Goudsche Courant, maandag 2 september 1889

N9 4008 Dinsdag 3 September 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De lazeadlng van advertentiea kan gescbleden tot é4n aar des namiddags vaa den dag der oitgave Inlichtingen Attesten en Pr seouranten gratis Gouda Snelpersdruk T n A BRINKMAN ZooN Spoed V Spoed U Schoenen en Laarzen Magazijn DE ROODE UARS Heden is de Groote ITajaars Uitverkoop Tjegonneii en staan de GOEDEBEN tegen spotprjjs in de uitstalkast genoteerd Komt zien want wegens de groote rerscheidenheid van soorten is het onmogelgk alle prflzen hier te noemen Daar alle Soboenen handwerk ii wordt Toor soliditeit ingestaan Onder aanbeveling J R HESSELS NB Reparatie en aangemeten werk worden aan mnn Sohoenmakern netjes en spoediir afgeleverd j r o NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal hez Luik België Exploitatie der gproote laagfkoleu Oupeye lv£a g exe T7 la 3=CL3sol©2i brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniselflk gebrmk serres calonfères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en Pflpenovens en dergeljke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er Mn toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Soheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 3 30 h fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS ictoriawdW feldruTikmn 9TZ dm ofiohinader QLA erlanden uit de YICTORIA BRON te Oberlahnstein bij Em De verkoop alléén in Nederland bedroeg circa 95 000 Flesschen en Kinnken 185 000 245 000 7 1885 276 000 310 000 355 000 1888 400 000 Wordt alléén ecA verkocht bö z J SLOTEMAKER Co Courfg LIEBIG s PLANtEnGËLÊT ter goedkoope en spoedige bereiding van doorzichtige zoete GELEIEN PüDDTfjnH pr M IJS eZ VISCH en VlEESCH BLEIEN Receptenboek gratis bU de Heeren A van VEEN en W SCHALERAMP Jr Gemaakte Ondergoederen CHEMISES PAJITAlöJiS NACHTPOIEN voor Dames en Kinderen Soliede kwaliteiten Nette en sterke afwerking SCHENK Zn Kwaliteit en prijzen overtreffen alle concurrentie en dan nog 10 pa KORTING Parapluies Bazar Lange Tiendeweg D 61 J GILHIN Hoofddepót 8 W van der VELDE ZOON Rotterdam Openbare Vrijwillige Verkoopii om contant geld IE a o u d orsi3r aan het hnia B No 62 op DINSDAG den 10 SEPTEMBER 1889 des voormiddags ten 10 ure van nay ZEEB NBTTEJf waaronder Bonheur de ionr Secretaires Tafels Stoelen Orgel Speeldoos Tejkentefel Teekeninstrnmenten Bedden Luxe Artikelea enz alles nagelaten door wnlen den Heer p J HOFMAN Daags vóór de verkooping te bezichtigen Nadere informatiën geeft de Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk aan den IJ el Stedelijke flasfabriek C3tOUTDJ Wegens verhooging der Steenkolen en Cok prgzen worden de prezen van af heden 1 H L COKE af gasfabriek 50 Cts 1 H L bezorgd 55 HL t geklopt af fabriek 55 1 H L en bezorgd 60 1 H L fijn van Coke 20 100 H L Coke mitt voorradig 45 groote partfl en mits voorradig volgeni nader overeen te komen condition De Directeur YEBBETERDE HOUTSZOOL BIUgiJETTEN zoowel wat vorm als kwaliteit betreft zeer aan te bevelen uit de Stootnbriquettenfabrtele vanCJONGEiNBUaGER te AtFB a d RuTt ONTVANGEN BAAIEU BEVEES TRICOT BAAI Wit en Gekleurd FLANEL Groote sorteering Gekleurde WOL Finna Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 NB Opnienw ontvangen een zending der bekende twee persoons Wollen Dekens 2 50 P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 bericht de ONTVANGST van een prachtige collectie Hanglampen en staande Lampen Voor dit seizoen speciale uitstalling van LAMPEN op de 1 verdieping De uitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTES BINNENLAND GOUDA 2 September 1889 Men meldt ons het volgende Het exercitie terrein aan den Eotterdamschen dijk leverde Zaterdagmiddag een gezelligen aanblik op een aantal krachtig gebouwde jongelingen en knapen wier gespierde leden gunstig uijktramen in het eoo vlugge cricket costnum voortd pld in bewegingen an de glooiing van den dijk belangstellende toeschouwen die met animo het spel volgden voor ïoorer ij t begrepen want t is een eigenaardigheid van dit spel dat de meeste kijkers het fijne daarvan niet snappen vragen z uitleg aan den eenen of anderen cricketer met de meeste bereidwilligheid onthaalt hij hen op eon explicatie waarin echter zooveel technische termen voorkomen en waarbq hij hen met zooveel onverstaanbaars om de ooren gooit dat zij hem spoedig een wenk geven om te zwqgen Stel b V men hoort t woord bowler gy vraagt inlichting en venMMat weldra dat een bowler no balls en wide balls bowlt dat zeker aantal runs op zijn ballen gemaakt warden dat hq zeker getal wickets neemt overs bowlt en maidens maakt terwgl hq op stampen kan bowlen üf op vangen bowlen Hij kan echter ook t wordt u groen en geel voor de oogen en gij verzoekt beleefdelijk de bowlexplicatie te eindigen Toch is een cricket match aardig om bq te wonen ook voor hem die er niet alles van begrijpt Een zoo levendig vroolqk tooneel van levenslustige jongelieden die elkander in vlugheid kracht en behendigheid willen overtreffen is een prettig opwekkend gezicht vooral als een zoo heerlqk zomerweer het feest begunstigd zooals dat Zaterdag het geval was De gansche maand Augustus had het bestuur der Club al naar de lucht gekeken en op den barometer getuurd en zoodra er gunstige voorteekens waren FEVILLETOIV Gabrio en Camilla Een verhactl uU Milaan DOOS GUILIO CABCANO f ry naar het Italiamteh Doon VANESSA 0 XI De tqd dien hij doorbracht met het benen der oude krijgshaftige stad totdat hij den hem opgedragen last zou kunnen vervullen riel Gabrio wel lang Overal zag hq bekende gezichten en op de straat en in de koffiehuizen hoorde hq al de tongvallen van Italië Toen de klok vijf sloeg ging hq naar het ministerie Hq trad de wachtkamer van den minister van bttitenlandsche zaken binnen en zqn kaarde waarop hij tevens den naam van zijnen zender geschreven had was voldoende om toegelaten te worden Hq wachtte een oogenblik en kwam toen niet zonder ontroering in de tegenwoordigheid van den groeten man in wiens handen hij de papieren moest overgeven die de graaf hem te Milaan had toever Toen zag hij voor de eerste maal den man van werden er plannen gemaakt voor da match de dagelijksche regenbuien maakte t telkens onmogelijk totdat eindeUjk den laststen der maand weer en gelegenhid gunstig was en de wedstrqd door kon gaan en met succes er werd goed gesUgen en bg de seniores vooral good gefield Na afloop had eene hardlooperij met hindernissen plaats die aardig was om ta zien De uitslag was als volgt Senmra Twee innings Eerste prijs zilveren msdaiUe W van Ingen Schouten met 14 punten Tweede prgs bronzen medaille G B Noothoven van Goor met het lot tegeaIi J Spamaaij die ieder 7 punten maakten Derde prqs zilveren servetring L J Spamaaij Vierde pngs bronzen inktkoker M van Mens met 5 punten Vijfde prqs portefeuille D K de Koning Munting met 4 ponten ftimore Vier innings Eerste prijs zilr wi midaille Th de Koning Monting met iÓ punten Twe e prys bronzen medaille J Schouten met 13 puntea Derde piijs i boekwerkec I P de Vooqs met 10 punten Vierde prijs gouden manchetknoopen A D Cheriex met 4 punten Vijfde prijs portefeuille A Vermaat met 3 punten Voorts waren medailles uitgeloofd voor hen die in heide afdeelingen het grootst gemiddeld aantal punten behaalden Bij de Senioret behaalde W van Ingen Schouten de zilveren medaille l g p per slag bq de Jutaore A Vermaat de bronzen medai e 1 p per slag Bij het hardloopen vut Uitdemiuen verkreeg C Prince Jr den eersten prys een passerdoos I P de Vooqs den tweedon prqs een veldflesch wien men wel zeggen kan dat hq het lot van Italië in zijne hand hield Dat hooge en kalme voorhoofd die vaste blik die lippen waarop een goedigen en toch eenigazins spotachtigen glimlach zweefde troffen hem zoo dat toen hij diep buigende zeggen wilde hoe trotsch hij was op den hem opgedragen last nauwelqks eenige verwarde woordeA stamelen kon Zonder acht te slaan op de ontroering van den jongen Lombardiër vroeg de minister op den hem zel in de ernstigste zaken eigenen vriendelqk schertsenden toon Welnu krqgt de Feldmarschal nog geen bevel om den Ticioo over te trekken Het spijt mij dat wij voor het oogenblik nog niet gereed zqn om hem te ontvangen zooals aan zijnen rang past maar in elk geval Gabrio overhandigde hem het couvert dat hq bij zich had de minister nam het aan en zeide toen hij het zegel verbroken en do papieren vluchtig ingezien had vroolijk Die beste vriend Dat zqn juist de berichten die ik verwachtte kostbaar zoo tijdig noodig Hfl iseap uitstekend man een echt patriot Br zijn er nog wel meer doch niet velen zooals hq Breng hem mijnen dank over En die brave Milnneezen Vertel mij eens hoe zq het maken Hij bleef in de papieren bladeren plotseling vloog eeue uitdrukking van toom over zijn gelaat Denken zij aan deportatie zooals in 48 Is het mogelqk dat zij nooit zullen leeren En onze stijfhoofdige tegenstanders in de kamer die ons ADVERTENTIEN worden ijeplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoreu werd gedurende de maand Augustus 1889 Ingelegd ƒ 2567 73 Terugbetaald ƒ 2820 02 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1946 Van de door den Ned Bbijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te reizen maakte Zondag 11 424 personen gebruik Wij vernemen met genoegen dat aan de firma C J Begeer te Utrecht door Zqne Majesteit den Koning de hooge onderscheiding ia verleend hare fabriek aXomnilgte Zilterfabrieki te mogen noemen Genoemde firma heeft herhaalde malen de oer gehad aan het koninklgke huis groote werken te leveren en smaakte daarbg telkens de voldoening s kooingB tetredenheid te verwerven hetgeen trouwens niemand vreemd zal voorkomen die in de gelegenheid is gmr e t d kunstwerken te zien welke in de Utreohtsohe zilverfabriek zijn vervaardigd Haar nienwe naam van koninklijke fabriek is de openlijke erkenning van hare groote verdiensten op een kunstgebied welks Oude roem herleeft en waar by algemeen voorwaarts streven eene onderscheiding dubbele waarde heeft Utr Dagblad Men schrijft uit Moerkapelle Dezer dagen vervoegden zich bij den herbergier V te Moerkapelle twee heeren die voorgaven te zgn de heer Tilly afstammeling in de rechte lijn van den bekenden fabrikant van Haarlemmerolie en thans eigenaar der zaak en zgn reiziger Deze laatste voerde het woord Zijn he was meestal bnitenlands doch reisde du maar eens voor zqn pleizier mee mijnheer sprak zeven talen ook de Hollandscbe maar mijnheer drukte het lieft in de onlangs nog aanraadden om ons geheel toe te vertrouwen aan de genade van Oostenrqkl en hij lachte bitter Wel ja welja in dat geval kunnen wij het wel zonder soldaten doen Welnu wq zullen wel zien en spoedig ook wie gelqk heeft Wq allen mijnheer de minister zeide Gabrio wachten slechts om op de proef gesteld te worden I En ook ik Ik weet wel dat aan de overzqde van den Ticino allen daarop wachten En wq trachten dien dag te verhaasten en dat niet alleen met onze wenschen Maar de moeilijkheden zijn niet gering Ach onze koning hernam Gabrio met jeugdige geestdrift hq luistert zoo heeft hq ten minste gezegd naar den noodkreet die hem roept Hq alleen kan ons land geoezen van onze oude kwaal de tweedracht tusschen broederen Eu zelfs indien het noodig ware ons eenigen tqd het genot der vrqbeid te onthouden Neen viel Cavour hem in de rede Italië bijstaan en de vrijheid schenken of het geheel aan sichzelven overlaten Er werd aan de deur van het kabinet geklopt een secretaris bracht telegrammen en dépêches Hij grf d n secretaris een wenk om heen te gaan en wendde zith tot Gabrio toen een kamerdienaar binnentrad en zeiifé Zijne Mf teit de Koning verlangt uwe Excellentie te ttoni En do minister zeide vnendelriktj Ik hoop dat wq elkaar spoedig zuUe w adoröieB zeg dat