Goudsche Courant, maandag 9 september 1889

HULSTRAMP s OUDE GENEVER verkrijgbaar in n Vi Mter kruik bg J de GRAAF voorheen C MESSEMAKER ONTVANGEN OEm SAISON STOFFES Tailleur Turfmarkt 69 P W STUTE Gouda Voortaan zullen alle soorten van Muziekinstrumenten van de nieuwste constructie in mgn Magazgn ruim voorradig zgn Voor belanghebbenden onnoodig om groote plaatsen te bezoeken daar de prgzen beneden alle concurrentie zgn F F Knalmann GOUDA bericht hiermede aan zgne clientèle dat zgne Zaak in Garen Band Wol Sajet Modearti kelen enz is VERPLAATST naar de WIJDSTRAAT hoek GOUWE 173 en 174 Prachtige blauwe Kasdmiven k 40 Cent het pond J GERRITSEN Statan Oeneraal Tweede Kuam Zitting van Vrijdag 6 September De geheele zitting heeft de kamer gewyd aan de financieele regeling van het subsidie Van verschillende zijden wordt tegen het regeoringsroorstel bezwaar gemaakt omdat het tal van gemeentefi die gebukt gaan onder financieele moeilqkheden niet voldoende ontlast Terecht werd echter door dec minister Mackay opgemerkt dat zijn voorstel niet ten doel heeft te gemoet te komen aan den nood der gemeenten Zoo er iets mag te zeggen zijn voor den eisch dat lulk een wet geen verergering in de bestaande toestanden teweeg brenge bij de bepaling der te verleenen rijksbijdrage moeten toch andere overwegingen den doorslag geren dan deze dat men de arme gemeenten wat te hulp dient te komen Het door enkele liberale leden voorgestelde en inzonderheid door den heer Rutgers goed verdedigde amendement dat heden den ganschen dag in beslag nam heeft ten doel het bezwaar te ondervangen dat aan alle gemeenten hetzelfde bedrag wordt uitgekeerd Do regeering heeft het bestaande artikel verbeterd door de betaling te regelen naar het verplicht aantal onderwijzers door de wet als eisch gesteld Zij geeft daarbg zekere verhooging der vaste bijdrage voor de hoofden der scholen stijgende naar mate de schoolbevolking grooter is terwijl zij bij memorie van antwoord haar voorstel nog aanuemelijker heeft gemaakt door ook voor onderwijzers boren het minimum tot zekere grens en voor scholen van meer uitgebreid lager onderwijs afzonderlijke bijdragen te berekenen Op die wijze kan men de verplichtingen der schatkist overzien terwyl het niet onbillijk stelsel wordt gevolgd dat de gemsente zelf betaalt wat zij boven haar verplichtingen doet Aan dit stelsel kleeft ontegenzeglijk de font dat bet geen rekening houdt met de verschillende tractementen die de gemeenten ten gevolge van het verschil in levensstandaard hebben uit te betalen De betaling van het rijk blijft overal per onderwijzer dezelfde Nu moge de heer Buland en op zyn voetspoor de ministei van financiën het dure leven in de groote steden naar hec rijk der fabelen verwgzen een feit is het dat voor de belastingen de gemeenten naar haar grootte geclassificeerd zijn ÏDergeiyke classificatie een door Gedeput Staten naar de plaatselijke gesteldheid op te maken i egeling der tractementen als grondslag voor de bijdrage beoogt het amendement De Begeering liet niet na daartegen aan Ie voeren dat men dan vooruit niet berekenen kan welke financieele gevolgen daaruit zulleu voortvloeien voor den Staat en dat minstens op een of anderhalf millioen meer zal moeten gerekend worden maar dat het voor vele zwaar gedrukte groote gemeenten eene verbetering zou zijn is niet te betwijfelen De Riegeering schijnt meer te hechten aan haar denkbeeld van buitengewone subsidien om in bniteugewonen nood te voorzien omdat vele groote gemeenten geen nadeel zullen ondervinden van de thans voorgestelde regeling Zeker blijkt uit de discussie dat het vinden van een formule die behoeftige gemeenten helpt en welvarenden gemeenten geen overtollig geld in den schoot werpt uiterst moeilijk is De kamer kan er zich tot Dinsdag a s nog eens over bodenken Te van woorden dat er tusschen het kabinet von Weenen en het zijne groot verschil bestond omtrent de meeste Europeesche vraagstukken daarom zou het niet vreemd schijnen dat Frankrijk zich meer aan Piemont aansloot en meer dan ooit te voren de zaken van Italië ter harte nam daar de diplomatie zich te recht ongerust maakte van het oogonblikjif aan dat door vreemde wapenen alleen de rust in Italië gehandhaafd werd Die plechtige verklaring had eene geheel andere beteekenis dan die welke de keizerlijke redenaar daarin wilde leggen het plan om den vrede der wereld te eerbiedigen Hij zelf had in de eerste plaats daartoe geen plan en zijne woorden waren de duidelijke weerklank van die andere nog openhartiger en duidelijker verklaring die de erfgenaam van Karel Albert eene maand geleden had uitgesproken in de groote zaal van het paleis Carignano voor de vertegenwoordigers yan zijn tand Vau dien dag af was de oorlog zeker allen geloofden het overal werden de noodige toebereidselen gemaakt tot wapening en verdediging terwijl de diplomaten hun uiterste best deden om het gevaar te bezweren In Frankrijk zeide men dat het een idéé was van den keizer die naijverig was op den eersten Napoleon wie er zich het meest over verontrustte was de middelklasse het volk daar meer dan elders oorlogzuchtig van aard was er nu onverschillig voor l3e diplomaten traden in het strijdperk in de dagbladen begon een levendige pennestrijd van tijd tot tyd zeiden de officieele berichten heel Antwerpen in opjoliuddlng gebracht door eene daverende ontploffing die in meest al de straten spiegelruiten en vensterruiten verbrijielde Al de personen die in huis waren snelden verschrikt de straat op Ieder vroeg zich af welke schrikkelgke ramp de stad geteisterd had Men liep in alle richtingen zonder te weten waar en wat die vervaarlijke ontploffing veroorzaakt had Om slechts te spreken van de Oude Beurs waarzich de bureelen van De Koophandel bevinden vlogen de vensters open terwyl op de verdieping de ruiten verbrijzeld werden In een huis dor Oude Beurs sloegen bloempotten die binnen voor een gesloten venster stonden door de ruiten de straat op In de Koeipoortstraat werden honderden ruiten verbrijzeld en zelfs spiegelruiten van ongeveer één centimeter dikto Tot in do Lindenstraat toe nabij het Mechelsche plein werden ruiten verbrijzeld In sommige straten der eerste wijk werden schoorsteenen afgerukt In alle straten zag men stofwolken opstijgen hetgeen het publiek natuurlijk in dwaling bracht over de plaats en den aard der ramp Eene witte en dikke wolk steeg in de lucht die zich weldra over heel de stad uitstrekte als eene gevaarlijke onweerswolk De ontzetting op de Beurs was onbeschrijfelijk al de beursbezoekers vluchtten onder de gaanderijen te midden van een regen verbrijzeld glas De schade in dit lokaal aangericht is zeer groot Telegraaf en telefoondraden werden bijna alle verbrijzeld De telegrafisten denkende dat de Beurs instortte vluchtten allen naar beneden Eindelijk werd ten stelligste verzekerd dat de ontplofiSng heeft plaats gehad in het kardoezenmagazijn van den heer Corvilaiu buiten de Eeokersche poort De schade in den omtrek aangericht moet onbeschrijfelijk zijn In den omtrek der dokken zijn verscheidene huizen bouwvallig anderen gescheurd van hunne ramen daken of sohoorsteenen beroofd Het gebouw waarin de ontploffing is ontstaan is een depSt van kardoezen en buskruit dat uit de kardoezen wordt gehaald in dit depot hetwelk toebehoort aan den heer Corvilain van Antwerpen berusten zegt men ongeveer 50 millioen kardoezen komende uit Spanje Hoe en door welke oorzaak de ontploffing is ontstaan is nog niet bekend maar zeker is het dat talrijke werklieden en personen die zich daarin of daaromtrent bevonden op slag werden gedood of afgrijselijk gewond Het schouwspel is hartverscheurend Om i uur zweefde eene onmetelijke wolk zwarte rook over de stad di haar gansch in de duisterfiis dompelt alsof het avoid ware Deze rook komt voort van de petroleummagazynen van Bieth en Co die door de ontploffing in brand zijn geslagen Onmogelijk de schade op te sommen die heel de stad door aangericht is men kan zeggen dat geene straat gespaard gebleven is De groote geschilderde glasramen der O L Vrouwenkerk zijn erg beschadigd Buitenlandsch Overzicht Een gedeelte der Londensche werkstakers heeft den arbeid hervat De werkstakers namen genoegen met deze voorwaarden betaling van niet minder dat men aan geen oorlog dacht hoogstens aan een onderzoek omtrent de mooielijkheden dat het werk was van een congres van ministers men moest de daarmede in strijd zijnde geruchten beschouwen als uitgevonden door de kwaadwilligheid verspreid door tie hcbtgeloovigheid en geloofd door het domme gemeen Op deze wijze logenstrafte de Fransche Moniteur al de geruchten en de ministers die zulk een dementi gaven hadden ia hunne portefeuille reeds twee wetsontwerpen het eene voor eene lichting van 14000 man het andere voor eene leeninir van 500 millioen Bij het eerste gerucht van de oneenigheden tusschen de beide mogendheden was de achterdocht opgewekt van het Engelsche kabinet Zij hadden de Koningin bij de opening van hft pariement in het begin van Februari laten zeggen dat de politiek van Engeland medebracht om de traktaten te handhaven en den algemeenen vrede te bewaren En toen bij het begin van het jaar van de lippen van den man die het lot van Frankrijk bestuurde die woorden gevloeid waren die zooals hij wel wist zijnen waarden neef van Oostenrijk zoo onaangenaam moesten wezen legde de afgezant van het kabinet van St James bij dat van Weenen een lang officieel bezoek af bij den graaf von Buol Maar deze kon niets anders van hem verkrijgen dan eene nietsbeteekenende belofte in geval van een vredebreuk tusschen Frankrijk en Oostenrijk wilde Engeland eene strikte onzijdigheid bewaren eu alsof dan twee sh voor vier uur werk te verrichten door nietvaste werklieden fschaffinif van het contractstelsel en in plaats daarvan ii eriug van stukwerk en vaststelling van het lopn Voor vaste werklieden op 6 stuiver per uur met uitsluiting van den schafttijd en extra betaling voor overwerk Het gevolg dezer schikking was dat de stoomboot Zttrüa uit Padras met 1000 tonnen krenten weer in één dag werd gelost terwgl te gelijker tijd 7000 kisten thee spoedig uit den weg werden geruimd Met juistheid is bet aantal van hen die het werk hervatten niet op te geven maar men schat hen op omstreeks 10 000 Het aantal der werkstakers blijft dus nog groot genoeg om handel en scheepvaart nog zeer te belemmeren Een groote firma welke hoofdzakelijk thee aanvoert heeft haar hoofdkantoor reeds van Londen naar Liverpool overgebracht De heer Donald Currie is nog steeds in onderhandeling met de dokdireetie maar tot dus ver is tusschen de reeders en de directeuren nog geen vergelijk getroffen De nood onder de werkstakers neemt toe ondanks de bijdragen welke nog steeds van alle kantea inkomen Uit Australië is 50 000 gulden gezonden en ook de Engelsche werklieden dragen iets bij doch de behoeften zijn zoo groot dat de middelen te kort schieten om daaraan ta voldoen Men zal zeker vreemd opgezien hebben van het besluit van den Franschen Ministerraad om de bekende drie veroordeelden toe te laten als Kamercandidaten op te treden De Temps had juist met allen schijn van officieusiteit het tegenovergestelde bericht Wellicht ware t beter geweest dat de Ministers zich buiten die quaestie hadden gebonden Of wilden zij aan de drie hearen een reden to minder gjven om terug te keeren Men zou t haast denken De drie zijn vervallen verklaard van hun burgerrecht en het gaat toch niet aan dat de Ministerraad een besluit neemt waarbij een der gevolgen van dat vonnis wordt opgeheven t Is waar candidaat voor de Kamer is niets maar t is toch wel wat gek dat e n Kegeering verklaart dat iemand wel candidaat kan worden gesteld die niet verkiesbaar is Wellicht hebbeu de Ministors zich door uitsluitend practische overwegingen laten leiden en bij zich zelf gedacht de kiezers zullen zich toch aan ons verbod niet storen laten wij ons dus groot houden Merkwaardig is dat niet alleen de Temps ftaar ook het Journal des Débats de aanschrijving van den Minister over de onmogelijkheid van de candidatuur der drie voor echt hield De Minister zullen toch niel veranderd zijn van opinie De Orleanist Hervé heeft een middel gevonden om het mooie manifest van den Graaf van Parijs openlijk te doen aanplakken zonder dat de Regeeriog het kan doen wegnemen en wel door het stuk in ziju geheel in zy n eigen proclamatie als candidaat voor de Kamer aan te halen PATEI TE I KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentplkhtige ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 1889 90 in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrijgbaar zyn wanneer zij zich daartoe PERSOONLIJK onder opgave mn hij voorzag dat deze verklaring niet zeer welkom zou zijn wilde hij hem troosten met eene verklaring en een goeden raau Hij deed hem begrijpen dat de publieke opinie in zijn land en de bekende sympathie voor het beginsel der nationaliteit niet zouden toestaan om hulp te verleenen aan het Oostenrijksche gouvernement tegen de daaraan onderworpen volken doch imItSTden andereu kant bestond bij zyn gouvernement geen voornemen om zich te mengen in eenige handeling tegen Oostenrijk wel te verstaan zoo het niet het onrecht beging van het eerst aan te vallen omdat in dat geval Frankrijk en Piemont genoegzame reden zouden hebben om den oorlog te beginnen En toen de beide diplomaten met buigingen en handdrukken afscheid namen gevoelden zij zeker dezelfde voldoening Beiden hadden hunne rol goed gespeeld de één door zijne weigering in fraaie woorden te kleeden de andere door een vertrouwen voor te wenden dat hij niet had en misschien dat toen de deur gesloten was de bedrieger en de bedrogene zich met gelijke zelfvoldoening de handen wreven Het scheen ons niet nutteloos om do woorden te herhalen yan die ernstige waarschuwing die lord Loftus aan den Oostenrijkschen minister deed nadat hij zijne instructies uit Londen ontvangen had zij bewijzen dat men in die hoogere sfeeren den verborgen draad van dien reeds zoo verwarden streng ontdekt had en dit was zooveel als het voorspel van wat later gebeurde Wordt vervolgd JTak en Nummer hunner Koning aanmelden van MAANDAG den 9n SEPTEMBER 1889 tot en met ZATERDAG den 21n SEPTEMBER daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zuUerde overeeniomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling vsn tien centen worden uitgereikt Zij die desgemagd wordende hun PATENT of een afichrift van hetzelve niet kunnen vertoonen vervallen in eene boete van vijftien gulden GOUDA den B September 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Do Secretaris BROUWER BEURSBERICHT AMSTERDAM 6 September Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Aand Banda 6 Ned Handelmij 1 williger BuitenUnd onveranderd Amerikaansohen vast Bnrserlijke Stand GEBOBKNi 6 8 pt Wilkalmia Hiria oodtn H L liteU n M Bandgk Will m ooden A h van Oodihoom m G Verlain 6 Hilligje aoden A den Boaa d A Hogeodooni Frederik Will m oodan F W Stal n T K J Sch Dk iuobii ooden A Bloot en 8 Mikk OVBBLBDEN 6 Sept J C Forrer i m C B Dociborg 8 j W O Z udi M 8 w 6 W U Knm r buiiir t d O Smit 7i j i D C WcskIi 17 d ONDBBTROUWD 6 8 rt P J Inria 85 j i W C Bonwn D 25 j G tin Bvliiigeii 27 j en A SeliMp ü Hoonbout S5 j a J M Forrer 27 j H C Truiborg 28 j en W M H Verbij 24 j Ondertrouwd PIETER STIKKER EH HITJE BR0EKEN3 Vlaardingen 5 Sept 1880 ADVERTENTIÊN p Sp§Bffi fMIMmffi gSg g Ondertrouwd T KOSTER EN JEANNB J 8 ME8EES Eenige kenniegetmg P Leeuwarden Voorspoedig bevallen van een Zoon T K 1 8TÜTB Gouda 6 Sept 1889 Schink mOT ONMBOEDEKEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen NB Halfgebleekt TRICOT om teTerstellen bg ons rerkrggbaar SCHENK Zn Men vraagt tegen 1 NOVEMBER te Qottda eene Keukenmeid tevens voor huiswerk loon ƒ 80 eene TWEEDE MEID loon f 70 en een OPPASSER met opgave van beschikbare uren allen voorzien van Koede getuigen Brieven worden ingewacht aan het B ureau dezer Courant onder No 1908 TWEE GEWONE SCEÜTTEBS UNIFOmN zoo goed als NIEÜ W ter overname aangeboden Adres Bureau dezer Courant NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ASROOT te Her stal hez Luik Tielgïé Exploitatie der gproote laagpkoleii Oupeye 2s sug ©r © TT la aaa lsoleanL brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hnisel k gebmik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergel ke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheopsvracht ran Eerital tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant J SMEETS H H MUSICI H H ORKESTDIRECTEUREN en KAPELMEESTERS die genegen zgn bg Concerten de THOMSON S P0DDIN6MAR8CH gearrangeerd voor Harmonie Orkest in 34 muziekpartgen door den Heer CARL J Th FRANKEN Dir Parkorkest uit te roeren worden verzocht zich te adresseeren ten kantore van den Beer J P l ORD Singrel 287 Amsterdam waarna genoemde Marsch gratis zal worden toegezonden ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BOBDEADX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proemesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HERKKN PrijscouTanten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gooda Eenig Dep6t van Wellens Boonek p EHzter openbare Vrijwillige Verboping otn contant geld TB 3 o CLd exalc aan het huis B No 62 op DINSDAG den 10 SEPTEMBER 1889 des voormiddags ten 10 ure van EEN ZEES NETTEN waaronder Bonhenr de jour Secretaires Tafels Stoelen Orgel Speeldoos Te kentafel Teekeninstmmenten Bedden Luxe Artikelen eaz alles nagelaten door wglen den Heer P J HOFMAN Daags vóór de verkooping te bezichtigen Nadere informatiën geeft de Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk aan den IJtel P J HOOFTMAI Boom Bloem en Zaadhandelaar Korte Groenendaal GOUDA biedt aan in verschillende soorten en kleuren als HYACINTHEN TULPEN CROCUS SNEEUWKLOKJES blau ve DRUIFJES TE HUUR tegen NOVEMBER indenabgheid van het Postkantoor een NIEUW BOVEIVHUIS sedert een halfjaar bewoond Het Bovenhuis bevat een gemakkelijke nette vrge opgang een gang Vooren Binnenkamer Alkoof Woonkamer met ruim uitzicht Keuken meC Waterleiding Privaat alle noodige kasten en verdere vereischten een groote Kleêrzoldef met een beschoten Fransche kap enz alles na de eischen des tgds ingericht Huur 125 sjaars Brieven letter B ter boekdrukkerg van B A VERZUL Korte Tiendeweg Gouda A