Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1889

Zaterdag 7 September S 4018 1880 GOUDSGHE COURANT JMieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiön kan gescUeden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABUOOZ te Herstal hez Luik België Exploitatie der gproote laagpkoleii Oupeye lv£a g ere T7 la 3 an 3sol©3n brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselölcgebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen èüpypenovens en dergelflke doeleinden Voofdeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits eraan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen v Soheepsvracht van Herstal tot Gou a fl 3 30 a fl 3 40 per last vanaOOO ki 3g De Directeur Gerarïï i J SMEETS a 1 Gouda Snelpersdruk van A BHINKMAN Sïoon i I namiddags ten lure op het Eaadhuis gtlogenlioid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in ie brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 4 September 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN De Secretaris BEOUWER sar Staats loterij Vierde Klasse trekking van Donderdag 5 September No 6258 8820 11065 14779 ƒ 100 Prgzen van ƒ 65 420 3636 713 8542 11083 13272 16695 18547 474 3634 7283 8798 11211 13440 16737 19043 1313 4036 7317 9856 11469 13653 16949 19235 1321 4086 7320 9962 11664 14140 17481 19400 1896 4435 7413 10031 12055 14153 17623 19580 1909 4677 7437 10296 12194 14198 17934 19 30 Ï325 6414 7454 10337 12264 14917 18049 19694 2510 6475 7633 10603 12390 15243 18087 19774 Ï643 6128 7616 10578 12648 15392 18131 19872 3071 6165 7993 10649 12684 15400 18202 19915 3168 6204 8032 19 J27 12722 16064 18376 19922 3392 6331 862110870 13125 16594 18528 20633 PETROLEUM INOTEERINGEM van de Makelaars Caotzlaar SchalkwUki te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 40 Geïmporteerd fust 8 40 a 8 45 October November en December levering ƒ 8 50 MARKTBERICHTEN Gouda 5 September 1889 De aanvoer van granen was heden niet groot In de prijzen kwam weinig verandering Tarwe Jarige Zéfeuwsche ƒ 6 90 a ƒ 7 25 Mindere dito ƒ 6 40 a ƒ 6 75 Nieifwe dito 7 ii ƒ 7 40 Nieuwe Polder ƒ 6 26 a ƒ 6 50 Afwijkende f 5 50 a ƒ 5 Eogge Nieuwe Zeuuwsche f 5 25 a ƒ 5 60 Nieuwe Polder ƒ 4 a ƒ 4 50 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 50 a ƒ 4 60 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 50 a ƒ 6 Nieuwe Zomer ƒ 4 86 a ƒ 4 75 Nieuwe Chevalier ƒ 5 25 a ƒ 6 I er per Heet ƒ 3 80 a f 4 10 per 100 kilo ƒ T 50 a ƒ 7 75 Hennepzaad Inlandsoh 7 50 a ƒ 8 Buiténlan sch ƒ 6 a ƒ 6 25 Erwten Buitenlandsche voererwten per 80 KG ƒ 6 30 a ƒ 6 50 Kanariezaad ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Spelt ƒ 2 40 a ƒ 2 75 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 5 75 a ƒ 5 80 Odessa 5 80 a ƒ 6 Cinquant g ƒ 6 60 u ƒ 6 75 De veemarkt met tamelijken aanvoer de handel over t geheel vlug Vette varkens tamelijke aanvoer handel vlug 26 a 28 et per half kilo varkens voor Londen met weinig aanvoer handel vlug 22 H 23 et magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 25 a ƒ 1 76 per week vette sAiapen goede aanvoer handel minder ƒ 26 a ƒ 32 weilammeren goede aanvoer handel minder ƒ 15 a ƒ 22 Graskalveren zeer groote aanvoer handel buitengewoon vlug ƒ 36 a ƒ 72 Aangevoerd 83 partijen kaas handel vrjj wel 1ste qualiteit ƒ 26 a J 28 50 2de qualiteit ƒ 22 a ƒ 25 Noord HoUandsche ƒ 26 a ƒ 29 Boter met tamelijke aanvoer en vluggen handel Goeboler ƒ 1 30 a ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 05 a ƒ 1 20 BEÜR BEKIGHT AMSTEEDAM 6 September Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Certif Deli Bat Maatsch 14 lager Buitenland algemeen vast Zweden Noorwegen j flauw Amerikaanschen willig Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Sep Geertje oaders E C Sebnitger en J W BcrlijD 4 Cornelia Mini ouders U Jonkheid eo G C vin Oadeoallen 5 Bioa JobanDi ouden L A van der Straiten en D J Vngk OVEBLEDEN S Sept F B Delchimbre 23 o GEHUWD 1 4 Sept R laa Dillin eo W Josgeneel J H Broikman en W J Harmsen A de Bruyn en J M Reuring M Keij eu p E F Jansen 5 F h Mneler en S M Vos Stolwijk GEBOREN Lambregt Abraham oadera L K fSn Langt fel raad an A I d WiS Pefronella Wilhelmiua ouden W Hoth en I VerkaiJc Klus ouden W C Dekker eu 6 Blonk Jofaao Jacob ogdera H Koorevaar en J Tempel man Cornells ondera h Molenaar en J E Monhemiui Leeodert ouden C Hol en R Honkoop Güabertba ouden C Huisman en J Van Dijk OVERLEDEN A Koolligk 71 j lUlbuwijk GEBOREN Johanna lltrii ouden J Stolwijk eo J Maurili £ ogelbertba ondMt i de Jong en M au Leeuwen Jan ouders H Stouthartj F ran Es Leonardos Nicolaai ouden L van Leeuwen ia J van Diemen ONDERTROUWD 4 Groenendgk en H eao Egk F Verweg en A Booge oorn J Verlag en i Blom Oonderak GEBOREN Maria Centina ouder A Terlonw en E Groeneveld OVERLEDEN J C au Uam 2 ir ADVERTENTIÊN Eene DAME vraagt een Gemeulsileerde Kamer met KOST en BEDIENING Brieven onder No 1907 aan het Bnrean van dit Blad Er biedt zich aan eeue als WERKMEID of MEID ALLEEN P G liefst in Gouda tegen 1 November Brieven franco onder letters ü W aan D N J va DER PA A UW Boekh Botkoojy EUCALYPTUS GLOBULUS Koorts of Moerasplani Deze Australische GOMBOOM welke een aromatischen geur van zich geeit en alle kwade dampen uit zgn omgeving tot zich neemt wordt als een middel tegen koorts aanbevolen Per stuk ƒ 0 40 6 stnks 2 Aan mg onbekenden buiten de stad worden dezelve na ontvangst van het bedrag in postwissel of postzegels dadelgk verzonden M W OTTO Bloemist Oouda S Gravenhage Ter overname aangeboden een net Café Billard met vergimning welk een rgk burgerbestaan oplevert volkr ke buurt prys ƒ 1100 Hunr biliyk Franco brieven onder Lett U T aan het Centr Adv Bur van Gebr BELINFANTE fOravenltage ADVERTENTIEN in alle BCnnen en Buitenlandëche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Adverteiitie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Op WOENSDAG den 18 SEPTEMBER 1889 des middags ten 12 ure zal door den Garnizoei s Commandant in de kazerne worden AANBESTEED De Levering van ongeveer 10 000 K G LIGSTEOO by gedeelten voor de troepen alhier in garnizoen De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks van 11 tot 1 ure op het Bureau in de kazerne De biljettjpn op zegel geschreven moeten bevatten den pi s per duizend kilogram Het adres der biljetten evenzoo als dat der omslagen moet het opschrift hebben cAan den ToeziendenChef van het Nachtleger te Gouda Levering van Ligstroo Mejuffi ouw STROEVE VRAAGT een Bij H OPPEUHEIMEE Kruiskade 19 Gedurende de Zomermaanden worden alle Heeren en Dames Kleedlogstokken gestoomd ea geverfd tegen verminderde prijzen en in 4 dagen als nieuw geleverd Specialiteit voor het verven van Oordynen Behangsels Tafelkleeden alle de nieuwste kleuren Eenig Depot voor Gouda en omstreken bfl de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Alom te bekomen SE mm MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen dercartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOE i CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 8Ö Cents A BRINKMAN De nitgare dezer Courant geschiedt dagelpg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN aft BINNENLAND GOUDA 6 September 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden werd op art 46 rqksuitkeering aan gemeenten een amendement van den heer Harto b behandeld om de bijdrage te varboogen nl 50 pCt van de minima jaarwedden met toelagen voor do onderw zers van meer bevolkte scholen doch nooit meer dan tot de helft J k werkolqke jaarwedden Het artikel werd beetred oor de heeren Smidt en Butgera doch verdedigd door den Miniater van Financiën als voor e gameenten byna niet drukkende B j aanneming van het artikel zal geen bolaatingverhooging noodlg worden Tot wethonden in de gemeente Waddingaveen zjjn gekozen de heeren K van der Torren Kz en P Verbruggen de laatata nadat staande de vergadering de heer O Spmijt had bedankt Nadat men zich langen ülji vruchtelooe heeft afgevraagd waar het groot aantal bedelaan vandaan komt dat bijna wekelijks voor de arrond rechtbank te sHage terechtstaat kreeg die rechtbank gisteren door een vaa de oude bekenden die zqn mond voorbypnatte het antwoord op die vraag De vrienden zijn het onder elkander eens dat de residentie de beste plaats is om opgepakt te worden omdat men Aiii zoo gemakkehjk naar de rijkswerkinrichting opzendt Daarom komen de bedelaars zoo gauw het geld dat zij in de kolonie verdiend bebbian verteerd is naar Den Haag Het meerendeel van de 9 bedelaars die heden wederom werden opgezonden gezamenlijk voor den FEVILLETOIV Gabrio en Camilla Een verhaal uU Müaan GUILIO CABCANO Fry naar iet Italiaanteh DOOR VANBSSA 44 XH Og hebt een goed hart Cialoazzol gij wilt m doen zien dat ik u onrecht aan deed toen ik onlangs geheel anders over u eordeelde Maar onze vriendschap zal ons gelegenheid geven om beter over elkaar te leeron denken Aoh gij zijt beter dan ik Houd maar goeden moed w j zullen elkander helpen Kort daarop kwam Beltramolo die nu tot kamerdienaar bevorderd ma H j maakte alles in orde en daar Gabrio hem geienerlei bevelen gaf wensohte hij hem goeden nacht en liet hem alleen Als Oabrio ef en als qjne vrienden dien nacht in het paleis van justitie zou hebben doorgebraaht zou hy misashien hebhen kunnen slapen nu echter niet StormiKihtigo gedhehten doorkruisten zijn brein Het was loo vreemd dtór in dat h is te zijn ontvangen als en broed door hem dien h j eene tqd van 52 maanden was nog zeer kort geleden uit de werkinrichting ontslagen Aan het U D hebben wq een bericht ontleend dat de naar de tentoonstelling gezonden Nederlandsche werklieden moeiehjkheden zouden gehad hebben met de Parijsche politie die bon zou verboden hebben aanteekenini en te maken voor en later in te leveren verslag van het bezoek Gelijk men weet is door de commissie eene premie van ƒ 2S uitgeloofd voor het beste bij haar in te dienen verslag Naar het Haadehblad meldt heeft dit bericht in zooverre grond dat wel tot enkele der werklieden zulk een verbod gericht is en dat ook een hunner zelfs naar een politiebureau geleid werd maar werd de zaak dadelqk bygelogd toen de heer Gosachalk het doel uiteenzette waarvoor de aanteekeningen gemaakt werden Sedert z jn de werklieden ni t meer lastig gevalleh Gisteren werd in Den Haag Mvolgende tooneeltje afgespeeld Ken persoon dien dag in bet huwelijksbootje gestapt ging alvorens zich naar de echtelijke woning te begaven vergezeld van drie broeders ran zijne bruid DOg eens vroolijk uit Op hunne wandeling brachten zy onderscheidene bezoeken aan Bacchdstempels en dranken op het geluk van het huwelijk totdat allen bedwelmd van genot geraakten de jonge echtgenoot het meest van allen Zingende en dansende bereikten z j eindelgk de Houtmarkt waar de bruidegom het loopen moede werd en ging liggen Zijne drie schoonbroeders werden het nu oneens over de w jze waarop zij den jeugdigen echtgenoot bg zgne vrouw zouden thuisbrengen welke twist zoo hoog liep dat de politie zich genoodzaakt zag er zich in te mengen vooral week geleden gezworen had nooit de hand te zullen reiken Hij begreep niet hoe dat gekomen was het verledene waS verdwenen de toekomst vertoonde zich aan hem als het gloren van een liefelük morgenrood en voor het eerst misschien Ag hij cftiidelijk het schoone doel zjjns levens Toen de grauwe dag aanbrak wachtte hij met ongeduld op Oaleazzo om hem te bedanken hopende zqne schuilplaats even ongezien te verlaten als hij die bereikt had Onrustig liep hy de kamer op en neder naderde het venster keek in den kalen tuin en toen hij iemand den trap hoorde opkome ging hij naar de deur zij werd geopend niet door G l azzo maar door Camilla Zij bleef verbaasd staan verbleekte en wist niet of zij blyvon of heengaan moest maar spoedig herstelde zij zich Zij wendde zich tot hem die haar bleef aanstaren en zeide Vergeef myl ik wist niet ik was gekomen om mijn broeder te spreken maar hy is niet hier ik moet weer heengaan Hij zelf uw broeder heeft mij ik mag wel zoggen gedwongen om voor eenige uren de gastvrijheidte genieten in zijne kamer fHoe dat Mi hien Neen neen maak u iet ongerust vrees niet vtor m j het is misschien overbodige boforgdheid geweest Mijn broeder en gij 1 Neen wy den n jpt meer aan het veri deue t éf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte r vendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt daar eeue groote massa nieuwsgierigen zich om de bruiloftsgasten verzamelden Maar dat was voor het drietal te veel en zij verzetten zich zóó hevig dat de politie van de wapenstokken gebruik moest maken Niet dan nadat een IStal politiedienaren aanwezig was konden de 4 personen naar het politiebureau aan de Nieuwe Haven worden overgebracht waar zij den nacht doorbrachten Heden ochtend konden zg vertrekken terw tegenhen wegens wederspannigheid proces verbal werd opgemaakt 7 Dezer dagen werd in Frankrijk afgekondigd eene wet ter bestrijding van knoaierijen in den wijnhandel Zooals hier slechts boter mag heeten wat werkelijk boter is zal in Frankrijk voortaan de naam van Mil wijn slechts gegeven mogen worden aan den drank die rechtstreeks bereid wordt uit het sap van veraehe druiven Onder toevoeging van suikerstroop verkrijgt men uit den afral moit der wqnbereiding een tweede brouwsel ra dt uamie caelné hetwelk onder den naam van n de fx of suikerwijn in den handel zal worden gebracht Sozijnen leveren V fen wijn op die het etiket vw de rmmt tea mplf dragen Wordt een de katstgenoemde fabrikaten met echten wgn van versche druiven vermengd dan geeft het surrogaat zijnen naam aan het mengsel al was daarin de hoeveelheid echte wijn nog zoo groot Of die voorschriften ook toepasselijk zijn op eiportwijn die b vV te Rotterdam of te Mjuistricht geleverd of geconsigneerd mocht worden vinden w j niet vermeld Een geheimzinnig drama is dezer dagen te Visinet afgespeeld Drie dames van middelbaren leeftijd Maria Celine en Clotüde Cuvelier bewoonden sinds Hij is edelmoedig jegens my geweest en ik kon ik mocht zijn trouwhartig aanbod niet aMaau Dus was er gevaar Vergeef my dat is ons geheim En zyt gy nu vrienden y Ik dacht niet dat het ooit zoo zou hebben kunnen zijn maar ik heb hem beter leeren kennen en wij hebben elkaar de hand gereikt O Galeazzo heeft een goed hart hf is lichtzinnig maar oprecht En in deze dagen van hoop en gevaar vrees ik steeds voor hem En ik was gekomen Het meisje geraakte in de war en minder bedaard dan eerst deed zij eene schrede achteruit en wilde de kamer verlaten Ach neen blyf nog wat spra k zeide Oabrio op zulk een toon dat ly wel merken moest wat in zyn hart omging Spreek nog eens geUjk op dien herfstavond Gy kunt alles zeggen aan den vriend van uw broeder En zacht alsof zy vreesde hare eigene woorden te hooren zeide zy Ach kon ik u eens vertellen hoe ik leef hoe zeer ik in dsKe dagen vrees voor myn broeder en veor allen Ik ben slechts een meisje maar dezelfde gedachte die de anderen bezielt kan ook ik begrijpen gevoelen Ik weet dat Gaieiazo denkt dat de eenige weg die nu de jongeliebai die alle eerlijke lieden openstaat dtófoon hij Bet niet gezegd hepft geloof ik toch dar hij besloten is