Goudsche Courant, donderdag 12 september 1889

wingen Zoowel de heersn Uaiiogh als Roéll maakten zich daaraan schuldig coodat de Voorzitter eindelijk toen de heer de Meijier denzelfden weg opging met zijn veto tosschenbeide kwam De nood der gemeenten bleef het hoofdthema der op zichzelf belangrijke beschouwingen Men verweet de Begeering dat z den Staat meer laat betalen aan de bijzondere school en daarentegen een greep doet in de gemeentefinaneien Was nu de conclusie van al deze klachten over Ewaren druk bij de gemeenten dat het amendementHartogh moest worden aangenomen De meeste sprekers bleven te dien opzichte een gereserveerde houding bewaren De grondslag van z n stelsel is zeker beter zooals de heer Hartogh nogal helder aantoonde hoogere betaling naarmate de tractementen in verband met den levensstandaard hooger moeten z jn Maar er bleven twee bedenkingen de grondslag voor het amendement was nog onzeker daar niet veel licht ontstoken werd over de vraag hoe de oploopende minima te bepalen eu onzeker bleef ook of zooveel lasten op de schatkist mochten gelegd worden als het amendement meebrengt Intusschen achtte met name de heer Roell het eerste gansch niet onmogelijk terwijl de zwaardere last op de schatkist op een 12 ü 13 ton geraamd werd Blikbaar zgn nog niet allen die hooger bijdragen Tan het Ryk verlangen geneigd deze som te voteeren zij zouden al tevreden zijn indien de Begeering haar voorstel eenigszins in den geest van het amendement wijzigde Die gezindheid meenden wij vooral op te merken bij d en heer Boéll Deze spreker nam de gelegenheid te baat om de ongegrondheid aan te toonen van het verwijt dat de schoolwet van 78 met weelde was uitgevoerd £ ene dergelijke legende werd ook door den heer Borgesius onschadelijk gemaakt Deze bewees met cgfers dat de nood der Friesche gemeenten volstrekt niet dateert van 1878 en niets te maken heeft met de schoolwet Daarmede verTalt echter ook het argument dat oene hooger bijdrage Toor onderwijs aan dien nood een eind moet maken De heeren Lehman en Okma traden op voorde leohterzijde De eerste verzette zich tegen het amendement omdat het onmogelgk toepassel k is te maken op de bqzoudere school waarvoor men geen minima van regeeringswege kan vaststellen Maar ook aan het vooruitzicht dat de Begeering heeft geopend om bij art 49 peuig systeem aan te nemen ten einde b j zwaar gedrukte gemeenten de bijdragen Toor de onderwqzers te verhoogen knoopte de heer Lohmau op voetspoor van den heer van Asch van Wqck den eisch der rechtsgelykheid vast In deze gemeenten moet volgens hen dan ook de b zondere school op dezelfde wyze worden tegemoetgekomen een stelsel door den heer Huber reeds b voorbaat onmogelijk eu onbillgk genoemd De heer Okma hield zyne eejrste parlementaire rede en wel op zoo stumperachtige wijze dat h de algemeene vrool jkheid gaande maakte De voorz merkte dan ook ten slotte op dat schoon hij den preker niet had willen storen in z jn maidmtpeech het toelaten van zulk eene wijze van discussie onmogelgk is In de avondzitting is de beraadslaging over art 4B en het ameadement Hartogh voortgezet Nadat nog verschillende sprekers het woord hadden gevoerd traden de ministers van binnenlandsche zaken en van financiën in het debat De heer Mackay bleef het amendement bestrijden en de minister van finan Toen begon een andere tg d en eene nieuwe geschiedenis In de laatste dagen van zijne vrijwillige ballingschap in zijne afgelegen woning in het aangezicht van de zee en den hemel had een Italiaansch koning de eenige die in den loop van vele eeuwen in het strijdperk verschenen was tegen den vreemdeling gezegd De Voorzienigheid heeft niet gewild dat de wedergebocfrte van Italië door mij werd voltooid doch zij is sledhts uitgesteld en ik hoop dat een korte tegenspoed de volkeren van Italië leeren tal om eeh andermaal meer vereenigd te zgn als tij onoverwinnelijk willen wezen De Italianen vergaten den wensch van Karel Albert niet die door zgn zoon zou vervuld worden De bevolking van Fiemont was niet ter neder geslagen door het ongeluk maar had zich de genegenheid en achting verworven van alle beschaafde natiën En het genie der Italianen was niet dood en de tgd zou kamen om te bewgzen dat zij even groot konden zijn in de staatkunde als op het gebied van wetenschap en kunst Camillo di Cavour was een van die mannen welke gelgk de apostelen vergeten wat achter hen ligt en steeds vooruit gaan tot rij hun doel bereikt hebben Hij wist dat de vooruitgang der beschaving meer waarde heeft dan krijgsroem en zoo leerde hij de volkeren den eenigen weg om Italië vrg en onafhankelijk te maken Hij zelf verklaarde eens dat hg slechts ééne eerzucht had die van Italië te dienen en dat hij daarvoor gaarne zijn eigen roem en zijne eigene populariteit zou opofferen ciën verdMigde zich tegen de aanvallen waaraan hij had blootgestaan De uitslag was gel k men verwachtte Het amendement van den heer Hartogh op art 26 classificatie der minima naar den levensdtandaard werd verworpen met 6B tegen 23 stemmen en het regeeringsarokel goedgekeurd Ook het amendement van den heer Hartogh op art 45 werd afgewezen namelyk met 51 tegen 37 stemmen en het regeeringsartikel aangenomen met 50 tegen 38 stemmen Tegen alle liberalen en de heer Huber Maandag morgen te 9 uur begon in het hospitaal SintËlisabeth te Antwerpen de l kdienst voor vijf slachtoffers van d ramp een der zalen was in een nchapelle ardante herschapen De lijken werden te Kiel begraven Talrijke autoriteiten waren bq den dienst tegenwoordig De Koning liet zich vertegenwoordigen door generaal baron Jolly Om 3 uur werden een aantal slachtoffers en ook de kisten met gevonden lichaamsdeelen uit het hospitaal te Stuyvenberg ter aarde besteld Ook bij deze begrafenis was baron Jolly tegenwoordig Groot was de menigte bloedverwanten en belangstellenden die by deze plechtigheid verschenen en aangr pend het tooneel Alles is zonder stoornis afgeloopen Een nadere opgave der slachtoffers zegt dat te Stayrenberg 68 dooden werden gebracht en een aantal menschelyke overblijfselen die naar schatting wel van 25 verongelukten afkomstig konden zijn in t hospitaal Sint £li abeth 8 dooden en de overblijfselen van 3 lyken Er zijn dus ruim honderd dooden terwg l nog een honderdtal zwaar gewonden worden verpleegd De liefdadigheid komt zooveel mogelijk te gemoet aan de ongelukkigen die door de ramp broodeloos werden Jongelui met bussen zijn overal waar menschen zijn en oogsten ruime gaven Ook wordt voor aanzienlijke sommen ingeschreven terwijl liefdadigheldsfeesten te Brussel en elders worden voorbereid De materieele schade laat zich nog bij lange na niet ramen De petroleum was met de bergplaats voor 2 860 000 francs verzekerd De mensohen die Zondag b duizenden kwamen kijken hadden er niet veel aan daar het terrein op grooten afstand wa afgezet Het gerechtelijk onderzoek is reeds begonnen en er loopun herhaaldelijk geruchten o er de arrestatie van Gorvilain die zott vervolgd worden wegens manslag door onvoorzichtigheid Men hoort van alles beweren o 8 dat de patronen behalve kruit ook dynamiet bevatten doch dit wordt uit Madrid ten stelligste tegengesproken Zooals bij allee in België wordt ook hier de politiek in de zaak gemengd en wordt reeds heftig gepolemiseerd De omstandigheid dat de Antwerpsche gemeenteraad liberaal en de Gedeputeerde Staten clericaal zijn is reden genoeg voor dien strijd De Eicaut schrijft Toen Corvilain 50 000 000 patronen had ontvangen liet hij ze met toestemming van de douanen opbergen in een bewaarplaats in den Steenborger Weertpolder tusschen de dokken en den Scheldedijk Den 30n Januari 1889 huurde Corvilain ook van de stad eenige loodsen naast de bewaarplaats om Nauwelijks was het bekend dat de oorlog ton uitbreken tusschen den koning van Sardinië en den keizer van Oostenrijk of ook in Toscane vertoonde zich een geest van tegenstand tegen dien vorst die er sedert tien jaren volgene de wenschen en inzicht n des keizers regeerde De groothertog maakte zich gereed om zijne vroegere vrijzinnige beloften te schenden misschien zonder te bedenken dat zulke verraad was Eenige van de aanzienlijkste raannSn die sedert langen tgd geen voet in het paleis gezet hadden maakten hem de wenschen van het publiek bekend De vrede van het schiereiland ze en zij moest voortaan gezocht worden in de onafhankelijkheid der verschillende staten met een constitutioneelen regeeringsvorm eu een onderling verbond En van de krachtige houding van Toscane vooral zou de eenheid van Italië afhangen Maar de groothertog die zoo weinig in rijn eigen land te zeggen had vreesde de vriendschap van zgn keizerlijken neef te verliezen en ging daarom den weg der reactie weder op Hij verbood het dmkken van politieke geschriften en den invoer van frnnsche en piemonteescha dagbladen En toen de vertegenwoordigers van Piemont tegen het einde van April op het paleis Pitti kwamen om in het vooruitzicht van den oorlog een verbond met Toscane te sluiten durfde de groothertog niet ronduit weigeren doch verschool zich achter de traktaten waarmede hij aan Oostenrijk verbonden was Weinige dagen later ontrolde het volk in Florence deze in te richten tot werkplaats waar de patrones uiteen genomen konden worden In Juli was d fabriek reeds in werking Ue Bestendige Deputatie die er over moest beslissen vernam dit toen eerst en gelastte dat het werk terstond moest worden gestaakt Het stadsbestuur gaf gehoor aan dit bevel eu liet den 16n Juli de werkplaats sluiten Intusschen richtte de heer Corvilain een verzoekschrift tot de Brstendige Deputatie waarin hij verzocht het werk te mogen voortzetten Hij wees er op dat van de 50 000 000 patronen reeds 26 756 000 waren losgemaakt zoodat er nog slechts 21 000 000 millioen te bewerkmi waren De Deputatie liet toen de zaak onderzoeken en de uitslag van dit onderzoek was dat de heer Corvilain gelast werd de noodigo voorzorgsmaatregelen te nemen Onder anderen eischte de Deputatie dat niet meer dan 300 kilogram kruit in de bewaarplaats aanwezig mocht zijn Ook verlangde de Deputatie dat de beide andere vertrekken waar de kogels werden uitgehaald en waar het kruit werd ingepakt beter ingericht zouden worden maar dat dit niet plaats had is de schuld der stad Antwerpen onder wier toezicht het werk geschiedde Aldus komt de Escaut tot de slotsom dat Gedeputeerden hun plicht hebbon gedaan on hen dus in geen geval de verantwoordelijkheid voor het ongeluk kan treffen Dat de gestelde voorwaarden echter niet zijn opgevolgd wordt erkend daar 300 kilo kruit niet een zoo geweldige ontploffing kondon veroorzaken Als een staaltje van de roekeloosheid waarmee sommigen te werk zijn gegaan wordt het geval vermeld van een werkman wiens vrouw een patroon gevonden had Juist had hg het voorwerp met behulp van een schaar I geledigd en was beiig het kruit te wegen toen dit aanraking kwam met een brandende petrolenmlamp Er volgde een herige ontploffing en oen begin van brand welke g elukkig spoedig gebluscht werd De man kreeg zirare brandwonden en werd in trenrigen toestand naar het gasthuis vervoerd De heer W Haanstra geeft in het laatste nommer Tan De Werkmmtboie de volgende hoogst belangrijke mededeeling omtrent een bezoek door hem gebracht aan eene school voor lager onderwijs te Faiijs En aUsoo namen wij het besluit een bezoek te brengen aan een lagere school in de stad die ons als voldoende zou worden aangewezen Door middel van mijn carte d exposant kregen wij hetofficieele Terlof en ahsoo togen wü op weg Deil morgen brachten wg door in een kweekschool voor onderwijzers den middag Tan half twee tot half vijf in een jongensschool voor kinderen van 6 i 7 tot 13 en 14 jaar En daar kth ik gezien hoe het onderlcyi kan worden een eegen voor den toerkmanuUmdl Eigenlgk is er in de Parijsche volksscholen van geen stand sprake want er wordt geen onderscheid gemaakt door de Begeering ten minste niet overeenkomstig het opschrift op alle openbare gebouwen en kerken nlüertó igalite fratemité maar wanneer een school niet in een uvoomatne buurt staat dan spreekt het van zelf dat er ook geen voomamelui s kinderen gaan en bovendien het zij ter loops opgemerkt die uvrijheid gelijkheid en broederichap gaat ook al zoover als zij voeten heeft Een Amsterdam de banier van Italië da s ddaten lieten hen begaan of namen deel aan de opgewondenheid Een van de zonen des groothertogs riep in het fort Belvedere de officieren der artillerie tot rich en liet een zgner generaals een reeds sedert zeven maanden beraamd pUn voorlezen om Florence t beschieten Alle tegenwoordige officieren weigerden vol verontwaardiging om op hunne broederen te vuren De jonge prins verbleekte en vroeg Zijn wij dan üwe gevangenen En zg antwoordden Neen maar het gansche land wij allen willen ons met Fiemont vereenigenl Overal hoorde men den kreet Leve Italië Later gaf Leopold van Lotharingen Toor dat hig aan den drang wilde toegeven en trachtte een ministerie te vormen doch de man dien hg daarmede beiisten wilde zeide ronduit dat den groothertog niets overbleef dan afstand te doen Ook dat wilde hij niet liever vertrok hij en dienzelfden dag tegen den avond verliet hg heimelijk met zijne familie Florence en ging naar Bologna dat nog in de macht van Oostenrijk was En het volk zag zwijgend toe bg dat vertrek en de poort van het Palazzo Vecchib de oude zetel van de florentijnsche vrijheid opende zich voor drie burgers welke door het volk gekozen waren om het bestuur in handen te houden zoolang als de oorlog duurde Wordt tervolfi scho juffrouw Jonker mag er zich blij mee maken in Frankrijk beschouwt de burgerman zulke woordjes als kinderspeelgoed Wat evenwel zoden aan den dgk zet is dit In Parijs is alle openbaar onderwgs kotteloo en de kinderen die willen krijgen op school gratis of voor eenige centimes een lekker bard vol eten Iet dat wel niet andera kan want in het middaguur blijven vele kinderen ovor en die gaan eerst s avonds tegen sas uur naar huis Toch wilde ik op deze instelling minder de aandacht vestigen het zwaartepunt van den zegen iraarvan ik sprak ligt in het ondei s in den haniemrbeid op school of liever in het handueriionienmj dat in verband wordt gebracht met leekenen m rekenen en iteUenl Laat ik u eens meer in bijzonderheden vertellen wat wil in een Parijsche volksschool gezien hebben een school waar alle kinderen uit den omtrek bijeen waren Toen wij aanbelden wa de directeur afwerig maarde eerste ondervrijzer geleidde ons op verzoek naar de werktalen a Op weg daarheen door een overdekte speelplaats bemerkte ik hoe er honderden stukken bemerkt hout aan de wanden hingen verder boeteeer en en ieerk Het bleek mij later werk van de leerlingen te zijn de nieuwe richting van het onderwijs beatond in die school al eenige jaren Men bracht ons in de werkzalen allereerst in die voor het hout Ik zag schaafbanken met schroeven een draaibank kasten en drie bozen en jongens vlijtig aan het werk Het was wel een eenigszins vreemd gericht die jongens ven 11 en 12 jaar daar berig te den al timmerlui maar ik herinnerde mij terstond mg na schoolkameraads uit het dorp o a twee jongens één van een timmerman en een van een verver die reeds tijdens de schooljaren zich in de warkplaot oefenden al wij op het plein knikkerden Haar ik zelf niet minder Toen ik 11 jaar wa herinner ik mij reeds gewichtige diensten in school te verrichten daar mijn vader schoolmeester wa 1 pennen vermakea sommen narien en de klein es de lesoverhoorenl Ik was wonderlijk wel te moede te Paijjs in die school want ik zog dat wij in onze jeugd niet zoo slecht waren opgevoed Nu dan Ik zag die jongens lan het werk téa zaagde er van een plank een stuk hout af dat hü van ta voren had afgemeten en niet met de figuurlaag van de huisvlijt maar met een ferme flinke werkmanazaag Een ander lei op de schaafbank een stuk plank neer en soboof het tegen een spijker tot steun en begon te lêmm en keek er naar of het vlak en effen wa met te allures van een volleerden knecht daar waran nog andere jongens bezig maar ik keerde mij tot twee die bezig waren aan de draaibank Dat wa in mgn jeugd een heilig voorwerp waaraan wü in den timmerwinkel nooit mochten komen en ik weet nog hoe gewichtig zich een mijner broeders gevoelde toen hij tot de draaibank was bevorderd Hier waren er twee bezig de een trapte de onder hield den beitel en ik zag onder zijne handen ontstaan eene rol met verdikkingen en verdunningen zooals het handvat Tan een netten stoffer De bazen vertoonden on verder een en ander uit een ka t zooals wij er reed op de tentoonstelling hadden gezien Naaat deze timmenaal wa de tmederg Het emidsvuur ontbrak niet ik zag gloeiend ijzer smeden hoorde vijlen en zag de jongens bezig aan de schroet Veidèr heb ik weinig van de smederij waargenomen omdat ik zoo op het houtwerk lette Nu verzochten wij ook eens een kglde te mogen nemen in de kla en waar de kinderen lezen schrijven en rekenen leeren En daar stonden wij onderwijzers niet minder verwonderd Kinderen van negen jaar vertoonden een cahier dat betrekking had op de werkzaal een teekening van een stuk hout naar lengte breedte en dikte een berekenin van oppervlakte en inhoud eene beschrgring van t geen er aan gewerkt moest worden en op het hevel daartoe haalden de jongens het stuf hout voor den dag I waaraan zij bezig waren de één had het letterlijk achter de knoopen de andere in den tak een derde in de la van de schooltafel Intusschen kwam de directeur binnen en wg maakten kennis Hij geleide ons verder bracht ons nog in een lagere klasse waai de kinderen ook al een stuk hout bij zich droegen waaraan ze dien dog gewerkt hadden wij moesten de vorderingen van een doofstomme opnemen die met gebaren en woorden sprak en toen werden wij gebracht in een andere werkzaal waar de hoogste klasse bezig was Jongens van 18 en 14 jaar stonden te teekenen te boetKeren of in hout te tnyden Een had zijn boetseerwerk in klei af toen werd er een laagje gips over gesmeerd dat hij verder mocht uitwerken een ander was bezig een gevleugeld paard te vormen een derde sneed in hout wat hij eent had geteekend fn toen geboetseerd enz enz Een merkwaardige eenheid het theoretisch en practisch onderwijs vormde één geheel het voorweip werd geteekend het werd bMchreren het werd geboetseerd het werd in hout uitgesneden De jongens moesten hun dagboekje te voorschijn halen zg droegen het in den zak Daarin stond in het klein het werk van eiken dag met de feu geteekend beichreven en voor zoover noodig berekend alles zag er netjes uit twas een lust om t zienl En waartoe dient dit onderwijs 4 En wat moeten de jongens wordenrTfèjtt er door ons gevraagd En het antwoord luidde Het schooltoezicht heeft ingezien dat er aan het gewoon lager onderwijs nog een belangrgk ding ontbrak Jrbeid voor de handen arbeid meer dan mét pen en potlood arbeid met de handen zooals de werkman dien noodig heeft arbeid waarbij een stof een echte stof wordt verwerkt als hout ijzer klei Toen is er eerst de proef genomen met ëéne schooi het is deze en gij ziet de vruchten En sedert zes jaar zgn wg bezig met de andere scholen in meer dan 100 scholen is de handenarbeid of het handwerksonderwq in vollen gang Voorloopig wordt er hoofdzakelijk gewerkt in hout en ijier later komt de aanvulling En wat moeten de jongen woiden Ik bedoel of ze bepaald voor het handwerk worden opgeleid De directeur liet ons het werk rien van verschillende leerlingen Deze wordt een kunstenaar en kan zich verder bekwamen op de ambachtaschool die heeft geen aanleg voor de kunst en zal rijn brood moeten verdienen met ruwer handenwerk zooals b v bij het timmeren of smeden ook te pas komt enz maar vervolgde Wij geven geen ambachtsonderwg Wij geven de ontwikkeling die ieder mensch in het leven te pas komt Haar den ambachtsman vooral Ook den kunstenaar vulde hij aan En wanneer beginnen de schoolkinderen met dien handenarbeid I Van den eersten dag ahon wanneer ze van de bewaarschool komen er ia aansluiting Toen we afiwheid hadden genomen het was halfvijf en in den regen op straat wandelden klaagden wij niet ovar het slechte weer het hart was vol en het hoofd gloeide en wij dachten aan Nederland Eensdeels verheugden we ons dat de lagere school van Nederland niet op de tentoonstelling is vertegenwoordigd waarlijk zij kan in de practische richting de vergelijking niet doorstaan met de Farg sche scholen En wij Nederlander gelden voor zoo n prootisch volk Ik wenaohte dat alle politieke en paedagogiache redenaars van de Tweede Kamer en daar buiten nu eene nieuwe wet op t lager onderwgs aanhangig is zulk een middag in die Parijsche school hadden doorgebracht als wij Maar dan met de bekentenis in het hart Hier leert men hier oordeelt men niet als Goethe toen hij in den dom van Straatsburg stond Waarde lezer gij kunt zelf de vergelijking maken De modernste wensch dien ik van on land nog dete week in de couranten heb i iea vi leerplicht tot het 14e jaar met waarborgen Gg herinnert u misschien die vergadering in Amsterdam toen juffrouw Jonker zich verbeeldde als in 95 te dansen om den vrijheidsboom als een kinderspelle je Maar gesteld eens dat de leerplicht werd aangenomen en OM onierwys ging m de than heertchende richting voort wat heeft de Nederlandsche jongen op zijn veertiende jaar dan geleerd in veigelgking van den Parijschen Ik zal u zeggen wat de Parijsche jongen op zgn I4e jaar ook op zijn 12e meer heeft geleerd dan de Nederlandsche Hij heeft proctisch leeren teekenen rekrnonen stellen Hij heeft de elementen van het hand enorhamenten rechtlijnig teekenen dioorloopen Hij heeft de werktuigen leeren kennen en gebruiken van den timmerman en den smid en dendraaier en den boetseerder en den houtsnijder Hy heeft leeren werken in hout en ijter eh klei B Hg heeft allerlei verbindingen en vormen leeren maken van hout en ijzer en klei 8 In zgn ziel is ontwikkeld en in practgk gebracht al de kunstzin dien hij op dat gebied en op dien leeftijd in zijn ziel heeft Voor Nederland wensch ik een dergelijke richting maar gewgrigd naar Nederlandsche behoeften 1 Blijkens de Pharm Zeitung komt in hot water der leiding te Beriijn meermalen een worm voor die tot de Gordiaceeën üraadwormen behoort en Gordiue aguatiem heet Deze brengt zijn prille jeugd meestal door in de lichaamsholte van het een of andv insect Heeft h deze verblijfplaats verlatendanhegeeft hij zich in de vochtige aarde of in hetwater om zich voort te planten Hij wordt aangetroffen in meren kolken of zacht stroomende wateren De ineengedrongen embryo s sluipen uit de in hetwater gelegde tot snoeren of kogels gegroepeerdeeieren naar halten en boren zich een weg in het eenof ander waterinsect Ook worden de eieren doorinsecten gegeten waarna de embryo s zich in delichaamsholte van hunne voedster inkapselen enblijven voortleven Worden deze insecten met dewormembryo s door visschen opgegeten dau kapselen de embryo s zich voor de tweede maal in hetdarmslijmvlies der visschen in om daarna in hetwater in vrijheid te komen en in de modder degestalte van worm aan te nemen Later vindt mente in verschillende soorten van insecten kreeften spinnen enz waaruit zy zooals gezegd is weer inhot water geraken om een nieuwen kringloop inhet leven te beginnen Van een nadeeligeo invloed dien deze worm zou oefenen is tot dusverre nietsbekend en zekerlgk is die ook niet te vreeten omdatde jongen zich in het menschelijk lichaam moeilijkkunnen ontwikkelen wanneer zij al eens met water naar binnen gaan Pharm IfeelAlad BuiteDlandsch Overzicht De Londensche werkstaking duurt voort Geen van beide partijen wil verder toegeven De lordmayor heeft evenals de bisschop van Londen de verdere pogingen ter verzoening opgegeven Beiden hebben Londen verlaten Zooals wij vermoedden hebben de werkstaker door hun weigering van de door de hoofden eerst goedgekeurde schikking veel van de algemeene sympathie verloren En dat niet alleen ook onder de werklieden zelf i de ontevredenheid met de leiders zeer toegenomen zoodat velen moeilijk meer zgn terug te houden het werk te hervatten Vandaar dat men vrg algemeen gelooft dat het einde der werkstaking nabg is De verkiezingsstrijd in Frankrijk wordt steeds levendiger Kiezelsvergaderingen zoo te Parijs als in de andere steden zqn aan de orde van den dag en bij enkele gaat het niet al te rustig toe gelijk onlangs te Toulouse toen Boulongisten en republikeinen slaags raakten De Corsicaansche Boulangist dr Susini treedt daarop tegen den minister van binnenlandsche taken Jonatans die door de republikeinen daar candidaat is gesteld Een nieuwe bijlage tot de verkiezingsliteratuur levert de Pariê een republikcinsoh bUd hetwelk de Boulangisten bettrgdt door het uitgeven van een afzonderlijk bijblad waarin de verschillende oordeelvellingen worden medegedeeld door de leiders der Bottlangistische beweging over elkaar uitgesproken Daarin vindt men o a een artikel waarin de heer Paul de Cassagnac heftig uitvaart tegen generaal Boulanger beschimping van Naquet Andrieux Vergoin en Deroulède door den heer Bochefort en dergelijke Deze bloemlering dient qatuurlyk om te doen uitkomen hoe de leider der beweging die sedert eenige maanden eendrachtig tegen de repbliek oprukken voorheen over eldaar dachten Intusschen begint ook de lijst van Boulangere candidaten vollediger te worden Tot dusver bevat dete lijst 160 namen meest Bonapartisten Royalisten die in de verschillende departementen door de Boulangisten zullen gesteund worden Bohème is een nieuwen stadhouder rijk In de plaats van baron Krans die wegens gezondheidsredenen zijn ontslag heeft genomen is graaf Frans Thun door keiter Frans Joief tot gonveraenr van Bohème benoemd Deze benoeming baart eenig oprien en heeft met name in de liberaal Duitsche kringen onaangenaam verrast wgl men haar als een nieuwe concessie aan de nationaal Boheemsche partij beschouwt Graaf Thun tot de katholieke aristocratie behoorend is een der grondlegger van de alliantie tusschen de partij van het grootgrond bezit en de oud Czeohen Hg heeft veel van tich doen spreken door zgn rede in den landdag van S October waarin hg zich op zijn Duitscbe afkomst beriep doch tegelijker tijd de hoop uitte dat de koningskroning te Praag binnen niet te langen tijd gebeuren zou wgl de Wenzelskroon Bohème slecht nauwer met zgn beminden heerscher kon verbinden Voort verlangde hij dat het feudale grootgrond bezit overal de liberale beginselen bestreed Volgens hem misbruikte de locale journalistiek haar macht en beleedigde tg zelfs de priesters Ofschoon graaf Thun in diezelfde rede de noodzakelijkheid van oen verzoening betoogde beschuldigen de Duitsche liberalen hem dat hij het hoofdzakelijk was die het compromis tusschen de Duitsche partij en de Czecheu deed schipbreuk lijden Het is dan ook met wantrouwend oog dat de DuitschOostenrijkers den feudalen graaf Thun als stadhouder van Bohème zien optreden daar tij in hem den Koaingutatthalter ontdekken