Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1889

Zaterdag 14 September 1889 N 4018 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inmading van advertentiön kan geschieden tot Mit nor des namiddags van den dag der nitgave ONTVANGEN 3iT I Ei TJ W B DM SAISON STOFFU Tailleur Turfmarkt 69 H Algemeen erkend ais het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontstelcing zweren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den moud kalkvorming worden zeker VIOOLen VIOLONCXlLSNAJRElfr trorkomen en genezon door het dagelijks gebruik NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABJiOOZ te Herstal hez Luik Be gië Exploitatie der g roote laagfkolen Oupeye Iv sug exe T7 la 3aQ 3s=olea L brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselflk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pBpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 3 80 h fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS Onnoodig te seggen dat de minister op deze wonderlyke depêche niet geantvoord heeft Uit de Boulangistische oandidatea lyst bleek overtuigend de armoede aan goede vertegenwoordigers der Boulangerie Erger is het dat vele dezer candidaten ook nog protesteeren tn verklaren zonder hun voorkennis op de lijat gezot te zjjn De een verzekert niets van de nationale partij te willen weten de ander protesteert nadrukkelijk tegen de classificatie ripublieain rallié een derde gaat selfe zoo ver zich anti Boulangist te noemen Arme Bonlanger die nu opnieuw aan het zoeken zal moeten gaan om allerlei candidaten uit hoeken on gaten op te sporen PETROLEUM NOTKERI GEN van de Makelaars CaDtzUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Timkfust ƒ 8 60 a 8 5B Geïmporteerd fu t 8 5B Januarilevering ƒ 8 60 September levering ƒ 8 46 October November en December levering ƒ 8 B5 MARKTBERICHTEN QOUda 12 September 1889 De graanpryzon blijven voortdurend flauw Vooral de afwijkende kwaliteit en ih is er zeer veel is zeer moeilijk te verkoopen Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 6 90 a ƒ 7 25 Mindere dito ƒ 6 40 a ƒ 6 75 Nieuwe dito ƒ 7 a ƒ 7 40 Mindere ƒ B 50 a ƒ 6 75 Nieuwe Polder ƒ 6 25 i f 6 50 Afwijkende ƒ 5 50 a ƒ 6 KoggeNieuwe Zeeuwsche 5 25 a ƒ 5 60 Nieuwe Polder ƒ 4 a ƒ 4 50 Buitenlandsohe por 70 KG ƒ 4 60 a ƒ 4 60 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 60 a ƒ 4 75 Nieuwe Zomer ƒ 4 25 a ƒ 4 50 Nieuwe Chevalier ƒ 4 75 a ƒ 5 76 Haver per Heet ƒ 3 il f 3 75 per 100 kilo ƒ 7 a ƒ 7 15 Hennepzaad Inlandsoh f 7 50 a ƒ 7 75 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 5 25 Erwten kookerwten ƒ 7 76 a ƒ 8 50 niet kokende ƒ 6 a ƒ 6 60 Kanariezaad ƒ 7 25 i ƒ 7 75 Spelt ƒ 2 40 a ƒ 2 76 Maïs per 100 kilo Amerikaanscha Mixed ƒ 5 70 a ƒ 5 80 Odessa f 5 70 a ƒ 5 Cinquantine ƒ 6 60 a ƒ 6 75 De veemarkt mot tamelijken aanvoer de handel over t gehe l vlug prijzen hoog Vette varkens tameiyko aanvoer handel vlug 25 a 28 et per half kilo varkens voor Londen met tamelijken aanvoer handel lug 22 a 23 et magere biggen goede aanvoer handel vrij wel ƒ 1 25 a ƒ 1 75 por week vette schajien goede aanvoer handel minder als t geweest is ƒ 22 a ƒ 30 weilammeren goede aanvoer handel idem ƒ 14 a ƒ 20 nuchtere kalveren ecnige aanvoer handel buitengewoon vlug ƒ l4 fa ƒ 20 Graskalveren zeer grooto aanvoer handel buitengewoon vlug ƒ 40 a ƒ 80 Aangevoerd 95 partijen kaas handel matig 1ste qualiteit ƒ 26 a j 28 2de qualiteit ƒ 22 a ƒ 25 NoordHoUandsche ƒ 27 Boter met weinig aanvoer en vluggen handel Goeboter ƒ 1 35 a ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 05 a ƒ 1 20 Woensdag 25 September a s GEOOTE KAASMARKT BEURSBERICHT AMSTERDAM 12 September Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Certif Deli Maatsch 10 Ned bank 142 hooger Buitenland met weinig variatie Nashville Denver Bio willig tiurgerlijke Stand GEBOREN 10 Sept Wilhelmini ouders T A Leeflang en P Verkerk 11 Cornell oodefB L Uilenbroek en J van der Heyden OVKRLEDEN 10 Sept L Noordemin wed B van Ssnten 78 i R Veen 8 8 m 11 C M nder Linden 10 m H W Knwpeo 18 m 12 G Vergeer 6 m M Blonk wel D Go dra d 75 j 6 m Gt Verkerk 7 m GEHUWD 11 Sept C de Jong en J de Jong W vin der Byl en G Steenbergen A P Toorbnrgb en J M ï n Veen B S A Cramer en M Middelweerd P Pipe en F J Suite Stolwijk GEBOREN Boelof onder C A de Groot en S M n der Bi Arie onden W But en N Verburg OVERLEDEN D M Koot 4 m D van Scbenderen 18 j L Verboef 4 w ReeuwJjk GEBOREN Tenni ouder B Perdijk en C Uithol Gonda Snelpersdruk van A BKINKMAN k Zoon ADVERTENTIfiN Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bfl het oveiljden vsa m ne geliefde Ëchtgenoote betaig ik ook namens mgne kinderen m nen hartel ken dank Oit aller naam D PÜIJK Gouda 10 Sept 1889 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Moordrecht maken be kend dat krachtens vergunning van de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland de PASSAGE over Schielands Hoogen Zeedflk tusscben Kortenoord en het Dorp te Moordrecht zal zgn AFGESLOTEN van 16 SEPTEMBER tot 19 OCTOBER 1889 onder voorwaarde dat in de passage voor voetr gangers op behoorlflke wgze worde voorzien Moordrecht U September 1889 De Secretaris De Burgemeester Or i WESTHAVEN 161 gO aker ic MAGAZIJN A 1 = I A üT O S D NÜGTERÉN A Cn SNEL Werkplaats voor Reparatiën van klle Instrumenten STEHHING BIJ ABONNEJIEArT Alom te bekomen SE mm 0LA2EN of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Eon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwknnde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Openbare VrijwiUige Verkoopiag te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar op VRIJDAG 27 SEPTEMBER ISS ÉLorm 11 uur in hei Koffiehuis chet SrflflkoaD blen Wood en WInkelbuis aan de Vogelenzang wgk M No 88 te Gouda met VRIJE POORT daarnevens en daarachter gelegen OPEN GROND kad Sectie C No 2193 groot 2 Aren 57 Centiaren Het perceel is voorzien van waterleiding eo is geschikt om in 3 gedeelten te worden verhuurd Aanvaarding dadeiyk Nadere informatien ten kantore van voornoemden Notaris MONTUN aan den Kleiit te Gouda Breeder bfl biljetten van het echte K K Hof Tandarta Dr PO PP S nts5 ur in aanmoricolijk vergrootte fleaechen voor 60 ceiila 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPFl Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt I r POPP s Tandplomboersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veiius zeep eu Zonnebloemen zeey POPP s Cekristalllseerde en Transparant tilycerlnezeepen zyn do fijnste Toilet iin gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te woog brengen gtr De namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten do tanden binnen korten tyd WÊ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist on Parfumeriewinkelsvan Nederland Men verlange mtdrukkelyh Dr POPP echte Pnparaten en neme geene andere aan De oitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 13 September 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden werd art 1 dor schoolwetwijziging aangenomen met 71 tegen 18 stemmen De heer Gleichman verklaarde b j de stemming dat art 1 niet prejadicieert de stemming over de geheele wet In het examenprogram der hulponderwijzers zal de be nselen der konnis van vUkke lichamen worden opgenomen Daarna werd behandeld art 2 subsidieering der bijzondere scholen met de verschillende amendementen De commissie van voorbereiding adrisoerdo tot aanneming van het amendement van Deldon om te eischen dat aanvraag van subsidie voor het byzonder onderwys gedaan moet wordeji aan Ged Staten van wier beslissing beroep is ep don Koning Besloten ia dit art desnoods door eene avondzitting af te doen en verder het debat te schorsen Het bektuur van de hier gevestigde Afdeeling van het Boode Krui verzoekt ons het volgende ter kennis onzer stadgenooten te brengen Vele ingezetenen zoo niet allen kennen hot Roode Kruis hier ter stede on zqn werkkring Zoo velen onzer stadgenooten die ziek zijnde niet herstellen of niet tot hunne vorige krachten terug komen kunnen aangezien zlj geene versterkende middelen kunnen bekomen worden door het bestuur van bet Boode Kruis voorzien van alles wat z j hiertoe behoeven Velen dragen hiertoe bij doch do laatste jaren werd het aantal bedeelden steeds talrijker en de inkomsten verminderen aanmerkelijk door overlyden en vertrek naar andere plaatsen van de leden on om verschillende andere redenen Hierdoor is hot aan het bestuur van het Roode Kruis onmogelijk aan alle aanvragen om onderstand te voldoen indien do kas niet gesterkt wordt FEVILLETOJV Gabrio en Camilla JSen verhaal uit Müaan GÜILIO OARCANO Vrij naar het Italiaantch DOOS VANESSA 0 XIV Bijna op hetzelfde oogenblik trok het Oostenrijksche leger in drie grooto afdeolingen den Ticino over de eerste Franscbe divisioaimarcboerden naar Suza en verscheidene Fransche oorlogsschepen kwamen op de reede 1 Genua Vier en zostig duizend Fiemontsezen stonden achter de Po onder bevel van don koning en den generaal Lamarmora de bataljons dor vrijwilligers Jat er van de Alpen werden snel gevormd met al de geestdrift die hun aanvoerder Garibaldi hun wist in te boezemen De bjn van de Dora Baltea even buiten de hoofdstad werd met grooto zorg versterkt en mot heldhaftige zelfopoffering liet mende gansche streek tussohen deze rivier en den Ticino voor den vijand open Op die eerste vreugde over de aankondiging van den oorlog volgde in de bezette provincies eerst dat gevoel van onrust dat hot gev g is van een naderend govaar toen die be Hiertoe roept het bestuur de welwillendheid in van de Goudsche ingezetenen en doelt mede dat de dames hestuurderesson voornemens zijn zelve eene collecte langs de hnizen te doen Maandag 18 September en daaraanvolgende dagen hopende dat elk naar zijn vermogen zal willen medewerken om onze arme natuurgenootM in hun lijden te ondersteunen Door het Gerechtshof te s Hage zijn bevestigd de vonnissen der Botterdamsehe Bechtlnnk inzake lo een inwoner van Waddingtreen die op 12 Mei do ingezetenen aldaar opruide tot het inwerpen van glasruiten en te dier zake tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld is 2o een gepensioneerd Indisch militair te Berken wonde wien wegens vorralsching van een getuigschrift van goed gedrag en armoede 9 maanden werden oi Als een merkwaardigheid in dezen tijd van geldleeningen enz kan worden gemeld dat te Zevenhuizen noch de gemeentelgkai aocli d kerk ke noch do polder administraties schulden hebben Tengevolge van een verschil om loon is er tusschsn de arbeiders F K en C v H te Zevenhuizen twist ontstaan waarbij de een den ander zoodanig toetakelde dat hij geruimen tyd verhinderd zal z n te werken Van een en ander is proces verbaal opgemaakt Do commandant van het korps genietroepen heeft bepaald dat op het terrein der kazerne van zijn onderhebbend korps in het vervolg niet meer mogen worden geborgen dan 2000 scherpe en 500 losse patronen ten gebruike voor de schietoefeningen met de karabijn benevens 250 scherpe en 200 losse revolvorpatronen het aantal flobert patronen mag niet meer bedragen dan 2500 Deze patronen zijn ongeveer voldoende voor de behoeften gedurende 8 tot 10 dagen is de voorraad uitgeput dan wordt daardheid welke de toekomst vastberaden tegemoet gaat omdat zg geene opoffering vreest en reeds het ruischon hoort van de vleugelen der overwinning XY DE VIEBDE JUKI De vlucht en de averwinning IiLlnzomi Sedert eene maand was do oorlog begonnen In den morgen van den 4den Juni werden de Milaneezen gewekt door verwijderd kanongebulder zonder te weten dat het de aankondiging was van eon groeten veldslag dien zij morgen roods zouden beschouwen als hot begin van hunne vrijheid Milaan leefde sedert eene maand obohoon uiterl k rustig in eene afwisseling vaa oosekra eid en onverschilligheid soms werden do bewoners aangegrepen door een onbeschr felijken angst die aan de militaire opperhoofden welke in de stad waren gebleven nadat de oorlog was uitgebroken wel vrees had kunnen schijnen Maar bet was geheel iets anders Onzeker omtrent hot lot van het land ontwaakte in allen opnieuw de hoop welke de eerste maal zoo bitter bedrogen was De lichtgeloovigen overdreven de zonderlingste on buitensporigsto berichten die van buiten kwamen tegenover do koele spot dor pessimisten stond de geveinsde onverschilligheid van hen die vreesden dat alles waar was maar binnen de woningen sprak luide de ADVERTENTIBN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I hij weer aangeculd uit hot depot aan het fort opde Bildstraat Ten einde zeker te zijn dat niet alleenhot juiste aantal aanwezig is doch dat ook alle verbruikte patronen behoorlijk verantwoord worden iseen officier belast met het beheer dor munitie terwyl voorts eene commissie is benoemd bestaandeuit twee kapiteins aan wie wordt opgedragen zich door telling persoonlgk meermalen te overtuigendat het juiste getal aanwezig is U D Staten Oeneraal Twïeds Kameb Zitting van Donderdag 12 September De zittmg was roer belangrijk door het verkregen resultaat De Hsgeering is te gemoet gekomen aan de bezwaren der linkerzijde door eene gewijzigde lezmg van het artikej dat ten slotte is aangenomen mot den steun van de geheele rechter en de halve linkerzijde Eene rede van den heer van der Loeff zette reeds bij den aanvang dor zitting deu minister au piedd r Is het vonschrift van art 46 f89oids de heer Lohman beweerde voor den vorm in do wet gebracht om van zyn beginsel getuigenis te geven maar zander kwade bedoeling jegens de openbare school dan is het onverantwoordelijk het lot der wet ja dat van het geheele ministerie daarvan te laten afhangen Is het bestemd om te worden uitgevoerd in deu geest dor Begeering dan is do zoo van administratieve moeilijkheden niet te overzien terwijl de wettigheid dor bepaling aan twijfel ondorheïig is Deze redeneering ontwikkelde de heer v d Loeff in een rede die een meesterstuk mag genoemd worden en die vernietigend was voor het regeeringsvoorstel Op dit logisch betoog wist de hoer Mackaj blijkbaar geen voldoend antwoord te geven Hij hield eerst de bruikbaarheid zijner lezing vol on bleef het amendement Beaufort onaannemelijk verklaren doch in het slot zijnor rede begon hij bij te draaien Erkennende dat het in sommige gevallen onbillijk liefde der moeders die beefden voor hare zonen welke voor t vaderland streden overal heerschte eene bewonderenswaardige eendracht onder het volk dat onder de verdrukking het gevoel van zijne kracht en het bewustzijn der vrghoid niet verloren had Sedert tien jaren wachtten zij dat het uur dor vrijheid slaan zou zij telden de dagen en uren en hielden het voor zeker dat hot oogenblik eens zou aanbreken Nadat hy de provincies aan don Ticino bezet had had de Oostenrijkscho generaal na eenige gevechten den kom van zijn machtig leger tot aan de Dor Baltea doen voortrukkon hopende de Fiemonteezen geheel te verslaan voordat hun machtige bondgenoot in staat zou zgn om zijn leger behoorlijk te ordenen Zqn plan ma om terstond don Audea zetel dor savooisoho voaten te bezetten waarheen de officieren der verschillende korpsen reeds vtfor zS Fiomont binnentrokken bevolen hadden dat hunna brieven hun moeaten nagezonden worden Maar reeds sedert eenigen tijd fluisterde men te Milaan van ontmoetingen die ongelukkig voor de Oostenrijkera waren uitgevallen en do dagbladen logenstraften die berichten niet Den 2 Oston Mei werd het korps van Stadion bij Montabello geslagen en dienzolfden dag was generaal Cialdini de Sesia by Vercelli overgegaan spoedig daarop was eon hevig gevecht begonnen op don linkeroever van dien troom en het gerucht liep dat in een van do hevigste aanvallen waarin Italianen en Franschen te samen streden koning