Goudsche Courant, zaterdag 7 september 1889

Naaodag 9 September 1889 N 4013 GOUDSGHE COURANT G j ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InEending van advertentiSn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave w Leesinrichting Inlichtingen te bekomen bg de Boekhande laren A KOK COMP NIEUWE DASSEI A v 0SAs EIeimgE73en73 Men vraagt tegen 1 NOVEMBER te Gouda eene Keukenmeid tevens voor huiswerk loon f 80 eene TWEEDE MEID loon 70 en een OPPASSER met opgave van beschikbare uren allen voorzien van goede getuigen Brieven worden ingewacht aan het Bureau dezer Courant onder No 1908 Alom te bekomen SE rnmi MM of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbfl is toegevoegd een afzonderlek levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Doon CHRI8TIAAN KKAMM tot Ambtenaar van den Burgerleken Stand den Heer H JAGER ter vervanging van wijlen dan Heer Mr J H VAN MIEROP tot Leden der Commissie belast met het herzien der Plaatselijke Verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd en waarvan de Burgemeester Voorzitter is de Heeren W J FORTUIJN DROOGLEEVER Dr F H G VAN ITERSON C C H PRINCE en Dr H IJSSEL DE SCHEPPER tot Lid der Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek den Heer G A OUDIJK die als Raadslid was GOUDiV den 5 September 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BEOUWER PETROLEUM MOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 40 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 Septemberlevering ƒ 8 35 October November en Decemberlevering ƒ 8 50 BEURSBERICHT AMSTERDAM 6 September Per Telegraaf Bionenlandsche fondsen onveranderd Certif DeliBat maatsch 5 lager Aand Deli maatsch e hooger Peruanen williger Louisville Nashville 1 hooger jaurgerlijke StandMoordrecht GEHUWD J Trommel en M ProDk ADVERTENTIEN De bekende en onbekende scbaldeischers van de onder het voorrecht van boedelbeschryving aanvaarde nalatenschap van ADAM ROBERT SniBSBT in leven Distillaleur gewoond hebbende te Gouda en aldaar iea 25 Februari 1887 overleden worden opgeroepen tot het aanhooren der rekening en verantwoording tegen 14 September 1889 des Toormiddags ten 9 uur ten kantore van Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER advocaat aan de Westhaven Vfgk B No 204 te Gouda alwaar indien er geen verzet plaat heeft zal worden overgegaan tot de voldoening der schulden voorzoover de baten dier nalatenschap toereikende zgn Openkre Verkooping van eene party TIMMEEHOUT BEAimHOïïT Tiufflermansgerecdscbap enz op Dinsdag 10 September 1889 des T0 rmiddag8 10 nrs aan het Hnis I 141 achter de Vischmarkt te O O TJ 3D A De goederen zgn vóór den verkoop te zien InUchtingen geeft iSotaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Attentie s v p IEMAND 27 jaar ond goed kunnende lezen schryven n rekenen vraagt werk onverschillig van welkea aard Van de beste getuigen voorzien Adres met franco brieven onder het jnotto cWbek aan het Bureau dezer Courant Gouda Snelpenidruk van A BBINKMABT k Zoon m mmaiffB ËXTRATREIN voor Ie en 2e Klasse reizig ers van Eotterdam Nieuwerkerk Gouda Leiden Alfen Oudslioom Zwammerdam Bodegraven en Woerden naar EDE resp Wageningen en AEUHEM en terug op Woensdag 11 September 1889 Zie aanplakbiljetten HOMDSGHE mTSCniFFIJ 7AN LANDBOUW Algemeene Tentoonstelling te Haarlem van Woensdag H tot en met Maandag 16 September 1889 VEEDAGEN Zaterdag Zondag Maandag PLUIMGEDIERTE Zaterdag Zondag Maandag AANGESPANNEN PAARDEIN Vrijdag Zaterdag ZÜIVELBEREIDING in werking dagelijks Entree 25 cent TRIBUNE op het ten ein 25 cent Voor de Loterg die zonder eenig voordeel voor de Maatschappg wordt gebonden zyn reeds aangekocht Een ütrechtsch Wagentje met Paard en Tuig I Een Smyth s Rgenzaaiwerktuig Een Bollandsche Dogcart met Paard en Tuig Een Hooischndder Boby Een Paardenhooihark cRansome Ben Chatwood a Brandkast Een volledige verzameling Werktuigen voor deZuivelbereidingvooreeneNoordHollandsche Boerder De Loten zgn alom a eon Gnlden Terkrggbaar en bg den Secretaris der Maatschappg te Loosduinen 11 Loten voor 10 Gulden 110 Loten vóór 97 50 0f Algemeeo erkend als het besle MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr P O P P s Anatherhi w è nondwater in aanmerkelijk vergrootte flesechen voor 60 cenU 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend raat Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon loudt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden jVenns zeep en Zonnebloemen zeep rOFF S OekristaUlseerde en Transparant I Glycerlnezeepen zyn de fijnste Toilet nn gezbndheidszeepen welke ook een verwonderlyken witten tint te weeg brengen SV De namaaksels van Anatherin iHondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd WO Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA 3 C ZELDENRIJK Drogist Cents A BRINKMAN Prijs 80 Verder in alje Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Men verXange uitdrulikelijk Dr POPPt tchk Pr parate en neme geene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelflks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderljjke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 September 1889 De Minister van Waterstaat Handel én Nqverheid en de ingenieur Krieger werden bet naaor wg vernemen eens omtrent eenige technische voorschriften tot den aanleg en de exploitatie van een lokaalspoorweg van Oouda naar Schoonhoven zoodat nu eindelijk eene verleening van concessie van dien weg weldra kan worden verwacht J kon besluit is benoemd tot haogheemraad het hoogheemraadschap de Krimpenerwaard de E Boer In bet plantioea tegenover den Fluweelen Singel vond men bedenmorgen eenige manskleeren waarin horloge scaeermea enz liggen en het vermoeden ontstond dat de eigenaar zich verdronken bad Hen ging aanstonds aan het zoeken met dreggen doch tot heden is hg niet gevonden Als wethouder en Ambtenaar van den Burgerleken Stand te Zevenhuizen is de heer J Dogterom herbenoemd Uit Stolwgk achrgft men aan de Behoomk Cl Wat de voorstanders van het openen der schutsluis waardoor aan riviervaartuigen toegang tot onze gemeente werd geopend verwachtten tiet men thans al drukop gebeuren namelijk het aanvoeren van meat etc uit Gouda en omstreken Dat onze landergen door dien toevoer krachtig zullen vooruitgaan is zonder twijfel Jammer dat door enkele hoofdeneinden die volgens hen die het kunnen weten volstrekt geen recht van bestaan hebben tot beden wordt verhinderd dat genoemde vaartuigen zoo ver kannen komen als eigenlgk de bedoeling is van het daarstellen of liever herstellen van sluis en bruggen FEVILLETOX Gabrio en Camilla Men verhfutl uit MUcum DOOK OUILIO CABCAHO Fry naar het Italiaamoh SOOB VANESSA 45 XIII Zg verlieten elkaar zonder te denken dat het voor altgd kon zgn maar die laatste afscheidswoorden waren eene onuitgesprokene doch onverbrekelijke belofte dat zij niet meer zouden gescheiden worden De dag van morgen was voor hen even onzeker als voor het vaderland waaraan zij de eerste vreugde huns levens opofferden doch zij gingen beiden met kalm vertrouwen in de ziel de toekomst te gemoet En met hetzelfde geloof met dezelfde wilskracht bereidde Italië zich voor een nieuw lot In de korte maanden die ons verhaal omvat hadden de omstandigheden van het land een geheel nieuwen loop genomen en aUon spraken reeds van het onvermg delijko van een groeten en beslissenden oorlog Overal op bet schiereiland gebeurden onverwachte geweldndigheden zelfs zij die gespot hadden met de her dat met opoffering van belangrijke kosten is tot stand gekomen Men hoopt daarom bier vurig dat ook deze laatste belemmeringen hoe eer hoe beter zullen worden opgeruimd Naar hot e Z H verneemt is aan den Haagschen kunstschilder Jacob Maris op de tentoonstelling van schoone kunsten te München de eere medaille toegekend Mans deelt deze onderscheiding met den Franschen schilder Dagnan Bouveret Slecht twee onderscheidingen van dezen aard zijn aan boiteDlanden verleend Men schrijft uit Amsterdam aan de N R Ct De juiste datum der komst van den Transvaalschen minister van onderwijs in ons land is nog niet bepaald Eerst wenscht de heer Dutoit met tgce echtgenoote die binnen weinige dagen te Southampton van de Kaap zal aankomen een bezoek te brengm aan Londen en verder aan de Pargsche tentoonstelling Het zal dus el de tweede helft dezer maand worden eer hij hier n mt met het oog op de regeling van het onderwijs en het stichten eener luiveniteil u de Tiwuraal na welke de heer Dutoit een door en door HoUandsch karakter wenscht te geven De elden gedane mededeeling alsof hg zich voor dit doel ook naar België zou hebben begeven mist allen grond De organisatie van het onderwijs in België is werkelijk niet zoodanig dat zij als voorbeeld ter navolging zon kunnen worden aanbevolen Doch de beste regeling van het onderwgs zal op zich zelf genomen weinig toebrengen tot bereiking van het groote doel dat de Tranavaalsche regeering zich voorsteh versterking van het nationaal element in de republiek Om zich te wapenen tegen het steeds meer veld winnend overwicht van den Engelschen invloed is allereerst noodig dut het HoUandsche element in zuiver physischen zin in kracht toeneme da de HoUandsch i sprekende bevolking groeie in aantal opdat zg niet nog meer door het aantal Engelschen overvleugeld senschimmen en het ongeduld der liberalen werden er nu door verontrust en wisten niet wat er van worden zou AUeen hij die zich die maanden herinnert kan zich een denkbeeld maken van de ongerustheid de verwachtingen den angst en de geestdrift want als het lot van den staat op het spel staat worden zelfs zij die het eerlgk en goed meenen geslingerd nu eens door een behaald voordeel dan weer door de vrees voor dieper ellende Wie zou het nu in Europa gewaagd hebben van Italië sprekende het met dien ouden trotschen minister Eene geografhucke uitdrukking te noemen of met den ijdelen dichter der Meditations Heiland der dooden Beeds sedert eenigen tgd werd er door de vorsten in de kabinetten der ministers in de parlementen en de dagbladen veel gesproken van dien stoutmoedigen kleinen koning die nu meer dan ooit het bestuur van de geheele natie scheen te wiUen vertegenwoordigen Al was het land nog verbrokkeld men moest rekenen met dat bestuur van den dag af aan dat Ua die e deel van had den moed had om te zeggen Ik sta hier voor allen De politieke hoofden zagen nieuwe scheuren in het kleed van het oude Europa in die orde van zaken welke men aan deze zgde der Alpen bijna eene halve eeuw had weten in stand te houden doch slechts met behulp van de militaire macht dikwijls ook met gevangenis en galg Zij hadden niet gedroomd welke gevolgen dat nn zich slepen zou en dus steunende op hunne macht die zij reoht noemden ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBE8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt worde Thans is de verhouding van de Engelschen tegenover de overige blanke bevolking 100 tegen 70 Hierin ligt een groot gevaar dat tegengegaan moet worden wil men de Transvaal niet op geleidelijke en dan op onherstelbare w ze Engelsch zien worden Ten einde dit gevaar te keeren is noodig de immigratie op groote schaal van HoUanders naar de Transvaal van HoUanders en Tamingen En met het oog hierop ia de heer Dutoit m België werkzaam alwaar hg tevens met betrokking tot belangen in de Transvaal het mijnwezen bestudeert De heer Dutoit hoopt in Nederiand den stoot te kunnen geven tot stichting eener groote immigratiemaatschappij die op eene getonde financieele basis berust d w z den deelhebbers geen hooge dividenden voorspiegelt maar hun eene vaste rente verzekert Er is plaats in de Transvaal voor duizenden boeren en ambachtslieden die de kracht voelen zich in de ASrikaansehe republiek eene toekomst te scheppen welke hier onbereikbaar voor hen is De vraag is dus naar fiinke krachtige mannen liefiit met gezinnen Om desm den overtocht gemakkelijk te maken of om dien overtocht geheel te bekostigen en hen onder medewerking der Tranavaalsche regeering en Tranavaalsche grondeigenaars en werkgevers in het nieuwe land te instolleeren daartoe wenscht men de immi gratiemaatachappg in het leven te roepen Het ia zeer te hopen dat het hooge belang dot hier ook voor Nederland op het spel staat de harten der Nederlandsche kapitalisten warm make om tot het groote doel mede te werken en de heerDutoit in zgne verheven missie slagen zal Welk eene macht zouden al niet duizend HoUandsche gezinnen vertegenwoordigen die op deze érijze zich inde Transvaal nederzetten De regeling van het onderwijs en de bevordering der immigratie zgn zaken die hand aan hand behooreu te gaan en dus in verband met elkander moeten beschouwd worden gaven zg bij de eerste onrustige beweging daarvan de schuld aan de weder ontwaakte revolutionaire hartstochten Maar de waarheid gaat haien weg en bereikt op den bestemden tgd haar doel Doch de zaken veranderden onweerswolken pakten zich samen aan den diplomatieken gezichteinder ministers en vorsten onzeker wat de dag van morgen baren zou ten aanzien van wat men de Ilaliaamcke hcalie noemde sliepen niet rustig meer Te Patijs kwam een boekje in het licht zander naam weinige bladzijden slechts doch dat denkbeelden bevatte die velen deden trillen van schrik Er stond openlijk in dat de vreemde overheersching in Italië een einde moest nemen en verder wat aUen wel wisten doch niet bekennen wUden dat de traktaten van 1S15 voortaan als eene doode letter moesten beschouwd worden en niet wenschende den weg te banen voor revolutie of oorlog eindigde het boekje met een beroep op de opinie en de rechtvaardigheid van geheel Europa en voor Italië de federative eenheid voor te slaan Dat was de inhoud van dit nu vergeten en begraven werkje maar dat dit het rechte middel was en dat het helpen zou loofde zeker noch hij die het schreef noch hij die het liet schrijven Uit die bladzijden flikkerde een vonk die een groeten brand zou hebben kunnen aansteken maar waar zou die beginnen waar eindigen Den 7den Februari toen keizer Napoleon in het Louvre de Wetgevende Vergadering opende zeide hij koel en afgemeten zonder noodeloozen omhaal