Goudsche Courant, donderdag 5 september 1889

landsch Friesoh verkeer voor een goed deel beheerscht zou ook de lijn Eist Gorinchem Dordrecht in handen der HolUindsche maatschappij komen zoodat de halfslachtige toestand van de lijn Amsterdam Kesteren Ngmegen in het voordeel van de Holl spoor wordt beslecht maar tevens zou libre parcours voor de treinen van laatstgenoemde over het baanvak Rotterdam Roosendal Eeschen bedongen zijn waardoor via Rotterdam Dordt een nieuwe dubbele communicatie zoowel voor de richting België als de richting Zuid Duitachhtnd aan de Hollanrische maatschappg zou verzekerd zgn Nog vele andere bepalingen z gn mede in t spel maar de voornaamste wijzigingen zullen wel in t vorenstaande gelegen zgn en men begrijpt dat het geheele publiek maar vooral de handel hierdoor voor geheel nieuwe combination gesteld wordt De redactie van het iV rf Tijdtciri t voor Gmeeiiunde heeft het wenechelijk geacht aan een drietal opstellen over koepok inentfng onlangs in haar tijdschrift verschenen ook buiten den kring harer gewone lezers eenige publiciteit te geven Deze opstellen welke onder den titel Feiten e t Seicioumuge betrekkmg hdibende tot Koefok tnenting bij den uitgever F van Rossen te Amsterdam het licht hebben gezien zgn van de hand der heeren dr E H Saltet dr G W Brainsma en dr R A Reddmgius De eerste geeft een uitvoerig overzicht van hot geen de statistiek leert omtrent de waarde der inenting als voorbehoedmiddel tegen pokken vooral volgens de onderzoekingen van Korósi en hetgeen wordt medegedeeld door het Duitache gezondheidsambt Merkwaardig daarbg is ejn tabel der sterfte aan pokken in Zweden die loopt over meer dan eene eeuw van 1774 tot 1883 en waar hot aantal overledenen aan die ziekte na het jaar 1801 het tijdstip van de invoering der inenting plotseling en daarna geregeld vermindert Insgelijks wordt opgegeven de sterfte aan poCken onder de militairen waarbij inzonderheid in betoog springt de ongunstige verhouding van het Fransche leger bij het Duitsche waar inenting en herinenting verplichtend is en treng wordt gehandhaafd Sedert de invoering dezer verplichting in Duitschland is slechts één Pruisisch soldaat aan de pokken gestorven De schrgver erkent dat het directe bewgs van de gunstige werking der inenting ook door de meest uitvoerige statistieken niet wordt geleverd doch dit Lu eveneens het geval met de werking an geneee fcddelen Wanneer chimHe bg honderd Igders aan tusschenpoozende koorts de ziekte vegneemt is dit nog goen absoluut bewgs men kan in de geneeskdnst alleen besluiten tot een hoogen graad van waarschijnlijkheid Ten opzichte van de inenting als voorbehoedmiddel tegen pokken nug en moet zij uit de statistiek worden afgeleid Hare doelmatigheid Zoo eindigt de schrgver staat als een der schoonste monumenten der wetenschap vast gegrondvest op het voetstuk der ervaring Vaccine dwang en verplichting tot vaccinatie zijn zeker uit een hygiënisch oogpunt aanbevelenswaardig Evenwel mag niet uit het oog verloren worden dat de gezondheid niet da grootste schat op aarde is voort idealen brengen de menschen gezondheid en leven ten offer het kan derhalve wel zgn dat een of ander godsdienstig of politiek ideaal zich niet laat vereenigen met gedwongen inenting en herinenting en hot belang der gezondheid zal moeten wgken voor het in de oogen der bevolking raeer gewichtig beginsel Doch dan heeft het vraagstuk voor den geneesheer geen belang meer dan zg het woord aan den politici en hoe minder argumenten op medisch terrein z $ dan gebruiken hoe zuiverder hun standpunt zal wezen Het tweede opstel van dr G W Bruinsma is als t ware een vervolg op eru artikel van danzelfden schrijver in de Fragen de Tijd van Dec 1887 waarin hg betoogt dat iu Nederland op te laten leeftgd wordt ingeënt en dot de oorzaken voor zoover zg bg een groot doel der bevolking niet gelegen zijn in onwil of gemoedsbezwarsn ktinnen en daarom moeten weggenomen worden Vooral wgst de schrgver er op dat de talrijke in Nederland aanwezige en door het Rijk en do provincie gesubsidieerde bureaux ter voorpUnting eu uitdeeling van koepokstof dia stof niet in voldoende hoeveelheid voor alle genewkundigeu beschikbaar stellen en dat bovendien de bewaring en toezending niet geschieden op de voor het gebruik meest geschikte wijze In België b v wordt met de helft minder kosten drie tot viermaal meer stof voor de inenting geleverd De oorzaak daarvan is dat terwgl bijna overal in het buitenland de koepokstof in vloeibaren toestand in buisjes aan de geneeskundigen wordt verstrekt de aflevering hier te lande mot een enkele uitzondering slechts 1 die welwillendheid in slagen zal op dat punt tot oTereeostemming gekomen Gelukt dit niet dan is de wet niet in de tweede maar in de vrljzianige banken der Tweede ea in de Eerste Kamer veroordeeld en dan gaan we wie weet wat tegemoet Staten Oeneraal Twzeds iumik zitting van Dinsdag 3 September Uo discussie die gevoerd werd over de onderwas wet was laer wgdloopig betreffende onderdeelen en veel te omvangrgk voor de verkregen resultaten Aangenomen is art 12 opleiding van onderwijzers nadat de Begeering had overgenomen het amendement van den heer Bool om de contrólebepaliugan op het gebruik van kweekelingen niet toe te passen op leerscholen verbonden aan rijkskweekscholen en met 60 tegen 36 stemmen verworpen ras het amendement De Beaufort om geen premién toe te kennen aan iioofden van scholen voor de opleiding van onderwyseis Op art 11 hooger beroep op de Begeering van besluiten vsn Oedep Staten was een amendement ingediend door de heeren Borgesius c s om ook voor besluiten van den Baad betreffende Ten leeftijd waarop kinderen op school sullen worden toegelaten of haar moeten verlaten hooger beroep toe te kennen Dit amendement is door de Regeering overgenomen waarna bet artikel is goedgekeurd Vóór de pauze is besloten bedenochtend om 10 nar te vergaderen Allereerst zijn dan aan de orde de interpellatién van den heer Van Wassenaer over de ongeregeldheden te Oouda en van den heer Hintzen over de koffieveiling Art 15 bepaalt op welke onderw zers de wet niet van toepassing is Ook dit artikel is nadat de Minister het in dien zin gewijzigd had dat huisonderwijzers in de gymnastiek ook geen akte noodig hebben aangenomen Ook art 16 regelend den omvang van hot onderwijs is onveranderd goedgekeurd Bg de beraadslaging over dit artikel ontstond een storm in een glas water uaer aanleiding van een voorstel van den heer Lohman om het onderwga in nuttige handwerken niet verplichtend te maken indien elders genoegzame gelegenheid bestond dit onderwijs te ontvangen Aan beide zgden werd niet weinig overdreven de hoofden werden verhit en persoonlijke feiten verrezen aan den gezichteinder zelfs nog nadat de heer I ohman zyn overigens practisch onuitvoerbaar voorstel wijselijk had ingetrokken De dag werd besloten met een groote rede van den heer Borgesius waarin hg het omgemotiveerde en verderfelgke aantoonde van ée wijziging van art 24 waarin het vereischte aantal onderwijzers wordt beperkt Deze rede heeft de verdiefcte dat zij het onderwerp uitputte zoodat daaromtrent zeker heden spoedig een bealissiug kan vallen Dat de leerplicht bg gelegenheid der thans aanhangige w ziging in de oaderwijjwet zal worden opgenomen is niet waancb nl k Hei gaia tige I geval zon wezen dat de BegwriDg eane toezegging deed om haar bjj een anonderlgke wet in te voeren Ër bestaat een schrik voot dien plicht niettegenstaande ieder erkent dat het doen onderwijzen zg ner kinderen een zedel ke plicht is oude marchese had verlegen gewacht met zgn hoed af te nemen tot zij ree4a voorbg waren Een andermaal had hij haar voor een of ander paleis uit het rgtuig rien stappen hg wist niet recht meer waAr hare moeder wawbij haar misschien had het meisje hem gezien mair hij zelf had ergens anders naar gekeken om den koelen beleedigenden blik barer moeder niet te ontmoeten Nu zag hq haar terug en zgn hart klopte luid Wie weet of zg er nog aan dentt Maar eigentl k heeft er nooit iets tusschen oiis bestaan Br is geene belofte geen woord gewisseld niets dan eenige alledaagsche beleefdheden Ik weet de abt heeft mg verteld hoe verontwaardigd hare geheele fiuuilie was omdat zij de hand van hareu neef niet wilde aannemen Zou ik mogen gelooven dat zij mg liefheeft Maar neen wg zgn nog dezelfden als op den dag toen wg elkaar eerst ontmoetten op het Molenerf Ik zie hare ziel gelijk ik hare schoonheid ziv Hoe ia zg hier gekomen hier waar men d i laatste eer faewgst aan een doodf die gestorven is voor het raderiandP Misschien dacht zg wel dat ik er zgn ton Geen twist méér tusschen haar broeder en mg de tgden veranderen en de denkbeelden ook Door haar word ik beter om harentwil zou ik loo het noodig was voor het vaderlahd sterven gelijk die edelmoedige jonge man wilde sterven wiens Igkbaar wij omringen Deze gedachten bmischten in de iel van Gabrio en het jonge meiqe dat ook hem bemerkt had trok Toor elk ouder In de meeste lauden is dan ook die zedelqke plicht tot een wettelgke verplichting gemaakt Leerplicht bestaat in bgoa alle Ëuropeesaha landen België en Nederland uitgezonderd In Italië is het onderwijs alleen verplicht op acht en negenjarigen leeftgd in Frankrijk en Beieren van het zesde tot dertiende jaar in Hongarge van zes tot twaalf jaar in Pruisen van vgf tot dertien in Zweden en Wurtemberg begint hg op zevenjarigen in Noorwegen op acht jarigen leeftgd Of nu in die andere landen ondanks den leerplicht toch schoolverzuim bestaat zullen wg niet onderzoeken het wordt beweerd maar zeker zal het niet het cijfer bedragen dat de heer Heldt er voor ons land voor stalde 72 000 van kinderen tusschen de zes en twaalf jaar la dit cgfer juist dan kan waarlijk de afgevaardigde voor Helmond de heer Vermeulen niet beweren dak het niet verontrustend groot is tenzg men da gerustheid nogal zeer ver uitstrekt In ieder geval gaf hij er de voorkeur aan boven de inmenging van de politie of nog erger van den schoolmeester in het familieleven van den rustigen en weigezinden staatsburger Terecht toekent het FolMlad hierbij aan If Ach ja die staatsburger die moedwillig uit hetlaagst eigenbelang of uit verregaande onverschilligheid de toekomst tan zgne kinderen verwoest is zoo elgeiind dat het waarlijk een misdaadzou zgn hem in zgne rust te storen Wel stggthet betrekkelgk schoolverzuim in Nederland zelfs tot 80 pet maar verontrustend is dat volstrekt niet meent de heer Vermeulen Veel grooter euvel zouhut wezen indien de politie de zedelgke mishandeling aan kinderen door hunne ouders hielp tekeer gaan In het overige beschaafde Europa denkt men er wel anders over waarschgnigk zijn daar de staatsburgers dan ook veel minder welgezind Dat moet het wel zijn Amh Cl Een Weener stond terecht wegons majesteitsschennis omdat bij in het vuur van een koffiehuis gesprek had uitgeroepen de Keizer is een ezel De man verdedigde tich door te zeggen het Was oven vóór 1870 dat hg Keizer Napoleon had bedoeld maar de rechter noemde dat een gdele uitvlucht Iedereen weet zoo sprak hg dat Napoleon een schrander man is en wg weten zeer goed dat gij £ M den Kebser van Oostenrijk hebt bedoeld Wie was nu de ergste Majesteitsechenner P Omtrent de reis n den heer 8 J du Toit superintendent van onderwgs in de Zuid Afrikaan sche Republiek vernemen wg nojf dat hij hoofdzakekel k naar Europa is gekomen ten einde met Nederlandsche autoriteiten op het gebied van Hooger Onderwijs in overleg te treden tot het stichten van een hoogeschool in de Transvaal speciaal voor letterkundige en natuurkundige vakken daar de theologie en de geneeskunde voorloopig zullen worden uitgesloten De mededeeling in een der bladen voorkomende dat bij foor dat doel zich alleen in België zou ophouden is geheel oignist Na zgn aankomst in Engeland heeft de heer Du Toit een paar dagen in Amsterdam jrerwgld en vervolgens een bezoek gebracht aan de Parijsohe tentoohstelling haren sluier dichter en trachtte te vergeefs hare ontroering te onderdrukken Wat had zg geleden geweend en gebeden sedert dat laatste gesprek met pater Onofri Maar langzamerhand begon zg na te deuken en in haar onschuldig hart ontwaakten weder hoop en liefde Dien morgen was hato moeder bizonder goed gunstig gestemd en zij had van haar verlof gekregen om naar de kerk van San Babila te gaan en misschien was daar niemand dia vuriger Dad dan zij zij weende niet meer zij ivachtte en herhaalde in stiltp hare gelofte Nog had het eentoonig gezang niet opgehouden toen er onverwachts een dof verward gefluister ge hoocd werd onder de menigte die vóór in de kerkstoim Die ontroering die trilling had iets angstigs doch werd spoedig onderdrukt Een enkel woordging als een elektrieke schok door de menigte Niemaod verlate zijne plaats Vanwaar kwam die vreemde beweging en waarom werd dit bevel gegeven Men zou gezegd hebben dat Bét kwam uit de groep die de baar omringde en pabrio die nog op dezelfde dqnkere plaats stond begreep er spoedig de redetf van De achterdocht de angstige bezorgdheid van het gouvernement altgd gereed om overal samenzweringen en revoluties te züg was dien morgen wakker geworden zij voorzagen dat indien zij hen lieten begaan het volk de jonge vrienden van den doode zulk eene schoone gelegenheid om oni ist te verwekken niet zouden Dtten voor ggaao en dat de begrafenis het voorwend Hg bezocht daarna België om zich in de eerste plaats op de hoogte te stellen der mgnwerken en van de voornaamste ontdekkingen op industrieel gebied en dat der machinerieën Daarna zal zijn bezoek aan ons land en ook aan België als hoofddoel hebben de oprichting van een groote immigratiemaatsohappg Deze moet vooral dienen om tegenover de Éngelsohe indeden het Holbuidsch sprekend element der bevolking van de Transvaal te versterken en de noodige arbeidskrachten aan de industrie en den landbouw te verschaffen Deze maatschappg zal meer een philantropisoh dan een winstgevend karakter dragen daar het hoofddoel vooral zal zgn aan handwerkslieden en landbouwers de kasten van overtocht on installatie zoo dragelijk mogelgk te maken Voor dat doel is den heer Du Toit reeds van verschillende zgde medewerking aangeboden Amt De mail bracht Zaterdag brieven uit Aijeh aan met berichten over het vreeselijke gevocht bg Kotter Pohama Uit een dezer gedagteekend 28 Juli ontving de Haag ehe Ct het volgend uittreksel dat al geeft het geen bgzonderheden over den aard van den aanval en het gevecht toch zeker met belangstelling zal gelezen worden daar het een levendigen indruk geeft van de hevigheid van den rampspoedigen dag Uit mgn laataten brief zult ge bemerkt hebben dat ik bepaald naar Atjeh terug wilde Na mijn ontslag uit het hospitaal ging ik op transport naar Fort de Koek met 28 inUndsche recmten Mgn reisje daarheen was zeer aangenaam daar het mij in de gelegenheid stelde om die prachtige bovenlanden met hunne watervallen tunnels hangbruggen en den aanleg van den staatsspoorweg te aanscbouwcQ Binnen elf dagen wes ik terug na Kayoe Tanem Pa dangPandang en Fort de Koek bezocht te hebben Een paar dagen later plaatste men mg definitief over naar Fort de Koek maar dat was mijne bedoeling niet ik wilde naar Atjeh Na een verblijf van drie maanden aldaar vond ik een liefhebber om te ruilen hetgeen ons werd toegestaan dat beviel mij beter dan op het plein van Rome of het Michielsplein met de inlandsche reoruten te exerceeren Daar worden opeens Europeesche sergeants voor Atjeh gecommandeerd doch drie collega s pas uit Holland aangekomen werden afgekeurd bij het onderzoek naar beri beri Ik werd goed bevonden terwgl de anderen beri beri of aanleg daartoe hadden Ik werd ingedeeld bg het gam bataljon op de benting Roempit maar ook dit beviel mij niet daar ik gewenscht had geplaatst te worden op een benting die wat meer beschoten wordt Eergisteren zgn het 3e 12e en 14e batayon cavalerie en bergartillerie henevens mijn bataljon tegen den vijand opgerukt die drie versterkingen voor KotaPohama had opgeworpen en van daar uit die benting geregeld beschoot De versterkingen zijn genomen maar met zware verliezen De 4e compagnie waar onze broeder Oeorge bij was moest voorop om zich te zuiveren van den blaam die van Êdi op haar rustte Deze compagnie had dan ook succes van haar uitrukken Nooit had ik gedacht G levend terug te zien zoo n moorddadig vuur kreeg die compagnie vooral werd ik in die gedachte versterkt toen een korporaal der cavalerie in volle vaart kwam aanrennen en 60 tandoes draag sel zou zijn voor eene van die demonstraties diezij in hunne taal anti politiek noemden en dat hieruit andere verwarringen en bezwaren zouden ontstaan waarvan het einde niet te VQOnien zou zjjn Toen verspreidden zich de bij het volk zoo gehate dienaars der politie er werden eenige wel watal te krasse maatregelen genomen de wachten werden versterkt en le troepen in de kazerne geconsigneerd men wilde elke aanleiding tot gevaar voorkomen Een commissaris werd naar de kerk gezonden door het huis van den pastoor ging hg dadelijknaar de sacrlMie en 6racht er bevel dat ala dedienst was afgeloopen de kist niet naar buiten gebracht mocht worden maar tot den nacht daar moest blgven onder de hoede van de politie en voegdeer als tot verontschuldiging bg dat da bloedverwanten van den overledene pogingen hadden in hetwerk gesteld om het Igk in een familiegraf bijBre séia te doen bijzetten Dit bevel liep sneller dan een bliksemsi l door demenigte de jongelieden drongen nog dichter qmidebaar en met dezelfde snelheid gaven zij elkaar een teeken dat niemand zich bewegen moest Die stomme bedreiging was een antwoord op die van hen welkeniet minder bevreesd waren voor de doeden dan voorde levenden De laatste toonen van het gezangstierven weg onder het duistere gewelf en van aldie jongelieden welke allen eene heilige en onuitwischbare herinnering in hun hart omdroegen bewoog zich geen enk e Wordt vervolgd baren vroeg Do secties waren zóó gedund dat rijn compagnie wel op een sectie geleek Allen hadden hoofdof buikschoten De mannen hebben als leeuwen gevochten Die van het 12e bataljon waren dan ook zoo vermoeid dat zg op een gegeven oogenblik lagen van de doorstane vermoeienis Wij waren s nachts uitgerukt en hadden den volgenden dag niets te eten gehad en daarbij gevochten in de brandende zon indien de vgand eenklewangaanval gewaagd had zou hij wellicht het geheele 2e bataljon in de pan hebben kunnen hakken De dorst was ontzettend als razenden vielen onze manschappen op de tonnen met thee aan waarvan er zelfs door hen werden omvergeworpen doch de thee werd nu door hen van den grond opgeslurpt De troepen morden echter niet De Stellingen waren genomen maar niet geslecht zoodat de vijand er morgen of overmorgen misschien weer in zit waardoor wij dan wellicht weer op marsoh moeten Ook de artillerie leed zware verliezen Luitenant Van Dalen stond vlak voor svijands stelling zelf de stukken te richten én af te trokken daar de bediening gesneuveld of gewond was de generaal drukte hem dan ook de hand en gaf hem een dankbetuiging De cavalerie leed ook geducht aan manschappen en paarden De kapitein van den staf Van Geusau werd in de buik doodelijk getroffen door een kogel die eerst door de hals van zijn paard ging Luitenant Veerman was s morgens reeds gesneuveld Hg rukte met 25 bajonetten ter veikenning nit en daarvan is slechts 1 sergeanlr met 4 nian met moeite teruggekeerd Twee officieren kregen een zonnesteek en moesten onmiddellijk vervoerd worden Luitenant Hageman van de genie wordt vermist benevens de Europeesche sergeant Van Rgswgk een Hagenaar en zoo ik hoor nog 4 fuseliers dood of levend zgn ze in svgands handen gevallen het is maar te wenschen van dood Het bloedbad was verschrikkelijk wij telden ongeveer 100 doeden en gewonden reeds 20 dooden zijn gister onder den wal begraven Op het oogenblik van t oprukken van het slagveld naar Pakang Kroeng Tjoet lagen de dooden op de stukken geschut en evenzoo hingen de lyken onzer makker over de pikolpaarden der artillerie en nog trachtte de vijand ons den weg af te snijden doch een paar flinke pelotons van ons en van het I2e bataljon hielden den vgand door salvo vuren in bedwang Toen George bg mg terug kwam dankte wij den Schepper dat Hy ons dien dag zoo had gespaard Zoo ik hoor gaan wg morgen of overmorgen er weer op los daar de versterkingen door gebrek aan tijd en de zware verliezen niet konden worden geslecht Ook vernam ik dat wg twee kisten dynamiet missen zeer gevaarlijk voor onze spoortreinen De Marine heeft aan de zeezgde haar aandeel aan den strgd gehad Dag aan dag staat men hier aan een verdwaalden kogel bloot Maar voor t oogenblik zijn wij beiden gezond en verlangend naar den last om nogmaals op dat A ehsche gespuis los te gaan De bekende Amerikaansche millionalr en eigenaar van renpaarden de heer P Lorillahl heeft het plan opgevat de geheele renbaan van Jerdme Park bij NewYork met een glazen dak te overdekken en het geheel electrisch te verlichten ten einde niet alleen bij slecht weer maar zelfs gedurende de lamie winteravonden wedrennen te kunnen houden Teekeningen en kostenberekeningen zijn reeds onder handen Behalve voor wedrennen zal deze ruimte natiiurlijk voor andere doeleinden gebruikt kunnen borden ja men spreekt er zelfs van de voor 1892 vastgestelde tentoonstelling daarheen over te brengen Bg zulk een werk verdwgnt de Ëifeltoren in het niet Sportilad Over de meerv ermelde overneming der Nedcrlandsche Rijnispoorwegmaatsohappg wordt uit Den Haag het volgende aan de Zu Ct geschreven Het verdrag dat niet gemakkelijk tiAscheu de verschUlende elkander kruisende belang was te treffen maar dat thans zijn beslag moet heblJeu gekregen komt in hoofdzaak op t volgende neer De Exploitatie maatschappij verwerft in de eerste plaats do zoo vurig verhinfide verbinding met Amsterdam in de tweede plaats de gronto dwarslijn die het geheele land door sngdende de groote HoUandsohe steden met den oostelijken buurman vereenigt in do derde plaats de vrije Hand om zooveel mogoIgk alle vervoeren te lokken zonder aanbeen op dt spits gedreven concurrentie t hoofd te moeten bieden Echter wordt dit niet verworven zonder belangrijke opoffering daar ook de Hollandsoha maatschappg gewichtige voordeden plukt Behalve de Friesohe lijn Leeuwarden Sneek Stavoren welke het Hol in heel of half gedroogden toestand tssscben glaasjea geschiedt Een groote fout acht de schrijver het ook dat niet zooala in t buitenland verplichtend is gesteld de kalveren na het gebruik worden gedood en onderzocht vooral met het oog op het mogelijk gevaar om tegelgk met da vaccine tuberkelstof over te brengen De schrijver acht het ten slotte onverantwoordelgk voort te gaan zooals tegenwoordig nog moet geschieden op de plaatsen waar geen pare vaccinogène aanwezig is om namelgk de kinderen op publieke zittingen van arm op arm in te enten het gevaar van overbrenging van syphilis vooral neemt ook op het platteland gedurig toe In zgn particuliere praktgk zoo eindigt dit opstel handele elk geneesheer zooals hg meent te kunnen en te mogen doen in overeenstemming met het vertrouwen in hem gesteld doch als vaste regel zoo niet wettelijk te geven voorschrift worde het om op publieke zittingen slechts gebruik te lékken van animale pokstof Geheel in aansluiting hiermede is het derde stulg e van dr R A Reddingius dat eigenlgk alleeneene aankondiging is van de Itqonê mr la ifpküié vaccinale van A Tournier de meester der Fransche dermatologie zooaU de referent hem noemt Wel is waar is vacciiutie syphilis zeldzaam zoo zegt hij doch haar bestaan kan niet geloochend worden De oorzaak is in de meeste ge allen gelegen in het kind dat ter uitenting dienst heeft gedaan De uiterste zorg moet daarom in acht genomen worden bg de keuze daarvan Doch ook het meest nauwgezette onderzoek van het kind is niet betrouwbaar ook de vader en da moeder dienen ie worden ondervraagd hetgeen veelal onmogelijk Ms Is al een enkele maal zoo gaat de schrijver voort een individu gevonden er wordt het geheele jaar door gevaccineerd de behoefte herhaalt zich zoo dikwgls Dus men schaffe de humane lymphe af de onkosten en bezwaren aan het in voorraad honden van dierlijke lymph verbonden worden rijkelijk door de zekerheid welke zij aanbiedt vergoed De redactie van het Ned Tijd v Geneetkutuk heeft deze overdrukjes opgedragen aan de Leden der StatenGeneraal en meent te mogen verwachten dat ieder die er over zou denken om mede te werken tot hot nemen van maatregelen waardoor de weldaad van de vaccine voor ons volk minder algemeen zou gemaakt warden met ems daarvan zal j nnis nemen Buiteolaodscb Overziclit Heden op den twintigsten dag nadat de eerste pogingen tot werkstaking te Londen zijn beproefd is nog geen schikking tusschen werkgevers en werk lieden getroffen De directie der dokkeu weigert den eisch der werklieden geheel in te willigen en de werklieden blijven op aansporing van den socialist Burns hun eischen handhaven Een nieuw manifest is weer uitgevaardigd door den heer Burns die wgst op de hulp welke de werkstakors ontvangen en eo daarom tot volhouden aanspoort De dokwerker sterft maar geeft zich niet over aldus eindigt deze nieuwe proclamatie van de leidera der beweging Toch beginnen de bijdragen minder rijkelgk in te komen De nood onder de werkstakers ntemt toe en velen betoonen zich geneigd den arbeid te hervatten ook al worden hun eischen niet ten voUe ingewilligd Op grond van deze verschijnselen blijft men verwachten dat de werkstaking niet zee heel lang meer zal duren Te Berlijn zgn tal van adressen uit ElzasLotha ringen aangekomen met verzoek tot opheffing van het passtolsel op de Fransche grens Er schijnt geen uitzicht te bestaan dat aan dit verzoek gevolg wordt gegeven het eenige dat vermoedelijk zid worden bereikt is dat aan de plaatselijke autoriteiten meer speelruimte zal worden gegeven Bismarck ontving dezer dagen bericht van de Oostenrgkscho ambaasade dat de voor hem bestemde marmeren buste van Keizer Frans Jozef was aangekomen Bismarck gaf den wensch te kennen dat de buste zou worden geplaatst in zgn paleis te Berlijn De waarnemende ambassadeur ontving tegelijk een uitnoodiging om een paar dagen te Friedrichsrub te komen welke uitnoodiging volgaarne werd aangenomen In diplomatieke kringen te Weenen trekt het zeer de aandachtjtat in strgd met het gebruik voor de eerste maal een ondeisofaeiding wordt gemaakt in da uitnoodigingen der verschillende attacki mUitairet ter bijwoning van de groote manoeuvres gezonden Met uitsluiting der attachét van de overige m bgendbeden IsuUen alleen de jfedelegeerden van Duitechland en Italië alle maooeuvers in Bohemen Galliciê en Hongarije bijwonen terwijl die dor andere mogenbeden alleen toegelaten worden tot de oefeningen in Bohème die zonder beteekenis zijn