans moeten zij dus met zooveel te meer reden overtuigd zijn van de mogelijkbeid om Den Haag van uit zee te beschieten Dit zoo zijnde is het gemakkelijk in te zien dat onze verdediging tot niets wordt teruggebracht wanneer een eventueele vijand in t begin van den oorlog tijdens de mobilisatie van het leger tot dezen maatregel overgaat Zoolang het krijgsbestunr in Den Haag gevestigd is zal men weerloos zyn wanneer in geval van oorlog een vijandelijk smaldeel ons door een bombardement zoekt te dwingen Bovendien staat men dan by elk conflict bloot dat ons zoo gezegd het mes op de keel gezet wordt Het is zeker hoogst onaangenaam dat alles wat onze defensie betreft zoo in het openbaar bespraken moet warden Adressant acht het echter zijn plicht om hiermede oort te gaan het is het eenige middel dat hem nog overblijft o trachten verandering te krijgen in een toestand die moet lijden tot den ondergang va ons vaderland Zooals de zaken thans staan kan er z i maar in ééü geval sprake zyn van eene verdediging van Nederland Dit is in het geval dat de vyand ons na de oorlogsverklaring tyd genoeg laat om alles voor de verdediging gereed te maken Laat hy ons dien tijd niet dan is het met onze onafhankelijkheid gedaan Hoe meer tyd men ons laat des te meer stijgen de kansen op succes natuurlijk maar pas na een voor de tegenwoordige wyze van oorlogvoeren vrij langen tijd van voorbereiding kan er sprake zijn van de hardnekkige verdediging zooals ieder Nederlander die wensoht Men moet den moed hebben den juisten toestand flink onder de oogen te zien en zich niet trachten gerust to stellen met allerlei excepties en uitvluchten Vóór oen oorlogsverklaring zal onder gewone omstandigheden geen last kunnen gegeven warden tot mobilisatie van het leger Green mogendheid die ons den oorlog wil aandoen zou dit mogen dulden Het zou gewis aanleiding geven tot een ultimatum om binnen eenige uren het mobilisatie besluit in te trekken Men denke zioh nu het geval zooals men wil hetzij dat wij dadelijk na de oorlogsverklaring mobiliseeren of wel dat onze mobilisatie als casus belli beschouwd wordt Wanneer men in een van die gevallen overgegaan is tot het oproepen van de militie met spoed d i de snelste wyze om ons leger te mobiliseeren dan nog zal by den huidigen toestand van ons krygswozen het grootste deel van ons vaderland door vijandelijke troepein bezet kunnen zijn voor en aleer een enkel onzer regimenten gemobiliseerd is Om deze en nog andere hier niet te noemen redenen zal er dan geen sprake kunnen zijn van eene verdediging De strijd om onze onafhankelijkheid is dan in een paan etmalen beslist Dat ia zoowel