Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1889

Maandag 2 SeptemiNir N9 40OT 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goiida en Omstreken De insendlng van advertentiSn kan gescbieden tot éto nor dM namiddags yan den dag der uitgave mimm uaatsoiaffij m imim Algemeene TentoonsteUing te Haarlem van Woensdag 11 tot en met Maandag 16 September 1889 VEEDAGEN Zaterdag Zondag Maandag PLUIMGEDIEBTE Zaterdag Zondag Maandag AANGESPANNEN PAARDEN Vrijdag Zaterdag ZÜIVELBEREIDING in werking dagelijks Entree 25 cent TRIBUNE Op het terrein 25 cent Voor de Loterg die zonder eenig voordeel voor de Maatschappë wordt gehouden zgareeds aangekocht Ken Dtrechtsch Wagentje met Paard en Tnig Een Smyth s Rgenzaaiwerktnig Een Hollandsche Dogcart met Paard en Tnig Een Hooischndder Boby Een Paardenhooihark cRansome Een Chatwood s Brandkast Een volledige verzameling Werktuigen voor de Znivelbereidingvooreene Noord HoUandsche Boerderg De Loten zgn alom a eon Qnlden verkrggbaar en bg den Secretaris der Maatschappg te Lootdtdnen 11 Loten voor 10 Gulden 110 Loten voor 97 50 j Gouda Snelpersdruk van A BBINKMAN i ZooK in OU Und als daar buiten bekend aan ied die onze defensie goed bestudeerd heeft Hieruit tan men nagaan hoe groot de kans is dat men ons tqd genoeg late om alles voor de terdediging gereed te maken Bij een oorlog mot Nederland komt het Toornamelijk op de boenen aan zeide eenigen jaren geleden een Puitsch militair schryrer Dit is yollÉomen juist Zooals de zaken thans staan komt er van de verdediging ran ons vaderland niets terecht als de v and dadelgk naar de oorlogsverklaring snel en doorlastend handelt Deze onaangename waasheid schijnt ons volk nog niet duidelijk voor oogen te staan anders zou men begrijpen dat er onder deze omstandigheden sedert jaren veel arbeidsvermogen en geld wordt besteed met slechts geringe kans dat het ooit aan de verdediging van onzen geboortegrond ten goede zal konien De werkeliyke gevaarvolle toestand van ons vaderland eischt meer zorg en meer ernst Mag deze toestand voortduren Mag men uit ingenomenheid met een persoon of om welke andere redenen ook bet vaderland in gevaar brengen j Ëen ieder die de wereldgebeurtenissen aandachtig volgt weet dat er kans bestaat dat nog gedurende eenige maanden de vrede in Europa bewaard zal blijven Wie durft echter de verantwoordelykheid op zich nemen om de regeling van de hoogst noodige zaken uit te stellen omdat hij denkt dat de vrede ook nog wel langer zal duren Het is daarom dat adressant zich wendde tot de Tweede Kamer met het verzoek dat z j bjj den Minister van Oorlog aandringe dat by onmiddellyk overga tot het nemen van maatregelen om Nederland tegen verrassende aanvallen te vrijwaren de uitdrukking ijverrassende aanvallen is eigenlyk oneigenaardig daar de wijze van aanval door adressant beschreven zóó voor de hand ligt dat het alleen eene verrassing zou zijn als men ons tvjd liet om alles voor de verdediging gereed te maken vóór men ons aanviel en mocht de Minister om een of andere reden niet genegen bevonden worden daartoe onmiddellijk over te gaan alsdan duidelijk te kennen te geven dat de Kamer in dit geval geen vertrouwen heeft in het beleid van dien Minister wiens aanblijven aan het hoofd van bet departement van Oorlog alsdan een gevaar zon zijn voor Nederland Volgens het verslag van het Ëngelsche ministerie betreffende de s oorwegongelukken in 1888 in bet Vereenigd Koninkrijk voorgekomen bedroeg het aantal reizigers 742 U00 OOO of 9 160 000 meer dan in 1887 l e verhouding van de reizigers die bij een ongeluk het levon verloren tot het geheele aantal was als 1 tol 6 942 336 en die der gewonden als 1 tot 627 576 De spoorwegongelukken gaven aanleiding tot 61 enquêtes De meeste ongelukken 9 geschiedden op den GreatWestern spoorweg de minste 2 op den SoathKaslern BuiteniaDdsch Overzicht Behoudens de hervatting van den arbeid door de kolendragers blqft de toestand te Londen feitelqk on eranderd De samenkomst van de vertegenwoordigers der werklieden en het bestuur der dokken is vruchteloos gebleven Van weerszijden was men bereid tot inschikkelijkheid maar het bestuur wilde de zes pence per uur uiot toestaan Toch blijft men verwachten dat de werkstaking spoedig zal eindigen daar het niet waarschijnlqk wordt geacht dat het bestuur langer zal weigeren aan de openbare meening gehoor te geven De kaaiwerkers hebben een beroep gedaan op de andere werkstakers met uitzondering van de dokwerklieden om den arbeid te hervatten daar hun werkgevers bereid zijn de gestelde voorwaarden aan te nemen en het dus ongegrond zou zijn de werkstaking voort te zetten Vermoedelijk zullen alle andere gilden hieraan gehoor geven met uitzondering van de werklieden in de dokken die willen volhouden President Camot heeft het besluit geteekend waarbq de kiezers in Frankrqk den 22aton September ter stembus worden opgeroepen Spoedig zal de president nu een manifest richten tot het Êransche volk ten einde alle Franseben nogmaals te wyzon op den ernst van het oogenblik en op de gewichtige gevolgen welke de uitslag der stemming kan hebben De republikeinen verwachten meer van een opwekkend voord van den heer Camot dan de tegenpartij heeft verkregen door Bonlangers nieuwe proclamatie welke te Parijs al zeer weinig indruk heeft gemaakt Een slechten indruk heeft t bepaald gemaakt dat de generaal voor Farqs mannen heeft aanbevolen die in elk geval maar zoo zoo zijn En te Parqs moesten de besten onder dak gebracht worden omdat de generaal daar op de hulp der monarohalen kan rekenen Op het platteland sclqnt t vry wel uit te z jn met den generaal De conservatieven durven hem ook niet meer openlqk steunen reden waarom zy ook niet de eer hebben op de groote candidatenlyst van den generaal te pryken Is de generaal dus een verloren man de ontevredenen blyven Koning Karel van Bumenié is van zijn buitenlandsche reizen eindelijk in zqn koninkryk terugkeerd Eeeds den dag na s konings terugkeer werd op het kasteel Pelesch een ministerraad gehouden waarin de ministers den koning rekenschap gaven van hun beheer tijdens zyn afwezigheid Vermoedelijk zal uu ook de ministerieele crisis spoedig worden opgelost Gelijk men zich herinnert hebbon twee ministers die een vry aanzienlyke groep in de Kamer vertegenwoordigen hnn ontslag genomen wegens oneenigheid met den minis terpresident Catargi Het is nu de vraag of dit Kussischgezinde Icabinet hetwelk nog niet zoo heel lang aan de regeering is zich zal kunnen handhaven PETROLEÜM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 S5 Geimporteerdfust ƒ 8 80 September levering ƒ 8 45 October Novemberen Decemberlevering ƒ 8 65 BEIIRSBËBIGHT AMSTEEDAM 80 Augustus Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen opnieuw willig Ned bank I s hooger Buitenland en Amerikaanse hen onveranderd ADVERTENTIÊN Ondertrotiwd J A e VAK DE PAVOORDT EK W J M v N DHB MEER Receptie den 1 Sept a s Flaweelen Singel No 564 NIEUWE A v 0SAz ïaeiwegE73en73 OrfeTrerie Chnstofle is t beste in rerzilrerde artikelen en op den dnnr het goedkoopste Alle voorwerpen dragen den naam CfiBIS TOFLE voluit en i n tot Tariefsprijzen evenals in de Filiaal te Amiterdam bg mg verkrggbaar Tb SGHIHIDT voorheen Wed BOËLSUilS HOOGSTRAAT ADVBRTENTIÊN io alle Sinnen en Suitenlandectie Couranten worden dadelgk opgezonden door bet AdvertentieBareaa van A BRINKMAN es ZOON te Gouda MT Algemeen erkend ais het beste HONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gcbruili van het echte K K Hof TandtfMs Anatherin Hondwater Dr POPP s in aanmerkelijk vergrootte flencben voor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktydig aangewend met Dr POPP l Tandpoeder of tandpMta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Krniden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelyk voor baden I Venus z ep ea Zonnebloemen zeep FOPP S ekrl8taUigeerde en Tnui panint Gljeeiinezeepen zijn de Qjnsto Toilet iin gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen tf De namaaksels van Anatheiin Mond watef verwoesten de tanden binnen korten tyd WÊ Dr J G POPP Weenen Depoto te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Netkrland Men verlange uUdmiielyi Dr POPPe echte Preparaten en neme f eene andere aan De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 31 Augustus 1889 VEEGADEKING VAN DEN GEMEENTERAAD IKnsdag den 3 September 1889 dee namiddags ten 1 ure Aan de orde De beèediging der nieuw gekozen Baadsleden Da begrootittg der Schutterq voor het diens aar 1890 Het adres der Afdeeling Gouda en Omstreken van de Hollandsche Maatschappq van Landbouw houdende verzoek om subsidie voor eene verloting en ringrijderij te houden bg gelegenheid van de aanstaande vrije paardenmarkt De benoeming van eenen Begent van de beide Gasthuizen Idem van eenen Ambtenaar van den Burgerleken Stand Idem van een Lid ia de C nmittis van beiMer der Stede jke Gasfiibriek Idem van vier Leden in de Commissie voor de Strafverordeningen Idem van eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatsvervangers in de twee Stembureau voor de verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad Dinsdag 17 September heeft de verkiezing plaats voor een lid van den Gemeenteraad in de vacature ontstaan door het overlgden van den heer Mr J H van Mierop De openbare en vele particuliere gebouwen zgn heden versierd met de vsderUndsche vlag ter eere van den veijaardag fan H K H Prinses Wilhelmina Ten 12 ure werd een parade gehouden door het garnizoen FEVILLETOJV Gabrio en Camilla JEen verhoed utt Müaun DOOS GÜILIO OARCANO Vry naar het Italiaantch DOOB VANESSA W xr Paolina had baars broeders onrust gemerkt en de reden begrepen en toen zij hem op zekeren avond somberder dan anders zag thuia komen volgde zg hem naar zgne kamer Gabrio bleef staan bg de schrgflafel met gekruiste armen onbewegelijk neerslachtig En zgne zuster peep met zacht geweld zijne hand en zeide Gabrio ik weet wat ge besloton hebt tob toch niet over moeder en mg Wij moeten op den Heer vertrouwen die rechtvaardig ia en die deze dagen over ons beschikt Ik weet wat het kost eene dierbare hoop op te offeren maar er isietslioogers Indien gg weg wilt gaan dan zal het moeder san niets ontbreken twee vrouwen hebben niet veel noodig Alleen verzoek ik u als ge heen moet gaan het niet voor rag geheim te houden zeg mg den dag en het uur ik zal het waar Hoden had onder begunstiging van prachtig weder een onderlinge wedstrqd plaats tusschen de leden der Goudsche Crioket Kslub tOt pufia De uitslag kunnen wg eerst in ons volgend nr opnemen Door Dijkgraaf en Hooghssmraden van de Krimpenerwaard is ter bestrijding der kosten voor verhooging van den Useldgk en conversie van bestaande leenittgeu van 9 tot 13 SmL a s de inschrijving geopend voor een 3 i pet geldWning groot lOO OOO verdeeld in obligatiên van 1000 Naar de H R Ct venie it is de heer mr W A A J baron Schimmelptoninck van der Oye voorzitter van de Eerste KoBar der Stttea OeBeraal plotaeling overieden Uit Ouderkerk a d Uad schrijft men aan de Sekoonk Ct dd 28 Aug De hoden morgen gehouden raadsvergadering ondenebeutde zich door eene roerende pleohti ieid Onze gryze burgervader nam afscheid van den heer P C Jongebreur Sr die gedurende 55 achtereenvolgende jaren de betrekking van raadslid in deze gemeente vervulde en op 87jarigen leeft d gekomen den kiezers verzocht kad zgn mandaat niet meer te vernieuwen zoodat dit de laatste vergadering was die hij zon bijwonen Zgt ge aldus sprak de burgemeester met diep bewogen stem sijt ge 65 jaren in nwe betrekking voor het algemeen belang werkzaam geweest en is er in dit tqdvak veel z r veel veranderd en tot stand gebracht waanuin ge uwe medewerking verleendet op n na zqn allen u door den dood ontvallen met wien ge het lidmaatschap van den raad van den aanvang af eenigen tqd deeldet namelgk de heer A Rijkaart Drie en veertig jaren ben ik thans als burgemeeeter hier werkzaam en mocht ik Inet u samenwerken en zocht nu ook gg rust door het ver Igk niet zgn die trachten zal u hier terug te houden Een straal van vreugde glinsterde in zijn oog terwijl hg haar met innige liefde aanzag Neen zeide hg ik zou niet vertrokken zgn ik zal niet vertrekken zonder het u te zeggen en u den afscheidskus Ie geven Nu heb ik builen u en mama niemand meer die mg aan het leven bindt Den vofeenden morgen vond Gabrio een brief dien een Uediende van graaf Gion Binaldo gebracht had Er stond ipoed op Zonder te letten op den portier die zich verontschuldigde dat hg den brief gisteren niet gebracht had ging Gabrio al lezende naar buiten en geen half uur later liet hg zich bg den graaf aandienen Hg werd ontvangen als iemand die gewacht wordt Het die openhartige vriendelgkheid die het kenmerk is van hen die bij eene hooge geboorte eene edele ziel bezitten liet graaf Gian Binaldo hem in zijne studeerkamer komen Hij was nog niet gekleed en zat bg den haard waarin hg gedachtenloos pookte Bravo zeide hg hem de hand reikende M wist wel mgn beste Dall Orto dat ik mg niet bedroog toen ik u mgne achting schonk sedert dien tfld zijn wg wel beter met elkaar bekend geworden maar ik had geene gelegenheid om mg te overtuigen van uwen goeden wii en vergun mij Ijet te zeggen van uwen moed Signer conté hernam Je jongeling met vastheid en bescheidenheid tevens indien ik u van dienst ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR0OTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt laten van den raad dan blijft van allen die ik hier vóór 43 jaren in betrekking vond ook niemand meer overig zij allen ontvielen ook mg Hoe treurig deze herinnering ook zijn moge zij strekke ons a en mg niettemin tot dai bare erkenning van genoten weldaden en zegeningen Ge verlangt naar rust welnu wg hopen dat ge in waarheid rust vinden zult en ga u nog eenige jaren mat blijde opgewektheid herinneren moogt al hetgeen ook door uwe medewerking voor Onderkerk a ingezetenen is verricht Ik dank u voor de ondersteuning mg vaak ia moeielgke omstandigheden verleend de Gemeente dankt u door mg voor de trouwe behartiging barer belangen Zelfvoldoening over de volbrachte taak worde u vaa God geschonken Hg zij u verder ten goede nabg op uwen verderen levensweg De heer Jongebreur geheel verkeerende onder den indruk van het voor hem zoo beteekenisvoUe oog iblik dankte voor de hartelijke woorden tot hem gesproken daarbij de beste wenschen uitsprekende voor den voorspoed van gemeente en ingezetenen Hiermede was de plechtigheid afgeloopen en werd de vergadering gesloten Die haar bg woonden zullen niet licht de oogenbUkken vergeten aan dit a ebeid gewgd en aan dit a cheid tevens verbinden eene vriendolgke herinnering aan den man die tot op zoo hoogen leeftijd pal bleef staan in zgne betrekking Mogen de jaren die hem nog reaten in gelukkige rust voor hem voorbijgaan Uit Botterdam schrgft men Met groote beUngstelling wordt het nieuwe opera seizoen tegemoet gezien Was er aanvankelijk tegen den heer Saalbom den nieuwen directeur eenig wantrouwen omdat het bekend was dat hg de zaken anders zou leiden dan men hier gewend was uit al wat men vernomen heeft omtrent den gver kan zgn verzoek ik u mg te gebruiken De gelegenheid ziedaar wat ik zoek ik zou reeds verre van hier zgn ware het niet Neen neen he t is voor het oogenblik beter dat gg niet heengaat Wij zien nog niet duidelgk ia onzen toestand doch de nevelen zullen spoedig optrekken Maar toch er valt altgd iets te doen ook hier en er is juist eene geschikte gelegenheid en daarom heb ik u verzocht bij mg aan te komen Spreek slechts ik ben bereid Gij zgt jong gij zgt ingenieur en kunt zeer goed doen wat ik reeds gedaan heb en nog doen zou zoo eene gewichtige reden het niet belette Luister dus in het geheim als ware hot onder het zegel der biecht De graaf naderde hem en ofschoon zg alleen waren sprak hg toch fluisterend Terwijl zijn edele vriend sprak had Gabrio eene beweging van bigde verrassing niet kunnen onderdrukken toen de graaf had uitgesproken nam hg uit eene lade der schrijftafel een verzegelden brief zonder adres en de ingenieur nam denzelven met eerbied aan en boog zich vol geestdrift om de hand te kussen die hem denzelven overreikte Beste Gabrio op u vertrouw ik volkomen maar wees voorzichtig want de zaak is bacbelgk Welnu ik dank n ik zal t gevaar moedig tegengaan Eer het een dag later is zullen die papieren in handen zgn van hem voor wien zij bestemd zijn Goed Dan zullen de zaken wel gaan Wg moeten moed houden