Goudsche Courant, woensdag 4 september 1889

Woensdag 4 September 1889 N 4009 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InModiag van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der tiitgave Mode Artikelen en Gebreide Goederen UEd Dienaar G IJSSELSTIJ IMaauwstraat LIJST Tan BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie heÜt der maand Augustus 1889 welke door tussohenkomst ï n het Postkantoor te Gouda terug te verkrijgen zijn Tan GOUDA MönUng Amsterdam Peoder N megen H 3 Tan Lonkhnijien Veenhuizen Tan EEEUiWfJK E Tan der Velde Kampen Tan WADDINGSVEEN K Schild Zaandijk BEIEFKAAET C T n der Want Zwolle Goud 81 Au 1889 De Directeur van het Postkantoor VORSTEK BEIIRSBEBIGHT AMSTEEDAM 2 September Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen iets vaster Zeebad Scheïoningen 2 Deli oomp 5 hooger Buitenland iets aangenamer Topeka en Union Shares ♦ hooger GeTonden Toorwerpen In de maanden Juli en Augustus 1889 zijn de volgende voorwerpen als gevojiden gedeponeerd aan het bureau Tan politie 1 wit katoenen Kous 1 bloedkoralen Armbandje met gouden kapittelstokje 1 Koord met sleuteltjes 1 Rozenkrans 1 Pinkring Breiwerk 1 Porteiponnaie 1 Boelge met tramkaartjes 1 bloedkoralen Armliand met gouden sluiting 1 nickel Armband 1 Portemonnaie inh 2 conteu en 1 zilveren medaille gemerkt A M S 1 Kraagje 1 pakje Kindergood 1 ceinlure 1 Eozenkrans 1 Kuipmesje 1 Kindersohortje 2 ziWeren Oorknopjes 1 groene Reiszak l Parapluie 1 iToren Vingerhoed 1 goudpn Medaillon met koperen halsketting 1 gouden Oorbelletje 1 glacé Handschoen 1 gouden Oorhelletje 1 stuk Tan een gouden Broche 1 gutta perchn Band 1 granaten Armband 1 Onderstuk Tan een gouden oorbel 1 Breimandje l gouden Medaillon 1 Medaille 1 zilveren Broche 1 fantasie Armband 1 fantasie Armbaud 1 Gezangoisboekje 1 paar Kousen 1 Armband met gouden sluiting 1 Halsband met penning 1889 1 bloedkoralen mband met gouden sluiting lo aandeel in de 331e Staatsloterij no 11008 1 fantasie Armband 1 gouden Ring 1 koperen Eing 1 Rozenkrans 1 fantasie Armband 1 bloedkoralen Armband met gouden sluiting 1 Doek gemerkt F M 1 Rozenkrans 1 nickel Hondenhalsband 1 gouden Medaillon 1 katoenen Das waarop een gouden dasspeld 1 koperen Ring gemerkt E K 1 ziWeren Armband 1 katoenen Snbelkwast 1 Zweep 1 Haarkam 1 zilveren Rozenkrans 1 bloedkoralen Armband met gouden sluiting 2 bonte Schorten 1 bloedkralen halsketting met gouden sluiting 1 honden zweep De gevonden voorwerpen ii do maanden Januari en Februari 1889 en niet door de verliezers afgehaald z jn ter dispositie Tan de respectieTO Tinders met inachtneming Tan art 2014 Burgerlijk Wetboek S Bureau voor gevonden voorwerpen zooTeel mogelijk geopend Tan 11 1 uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda J W TUINENBUEG Burgerlijke Stand Zevenhuisen Gouda Snelpersdruk van A BKINKJIAN t ZoOK OV£BUDGN Q Buk 89 j H dsKaoiag 71 j GEHUWD J L Bm en M V t ADVERTENTIEN Winkelhuis TE KOOP of TE HUUR een goed onderhouden en net WINKELHÜIS Op een der beste standen dezer stad Reflecteereude met franco brieven onder No 1905 aan het Bureau dezer Courant mEUWE DASSEN A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Hermetisch g esloten Inmaakflacons TBH af 22 Cent Verder alle soorten GROENTEN FRUITEN en KRUIDEN voor den inmaak TTTitte CritJTEin 15 en 20 Cent per Poud J GERRITSEN ADVERTENTIEN in alle Sinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Goudo Algemeen erkend als het besle MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dagelijks gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts UT rurr S mondwater in aanmerkelijk Tergrootto flesecben Toor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Of POPP s Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenus zeep en Zonnebloemen zeep PQPP e Gekristalliseerde en Transparant Glycerinezeepen zyn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welke ook een Terwonderlijken witten tint te weeg brengen flMT De namaaksels Tan Anatherjn Mond water Terwoesten de tanden binnen korten tgd M Dr J G JPOPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels Tan Nederland Men verlange uitdruikelyi Dr POPPl eeUe Preparaten en neme geene andere aan Opentare Verkooping op ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1889 deg namiddags een uur in het lokaal van Verkoopingen Achter S Pieter F No 363 te OïwAi Tan de BOERENHOFSTEDE BOÏÏWINA HOEVE onlangs gedeeltelgk afgebrand met 28 Hectaren 73 Aren 10 Centiaren WEI en HOOILANDEN in Kamerik Houdijken Gemeente Kamerii kadaster Sectie B met Nrs 14 15 16 34 36 tot en met 72 56 en 62 Eerst in twee perceelen en daarna gecomJbineerd Te aanvaarden LAND 15 November e k GEBOUWEN 1 Mei 1890 luformatien ten kantore van den Notaris J G BROÜWEB NU HOFF Kromme Nienwegracbt over Panshnizen Wgk F No 390 ten wiens overstaan die Verkoop plaats heeft De Gfoudsche Macliinefabriek vroeger COSUN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gas ovenll Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lamjien en SIEMENS Branders Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z De Retau s e I f b e w a r i n gf HoUandsche uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte lef ring die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vao het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland € e uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ve prgs per drie maanden it 1 25 franco per po i 1 70 Afzonderlgke Nonuner VIJF CENTEN BINNENLAND 1 GOUDA 3 September 1889 In ds hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de jheer van der Garden terwijl er ééne vacature ia werden de hh W J Portuijn DroogleeTer G A Oudijfc A tbu Veen en H G Hoefhamer opnien beéedigd als raadsleden waarop de voorzitter het volgende zeide Mijne Heeren Het is mij zeer aangenaam U opntsuw als Leden van den Baad ntting te zien men Ik wensch U geluk met de op U uitgebraoTO keuze on ik hoop dat het t gegeven moge zijn wl in den nieuwen tijdkring Teel ten nutte Tan de Gemeente tot stand te brengen Het wat mijnheer Fortuijn DroogleeTor aanvaakolijk uw voornemen geen nieuw mandaat te aanvaarden en het was alleen op aandrang Tan Terschillende zijden op U geoefend dat gij z t gezwicht Ik verheug mg daiaroTer leer Het is zoo niet eena eenige dan toch een eeldcMne omstandigheid dat een raadsliA na gedurende 50 japn zitting te hebbeü gehad opnieuw boTenaan op de lijst geplaatst wordt Tan hen die geroepen worden de gemeente belangen te behartigen Ik Terheug mij daaroTer zeer Het is eene rechtmatige hulde aan de Tele en groote diensten door U gedurende een zoo lang tijdperk aan de gemeente bewezen en teTens ia het een bewgs hoe men nog altyd prgs stelt om uwe kennis ervaring en doorsicht dienstbaar te maken aan de belangen onzer gemeente Ik hoop dat het U ten deel moge Tallen Qog Teel ten natte van Gouda tot stand te brengen en dat U nog menig Jaar in deze Tergadering zult zitting hebben 1 De vergadering betuigt instemming met die woorden FEVILLETOX Gabrio en Camilla Ben verhcial uü düaan DOOE QÜILIO CAROAI O Fry naar iet Italiaanteh DOOE VANESSA 41 XI En hij dacht aan Camilla ook in haa oog had hij gemeend liefde tot het Taderland te lezen Wat in hem wil en plicht was was in haar geToel Maar dan dacht hg weer aan die ongelukkige ontmoeting met haren broeder en al die liefelijke beelden Terdwenen eensklaps en de zwakke draad die ze samen hield brak ilf Beeds lagen de meertjes Tan Comabbio en Monate achter hem en die streken welke tien jaren geleden de schouwplaats geweest waren Tan den laatsten strijd van eene handvol helden tegen de Oostenrijkers die uit den slag van Novara terugkeerden on terwijl hij die ongelultkige dagen herdacht werd het vertrouwen in zgn hart slechts sterker Te Vareze hield hg slechts eenige uren stil in de eerste de beste herberg en pas was de dag aangebroken of hg vertrok met de diligence die ge Daarop worden de notulen dor vorige Tergadering gelezen en goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat het raadsbesluit Tan 20 Augustus tot benoeming Tan de hh Sieverdink Baabe en t Utou tot Leeraren bij het Gymnasium door Z Exc den Miaister van Binnenlandsche Zaken 1 is goedgekeurd Ingekomen zijn 1 Het report der Baadscommissie belast met het onderzoek der begrooting van de Volksgaarkeuken Toor 1890 adTiseerende tot goedkeuring Ter Tisie Het rapport der Baadscommissie belast met het onderzoek der begrootiagen der gesubsidieerde Instellingen Tan WeldadigheÜ Toor 1890 adviseerende tot goedkeuring Ter Tisie 3 Een adres Tan de agenten van politie ïerzookende verhooging van jaarwedde In handen T n B en W om bericht en raad 4 Missives van C ïortoin C J Tan Hofwegtn W J Janknegt C de Jong J Verbeij en C Tan Wijngaarden Tonoekeod iMraemd te worden tot brugwachtrr Tan de brug op da Gouwe orer de Turfmarkt Ter TÏsie en benoeming in de Tolgende Tergadering 6 Een missÏTa Tan E Luxen dank zeggende voor de op hem uitgebrachte benoeming tot brugwachter Aangenomen voor kennisgeving In deze zitting werd de begrooting der Schutterij voor 1890 goedgekeurd en op voorstel van B en W beslo ten eene subsidie van ƒ 160 te Terleenen aan de Afd Gouda en Omstreken Tan de HoUandsche Maatschappg Tan Landbouw Toor eene Terloting en ringrijderij bg gelegenheid Tan de a st Trije paardenmarkt I Ten slotte werden benoemd tot reed stond om naar Milaan te rgden Zgne roisgenooten letten niet eel op hem AUen klaagdon meer of minder OTer den tgd en de moeiolijke omstandigheden maar in algemeene termen Van tgd tot tgd liepen lange reien soldaten hen onder het geroffel van den trom voorbg Tyroolsche jagers een regiment huzaren maar niemand durfde het hoofd buiten het portier steken Gabrio trilde van Terohtwaardiging Eindelijk zagen rij door de bleeko winterzon Teflicht de tinnen Tan den dom en kwamen lange den hobbeligen straatweg door de voorstad Tan Ortolani de tad binnen Gabrio haastte zich naar huis en was spoedig in de armen zgner moeder en zuster die zijn stap op den trap herkend hadden Ook het stomme meisje kwam hem blozend te gemoet maar bleef toen Tcrlegen staan alsof rij Treesde ts Teel te zijn Hij antwoordde ontwijkend op de eerste nieuwsgierige vragen zgner moeder en zuster en deed haar begrijpen dat hij niet onderTraagd wilde worden Maar toen zijne zuster hem des avonds met een onderzoekenden blik aanzag zeide hij fluisterend Ik heb een weinig gezonde lucht ingeademd en ben terug gekomen uit dat land van waar te eeniger tijd ook voor ons de vrgheid dagen zal En wien hebt gij gezienf Een man die meer dan alle anderen aan ons aan Italië denkt en ik ben het dia hem deopgaTO gebracht heb van de getalsterkte van de strijdmacht die de vgand in ons land heeft ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GR 00 TE LETTES8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Begent Tan de beide Gasthuizen de heer A W Roes met 14 st tegen 1 st op Mr Van Heusde Ambtenaar Tan den BurgerUjken Stand de heer H Jager met 8 st termjl Dr H Ussel de Schepper 5 Fortuijn DroogleOTer en Hoefhamer ieder 1 st verkregen Lid in de Oommissie ven beheer der Stedelijke Gasfabrieik de heer G A Oudijk Leden in de Commissie voor de StrafTerordeningen de hh W J Fortuijn DroogleeTer Dr F H G V Iterson C C H Prince eH Dr H Ussel de Schepper Leden in het Hoofdbureau Toor de verkiering Tan een Lid Toor den Gemeenteraad waarvan de Burgemeester Voorritter ia de hh t Veen en Hoefhamer en tot plaatsTervangers de hh Prince en Usel de Schepper Voorzitter in het onder bureau de heer Straver tot zgn plaatsverTanger de heer Fortuijn DroogleeTer Tot Leden de hh Hoogenboom en Tan Vreumingen en tot hunne plaatsTerianger de hh Lotsy en Tan Iterson In de zitting der Tweede Kamer Tan heden is bepaald dat morgen ten 10 uur de interpellaties zullen plaats hebben over de ongeregeldheden te Gouda en oTer de koffieTeilingen De Voorzitter her dacht met weemoed het plotseling overlijden van den Vooniiter der Eerste Kamer een der edelste zonen des lands een der waardigste dienaren des Konings en de kracht en een sieraad der TolksTertegenwoordiging uitblinkende door gaTon Tan Terstand en hart schranderen geest helder oordeel en zelfstandig zooder zelfzucht Bg de discussie oTer de schoolwetherziening is door Terwerping met 60 tegen 38 st Tan het amendement van den heer De Benfort het premieateUel voor opleidnigdoor hoofdenTanscholenbehouden De bepalingen betreffende de kweekelingen zijn niet toepasselijk geI maakt Toor leersApleti Hoogei beroep is mogelijk Dienzelfden avond ging Gabrio naar het paleis va i graaf Gian Binaldo om hem zijne gelukkige reis ta vertellen en den groet van den grooten minister over te bi n n Hg vond hem omringd door vele hem bijna geheel onbekende personen een enkelen herkende hg en dat juist den man dien hij het minst verwacht had dahr te ontmoeten het was de jonge GaleazM de zoon van den marchese di C Toen hij dezon zag bestierven hem de woorden op de lippen maar graaf Gian Binaldo brak zijn druk gesprek af kwam terstond naar hem toe nam hem terzijde en wilde den uitslag der hachelijke onderneming met al de bizonderheden Ternemen Toeif hij gehoord had dat Hes beter was afgeloopen dan hij had durTen hopen drukte hij zijnen nieuwen Triend hartelijk de hand dankte hem en Toegde er bij Ik beloof u dat ik later weldra zelfs u weder gebruiken zal Hij geleidde den ingenieur te midden der bezoekers en nadat hg hem aan Telen zijner Trienden voorgesteld had bleef hg op twee passen Tsn Galeazzo staan en zeide halfluid op zijn gewonen schertsenden toon Ik herinner mg eene zekere ridderlijke ontmoeting uit den laatsten herfst Wij zgn nu niet meer in de middeleeuwen de nieuwe geschiedenis begint begrijpt ge mij waarde ingenieur Kom laat het u niet spijten dat gg dien jongen man in mijn huis ontmoet Ook hij weet nu dat ej wat bejiers te doen is hij is een der onzeli