Goudsche Courant, woensdag 18 september 1889

van 10 000 b gezonden voor de noodlijdenden door 1 de ramp van Antwerpen Men zou evengoed een neger kunnen wit vasschen zegt de Union liberale als het provinciaal bestuur van Antwerpen van de verantwoordelijkheid voor de ramp van 6 dezer schoon wasschen De machtiging tot hel verrichten van het allergevaarlijkste werk in de onmiddellijke nabijheid van tienduizenden vaten petroleum en op slechts geringen afstand van druk bezochte haven inrichtingen is aan den heer Corvilain verleend door niemand anders dan het provinciaal bestuur in weerwil dat de stedelijke overheid uitdrukkelijk verklaarde dat de inrichting gevaarlijk was en de machtiging niet verleend behoorde te worden en ondanks de zeer juiste opmerking in het rapport van den stedelijken ingenieur den heer Rayers Niemand met gezond verstand zou de gevraagde machtiging gerechtvaardigd achten omdat een afdoend toezicht eenvoudig onmogelijk is Een tiental processen tot vaststelling van de geleden schade in afwachting van de beslissing omtrent de verantwoordelijkheid zyn in kort geding bij de rechtbank aangebracht alle vorderingen zyn gericht solidair tegen den heer CorviUin de stad de provincie en den Staat Namens de provincie is geconcludeerd dat zij buiten het geding geplaatst zou worden aangezien niet zij maar het college der Bestendige Deputatie handelende overeenkoniistig zijne wettelylce bevoegdheid de machtiging aan den heer Corvilain geheven heeft Vrydag heeft de president der rechtbank uitspraak doende voor het fond de zaak verwijzende naar de rechtbank zich ook omtrent de exceptie der provincie onbevoegd verklaard en zich bepaald tot het benoemen van deskundigen tot het vaststellen der schade De schoonmaakwoede die geheele wijkon van schooue middoleeuwsoho steden in den naam van de r openbare gezondheid en de eischen des tijds bederft bedreigt nu ook Venetië Men wil daar eenige der schilderachtigste grachten verbreedon waardoor dan een aantal huizen moeten worden afgebroken De openbare meening begint zich echter gelukkig tegen dit voornemen te verzetten en de Minister van Onderwijs heeft er zich in gemengd Aan eene Atjeh krouiek in de Samatra Ct is het volgende ontleend Het geestelijke opperhoofd der Kemala partij de beruclite Tengkoe di Tirow had in verband met de onzerzijds bij den pretendent sultan Toeankoe Daoed gedane stappen tot eene vredelievende oplossing van het Atjehvraagstuk zijn verlangen te kennen ge geven om eene ontmoetting te hebben met Toeankoe Pangeran Hoessin een neef van don Atjehschcn Sultan en die zich reeds sedert eenige jaren aan onze zijde geschaard heeft door ons bezoldigd wordt en alhier op Gedah metterwoon gevestigd is Gehoor gevende aan den uitgesproken wensch begaf Toeankoe Pangeran Hoessin zich met desbestunrs vergunning en vergezeld door Toekoe Njaq Mahomed hooloebalang der IX Moekims met een groot aantal gewapende volgelingen op 22 Juli jl naar Mesdjid Lambiida waar Tengkoe di Tirow zyn bivak had opgo lagen De ontvangst onzer bondgenooten in het vijandeTijko kamp was schitterend Bij hunne aankomst deed Tengkoe di Tirow zeven saluutschoten te hunner eere lossen de behandeling die zy daar ondervonden liet niets te wenschen over zelfs werd er vee ten behoeve van den maaltijd der onzen geslacht Wat tusschen de beide partijen ten opzichte der pacificatie verhandeld is is niet uitgelekt derhalve daarover nader Alleen valt hier aan te stippen dat genoemd bendehoofd aan ons bestuur had doen weten dat gedurende do onderhandelingen met de Kemalapartij door hom geen vijandelijkheden tegen ons zouden worden ondernomen dat hy zijne onderhoorigen had vermaand geen vijandige aanslagen tegen ons te doen en zoo zulks niettemin het geval mocht wezen dit uit moest worden gesteld ten laste van de Atjehers die voor hunne eigen rekening op maraude uitgaan en die niet tot zyn gevolg behooren Hoogst bevreemdend mag het na deze geruststellende eigen beweging afgelegde verklaring beschouwd worden dat in den daarop volgenden nacht nl in dien van den 24en op don 26en Juli uit de vijandelijko versterking aan de Koealoe Gighieng buiten de zoogenaamde Linie doch in de onmiddoUgke nabijheid van ons établissement Kota Pohama op deze onze nederzetting uit lila s geschoten werd aan welke daad van vijandelijkheid aanvankelyk geen einde schoon te zuUen komen wyl zij den daaropvolgenden dag onvermoeid voortgezet werd Alsnu volgt het onzen lezers bekende verhaal van het gevecht op den 26en Juli Daarna gaat de kroniekschrijvor aldus voort Deze krijgaoperatie met hare naweeën loert nu woord het publiek attent te moeten maken op deze I plant Solanum dulcamara zoogenaamd bitterzoet is eeue in t wild groeiende plant ter hoogte van één of meerdere voeten ze bloeit ook tegenwoordig nog met kleine paarsche bloempjes de bladen zijn langer dan breed en puntig toeloopend de zaadjes hangen even als bij de aardappelen in een trosje van 8 tot 12 aan een dun stengeltje De zaadjes nu z jn zeer vergiftig in onrijpen toestand waarin ze tegenwoordig nog gevonden worden zgn ze groen van kleur ter grootte van een erwt later worden ze donkerder gekleurd Daar deze plant in het wild groeit zijn de zaadjes gemakkelijk bereikbaar voor kinderen en voor dezen een geliefde vrucht om af te plukken en op te eten Er zyn meerdere gevallen bekend waarbij kinderen gestorven zgn na het gebruik van die zaden Niet dadelgk behoeft het kind te sterven soms wanneer ze kleiner hoeveelheden gegeten hebben kan de dood pas na 24 uur en langer intreden De eerste verschijnselen zijn misselijkheid en braken en juist bij het optreden der eerste vergiftigingsverBchynselen is dikwijls nog redding mogelijk Reeds vroeger is melding gemaakt van de quaestie over de vacatuurpenniugen die de doopsgezinde en andere gemeenten in zekere onrust brengt Er is thans een rekest aan den minister van financiën in zee van wege de Ëvaug Luthersche Synode hot bestuur der Romonstrantsche Broederjchap en de doopsgezinde sociëteit Daarin wordt aangedrongen op intrekking der ministerieele aanschrijving waarbg haar voordeelen worden ontnomen die zij tot nu toe met hare zusterkerken genieten Die voordeelen zijn het behoud van het landstraktement in tijd van vacature om daaruit op andere wqze in den dienst te voorzien Vroeger ontvingen zq dat in zulk een geval niet langer dan eenjaar Maar bg koninklijke besluiten van 1832 en 1837 werd deze beperking ingetrokken en op het genot dier gelden voor onbepaaldon tijd het uitzicht geopend Dit gold zoowel de drie genoemde als de beide andore toen bestaande kerken de hervormde en de hanplold lutliersehe Thans hoeft deze minister den duur van die gelden bij vacaturen op hoogstens twee jaren bepaald maar alleen voor vier dezer kerkgenootschappen Voor de hervormde bl jft die tijd onbeperkt en dat wil daar wat zeggen de hervormde ringpredikanten verdeolen nu b v al 20 eu 19 jaren lang de landstraktementen van Sloutelande en Waverveen Maar dat is het juist De minister zegt men durft zijne maatregel wèl op de kleinere genootschappen niet op de hervormden toepassen Hy zou dan honderden orthodoxe predikanten in hunne beurs tasten en de regeering houdt deze liever te vriend Tegen deze schending der roohtsgelijkhoid tussohen de kerken komen natuurlijk de verongelijkten op al is voor den maatregel zelven mits op allen toegepast veel te ztggen En als de regeering voortgaat op dien weg als zij nog meer zooals ook al bij de onrechtmatige bevoordeeling van den orthodoxen nieuwen hoogleeroar Gunning te Leiden is geschied geloovige vrienden en instellingen gaat patroniseeren uit s lands kas dan wordt het tijd voor iederen burger om daarop toe te zien mmmmmmfmmmmmmmmmmmmÊiÊÊamÊmÊmmmmÊÊÊ m mÊimmm en haat tegen Napoleon en de Pranschen nog niet in de harten gestrooid Maar de bewoners van het kasteel in Brianza als bevreesd om dien zonnestraal der vrijheid te zien loefden onopgemerkt en stil binnen hunne oude muren De echo van die roemrijke daden van die onverwachte snel opeenvolgende veranderingen van de laatste weken had hen eindelijk bereikt eenige namen die gisteren nog onbekend heden eensklaps beroemd geworden waren en dierbaar aan de harten van alle Italianen de namen van Palestro San Fermo lltgenta Malegnamo later van Salferino en San Msrtino werden ook gehoord in de oude zalen en wekten in de zielen van wie ze hoorden ongewone en zeer verschillende gevoelens op Men kan zich wel voorstellen dat deze onverwachte berichten slechts hejmelijk binnenslopen m n fluisterde ze elkander in het oor de strenge orde de ongestoorde gang van alle huiselijke zaken de zwijgende onverschilligheid voor al het overige maakten een vreemd contrast met de blijdschap de fierheid de plotselinge geestdrift die in het gansche land ontwaakt was bij dien eersten ademtocht der vrqheid Dat was het gevolg van den afgemeten toon die er heerschte en meer nog van de woorden die aan de marchesa Eicciarda ontvallen waren op denzelfden dag toen er losse geruchten in omloop kwamen van den intocht van den keizer van Frankrijk en den koning van Piemont In zaken van overtaiging transigeer ik nooit had de marchesa Jaarlijks wordt in Engeland een ambtelyk verslag uitgegeven omtrent de zeerampen aan de kust van het Vereenigd Koninkrijk voorgevallen Dit verslag met nauwkeurigheid eu beredoneerdheid Elamenge steld IS wel geschikt om het publiek op te wekken tot krachtdadige ondersteuning van alles wat tot redding kan strekken Wanneer men toch leest dat in het laatst uitgekomene opgegeven worden 4224 zeerampen met verlies van 646 raenschenlerens toonende eene belangrijke toename bij een vorig verslag dan is het niet twijfelachtig of op het gebied der redding van schipbreukelingen valt nog heel wat te verrichten Bijzonder wordt er voorts op gewezen hoe schrikbaarlijk het aantal aanvaringen tusschen schepen onderling is toegenomen dit bedroeg toch niet minder dan 1423 tegen 1232 in een vorig evenlang tijdperk terwijl alléén bij dergelijke aanvaringen 338 meiischen het leven verloren De steeds toenemende eischen van snelheid in het perionen en goederenvervoer zullen aan deze noodlottige uitbreiding zeker wel niet vreemd zijn De nationale Engelsche Heddingmaatschappij heeft sedert hare oprichting in 1824 van 34 043 personen hed leven gered en op 296 stations reddingstoestellen van meerderen of minderen omvang geplaatst Zouder haar zou zeker het aantal dergenen die jaarlijks de offers der zee worden meer dan verdubbeld zijn reden waarom zij dan ook in Engeland veel en belangrijke ondersteuning vindt Dezer dagen is een overzicht versohenen van de wijzigingen die de Engelsche staatsschuld in de laatste halve eeuw heeft ondergaan Het toont een belangrijke verlaging aan Op 1 Jan 1836 bedroeg de schuld nog byna 853 millioen pond sterling of ruim 10 milliard guldens Op 31 Maart 1857 was zij gedaald tot 842 j millioen pond ofschoon intusschen voor den Krimoorlog en andere expedities en voor afschaffing der slavernij in de koloniën 80 millioen pond was opgenomen Er is in dat tijdvak van 21 jaren dus ongeveer 100 millioen pond afgelost In de volgende 20 jaren daalde het nominaal bedrag met 67 millioen pond In die jaren waren tevens vele buitengewone uitgaven noodig geweest o a 10 millioen voor aankoop en uitbreiding der telegrafen 9 millioen voor militaire doeleinden 4 millioen voor aankoop van Snez aandeelen enz Er werd dus ongeveer 92 millioen afgelost In de laatstverloopen 12 jaren verminderde de schuld met 76 milli Sn pond op 31 Maart jl bedroeg zij 699 millioen Daarbij valt echter op te merken dat 26 j millioen is overgegaan tot een nieuw fonds voor plaatselijke behoeften zoodat de eigenlijke vermindering 50 millioen bedroeg Op dit oogenblik bedraagt de schuld löS j millioen of 18 pCt minder dan in 1836 Daarbij komt nog de vermindering van de rente conversie die vooral in het laatste jaar door den minister Goschen is doorgezet In 1836 was nog bijna 29 millioen pond aan rente verschuldigd thans i de rentelast tot 21 millioen gedaald en dus roet bijna 28 pCt verminderd Daartegenover staat echter dat thans do vlottende schuld tot een bijzonder hoog bedrag is gestegen nl tot 33 millioen pond Hiertoe gaf vooral de aflossing aanleiding van dat gedeelte der oude schuld waarvan de houders geen genoegen namen met de gezegd Buiten mijn huis zuUen wy wel zien wie zal te bevelen hebben maar hier binnen is het mijne zaak en zoolang ik er ben verlang ik rust orde en gehoorzaamheid en over politie of oorlog moet er niet gesproken worden De bedienden welke leze woorden ofschoon niet tot hen gericht toch gehoord hadden brachten ze over in de keuken en de dienstbodenvertrekken waar eenigen en daaronder de kok menigen vloek tusschen de tanden mompelden Maar daar het eene goede familie was de loonen stipt betaald werden en de dienst niet zwaar was begrepen zij dat het maar beter was om de vermaning hunner meesteres op te volgen en wachtten om hunne gevoelens lucht te geven tot zy dat vry konden doen in de eene of andere herberg van het dorp En zelfs de goede marchese Francesoo die nog gejaagder en angstiger was sedert hij Milaan verlaten had wachtte zich wel om den mond open te doen over al die staatkundige verwarringen Aan den anderen kant scheen het hem eiken dag duidelijker dat uit die vreemde wonderbaarlijke gebeurt nissen niet al het nadeel en al de ellende kon ontstaan welke eenige witgedaete vrienden van den huize met eene soort van leedvermaak voorspelden er steeds bijvoegende Het is maar al te waar Ja wij zullen wat zienl Ik weet w t ik zeg Wat hem betreft hij zou zich zelfs schikken in een koning van Piemont als t hem maar vergund werd zijn verloren zoon weder te omhelzen die nu conversie der S pCts consols in een 2 4 pCt schuld welke na 1903 slechts l j pCt rente zal geven Dat geld werd echter wegens de ruimte op de markt voor lage rente geplaatst zoodat de Staat by een overgang tot gevestigde schuld geen belang heeft Slechts weinige landen kunnen op zoo gbnstige cijfers bogen by hun Staatsschuld als Groot Britannie In do Zaterdag gehouden tweede algemeene vergadering van de Phühelleemche Vereeniging werd medegedeeld dat de vereeniging in zeer bloeienden toestand verkeert Ook het orgaan Hella gaat zeer vooruit De vereeniging telt thans 600 leden waarvan in Nederland 80 welke verspreid zijn over alle werelddeelen behalve Australië De belangstelling voor de vereeniging is echter in Griekenland zelf niet zoo groot als men zou mogen verwachten wat toegeschreven werd aan staatkundige verwikkelingen eu partijstrijd Door de bemoeiingen van de vereen is de quaestie van de uitspraak van het Grieksch thans overal aan de orde gesteld De secretaris Dr Muller deelde als zgn persoonlijk gevoelen mede dat men ten slotte verschillende uitspraken zal moeten aannemen voor verschillende tijdvakken Met den heer Flament heeft de heer Muller thans de bewerking van een Helleeusche grammatica ondernomen terwijl bouwstoffen wordea verzameld voor een woordenboek waarvan de voltooiing echter aan de Grioken zelven zal moeten worden overgelaten In kas is een voordoelig saldo van 1000 Prof Spyr P Lambroa to Athene werd tot onder voorzitter epitimos ypoproedros benoemd en tot eere leden de heeren Dragoumis ministor van buitenl zaken en Tricoupis eerste minister in Griekenland mej Tricoupis zuster van de minister te In de verschillende landen werden 26 corresponten benoemd In het bestuur werd Dr Abresch herkozen en in de plaats van Dr Mebler die bedankt had benoemd Mr Josua van Kijk Na het behondelen van enkele wetenschappelijke onderireroen werd op voorstel van den heer Vlachos Qrnksoh consul te Amsterdam aan den secretaris opgedragen pogingen in het werk tu stellen om in de Grielsche pers de verzekering te doen opnemen dat de vereeniging geheel buiten de politiek staat Volgens den te Constantinopel gevestigden Britschen consul verliest die hoofdstad steeds meer van hare belangrijkheid als handelsstad Sedert 1878 heeft de handel daar aanmerkelijk geleden en meer in het bijzonder tijdens de laatste twee jaren Groote handelskuizen die vroeger zaken met Perzie en Midden Azic deden en als tusschonpersonen optraden tusschen Europeesehe fabrikanten en de kooplieden dier landstreken hebben gedurende de laatste jaren hunne clientèle verloren en verdwijnen van lieverlede uit de stad Gedeeltelijk wordt dit daardoor veroorzaakt dat sedert nieuwe en meer directe wegen geopend zijn naar markten die vroeger van uit Constantinopel worden voorzien en ook dat de eenige hoop was van zijn geslacht Maar hij durfde van alles wat hem kwelde niets aan zijne vrouw zeggen vooral daar zijn grootste verdriet was dat de naam van Galeazzo dien zü steeds voorgetrokken en met toegevendheid behandeld had nooit meer over hare lippen kwam De stilte op de villa werd alleen s morgens afgebroken door het luiden van het bidklokje als de kapelaan van het dorp er de mis ging lezen en later door de etensbel geene bezoeken slechts enkele brieven eenige losse dagbladen die de marchesa als zy ze even had ingezien opvouwde of verscheurde Soms een bezoek aan eene kapel maar dan werd altijd de groote weg vermeden evenals die dorpjes waar men de driekleurige vlag zag wapperen of eene troep boeren op de markt eierceeren met het bandelier en den roeden kiel van de nationale garde alweer eene nieuwigheid Byna alle villa s waren gesloten alleen de aartspriester kwam eens of tweemaal dineeren en die vertelde dan wat er gebeurd soms ook wat er niet gebeurd was al naarmate de geruchten in het dorp liepen Camilla bracht die vervelende dagen door tusschen hoop en rees geslingerd en geheel overgelaten aan de droomen harer gloeiende verbeelding nu en dan trachtte zy zich zelve wys te maken dat haar geloof in de toekomst nutteloos dwaas en onmogelijk was Jf orit eermlfd voortbrengselen die vroeger naar de Turksche hoofd j stad gingen voor verdere verscheping naar Europa tegenwoordig van de verder gelegen landen direct worden verzonden Perziö dat vroeger een aanmerkelijk deel zijner invoeren uit Constantinopel betrok maakt daarvoor in den laatsten tijd meer gebruik van Bushire zoo zelfs dat de geheele invoerhandel van BenedenPerzié in die plaal is gevestigd De provinciën Azerbardjan Ithoi en Mazanderan alleen blyven hunne behoeften uit of over Constantinopel ontbieden en dat nog alleen als de Russische concurrentie het gedoogt De nitvoerhandel van Constantinopel is insgelijks verminderd de voortbrengselen van Turksch Kurdistan b v telken jare op eene waarde geschat van 8 millioen franken worden thans van Bagdad verscheept een weg dien men veel goedkooper en veiliger acht De met 1 October a s aanvangende winterdienstregeling op den Nederl Ehijnspoorweg geeft vergeleken met den dienst van het vorige jaar weinig of geen verandering Alleen is by den nieuwen dienst in het bijzonder gelet op de belangen der kleine gemeenten Zoo zyn b v Alphen Bodegraven en Woerden gebaat door een ochtend verbinding met Amsterdam over Harmeien Breukelen Nieuw werden ingelegd locaaltreinen voor het verkeer Wageningen Arnhem en Ellen Emmerik Vooral van het inleggen van do treinen Elten Emmerik zal door de bewoners der betrokken gemeenten met genoegen worden kennis genomen Wat het vofkeer van Holland met Arnhem betreft vernemen wy dat de treinen van 7 27 n m van Don Haag 7 40 n m van Rotterdam en 8 06 n m van Amsterdam eene verbinding met Arnhem daarstellen en den trein van 8 10 uit Arnhem utrecht Rotterdam en Den Haag alsmede Amsterdam zal verbinden De Duitsche sneltrein van 6 40 uit Emmerik worit verder by dezen dienst zooveel versneld dat hij 7 min vroeger van Utrecht naar Amsterdam vertrekt onafhankelijk van den trein uit Vlissingen waarvoor een nieuwe trein ingelegd wordt van Utrecht naar Amsterdam welke te 9 03 uit Utrecht vertrekt aankomst Amsterdam 9 42 De Duitsche reizigers gaan dus ia eens door naar Amsterdam en behoeven niet meer op den Vlissingscheu trein te wachten Te Liverpool werd dezer dagen de taak behandeld van kapitein M C Cann gezagvoerder van het Eng schip Stamboul die beschuldigd was van op of omtrent 20 Juli niet de door de wet voorgeschrevene seinlichten te hebben gevoerd Bij het onderzoek bleek dat dit schip groot 1200 tomien gedurende 16 dagen geene seinlichten had gevoerd Men verklaarde dat een gedeelte van de olie aan boord van slechte hoedanigheid was en de betere soort was verbruikt doch bü de aankomst te Quebec bleek dat er nog eeoe hoeveelheid goede olie aan boord was De verdediger twijfelde niet of tijdens de lichten niet werden gevoerd was het schip in een gedeelte van den Oceaan alwaar zelden een schip werd ontmoet De magistraat zeide dat de voorschriften goed en nuttig waren en moesten worden opgevolgd De verdediger zeide dat toen het schip de Kaap verliet er voldoende olie aan boord was tot Quebec Nadat St Helena was gepasseerd vulde men de tank uit een vat doch ontdekte men dat het meerendeel der olie was uitgelekt Daar men geene schepen ontmoette en de nachten helder waren dacht de gezagvoerder dat het beter was de olie te sparen tot tijd en wijle men in meer bevaren streken kwam echter werden steeds de lantaarns gereed gehouden om zoo noodig daarvan onmiddellijk gebruik te kunnen maken De magistraat was van oordeel dat de kapiteingedaan had wat hij het beste oordeelde doch dewet was geschonden en er moest gerechtigheid worden uitgeoefend daarom beboette hij den kapiteinvoor 6 £ bonevens de kasten ten bedrage van 4 £ 6 sh 4 1 ScAeepvaart Een Engelsche gipswerker James Pearoo genaamd kwam Zondag te Londen tot de ontdekking dat een oom van hem in Australië overleden was een fortuin van 1 400 000 pond sterling nalatende De zaakwaarnemer van zyn oom erkende hem als de wettige erfgenaam en verschafte hem het noodige geld om naar Australië te gaan Poarce s vrouw heeft zichzelf drie maanden geleden van het leven beroofd uit vrees voor den hongerdood Zeer toevallig viel dezen man die uit Kettering in Northamptonshire naar Londen was gekomen eene advertentie in t oog waarin zyn adres word gevraagd Se ramp te Antmerpen De Paus heeft een som andermaal hoe verkeerd en noodlottig de tot nog toe gevolgde Atjeh politiek is Onze lijdzame houding tegenover den Atjeher en het verbod om buiten de enge linie onzerzijds een uitval op onze vijanden te doen die onvermoeid tegen ons allerlei daden van vijandschap ploegden ja zelfs allerlei helsche aanslagen tegen ons smeedden moet onzes inziens als de hoofdoorzaak van daze treurige gebeurtenis beschouwd worden Ware zij niet aan onze gedragslijn te wijten het zou onverklaarbaar zijn boe op een betrekkelijk zeer korten afstand van eene onzer vestingen eene Atjehscbe versterking zonder de minste stoornis is kunnen verrijzen de vijand zich aldaar heeft kunnen nestelen en zich zoodanig heeft kunnen versterken dat ettelijke honderden man geregelde troepen gewapend met de uitstekendste wapeben het hoofd hebben kunnen stoeten teruggeslagen werden en de hulp van nog ettelijke honderden soldaten nootlig hadden om eerst na twaalf uren strijdens eene versterking te nemen die in één uur tijds zonder dynamiet of andere ontplofbare middelen met handworktuigeu te slechten en met don grond gelijk te maken is In de plaats van luitenant Veerman is luitenant Anten van Lamjong als waarnemend commandant van Pakan Kroeng Tjoet opgetreden Luitenant Webb van het garnizoen te Batal is overgeplaatst naar KottaPohamma ter vervanging van luitenant Le Rutte kapitein Mollinger van het 3de bataljon te KotaBadja reeds bekend uit het laatste gevecht te Edi is als commandant naar Boempit overgeplaatst ter vervanging van kapitein Stadlmair die wegens bevordering Atjoh verlaat kapitein Muller heeft de compagnie van kapitein Mollinger in den Kraton overgenomen luitenant Krug is van Kota Alam naar Poeloe Bras overgeplaatst luitenant Cremor op Po Bras is ingedeeld bij hot 3de bataljon in den Kraton luitenant Walpot m garnizoen te Melaboeh komt te Kota Alam luitenant Lussanet de la Sablonière gaat naar Melaboeh de onlangs tot kapitein bevorderde le luitenant Hllterman is van Lampenoroet naar het 12de bataljon standplaats Gedah overgeplaatst en luitenant Knneman van het 12de bataljon in den Kraton zal eerstdaags te Edi garnizoen houden Met deze gelegenheid vertrekken mede naar Padang majoor Begemann met zyn familie de kapitein dor in nterie Van Haeften de 1 o luitenant der infanterie Von Schmidt auf Altenstadt die bij de plaats gehad hebbende krijgsoporatie gewond is de le luitenants Sol en Muller mevrouw Hafieman wier echtgenoot bij KotaPobama gesneuveld is en ecu groot aantal militairen al dan niet Atjeh wegens ziekte verlatende Mevrouw Von Gousau zal eerst in September a s van hier vertrekken in gezelschap van de familie Bekking Luitenant adjudant Wouters van het 12de bataljon is opgetreden als waarnemend plaatselijk adjudant in den Kraton en vervangen door luitenant Dammers BoitenlaDdscb Overzicbt De laatste week van den verkiezingsstrija van Frankrijk is ingetreden Tot dusver is de strijd te Parijs tengevolge van de tentoonstelling die daar aller aandacht nog steeds bezighpudt veel minder rumoerig dan anders bij dergelijke gelegenheden het geval pleegt te zijn Van een algemeene beweging gelijk in Januari toen Boulanger togen Jacques in het strijdperk trad is nu althans in de hoofdstad al zeer weinig te bespeuren Toch neemt hot aantal dor caudidaten steeds toe De lijsten bevatten nu reeds 1673 namen onder welke 29 gewezen republikeinsche ministers Hot is Boulanger niet gelukt voor elk district een candidaat te vinden Voor de 676 districten zijn door Boulanger slechts 259 candidaten gesteld en wel 141 Bonapartiston en Royalisten en 118 afvallige republikeinen Bovendien zijn deze candidaten nog niet allen met eigen geedvinden gekozen want de rubriek Gens qui proteatent welke de radicale Justice hoeft geopend noemt steeds grooter uitbreiding aan Zy die protesteeren zijn namelyk candidaten die op de lijsten der Boulangisten zijn geplaatst zonder hun toestemming en die nu ter openbare kennis brengen dai zij tegen Boulanger zijn en dus niet voor zijn aanhangers willen doorgaan De regeering is nu ook gereed met do nieuwe kiezerslijsten Zonder Algiers en de koloniën bedraagt nu hot aantal kiezers 10 626 640 dus 451 604 meer dan in 1885 Toen namen slechts 6 710 820 kiezers aan den strijd deel terwyl in 1877 van de 9 948 070 kiezers 8 012 714 tor stembus kwamen Ook nu wordt op geen byzonder talryke opkomst der kiezers gerekend De werkstaking te Londen is aan een eind de eigenaars der lichterschepen hielden Zaterdagmiddag een vergadering waarin besloten werd met de eischen der werklieden genoegen te nemen zoodat bot werk algemeen zou worden hervat een heolo verlichting voor de Engelsche hoofdstad Wy maakten vroeger reeds opmerkzaam dat in hoofdzaak de