Goudsche Courant, dinsdag 10 september 1889

Dinsdag September N 4014i 1889 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f De ixuending van advertentidn kan gescUeden tot Mil niir des namlddaga van den dag deiè nltgav an sun T wmiÊtÊÊmmÊmÊam O a L t TT SU 3 3g e 3nL Een prachtige collectie fijne Fransche en Engelsche NOUVEAUTÉ STOFFEN voor DËHI SAISOKSenHËRFST GOSTpKS waarvan goederen OP MAAT in den kortst mogelyken tjjd geleverd wofflen onder garantie lan coUpe H BILUJKE PRIJZEN SOLIBDE AFWIJKING i fp ed aI P I MP Ji AJEllSirD 62 i Ó O TJ ID A EXTRAMl A l r l I voor Imtea 2e Klasse reizigffers van Rotterdam Nieii rkerk Qouda j Leiden Alfen iid3 io m Zwammerdam Bodegraven eni Woerden naa EÖE resp Wapemgen en 4 MHEM en terug op Woensdag 11 September 1889 Zie aanplakbiljetten 1 I I II i I I I III 11 JOSEPH van DANTZIG A Groote Markt 66 GOUDA bericht de ONTVANGST van de nieuwste STOFFEM met bij passende g arneeringf Holmes gekleurde Flanellen voor Peignoirs jj COSTUUMS worden in den kortst mogelijken tijdOP MAAT geleverd Stooaso bierToro a TjT exij en DE ZEAAF m DE DEIE SHOEEEF Firma A F van REUESSE Co te Gorbun Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen kunstbier dat door bgvoe ng van schadelgke bestanddeelen zich slechts korten tgd goed houdt op het iustofopdeflescb maar zich maanden conserveert waardoor het bewfls wordt geleverd dat het RENESSE S BIER zuiver is en alleen wordt gebrouwen van het beste mout en hop zonder byvoeging van eenig Surrogaat TirTWTni R n T versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle mLaIM 11illJjiiülA Bieren verkrggbaar op fust van 20 Liter en hy onze Bottelaars op heele en halve Flesscben Prijscouranten gratis verkrijgbaar Hoofd Agent voor Gouda F S IGMA S Splerlngstraat 54 LIEBIG s PLA KTEl GELEI ter goedkoope en spoedige bereiding van doorzichtige zoete GELEIEN FDDDINGSf CRÈMES IJS enz VISCH en VLEBSCH GELEIEN Receptenboek gratis by den Heer A van VEEN Hoofddepót S W van deb VELDE ZOON Rotterdam Mej BANTZINGEU Korte Tiendeweg verlangt een fatsoenlek A C Dagmeisje VERHUISD C 89n naar de GOUWE C 89a 3e huis van af het Plantsoen Gouda Snelpersdruk van A BRIXKMAN Zoos VV JANSSEN Tailleur OPNIEIJW m VOOREAAD eene ruime keuze nette eigengemaakte BSMI SiltStliS EK G PU UK Turfmarkt i IEÜVl STE J ï aars en Regenmantels f Gekleurde Flanellen BAHLMAJNN Co oombierbronwe j tHAAmE AA S rERDi lll i Dublfel Princësse Bier p fl 1 et p Vs f et Prip sse Bier j i ID E Lagen Bier 10 NieqH BoUandsch Bier lè § Depot A Nortier GOtoWE C 34 35 Ill F W STÏÏIÉ Gouda Eenigst Magazijn ivan de soliedste Naaimachines eti Velocipedes Agentuur der SDGG s wereldberoemde zelAregnleerende Gasbranders Wollen Gestikte en Molton in groote verscheidenheid uiterst voordeelig Firma Wed ROSMAN Tiendeweg D 84 INRICHTING voor Privaat en Corsus Onderwys in Boekhouden en Handelsrekenen C J FAURE Turfmarkt 2 huis v d Kleiweg F EH3 VEBBKTEBDï HOUTSKOOL BRIQUETTEN zoowel wat vorm als kwaliteit betreft zeer aan te bevelen xi i ii StooWbriquettentaltriék van C JONGENBURGER te Alïen a d Rijn oaMD De nitgaie deaer Cooiant getéhiedt dogel ka met nitzondering vaQ Zon lip Feestdagen De prgs per drie maandëil fth 1 25 franeoper post 1 70 ff Afzon4erlgke Nommen VIjJ cENTEN Vertegenwo derheden Een odzer lezers rich rae lhet oog op de tegen 17 dezer uitgeschreven verkiezing voor den gemeenteraad tot ons de Vraag of het niet gepast zon zgn thans een katholiek in den raad ie breAgen Het komt hem en anderen voor dat zulks billgk zgn zon omdat de Uoomschen eend groote minderheid uitmaken die in de laatste jaren in den raad niet vertegenwoordigd is Vroeger werd daarop steeds gelet doch in den laatsten tgd is men van dat volgens onzen zegsman heilzaam beginsel afgeweken Het komt ons voor dat onze belangstellende lezer de quaestie niet zuiver stelt De t enwoordjge leden van deo raad zitten daar niet als protestanten die afgeraardigd zgn om de belangen hunnbr geloofsgepooten te behartigen maar als burgers die waken voor het welzjjn der geheele burgerij en de richtige administratie der bnrgerlgke gemeente waarbij de godsdienstige overtniging niet in het spel Zy zgn gekozen niet omdat zij pro komt testant waren maar omdat de kiezen ze hiel den voor de beste vertegenwoordigers der bnrgerg bg het dagelgksch beheer der gemeente Meer dan eens hebben de toongevende kringen hetzg kiesvereenigingen of bijzondere personen beweren dat zg bg de verkiezingen voor den raad niet met een geest van nitslaiting waren bezield Bekwame stadgenooten van katholieke geloofsbelgdenis zijn verkozen of FEUILLETON Gabrio en CamiUa Een verhaal uit Milaan DOOB QiriLIO CABCAHO frf naar het Italiaantch DOOB VANESSA I XIII De toriei waren aan het beêtuur teriryi lord Malmesbufg secretaria was by da buitenlandsohe aken Zich flus houdende aan de politiek van het Unuer W die zooueel als eene begunstiging is van hen 018 tets willen ondernemen konden ly Oostenrqk niet Teel hulp verleenen Misschien meenden zjj nat als zH de volgens hen al te Italiamtcke polinek van den graaf di Cavour in beginsel reroordeolden en al te eerzuchtig al te ondernemend al to uitdagend noemden g die gemakkelyk zouden ton onder brengen En bij die gelegenheid ontzag ach lord Grenville een van de invloedrijkste leden van het Hoogerhuis niet om den lof te verkondigen van de oostenrijksche administratie in Lombardy e om er te kunnen bijvoegen dat het intusschen niet noodig was om te onderzoeken of zij goed of slecht regeerden maar wel of het land krachtens de trak ÊSi candidaat gesteld doch badaakten voor de eer Zgn er meermalen candidsten door de katholieken zelven gesteld niet gekozen dan schrgven wij dit veeleer toe aaa de omstandigheid dat de van andere zgde tegenover hen gestelde protestanten door de mcüérderheid meer geschikt werden geacht voor bet ambt dan aan het streven om steeds katholieke medeburgers uit den raad te weren De vraag wie de eerlgkste de knndigste de onaf hankelgkste is der beschikbare personeg moet onzes inziens steeds den doorslag geves Het is niet te vergen dat Ak kiezers een naar hun meening minder geschikt persoon een mandaat toevertrouwen alleen omdat hij katholiek is daarvoor is geen enkele reden bg keuzen voor een college welks werkkring geheel bui n het gebied van godsdienst o kerkleer ligt Wg honden ons overtnigd dat er in onze stad gemakkelijk een meerderheid te rinden ware voor een katholiek indien deze algemeen werd gehouden voor een geschikt raadslid hg zou dan worden gekozen om die reden en niet wegens zgne geloofsbelgdenis Ja zeggen misschien enkele onzer lezers dat is alles goed en wel maar de politiek beheerscht tegenwoordig ook de gemeente verkiezingen Liberalen staan ook daar tt enover anti revolutionairen en katholieken en in eene gemeente als de onze waar de liberalen de meerderheid nitmaken zon het van hunne zgde een daad van billgkheid of althans van courtoisie zgn indien zg hun tegenstanden een zetel gunden in den nad Hiermede wordt de quaestie op een geheel ander terrein overgebracht We taten aan OosteÉrgk liehooide on naar zijn inzien kon dat niet betwüfltd worden van het oogenblik af dat de traktaten hetiq goed of slecht een deel uitmaakten van de staatkundige inrichting van Europa Hoe was het mogel jk dat het den edelen kampvechter voor de behondende politiek niet in de gedachten kwam dat juist die traktatem slecht konden zijn of ten minste in den loop van viei en veertig jaren versleten en verouderd Overigens had hij geen reden om berouw te hebben over zijne woorden daar zelfs de hoofden der liberale partij ondanks hunne sympathie voor de zaak van Italië ook ditmaal weder hunne oude politiek volgden en de zaken hun gang lieten gaan Oostenrijk intusschen beschermd door de oude traktaten die het in Vijne landen gemaakt had vertrouwde op lijn vroeger geluk en dacht niet dat de andore groote mogendheden het sedert vele jaren reeds een kwaad hart toedroegen Het was met Frankrijk en Biisland in onmin geraakt in de Oostersche kwestie die sedert eene halve eeuw Europa bedreigde het had Engeland ontevreden gemaakt met da later weer ingetrokken bepalingen over de vaart op den Donau en was op het punt om in moeielijkheden te geraken met z jne buurman over de zaken van den duitschen bond Zonder eenig ander doel dan om te waken voor de belangen der natie sprak Yon Schleinisz reeds in naam van al de Duitschers en de mogelijkheid van eenen oorlog niet verbergende wilde h j geen waarborg voor de ADVEttTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen isdere regel meer 10 Centen GE 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen in het ADVÏIETENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt komen dan tot het moeilgk stai ndig probleem van de vertegenwoordiging der minderiieden Is dit vraagstuk al moeilgk op te lossen waar het verkiezingen geldt voor da wetgevende lichamen voor gemeenteraden is het nog lastiger Het hulpmiddel van verdeeling in kiesdistricten waardodr vertegenwoordiging der verschillende richtingen waarachgnIgk wordt is niet toe te passen op gemeenten Men liep dan gevaar de verschillende standen tegen elkander in t harnas te jagen Tot dns ver is geen enkel in de practgk steekhoudend stelsel bedacht Wenschelgk ware het zeker dat er een middel gevonden werd dat evenredige vertegenwoordiging der partgen waarborgde Indien dit wordt gevonden zullen wg er ons gaarne bg nederleggen Maar verkeerd zon het zgn in afwachting daarvan op kunstmatige wgze door allerlei afspraken vert nwoord ng der minderheid te bereiken in strgd met den geest onzer kieswet Ons vertegenwoordigend stelsel gaat uit van de onderstelling dat elk kiezer den naam op zgn biljet invult van den man dien hij het geschikst acht Doet hg dit niet dan werkt de geheele inrichting verkeerd De man dien gg kiest moet de man nwer keuze zgn uw afgevaardigde niet uw tegenstander Volgens onze kiesregeling is het onzinnig van iemand te verlangen dat hg zgn stem uitbrengt op mannen wier adviezen en besluiten in Ignreohten strgd zullen zgn met hetgeen hg wensebt dat geadviseerd en besloten wordt Dit wil niet zeggen dat het ongergmd zon zgn iemand in den raad te kiezen van een andere politieke rechten van Oostenryk beloven hem was het genoeg den vrede zoo mogelijk te bewaren en in het uiterste geval den oorlog te bepalen binnen zulke grenzen dat die de lechten der duitsche natie van welke hj zich de vertegenwoordiger noemde niet in gevaar bracht Pa Engelachen intusschen waren meer dan ooit ongerust over den gang der zaken op hst vasteland de eerste secretaris van de koningin beter dan iemand bekend met de gebeurtenissen in Italië en de ontevredenheid die in de andere landen kookte gaf den vertegenwoordiger te Turin last om naar graaf di Cavour te gaan en hem uit te noodigen om hem kort en duidelijk te verklaren welke redenen van ontevredenheid Italië tegen Oostenrijk had De schrandere Italiaan zal bq dat verzoek den hemel zeker gedankt hebben voor die goede inspiratie van Lord Derbij zooals hg er Sir Hodson voor dankte die hem die boodschap bracht Nu was het hem ten tweede male vergund om als beschuldiger op te treden tegen zgn geduchten vg and gelijk hij reeds gedaan had in het parijsche congres En weder zond hg naar Londen een lang verslag geschreven in dien bedaarden verbeven stgl dien men zoo zelden in diplomatieke stukken vindt en met die zekerheid die het gevoel van gelgk te hebben geeft en een voorgevoel van de overwinning straalde ia het geheele stuk door De italiaansche minister haalde tot verdediging zgner zaak al die argumenten ea frases weder op waaruit de nota van den