Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1889

I 6 obttien maanden een kleine villa aldaar Ze varen niet rgk en wedden bij de wedrennen om hare schulden te betalen In den laatsten tijd was de uitslag dier jpeculatiën niet gunstig geweest en ondanks den verkoop van een prachtig ameublement konden zij niet beletten dat op hare goederen beslag word gelegd Toen de deurwaarder ook beslag wilde leggen op het paard waarmede de dames gewoonl k naar de wedrennen reden dreigde de oudste het liever te willen neerschieten dan toe te laten dat bet verkocht werd Dit gesprek had Zaterdag plaats en toen Maandag 11 weder een der schuldeischers aan het tuinhek belde werd hem niet opengedaan Hq ontdekte nu dat een weinig rook uit de reten van de deur opsteeg en waarschuwde de brandweer De deur werd met geweld geopend en nauwlijks was dit geschied of de vlam sloeg naar buiten Eerst na een uur mocht het den brandweermannen gelukken naar binnen te dringen waar hun een vreeselijk schouwspel wachtte In een der kamers lagen twee dames half verkoold en in een ander vertrek vond men de derde gel e l verbrand in haar bed In de handen van Maria bevond zich een revolver waarvan alle schoten gelost waren Onder de tafel lag een hond gedood door een revolverschot daarnaast een kat en in den stal lag het paard eveneens door een revolverschot getroffen Men vond twee portemonnaies de eene was leeg de andere bevatte 86 centimes Behalve drie brieven aan den burgemeester den commissaris van politie en aan den administrateur van de villa werden geen papieren gevonden De dames Cuvelier hadden geen vrienden of kennissen en leefden geheel afgezonderd De eene verzorgde het paard de ander deed het huiswerk en de derde werkte in den tuin AU ze uitreden stuurden ze zelf en niemand mocht ooit binnen het hek komen Staten Generaal Tweede IUmeb zitting van Donderdag 5 September Art 26 der onderwijswet omtrent de minimumtractomenten met het daarop voorgestelde amendement Hartogh c s werd na eenige discussie op voorstel van den heer Zaaijer aangehouden tot art 45 omdat de aanneming van het amendement gelegenheid geven zou om ook de rijksbijdrage beter te regelen Art 28 lokte eene breedvoerige discussie uit En toch betrof het niet een hoofdbeginsel dor wet maar de benoeming van onderwijzers d i de quaestie der vergelijkende examens De regeering had in haar tegenwoordig voorstel een middenweg bewandeld door de examens af te schaffen behalve voor het geval dat er tussohen Burg on Weth eener gemeente en den districtsschoolopziener geene overeenstemming bestaat In bepinsel was de groote meerderheid het met de Begeering eens maar men bracht veel t d zoek met kleinigheden De heer Vermeulen wilde geen maximum of minimum van het aantal voor te dragen personen de heer Kerdijk vreesde dan voordrachten van één persoon en wilde wel een minimum van drie maar geen maximum de minister handhaafde haar minimum van drie en haar maximum van vijf In den geest van den heer Kerdijk werd met 81 tegen 12 stem len beslist nadat eerst door een amendement Van der Knaij c s was uitgemaakt dat het vergelijkend examen voortaan heeten zou vergelijkend onderzoek naar de geschiktheid der candidaten De bedoeling Om heen te gaan zooals zoovele anderen nJa Het ia misschien beter dan hier te blijven door gevaar en achterdocht omringd Ja dat is waar antwoordde Gabrio met vastheid Nu 18 het tijd Wij moeten allen alles opofferen en ons vereenigen in ééne liefde Als mijn broeder de anderen volgt zal ik er veel onder lijden Maar ik ben gereed om mijn deel van het offer te brengen Ik zal hem vergezellen met mijne gebeden en misschien Ja misschien zoo zijne vrienden nu nog geene reden hebben om trotsch op hem te zijn zal die dag misschien wel komen en een nieuw leven beginnen Zq zwegen en dezelfde aandoeningen vervulden beider ziel Het meisje wendde zich om alsof zij wilde heengaan maar een smeokende blik van Gabrio hield haar terug En toen alsof zij het gesprek op iets anders wilde brengen vroeg zij En uwe zuster Paolina Vertel mij iets van haar Paolina zou mijne vreugde deelen zoo zij wist waar ik was Mijne zuster denkt dikwijls aan haar die haar ter zijde stond in het troosten en helpen doch hare gezondheid is niet sterk en in den winter is zij verplicht zich in acht te nemen Zij behoort tot die menschen die steeds eene gelegenheid vinden om goed te doen Ach dat weet ik maar al te wel En sedert eenigen tijd heeft zij zich geheel gewijd aan een nieuw werk der barmhartigheid wij dezer wijziging was goed daar men wilde voorkomen dat het vergelijkende examen een vermeerderde en verbeterde editie is van het akte examen Toch is het de vraag of de naamsverandering ook de zaak zelvi zal verbeteren Intusschen is thans voorgeschreven dat een algemeene maatregel van bestuur de noodige voorschriften en regelen geven zal om in den geest van het voorschrift zooveel mogel k gelijke handelwijze bij het examineeren te waarborgen Na aanneming van een paar artt zonder noemenswaarde gedachtenwiaseling ontslag van onderwijzers en voorloopige voorziening in vacatures ontspon zich een debat tusschen den heer Van Houten eenerz ds en de heeren Schaepmau Lohman en den minister anderzijds over de bekende neutraliteit der openbare s ool Ook hier gold het een verandering van woorden die waren ze aangenomen luttel verandering in de practyk hadden aangebracht Men weet dat het artikel verbiedt iets te leeren te doen of toe te laten wat strijdig is met den eerbied aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden verschuldigd De heer Van Houten wilde lezen Het onderwijs wordt gegeven met inachtneming van den eerbied aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden verschuldigd De onderwijzer onthpudt zich van iets te doen of toe te laten wat met dien eerbied strijdig is J i discussie schobn niet onbelangrijk was van weinig practisch nut In de praktijk kan het artikel niet anders worden opgevat dan dat zooveel mogelijk zorg wordt gedragen dat geen bepaald godsdienstig getint onderwijs wordt gegeven en dat godsdienstige gevoeligheden worden ontzien Het is niet wel in te zien dat de misschien theoretisch juistere formuleering van den heer Van Houten aan die practijk een andere richting zou geven Ten slotte trok de heer Van Houten zijtt amendement in en begon de discussie over art 46 lat de rijksbijdrage aan de gemeenten regelt De heer Huber vulde in eene groote rede zijne bekende nofa over de Friesche gemeenten aan en vroeg ten behoisve derzwaar gedrukte gemeentekassen eene hoogere bijdrage uit de rijkskas Niet onduidelijk liet hij doorschemeren dat de rechterzijde dit doen moes j om te voorkomen dat Friesland weer om ging A naarde liberale vaan terugkeerde Hoewel in vriendschappelijken vorm voorgedragen was deze rede voor de Regeering alles behalve aangenaam want haar systeem van Rijksbijdrage in de kosten voor eiken verplichten onderwijzer is expresselijk ingevoerd om toepasselijk te kunnen zijn op de bijzondere scholen Wordt nu voor de openbare scholen tot eene percentsgewijze vergoeding teruggC keerd en dit nog wel van 50 pet dan valt het geheele stelsel der voorgedragen wet in duigen Doet de Regeering dit niet en zij zal het niet doen dan zal zij hebben te antwoorden op de moeielijke vraag door don Dokkumschen afgevaardigde gesteld op welke wijze zij den Eriesohen gemeenten wil te hulp komen die nu reeds zoo zwaar gedrukt zijn wier toestand hier en daar volkomen onhoudbaar is en wier financieele lasten door deze wet nog verergerd zuUen worden De minister van financiën de vroegere medeafgevaardigde van den heer Huber die bij de rede tegenwoordig was zal natuurlijk zijne plannen moeten bloot leggen De vorige Regeering heeft toen zij de Rijks financiën niet in orde kon brengen den last voor een groot deel op de gemeenten geworpen de tegenwoordige Rogeering zou weder het tegendeel hebben nu dat stomme meisje uit Brianza in huis De dochter van den schoolmeester Ja het kostte veel om van hem gedaan Ie krijgen dat hij haar liet onderwijzen en Paolina geeft zich veel moeite en herhaalt met haar al de lessen die haar meester haar geeft Zijis al haast knap genoeg om onderwijzeres te zijn En de dankbaarheid van het meisje is zoo groot Toch niet grooter dan de weldaad Het arme kind herinnert zich ook u Mij Niet lang geleden bracht ik haar thuis zoo als wel meer gebeurt als mijne zuster haar niet uit school kan halen In eene straat niet ver van hier wees zij mij dat zij u gezien had Waar toch Ik geloof aan het venster van een ouderwotsch huis Hoe Is het mogelijk dan was het dat lomme meisje Wat meent gij toch Was zij het Zij herhaalde Camilla Dan is het zoo Ik had mij dan niet bedrogen Bedrogen Hoedat Zeg mij toch Laat ook mij mijn geheim Een straal van vreugde flikkerde in de oogen van het meisje Gabrio zag haar zwijgend aan Misschien vervolgde m n een oogenblik zwijgens zal er meer tijd verloopeh eer wij elkaar kunnen doen maar op deze wyze komt men er niet eene afdoende financieele regeling is dringend noodig hetzij dan docjr dezen minister hetzij door een ander In het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal gedurend eenigen tijd eene collectie borduurwerken zijn tentoongesteld die zich zoowel door aaie bewerlfing als do9r verscheidenheid van teekening kenmerked en voorzeker dubbel belangstelling zullen wekken wanneer men weet dat zij zonder eenige voorbereidende oefening werden vervaardigd door vrouwen en meisjes van den Mohajerschen eon nog bijna wilden volksstam r a T in ha rjonderhqud met eiji goeden uitE de tentoongestelde l vele jen voordeelB kocht I ei is in aanmerking geii kostbaiir zijn en de hé Uit het zuiden van Rusland verdreven vonden deMohajers eene schuilplaats in Tuifkije waar zij als nomaden rondzwerven en door bedelen in hun onderhoud trachten te voorzien Met het doel in dezen treurigen toestand verbetering te brengen hebben vóór korten tijd eenige dames de handen ineengeslagen en het aangebAren talent voor fijn borduren der Mohajeilsche vrouwen kennende hebben zij haar zHden en an l re groifdstoff verschaft om op deze w ze froorzien Dat deze po igenig worden bekroond geUuu werken van Wke Ir ve rvaardigsters fcerden prjjs voor lker njeti te len dat d8 gTondst lffen 1 irkitfg dlkwlls vee tijd eii De stfkken zijh voor jbelangstellen en e liéfheD6 in hOT Museum tegen matige p ui n veVkrijg i eateld ii 4 Het verbluf vAn de jShhh van fm gedurji f ie week te Wesnen en Pest h0 ft Mu de k t srlijke schatkist zoow t 100 000 fl gekost On et gevolg van Nasr Edin bevindt zloh eèn Perzilii eneraal die f vertuigd is geworden v n éene V ache rekenihg voor geleverde kanonndn te nebba ingediend De Shah is over dit liedrog zóó iettoornd geworden dat h j den outrouwen dienaar ter dood veroordeelde welk vonnis in Theheran zal worden voltrokken Van den ongelukkigen Perziaan kan men met juistheid zeggen dft hot zwaard van Damocles boven z jn hoofd hangt Aan fooien heeft do Shah te Weenen 6000 fl en te Pest 4000 fl uitgegeven Chineezen hebben den naam van vast te slapen maar uegers kunnen dit ook Een New Yorksch blad verhaalt van een neger in Georgië die aan den kant van een spoorweg ging liggen slapen al slapende van een helling afrolde tot vlak naast de rails en zelfs niet ontwaakte toen de trein onder schel gefluit rakelings langs hem reed De machinist had den man zien liggen maar te laat en de trein hield eerst stil toen men hem een eindweegs voorbij was Allen liepen nu naar de plaats waar de ongelukkige moest liggen die naar men meende verpletterd was en men vond beo rustig slapend Hg bleek geheel ongedeerd te zijn en eerst toen het troinpersoneel dat ter wille van den slaper zooveel angst had uitgestaan hem een duchtig pak slaag had toegediend was hij volkomen wakker Een mislukte executie had dezer dagen te Berlgn plaats Een der twee reuzenolifauten die de pria van Wallis aan den ThiergarUn had geschonken weerzien dan er verloopen is sedert dien avond dien ik naar de Madonna in het Bosch genoemd heb Misschien ook wie weet zal ik u niet wederzien Maar ik zal de herinnering aan dit oogenblik met mij nemen overal en altijd Het zal mijne laatste gedachte zijn in die ure als hot vaderland mijn leven vraagt Ach verlaat mij niet met zulke treurige voorgevoelens De gebeden van uwe zuster van uwe moeder ook de mijnen voor myn broeder en voor u Hare stem trilde doch zij weende niet hunne oogen ontmoetten elkander nog eenmaal Gabrio deed eene schrede vooruit greep hare hand en drukte die met vuur en CamiUa durfde hem niet aanzien maar maakte hare hand los en ging haastig heen XIII EENBLIKINDEBÜITENLANDSCHEPOLITIEK Ijaat toch de zoo gewenschte hulp Ons niet ontbreken die wij van u wachten En dat uw hand het schandelijk juk verbreek L Alamann De liefde met een enkelen handdruk beleden moest heilig en onwankelbaar zijn gelijk de deugd waaraan zij haar bestaan te danken had zij was saamg molten met de liefde tot het vaderland in een oogenblik toen reeds het morgenrood van een beteren tijd voor Italië aanbrak ffordt vervolgd was ziek en Ifldend en wilde maar niet beter worden Men besloot dus hem te wurgen Daartoe werd 4lt veel voorzorgen een stalen koord om den haMJvan het dier geslagen en langs een ijzeren ring dim de half openstaande deur naar buiten geleid ttiar 42 man oit alle macht er aan gittgen trekkenlf Toen het groote dier voelde dat het koord iltot strak begon te spannen schudde hij ven met diffi kop en zie koord en ring vlogen aan stukkelfl en de 42 mannen lagen op hun rug te spartelen Kf l er op de dikke huid van het dier zelfs geen sidpr zichtbaar was Kalwen gerust wandelde de olifant nu in zyn hok op eMpeêr en sloeg met grootfc beUngstelling de poginglta van zyn beulen om weer op de been te komeMvJ I ilefifegt dat er een verzoek om gfatie voor den olifant f il geteekend worden Met inbegrip van de bggescbreven rente bedroeg het gezamenlgk tegoed der inleggers einde 1888 ƒ 13 981 411 39 tegen ll l62 J 25 76Vi De bank ontving aan rente 428 801 78 uitgekeerd of bggescbreven werd ƒ 318 051 167 zoodal aan rente meer werd ontvangen dan uitgegeven ƒ 110 750 06 tegen ƒ 96 196 53V8 in 1887 De kosten der rijkspostspaarbauk volgens art 17 der wet uit de overschotten der belegde gelden te bestrijden en voor bet dienstjaar 1837 in het verslag over dat jaar op 93 974 geraamd hebben werkelijk ƒ 93 666 97 bedragen Een bedrag van ƒ 96 236 63 zgnde het batig slot der winst en verliesrekening over het dienstjaar 1887 werd in den loop van 1888 in s rgks schatkist overgebracht op afrekening der door het rgk ten behoeve dier instelling voorgeschoten gelden zoodat detwegens over 1881 1887 nog een bedrag van ƒ 167 876 43 te vergoeden blgft De kosten over 1888 zullen vermoedelijk 100 229 54 bedragen Aan de postambtenaren werd voor 1888 eene vergoeding toegekend vao 18 265 062 Het aantal kantoren voor den dienst der rijkspostspaarbank aangewezen is met 21 uitgebreid 4 hulpkantoren werden opgeheven Het bedroeg einde 1888 234 post en 949 bg en hulpkantoren samen 1183 voor den spaarbankdienst opengesteld Het verslag toont met cijfers aan hoe ook in 1888 en in het thans loopende jaar de inlagen in de maand Januari in steeds stggende mate toenemen Onder de mededeelingen van bijzonderen aard komt in het verslag het volgende voor Ten vervolge op hetgeen in de verslagen van 1885 1886 en 1887 werd medegedeeld omtrent de deelneming in de rgkspostspaarbank door werklieden is in eene bijlage opgenomen een overzicht van het aantal boekjes en dit zoowel met betrekking tot het geheele rijk als tot de verschillende provinciën en tot het kantoor Amsterdam afionderlgk Wanneer men die bijlage vergelijkt met die welke onder dezelfde letter in het verslagover 1887 voorkomt dan zal men ontwaren dat de percentagewgze verhouding tusschen het aantal der in 1888 uitgegeven boekjes aan het einde van dat jaar nog in omloop zijnde welke ten name van werklieden staan en het algemeen totaal dier boekjes op eene enkele uitzondering na kleiner is dan de vroegere Dit feit loont aan dat de vermeerdering der deetneining in de rijkspostspaarbauk door werkliederi geen gelijken tred hield met de vermeerdering dier deelneming door personen behoorende tot andere klassen der maatschappij Ten slotte worde in aansluiting aan het te dien opzichte in vorige verslagen medegedeelde nog opgemerkt dat het gemiddelde saldo tegoed der inleggers in het gansche rijk beliep in 1882 37 gulden in 1883 43 gulden in 1884 47 gulden in 1886 61 gulden in 1886 57 gulden in 1887 66 gulden en in 1888 69 gulden Ctok thans is derhalve niettegenstaande den vetblijdenden voortdurenden en aanzienlijken vooruitgang welke aan de instelling te beurt viel bedoeld gemiddelde laag genoeg gebleven om te kunnen handhaven het vroeger herhaaldelgk geuite beweren dat van de rijkspostspaarback het meest gebruik gemaakt wordt door die klassen der bevolking wier belang de wetgever ia de eerste plaats op het oog bad toen hg deze nuttige inrichting in het leven riep Uit Buitenzorg schrijft men aan het Bat Htmd Door den gouveruementssecretaris is eene circulaire uitgevaardigd waarby namens de regeering frordt aangedrongen op scherper toepassing van de bepalingen omtrent de toelating en vestiging van vreemdelingen in N I Hoewel de circulaire in het algemeen spreekt van personen worden toch blijkbaar hoofdzakelgk Chineezen en Arabieren bedoeld Niettegenstaande reeds meermalen de aandacht op dit punt werd gevestirai is het een feit dat nog vele vreemdelingen ioj Ned Indie gevestigd zgn zopder vergunning 04 dit tn het vervolg te voorkomen zuUen de bestUurshocfden vooral die der havenplaatsen zopveel de beschikbare politiemiddelen bet toelaten mdWten zorgen bekend te zijn met de namen van alle aankouende vreemdelingen en vooral scherp toezien op hen flie niet binnen drie dagen de vereischte toelatingettigs kaart hebben gevraagd en dan daartoe moeten geawongon Zoodra de termijn van die toelatingskaatt verstreken is zal weder nauwkeurig moeten worden nagegaan of zij die vergunhing verzoeken de noodige middelen van bestaan hebhen en wel eerlijke middelen van bestaan Ëenvounige verkUring van een rasgendot dat zij dia bezitten en waarmee tot dusver dikwijls genoegen wenl genomen is voortaan onvoldoende Twijfelt de resident na het verstrgken der toegangskaart nog en wil hg den vreemdeling nog niet terstond de kolonie uitzetten dan kan de kaart eerst nog eens tijdeigk verlengd worden De hoofden van bestuur zgn tevens aangeschreven om hun gevoelen mee te deelen over de werking der bedoelde bepalingen zooals die tegenwoordig vau kracht jn Naar aanleiding v n den jongaten verjaardag der Nederlandsche prinses omtrent de viering waarvan de Time eenig bericht ontving wgdde het blad een hoofdartikel aan Holland en zijn vorstenhuis en zeide daarin het volgende De Hollanders waardeeren hunne dynastie als een aandenken aan hun historisch verleden en tevens als oenen waarborg voor het voortbestaan hunner nationale zelfstandigheid Zij hebben die nationale zelfstandigheid lief en hoewol zg op het oogenblik weinig te duchten hebben van vreemd geweld beseffen zij volkomen in welke richting de loop der gebeurtenissen hen tou kunnen leiden Zg zijn niet minder beducht voor zichzelven dan voor hunne naburen Zg begrijpen hoe moeielgk het onder zekere omstandigheden voor hen wezen zou weerstand te bieden aan de aantrekkingskracht van eene zware massa buitenaf en in hunne gehechtheid aan den tegenwoordigeu staat van zaken willen zg lich niet blootstellen aan verleiding of aan gevaar Zoolang zij hunne dynastie hebben biedt deze hun eene zekerheid dat het nationale zwaartepunt op de oudo plaats zal blijven Daarom klampen zij zich er aan vast Al wat het nationaal bestaan van een land als Nederland bevestigt is voor Europa van belang Het verloren gaan van het Hollandsche nationale type als een afzonderlijk element in het politieke leveu van Europa zou te betreuren zgn Europa behoeft tor afwisseling al de verschillende nationale typen welke het bezit mits zij inderdaad verschillend zgn en gelijk het Hollandsche het voortbrengsel van eene werkelgke noodzakelijkheid Voor die allen kan het plaats vinden en werk Holland nu bezit de onmisbare gegevens tot het samenstellen van eene onafhankelgke nationaliteit en het heeft daarvan gebruik gemaakt op eene wijze welke zijn recht daarop slechts staaft Wèl dus mag hej zich verheugen m het rijpen van een jong en krachtig leven dat zelfs de bloote gedachtenwisseling over nieuwe schikkingen te treffen wanneer een ouJ en afgesleten leton zal geëindigd zijn onnoodig maakt Prinses Wilhelmina doet hoopvolle oogen heenzien in eene richting waar zonder haar het lutzioht min of meer troebel en onzeker zou wezen Zij heeft slechts te blgven staan waar ij thans staat om de afgod te worden van een volk zoo braaf met 1 zgne gebreken als er ooit een in de christenheid bestond Baitenlandsch Overzicht Nog altgd verkeert men in Berlijn in onzekerheid over de komst van den czaar Terwijl aan de eene zijde een begrijpeljjke twijfel begint te ontstaan of keizer Alexander nog wel in het geheel hot braook van den Duitschen keizer dit jaar zal beantwoorden blijft men van den anderen kant van oordeel dat de komst van den czaar bon gré mal gre moet plaats vinden Een Berlijnsch bhid beweerde zelfs dat de czaar nog deze week in de hoofdstad van het Duitsche rijk zal opdagen andere bladen verzekeren dat de contra visite aan keizer Wilhelm eerst op de terugreis uit Denemarken naar Rusland zal gemaakt worden Aan vooronderstellingen omtrent de reden van deze onzekerheid en de tegenstrijdigheid in de berichten over s keizers komst ontbreekt het natuurlijk niet Zoo weet een Engelsch blad te verhalen dat de czaar oorspronkelijk plan bad gehad in den loop van de maand Mei te komen om het eerst van alle souvereinen keizer Wilhelms bezoek te beantwooiden doch egens ongesteldheid der czarine de reis uitstelde Op zijn beurt wilde koning Humbert niet langer wachten om zijn bondgenoot te gaan begroeten Toen keizer Alexander deze wijziging in de oorspronkelijke orde der bezoeken van de souvereinen aan de Duitacbe hoofdstad vernam gevoelde hij zich gekrenkt en verschoof zijn komst tot onbepaalden tijd Later gaf hij zijn voornemen te kennen keizer Wilhelm te treffen buiten diens hoofdstad welk aanbod echter beleefd afgeslagen werd Indien dit alles waarheid is zoo bewijst het slechts opnieuw dat de lust bij den czaar om Berlgn en keizer Wilhelm II te zien niet groot is waaruit dan verder voortvloeit dat de betrekkingen tusschen het Duitsche en Russische hof niet van dien aard zijn om Europa een vast vertrouwen in het behoud van den vrede in te boezemen Wat ook vorder den toon betreft wederom in den laatsten tgd door de Berlijnsche olficiensen legen Rusland sangesUgen zoo is deze niet bevorderlijk voor een vriendschappelijker verstandhouding tusschen het Duitsche rijk en Rusland Artikels als onlangs de Po t bevatte waarvan wij in het kort melding maakten en waarin Rusland thans zooals vroeger Frankrijk als de Europeescbe stokebrand en de onverzoenlijkste vgand van het machtige Duitsche rijk werd voorgesteld kan slechts de klove welke tegenwoordig tusschen de beide rijken vroeger trouwe bottdgenooten bestaat verbreeden Het wordt bevestigd dat de Pruisische minister van financiën de heer Von Scholz spae lig zal aftreden Wie den minister zal opvolgen is nog onzeker Eenige bladen noemen den heer Von MalzahnGulst het hoofd van het departement vaa financiën van het Duitsche Rijk maar dit schijnt nog niet moer te zijn dan een gerucht Indien men echter mag gelooven wat de officieuze pers er over schrijft dan blijft ondanks deze verwisseling der personen toch het plan tot hervormiflg der geldmiddelen bestaan Eene algemeene ihkomstenbelasting met eigen aangifte van het bedrag verlichting der minder bevoorrechte standen en vermindering van de gemeentelasten blijven de grondbeginselen op welke het nieuwe financieele ontwer dat reeds zoo ang in bewerking is zal berusten De berichten over de Londensche werkstaking zijn schaarsch maar men zal er toch uit kunnen opmaken dat de toestand iets verbetert Wel hebben geen der beide partijen toegegeven en schijnen ook niet voornemens dat te doen maar het aantal arbeiders dat in de dokken het werk hervat neemt zeer toe Daarbij hebben verschillende eigenaars van scheepswerven bekend gemaakt dat zg weer geregeld kunnen werken Volgens de Daily News welke om redenen welke wij niet nader zullen onderzoeken steeds zeer sterk op de hand der werkstakers was overweegt het bestuur der werkstaking de uitvaardiging van een manifest bevattende de voorwaarden op welke het den werkstakers wil toestaan don arbeid te hervatten Zulke berichten wgaen op een verloopen van de werkstaking zonder bepaalde oplossing Te Liverpool is do werkstaking reeds geëindigd terwijl te Southampton de werklieden volstrekt niet geneigd zgn om zich door de socialisten te laten gebruiken en het werk te staken Ingeval de verbetering van den toestand aanhoudt zal het echter nog dagen duren voor de handel weer gewoon is want de verwarring is van dien aard dat men zich moeilgk daarvan een denkbeeld kan vormen KEMMSGEf JMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brongen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 3n dezer maand hoeft benoemd f