Goudsche Courant, woensdag 18 september 1889

IN 40SS Donderdag 19 September 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inseadlng van advertentidn kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave verkstakers hebben grzegevierd en het gevaar dat daarin gelegen is om weldra elders of in andere vlakken dezelfde betregin te zien ontstaan ten nadeele van de Ëngelsche nyvorheid In éen oplicht is het comité der iverkstakers geleid door de socialisten Burns en Tillott minder geslaagd dan zij aanvankelyk verwachten Men heeft t namelijk niet zoover kunnen brengen dat werklieden op andere plaatsen zich aansloten om de pressie op de dokbesturen te versterken De pogingen daartoe zijn mislukt Dat men te Londen zelf een algemeene werkstaking heeft geproclameerd maar naderhand weer heeft moeten intrekken herinnert men zich wel Daar hol onderwerp reeds te lang aan de orde is geweest voor het naar afwisseling hakende publiek wordt er over den aftoop der werkstaking en de yetmoedelijke gevolgen weinig meer gesproken au goed onderrichte zijde wordt gemeld dat do Bijkskauselier tegenwoordig zal zijn l ij het bezoek van den Czaar Ie Berlijn De staatkundige beteekenis Tan een mogelijk onderhoud van prins Bismarck met den Czasr valt niet te miskennen al behoeft men het gewicht daarvan niet te overdrijven Zaterdag is te Napels een aanslag gepleegd togen het leven van den Italiaanschen minister president Crispi De heer Crispi die te Napels do vacantie doorbrengt reed met zijn dochter in een open rijtuig door de Caraoiolastraat toen een fatsoenlijk gekleede jonge man plotseling op de tree van hel rijtuig sprong en den mmister met een puntigen steen dien hij in de hand had tegen do kin sloeg De slag veroorzaakte een vrij diepe wond welke echter zonder eenig gevaar is De dochter van den heer Crispi was door den aanslag meer ontsteld dan haar vader die terstond last gaf den dader te vatten hot bloed stelpte en toen zeer kalm naar zijn woning terugreed Naar omstandigheden gaat t met den patient goed hij heeft geen koorts wel voortdurend p jn de dokter is over den stand der wond tevreden Dat er algemeene deelneming is behoeft wel niet gezegd ook de cloricale bladen geven hun afkeuring te kennen over de gemeene daad Het eerste telegram dat Crispi ontving was van den Koning die zyn deelneming hetnigdc en verzocht direct van den toestand op de hoogte gehouden te worden De dader zekere Caporali is 21 jaar oud vroeger leerling bij een architect Men heeft b j het verhoor niet uit hem wijs kunnen worden wat hem tot de daad dreef Wat men er Tan leest maakt d en indruk dat men te doen heeft met een van de Terloopen wezens die op de grens van krankzinnigheid zyn De aanval op Crispi draagt or weer toe bü dat de Italiaansche zaken meer besproken worden De Fransche bladen hebben dat reeds lang gedaan en in zeer ongunstigen zin In den laatsten tijd had men vooral aanvallen op de Italiaansche financiën ten einde de Fransche houders van Italiaansche fondsen te bewegen tot verkoopen en daardoor een daling te weeg te brengen iets wat wel gelukt is maar niet in die mate als men zich te Parijs had voorgesteld De Franschen volgen tegenover Italië de de tactiek door de Duitschers tegenover Rusland in toepassing gebracht telkens werden ongunstige beschouwingen over de financiën gepubliceerd In een bijeenkomst van hel comité der liberale vereeniging van het arrondissement Brussel is besloten een algemeene vergadering te beleggen waarin aan de orde zal worden gesteld do afschaffing van het capaciteitenstelsel b j de verkiezingen door de Begeering voorgedragen Tevens zal de quaestie behandeld worden of het niet raadzaam zou zijn dat de liberale partij handelend optrad en tegenover het regeeringsontwerp een ander stelde namelqk tot herziening der grondwet en tot wijziging van het stemrecht Het comité is ran oordeel dat in dezen geest naar aansluiting met de liberale vereenigingen in de provinciën moet gestreefd worden SSr staats loterij Vflfdi No No No No Klasse trekking van Dinsdag 17 September 4878 1000 4345 19743 19904 400 9504 13703 ƒ 200 722 14486 17854 ƒ 100 Prijzen Tan 70 113 135 422 657 07 1028 1366 1512 1518 1 3 8529 6289 9209 11238 14056 16388 18527 3668 6269 9284 11260 14212 16392 18763 3703 6697 9326 11276 1422 f 16424 18764 3838 6931 9411 11330 14235 16430 18836 8955 7174 9465 11402 14245 16655 19049 8968 7224 9732 11891 14383 16780 19160 402Ï 7878 9751 12037 14448 16783 19219 4061 7959 9814 12110 14500 16812 19273 4213 8062 9977 12221 14604 16848 19281 4635 312510042 12332 14609 16889 19371 19583 19656 19668 19688 20226 20296 20349 20359 20437 20527 20813 20883 16906 17124 17281 17373 17667 17627 17713 18003 18020 18067 18177 18430 2072 4717 2087 4718 2428 4733 2437 5025 2467 6051 25t6 5141 2555 5240 2680 6487 3005 6557 3100 5726 3274 6858 3287 6061 3338 6198 14641 14891 14976 15103 15449 15613 15972 16048 18132 16161 16175 16227 12367 12463 12658 12664 12865 13145 18396 13398 13562 13636 13667 13768 13887 8135 10046 8195 10081 8283 10281 8360 10377 8487 10692 8495 10613 855110644 8803 10746 8831 10954 8880 10996 8971 11014 911111027 9U8 11085 PETROLIiUM OTEERlNGE Tan de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast hoco Tankfust ƒ 8 65 ii 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 60 Januari levering 8 60 October November vemberen December levering ƒ 860 BEURS BEUIGHT AMSTERDAM 17 September Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast met weinig variatie Industrieelen mede weinig gevarieerd WarsohauWeeuen en Zweden Noorwegen flauwer Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Sept Johinna ouilcn J F Signer en S W Blom 14 Mirimi Gijabertai oaderi L H Boot ea J NieowlsDd 16 Stepbiom JohsDoei onderi S Broikniaa en H H Goei 16 Teuuit Johsnnea ondera J P Lcgtbsrt en B Boller 17 Cornells ondera J Dongelmaua en M van Straalen OVERLEDEN 14 Sept O B K Dekker ed F Verbü 68 j 16 I M de Peer wed H van fiovene 75 16 N A Scbrave 1 m H J A van Soeat 23 j GEHUWD 18 Sept 3 A H van de Faaoordt en W i van der Meer ADVERTENTIEN Heden oTerleed tot onze en onzer kinderen diepe droefheid tgdig voorzien van de H H Sacramenten onze geliefde oudste Zoon HENDBICÜS JOHANNES ADEIANÜS in den ouderdom Tan mim 23 jaren W VAS SOEST B A VAV SOEST Jaabsvkld Gouda 16 Sept 1889 Jg Algemeen erkend als bet besle MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandp n ontsteking zweren bloedend tandvleeach onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts T n P n P P e Anatberin UI tytt s Mondwater in aanmerkelyk vergrootte flesschen Toor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Or POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POFP s Tandplombeersel Dr POPP s Kmiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venns zeep en Zonnebloemen zeep FOFF Sl Gekristalliseerde en Transparant Glycerlnezeepen z jn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen Bl De namaaksels van Anatherin iHondwater Terwoesten de tanden binnen korten tgd M Dr J G POFP Weenen Depota te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels Tan Nederland Men verlangt uitdrukkelijk Dr POPP echte Preparatm m neme peene andere aan ONTVANGEN DEMI SAISOIV en WIUTEESTOPFEW a J HOOGEXBOON MOT OmHQOEMlN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHËL K Zn Een fatsoenlijk JONGMENSCH kan GEPLAATST worden in een Magazöii van Garen en Band Brieyen franco bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Oouda De Nederlandscb Maltosefabriek te Bergen op Zoom Fabriceert Maltoie in Stroopvorm ten gebniike van bierbrouwers Aiijnmakers Koek Banketen Suti rbakker ieerlooiers S roo fabriekanten en J5o rAamstroop Verdere inlichtingen bg J I M DD DOK T HEEL Amstel 2bO Am terdam J H BRÜMMELHOF Bergen op Zoom G WITTEBMAN8 V T BAAR Deume J J VAH ÜIJB Fluweelen Singel Gouda W P VERGB0E8EN Koningstraat 6 Hage J TAM DM HEUVEL Braedehayen 238 s Bertogenbotch P SWILDENS in Bakkersvraren Leeuwarden J MAJOIE Heike Tilburg en tevens verkrijgbaar bg C MOEBBBEK Prinahendrikskade Amêterdam D J DB lONGH Oeverstraat Arnhem J C A LOONEN Bergen op Zoom J SOMEBS C LDNENBÜKG Turfmarkt Gouda P 8AUEBBIEB Haven J DOLLEKAMP Geeat 56 s Hage W F HAMAN Zn Markt Middelburg J FELKAMP Jonkerlransitraat Rotterdam H J TA IJZENDLJK Thorbeckestraat ZaolU Generaal Agent De Directeur C BBBDAEL 5r fa C J C HOOGENDUK OUDEN en JONGEN MAN17EN wordt d zooeven vewchenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Baad Dr Muller over Verstoorde Zenuw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert Hdtiard Bendt Braunschweig Alom te bekomen BE mm QLA2E1I of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of Sl Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wouter Crabeth Dooa CHRISTIAAN KBAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Goud Snelpersdruk van A BRINKMAN k Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommera VIJF CENTEN Parlementair Nieuwjaar Het gebruik brengt mede dat ia dezen tijd des jsars het parlementair nieuwjaarsfeest gevierd wordt Met redevoeringen worden het oude zittingsjaar gesloten en het nieuwe geopend Ditmaal geschiedde beide plechtigheden wegens de ziekte des Konings door den Minister van binnenlandsche zaken Van eene eigeniyke troonrede is er dus geen sprake maar het eenige verschil is dat thans geen adres van antwoord behoeft te volgen Men kan onmiddellgk tot de gewone werkzaamheden overgaan hetgeen met het oog op de geschorste debatten over de onderwijswet niet ongelukkig is De sinitingsrede was al bijzonder mi ger Om nog eenig vertoon te maken bjl de opsomming der werk aamheden vftn het verloojeu zittiugstijdperk was de Regeering genoodzaakt allerlei onbeduidende ontwerpen uit hoeken en gaten bjjeen te zoeken verwondering mag het baren dat niet zelfs de onteigeningswetjes voor een straat te Maafftricht of voor een weg te Nieuweramstel op het actief geboekt zgn De hoofdzaak de nieuwe regeling der onderwijsquaestie is in de geboorte blgven steken terwgl andere beloofde onderwerpen niet ens zoo ver zga gekomen Het nieuwe schip Tan den Minister Tan Marine wacht nog op eene nadere credietwet En omtrent belastinghervorming legerorganisatie kiesrecht herTOrming bleef het bjj het oude Zuster Anna ziet ge nog niets komen Het Toornaamste wat deze Regeeriiig uitToerde was kalm administreeren eu waar het kon de vrienden wat voorthelpen FEVILLETOM Gabrio en Camilla Hen verhaal uü Mttaan DOOB GUILIÖ CARCANO Vrij aar het Italiaantch Dooa VANESSA 64 XVI Zq had slechts ién gelukkig uur dat was in den morgen als zij terwijl de bloemen geurden en de bergwind de boomen deed ruischen de afgelogenste paden van den tuin opzocht dan kwam zij weldra bij baar geliefkoosd plekje waar op eene kleine verhevenheid een prieel stond dat eene steenen tafel en eene zodenbank beschaduwde In de dichte takken zong een bastaardnachtegaal Het meisje ging daar rustig onopgemerkt zitten dat was haar uurtje en het was of de tuin en het omliggende land en de bergen en de hemel haar toebehoorden en soms was het of dat alles nog niet genoeg was voor haar Jineindig verlangen Van die hoogt bemerkte zij door eene laurierhaag omgeven een wit huisje half in t groen verborgen als zij kwam en heenging was hoar eerste en laatste blik daarheen en zij wierp die ledige woning een vriendelijken groet toe maar gro te maatregelen werden noch ontworpen noch uitgevoerd Zelfs is d uit de nalatenschap van het vorig ministerie aanvaarde en onder toejuiching aller partijen ingediende pensioenwet niet zoo ver gevorderd dat zij eerlang in behandeling komen kan Belooft het nieuwe zittingjaar Truchtbaarder te worden Wg hopen het doch merken al dadelgk op dat Terscheiden grootsche plannen in de eerste opwelliag Tan werkkracht aangekondigd thans voorgoed wellicht in den doofpot zijn gestoken Want de jongste rede is al de derde openingsrede Waar zijn b v de plannen Tan koloniale hervorming waar de herziening van het personeel de verlichting van den druk der accgusen de administratieTe rechtspraak enz Toch is de thans aangebod n lijst nog lang genoeg In de rede Tan den Minister van binDenl odw he zaken vinden wg het volgende opgesomd Begeling der consolaatrechten Herziening der wet op de besmettelgkeziekten Herziening der wetgeving op het faillissement en de surseance van betaling Wetboek van militair strafrecht en reglement op de krijgstucht b Belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen Wijziging der gemeentewet met het oogop de gemeentelgke financiën Wijziging van het handelstractaat metEngeland Heffing van iuToerrechten naar de waarde Regeling Tan den verplichten krijgsdienst Zóó bracht zij dagelijks eenige rustige vrije oogenblikken onder het stille lommer door soms haalde zij haar album voor den dag en herlas die bladzijden waaraan zij alles had toevertrouwd wat in hare ziel was omgegaan en de herinnering bracht soms eens glans van inwendige vreugde op haar lief gelaat Op een schoonen morgen tegen het einde van Juni zat zij daar weder Hare gedachten waren zoo helder als de hemel boven haar en vol vertrouwen zag zy de toekomst tegemoet Zij bladerde in haar album en las Ï8 Februari Zij zijn vertrokken mijn broeder en hij God geleide hen gelijk mijne geboden hen geleiden Zij rijn samen heengegaan en ik geloof niet dat zij terug zullen komen vóór het groote roemrijke werk voltooid is waaraan alle Italianen zich toewijden alle die hun plicht als vrome burgera kennen Wij moeten allen gereed zijn om offers te brengen en ik zelve Zal ik kracht hebbenom het te doen Wat in mijne ziel omgaat kan ik niet zeggen Neen niemand zal hetooit weten Sedert den dag dat hij en mijn broeder elkaar de hand reikten leef ik slechts van hoop Ik zag toen hoe elke edele daad het gevolg is van een edelen inborst N u dat weet ik is mijn broeder geen slaaf meer van vooroordeelen en gewoonten oojc bij gevoelt eene levendige geestdrift nu is de naam van het ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVEBTBNTIBBLAD t welk des Maandags verscbgnt 10 Begeling Tan den staa ran oorlog en Herziening der wet op de postergen de pakketpost en de rjjkspostspaarbank Verzorging Tan werklieden die bij rijkswerken zgu Terminkt Betere regeling Tan het spoorwezen Opbeuring van Suriname Elk der ministerieele departementen schgnt zgn steentje te hebben bijgedragen tot dezen parlementairen Eiffeltoren op papier Want juist dat eerlgk verdeelen van de goede plannen over alle ministers stemt wat wantrouwend Het papier is geduldig maar de weg naar het Staatsblad is lang en moeiljjk l e minister van binnenl zaken belooft eene herziening van de wet op de besmettelijke ziekten Zal daarbij de volksgezondhejd op den roorgrond staan of is het te doen de rienden te belieTen door te trachten den Taccinedwang op te heffen De heer Mackay rept thans niet Tan het kiesrecht en de afschaffing der meerTOudige districten De minister Tan justitie belooft een aanraugte maken met de herziening Tan ons bandelsrecht maar schgnt de vroeger toegezegde administratieTe rechtspraak uit het oog te hebbenverloren Hel dep van oorlog belooft eindelgfc eene nieuwe regeling van den verplichten krijgsdienst maar in welken geest zal die zgn Persoonlijke dienst of niet Daarover laat de minister zich niet uit terwijl ook de bijvoeging dat zgn ontwerp zoo êpoedig mogelijk zal inkomen niet geheel geruststellend klinkt Na vaderland ook hem heilig en de liefde Toor zijn land waarom hij mij bespotte leeft ook in zijne ziel Misschien zullen zij als vrijwilligers bij hetzelfde korps dienst nemen en dus in den oorlog niet gescheiden worden Galeazzo zal zijn besten steun en zijn boste voorbeeld vinden in hem Hem zalhij meer te danken hebben dan het leven hij zal hepi zijne deugd de eer van zijnen naam verschuldigd zijn Misschien binnen een jaar binnen weinige maanden komen zij terug Het is onmogelijk dat eene zaak zoo rechtvaardig als de onze na al die teleurstellingen den dag der overwinning niet zon zien aanbreken De liefde tot het groote vereenigde vaderland die wij alsof wij het ellendigste volk der wereld waren nooit hebben gekend is opgewekt door het leed en de beproevingen die wij verduurd hebben en die wij nu gaarne verduren zullen omons te bevrijden yan het vreemde juk misschien opent de Voorzienigheid ons een weg dien wij anders nooit gevonden hadden De haat geeft nooit do overwinning maar het goede overwint het kwade standvastigheid geduld en moed zijn boven alles noodig Zij allen die in de laatste tien jaren gestorven ajn in ballingschap of armoede allen die hun leven sloten in eene gevangenis allen die geTollen zijn in don strijd of aan de galg hun edelengeest uitbliezen zij allen zijn niet nutteloos gestorven God kan fle onrechtvaardigheid on het kwaad niet op aardo doogen dan met een heilig doel