Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1889

N 4017 VrUdag 13 September 1889 Kiesers voor den Gemeenteraad GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken alhier worden uitg enoodig d tot het bijwonen der De inzending van advertentiön kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave Daarentegen bouwen de oud Gzechen groote rerwachtingen op graaf Thun Het jong Czeohische orgaan tiiirodm Lütg hoopt dat er met hem ralt te handelen ts meer w l hq nis aanhanger van het Cieohische staatsrecht den jong Czeohen niet onaangenaam is Wat deze laatsten overigens betreft zal het waarschynljk ook voortaan niet ontbreken aan botsingen tusschen hun democratische beginselen en de reactionnaire neigingen der regeeringspersonen gel k nog onlangs de ontbinding der jong Czechische studentenvereeniging te Praag hiervan het gevolg was Betuigingen van sympathieën jege de Fransche republiek zullen allerminst in den smaak van den feudalen nieuwen stadhouder vallen KEXMSGEI iXG I NHICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 18IB Stoofc4io No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A van Houweninge om vergunning tot het oprichten Tan eene bakkerg in het perceel gelegen aan de Bogen Wijk O No 52a Kadaster Sectie U No 1811 Dat op Woensdag den 25 September 1889 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid i oiü bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA den 11 September 1889 1 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLBÜM l OTEERINGEIV van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Kotterdain De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 55 Geïmporteerd fust ƒ 8 55 Septemberlevering ƒ 8 55 October November en Decemberlevering ƒ 8 60 BEIIRSBËUIGHT AMSTERDAM 11 September Per Telegraaf Integralen flauw Aand Deli maatschappij 19 Kol bank 1 hoogar Peruanen williger Amerikanen algemeen iets lager ADVERTENTIÊN E O GOEDËWAAGEN EN M A NIBÜWENHUYS 6 1 September 1889 Gein RacERii Voor de rele biyken van belangstelling den 9 Sept jl ontvangen betuig ik mgn hartelgken dank C KNAAP De Heer en Mevronw tan ois GARDE DutKSKN betuigen hunnen weigemeenden dank TOor de vele bewgzen van deelneming bg de geboorte hunner Zoon ondenrondeu Gouda 10 September 1889 Aan allen die op 27 Aug en 8 Sept ons door hunne rriendelgke belangstelling wilden Terblgden betuigen wg bg deze onzen haitelgken dank L TBN BOSCH en Echtoenootk NIEUWE DASSÊÏÏ A V OS Az Kleiweg E 73 enTS f welke zal gehouden worden op a s TT xljcLsug 13 Septeaao Toer des avonds ten acht uur In de Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kanstmins tot het stellen van CANDIDATEN voor de a 8 GEMEENTERAADS VERKIEZING Nameni het Comité D HOOGBNBOOM Cz Voortitter D G VAN VBEUMINGEN SteretarU Gouda 11 September 1889 zoeken elkander altgd op zegt men Men verzuime dus niet als men in Amiterdam kont bg een Oonwenaar te DINEEBEN PLAT DU JOUR van 11 tot 2 uur 0 40 DINEB a 1 alles naar eigen keuze Restaurant DE KARSEBOOM Kalverstraat 23 Openbare Vrijwillige Verkooping Banketbakker en Kok Handel In Comestibles Cbocolaad en Dessertik r tik el en bericht aan GOUDA en omliggende ploaüen hg 14 SEPTEMBER a s eene ZAAK zal te GOUDA TsTTSTKT ten overstaan van den Notaris MONTUN aldaar op VBIJDAO 27 SEPTEMBEB 1889 s voorm 11 uur in het Koffiehuis Hvr SCHAAKBORD aan den Kleiweg krachtens bekomen réchterlgk bevel vïti Mg Tleiende met een gunstig bezoek vereerd te worden en mg steeds beleefd aanbevelend voor alles wat in bovengenoemde Takken vereischt wordt heb ik het genoegen te zgn UEd bw Dienaar LOUIS JANSSEN Lange Tiendeweg D 40 Gouda P S De prgzen mgner artikelen zgn zeer billgk gesteld zoodat een ieder daarvan gebruik zal knnnen maken MENS JS APITALE HOFSTEDE bestaande in eene flinke BOUWMANSWONING wgk I No 6 met SCflUÜK HOOIBERG en verdere getimmerten ERF TUIN en BOOMGAARD benevens diverse perceelen uitmuntend beste WEI en HOÜILANOBN enz zeer gunstig staande en gelegen aan den Usseldgk nabg het dorp Saaetrechl in den polder Steia onder de gemeente Ondergeteekende heeft de eer kennis te g Ten dat zg de MODJB ZAAK in Dameten Kinderhoeden tot nn toe gedreven onder de Firma Gez RIJKEN zal voortzetttW met een geheel nieuwe voorraad en bggesttan door een Ie Modiste en bereelt zich daarTOor in de protectie Tan Begunstigers beleefdelgk aan üBd Dw J S FAURE Scliotel Turfmarkt 248 Gouda 11 Sept 89 Kad Sectie I Nrs 863 tot en met 874 883 tot en met 887 889 tot en met 897 1174 tot en met 1177 1514 1515 1516 1638 1639 1668 tot en met 1671 1712 en 1713 to zamen groot 19 Hectaren 68 Aren 76 Centiaren Te veilen eerst in 5 perceelen en daarna in combinatiën Aanvaarding de Landergen 2 Jannari 1890 en de Getimmerten 1 Mei 1890 Betaling der kooppenningen 2 Jannari 1890 Nadere informatiSn ten kantore van voornoemden Notaris MONTUN aan den Kleiireg te Gouda en bg den Noteris BROUWER NUHOFF aan de Krommenieuvregracht F 390 te Utrecht Breeder bg biljetten DLJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN tui RIJNLAND zgn voornemens op ZATERDAG den 21 SEPTEMBER e k des voormiddag te 11 uur AAN TE BESTEDEN Het Tleijarig onderhond van des Wieri erdilk Bestek eu voorwaarden zgn tégen betaling van 10 ets te verkrggen op de Secretarie van Rgnland te Leiden en bg den Opzichter A ZAAL te Bodegraven bg wien tevens nadura inlichtingen zgn te bekomen Alom te bekomen DS mm BIA2EN of de beschrgTing der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benerens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een ai onderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetb Prijs 80 Cents Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN It Zoolt A BRINKMAN iè De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 September 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden werd het debat voortgezet over art 46 verplichte aclioolgeldheffing en het amend De Beaufort behoud facultatieve choolgeldheffing en heeft de regeering de bijvoeging voorgesteld om een minimum van schoolgeld van 80 cents per maand op te nemen en de mogelijkheid te geven tot vrijstelling der gemeentebesturen van verplichte schoolgeldheffing bij Kon Besluit Het volgende zestal werd gisterenavond door den algemeenen Kerkeraad der Uerv Gemeente alhier opgemaakt en bestaat uit de heeren Faure te Ebede de Heer te Strijen ten Kate te Harderwijk Meulenbelt te Konten van Heohtoren Altena te Bussum en Wartena te Amersfoort De Ie luitenant kwartiermeester C W F Doorman overgepUatat z nde bg het 4e reg inf komt in garnizoen te Goada Omtrent den nationalen wedstryd van den Kederlandicben Kolfbond te Goes schrijft men aan de A JB Ct Slechts vier kolfgezelschappen hebben al de aeries medegespe d Van de andere bleek reeds toen zq de tweede serie hadden gemaakt dat zy niet meer voor den korpsprys in aanmerking konden komen De rier gezelschappen waren Over de helft van Nieuwe Niedorp spelers de heeren 3 Knilman E Keselman en P Koopman welke club overwinnaar werd met 290 punten Óp maat van Zuid Sohar FEVILLETOIV Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Müaan DOOK 6ÜILIO CARCANO Fry naar iet Ilaliaamch DOOE VANESSA 40 XIV Die beweging in Toscane die zoo snel in haar werk ging dat men die de revolutie in vier uren noemt gebeurde den 27sten April daags nadat Cavour zijn antwoord gezonden had op het ultimatum van Oostenrijk Bijna op hetzelfde oogenblik ging er uit Modona een kreet van vrijheid op die een tirannetje dat zijns vaders waardig evenbeeld was vergeefs trachtte te onderdrukken Eranoesoo V uit Weenen naar zijn hertogdommetje gezonden met den titel van luitenant generaal in Oostenrijkschen dienst was niet bevreesd voor de gevaren die hem van alle kanten bedreigden eerst hield hij zich of hij wilde toegeven toen meende hij door strenge maatregelen het vertrok der vrijwilligers te beletten maar toen het bevel daartoe gegeven werd waren er reeds vierhonderd over de grenzen Toen verzocht hij doch te vergeefs dat Piemont hen zou uitlevfr woude spelers de heeren P de Geus A Kist en C Zomer met 284 punten Schiedam van Schiedam spelers de heeren G J Vincent Ph Kleyberg en A Wijsbroek met 275 Bunten en Gouda van Gouda spelers de heeren H Jager D IJsselstein en J H Spierings met 269 punten Als men nu bedenkt dat drie series door elk dezer gezelschappen zijn gespeeld eu in iedere aerie ISO punten kunnen behaald worden dan zal Ben tot de overtuiging komen dat niet gelukkig gAolfd is Te Deventer zijn dezer dagen weder eenige personen opgelicht Een paar vreemde heeren deden zich voor als agenten vau een Maatschappij van Schuldinvordering Voordat zij hun werk konden beginnen moest de schuldeiseber die van hun diensten gebruik wenschte te maken drie gulden storten waaraan door velen werd voldaan Daarna zijn de heeren agenten vertrokken en sedert heeft men niets meer van hen vernomen De herlevende smaak voor versferend aardewerk beeft een jong kunstenaar knoopt zich geheel aan dien tak te wijden De beer Henri Breedvelt ontving zqne practische opleiding in de penseelbehandeling aan de loffelijk bekende inrichting van de heeren Thooft en Labouohère te Delft Sinds een paar jaar echter heeft hij het blauw vaarwel gezegd en zijne knnst zelfstandig uitgeoefend Zijne plateelschilderingen verschillen niet alleen van het Delftscbe blauw door haar malsche sepiatonenj ook de bewerking wijkt af van de oude overlevering De leemen plaat wordt namelqk na hare beschildering niet meer in den oven gebracht doch verglaasd op eene nieuwe manier het geheim des kunstenaars De platen zelf munten uit door fraaie bewerking Zij worden vervaardigd ia de vermaarde pijpenfabriek ren en gaf bevel dat allen die liberale principes verkondigden gevangen zouden genomen worden Op zekeren tijd gaf hij de soMaten vrijheid om te schieten op de burgers die lanta de straten vaderlaudsche liederen zongen Nafwelijks vernam men in die gedeelten welke aan Toscane grensden dat de groothertog Leopold op zijne vlucht naar Weenen daar was door gekomen of de stadjes Massa en Carrara stonden op en de weinige soldaten die ar in bezetting lagen trokken er uit Eerst wilde de hertog dezelve weder veroveren toen blies de vrees hem in om naar het fort Brescello te gaan vanwaar hij een bode zond naar den Oostenrijkschen generaal in Bologna om hulp te vragen Intussohen bracht hij bijeen wat hij wilde redden en toen hij vertrok nam hij niet alleen het geld van de schatkist en de juweelen der kroon mede maar zelfe de zeldzaamste en kostbaarste stukken uit de musea en bibliotheken In Parma waaruit de jongelieden zoo gemakkelijk naar Piemont konden komen waren de demonstraties niet minder levendig Ofschoon de bewoners de oostenrijksche schildwachten op de muren van Piaoenza zagen op en neer loopen eischten zij luide eene onmiddelijke vereeniging met Piemont en de prinses regentes dacht dat het onmogelijk en gevaarlijk zou zijn om zich tegen den aandrang der jeugdige burgers te verzettenj die vurig wenschton om zich naar het slagveld Ie begeven Zij vroeg raad aan den Oostenrijkschen generaal gaf het be ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien i rati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van de heeren Van der Want te Gouda zoodat we hier inderdaad met een zuiver Nederlandscheu tak van kunstvlijt te doen hebben die alle belangstelling verdient Het werk spreekt overigens genoegzaam voor zich zelf De heer Breedvelt is een even smaakvol als vaardig teekenaar Dat getuigen ook de veelkleurige randen om eenige kopieën naar Nederlandsche en vreemde schilders aangebiTicht In de Galerij te Amsterdam magazijn van den heer D H van de Kamer vindt men ze doorloopend ten toon gesteld Het ia alweer de vreemdeling dft voor dezen vaderlandscben arbeid bijzondere belangstelling aan den dag legt Een voorbeeld te meer voor onze kunstnijveren hoe groote kracht en aantrekkelijkheid er sohniien in oorspronkelijkheid van opvatting Laat elk land een eigenaardig herkenbaar stempel op zijne voortbrengselen drukken De kunst zal er bij winnen en de handel e wel b j varen Hand Door de rechtbank te Zutphen werden 26 Juni M H V d W en S v W echtelieden te Apeldoorn wegens mishandeling en rï iJ lfciiÉb ttr 7I van de bi hen inwonende Jaantje ruflr Wt a arillT Konwijzer de man tot 4 jaar en de vrouw tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld Het door beklaagden tegen dit vonnis aangeteekend appèl werd gisteren voor het Gereohtihof te Arnhem behandeld Evenals in eerste instantie werd ook thans door den verdediger op de gronden reeds vroeger medegedeeld het verzoek gedaan dat de beide getuigen Struik en Kouwijzer niet onder eede zouden gehoord worden Evenals toen werd ook nu dit verzoek niet ingewilligd Het O M eischte vemieti ng van het vonnis der rechtbank te Zivtphen en veroordeeling van den eersten beklaagde wegens poging tot afpersing gepleegd gedurende den voor de nachtrust bestemden tijd in eene woning tot eene gevangenisstraf van stuur over aan hare onbekwame ministers en begaf zich naar Mantua met baar zoontje Robert die nooit den drempel zou weerzien waarop zijn vader eens in zijn eigen bloed badende gevallen was De groote steden vooral waren vol onrust en verwarring Sedert vier en veertig jftren duurden in de Romagna de twisten tusschen het herstelde pauselijk gezag en de burgers zij werden gevoed door allerlei willekeurige maatregelen en de onderdrukking van eiken ademtocht der vrijheid en reeds sedert eeuwen had dat gouvernement de rechten van het volk miskend en vruchtelooze pogingen aangewend om in dezelfde hand het zwaard en den herdersstaf te voeren In de laatste tien jaren was de haat tusschen den vorst en de burgers nog greater geworden Het gouvernement kon zich niet meer alleen staande houden de Franschen hadden hunne kwartieren in Rome als beschermers van den paus de Oostenrijkers hadden sedert tien jaren Bologna Terrara noch Ancona verlaten Toen nu de oorlog tusschen de beide groote katholieke mogendheden dreigde uit te breken voorzag men te Rome het gevaar dat het congres niet voldoende zou zijn om den storm te bezweren Toen dus Antonelli do secretaris van den paus de uitnoodiging ontving om er deel aan te nemen verklaarde hij openlijk dat de paus dit weigerde eu dat zelfde deden bijna gelijktijdig de koning van Napels en de hertog van Moden Intussohen werden er in de legaties en in Rome zelve inschrijvingen geopend voor de vrij