Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1889

1889 Vrifdag 20 September fV 40S3 Weerlaarheids Vereeni g Burgerpligt Beschermheer Z M DE KONING Bet BESTU QR heeft de eer bg deze kennis ie geven aan Heeren Oouatenrs ea Werkende Leden der Vereeniging en voorts aan alle belangstellenden dat de jaarlgksche 8CHIBTWEDSTRIJD ingevolge Art 12 van het Reglement zal plaats hebben op ZONDAG en MAANDAG 22 en 23 SEPTEMBER 1889 op het Schietterrein aan den Rotterdamschen dgk van des morgens 9 nnr tot des namiddags 4 uar en dat die Wedstrgd zal bestaan in A Personeele Wedstrgd art 12 van het Reglement Wedstrijd op Vrge baan Inleg 50 cent voor elke Serie van 3 Schoten op Vrjje vaste baan Inleg ƒ 1 voor 2 Seriën van 5 Schoten Inleg 25 cent voor elke Serie van 5 Schoten nitslnitend voor Dames Inleg 25 cent voor GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad vi or Gouda en Omstreken B C D E met Flobert geweer elke Serie van 5 Schoten Nameni het Bestuur G E G DE LANGE Voorzitter A VAN REEDT DORTLAND Secretarü Gouda 18 Sept 1889 NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABUOOZ te Herstal hez Luik Belgiè Exploitatie der groote laagfkolen Oupeye brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniseljk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pypenoveus en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant J SMEETS Da Insendlng van adrertentiSn kan gescbleden tot MOt nnlr des namiddags van den dag der uitgave Blooker s Cacao I No 8 60 Januari lecenng f 8 60 Ootobervember en December levering ƒ 8 60 I=OSTEK JCr£ 3Sr 1 Lyst van brieven geadresseerd aan onbekenden l gedurende de 2e helft der maand Augustus jl welke door ittsschenkomst van het postkantoor te Gouda teru te bekomen tijn Verkerk Amsterdam R W Hoekstra Kloosterhil J Boot Moordrecht Scbeurs fiotterdam van Keeuwjjk J Wingolaar s Gravenhage ENGELAND van Zevenhuizen B Barren Londen Gouda 17 September 1889 De Directeur v h Postkantoor VORST KB JÊÈURSBEUICHT AMSTERDAM 18 September Ptr Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Aand DeliBatavia Ms 5 de Deli maatschappij 10 lager Handelms 1 lager Buitenland met weinig variatie ADVERTENTIÊN Den 21 September as hopen onze geliefde Onders D LORIUS EN E B LAÜWËRIBR hunne 25 JABIGE MCHTVEB EENIOIN6 te herdenken Hunne daakbare Kinderen ess3sa essssiS A SI S HAUTE NOUVEAUTÉ in Najaars en Winterstoffen A V OS Az Kleiweg E 73 en73 ONTVANGEN de EANTOOB ASENDA S voor 1890 Wed A QUANT Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar op VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1889 s voorm 11 nar in het Koffiehuis chet Schaakbobd van Een Woon en Winkelhuls aan de Vogelenzang wgk M No 88 te Gouda met VRIJE POORT daarnevens en daarachter gelegen OPEN GROND kad Sectie C No 2193 groot 2 Aren 57 Centiaren Het perceel is voorzien van waterleiding en is geschikt om in 3 gedeelten te worden verhuurd Aanvaarding dadelgk Nadere informatien ten kantore van voornoemden Notaris MONTIJN aan den Kleiwegte Gouda Breeder bjj biljetten HÏEZERS voor den gemeenteraad laat ü niet in de luren leggen kiest niets anders dan een diner f by GERARD PINKSBN Ealverstraat 23 Amsterdam Danse et Maintien Opening der Kindercnrsus ZATERDAG 12 OCTOBER De deelneming blgfl tot dien datum opengesteld bg de Boekhandelaren A KOK COMP en op de GOUWE No 28 JEAN GAILLARD Profegaenr de danse de la Cour r Grands Magasins de la lSorR8E Les plus vastes magaslus de Konveautés de la B lj ique BROXELLES Vraagt den pas verschenen CatalOgUS met de nieuwe Wintermode voor Dames Heeren en Kinderen Wordt gratis verzonden Beftelhngen boven de 10 Qld worden vrij van vraelit en inlcomende rechten aan huis bezorg i t FIJNSTE merk nitsluitend verkrijgbaar m 1 60 8kt $ M Mevr DE KONING MUNTING vraagt wegens huwelgk der tegenwoordige met primo Nov a s eene zeer nette Keukenmeid f tevens genegen huiswerk te verrichten Zich in persoon te vervoegen tusschen 9 en 12 ure V m Eene soliede Maatschappg tol uitkeuring bg overlgden vraagt in verschillende plaatsen van het R k bekwame BODEN Brieven franco onder No 66 a h Advert Bureau van C vAit DUIJN Anegang Haarlem Alom te bekomen BE mmi MUI of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabcth DOoa CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A Bkinkman Zoos De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN t BINNENLAND GOUDA 19 September 1889 Bij koninklijk besluit is voor het tijdperk der tegenwoordige zitting tot voorzitter van de Ttreede Kamer benoemd jhr mr O i Th Beelaerts van Blokland De heer Beelaerta aanvaarddeJ de zitting der Tweede Kamer ras heden het w Pa tterschap met eene rede waarin hq dank betuigde roor de onderscheiding en een beroep deed op de welwillendheid en toegeeflijkheid der leden Voort weet hij op de talrijke werkzaamheden en drong aan op waardeering van elkanders gevoelen en herinnerde aan de kracht van het zachte en sobere woord Na de aanbieding der staatabegrooting door den Minister moeat de kamer wegens onroltallighaid verdaagd worden De Minister van Financien heeft heden aan do T m8 Kamer de staatsbegrooting voor 1890 aangeboden De oitgaven worden geraamd np ruim 135 millioon de middelen op 122 in millioen het tekort op 12 millioen 866 duizend dat zich waarschijnlqk tot S millioen zal redueeeren buitengewone uitgaven voor spoorwegen en Merwedekanaal inbegrepen wordt versterking der gewone middelen onnoodig geacht Geen geldleening zal vooreerst noodig zijn en de linauoieele toestand moet als alleszins bevredigend worden beschouwd Gunstige verwachtingen bestaan voor de toekomst daar de gewone diensten overschotten opleveren In de toekomst is te verwachten tegemoetkoming in den financieelen druk der gemeenten Aangekondigd worden ontwerpen tot ofechafling der kanaalrechten van het Noordzeekanaal tot verkoop van het Entrepotdok Amsterdam aan Amsterdam en betere verzekering van de heffing der bestaande tarieven van invoer fm ssK FEVILLETOX Gabrio en Camilla JEen verhaal uit Müaan DOOB GÜILIO OABCANO fr Maar iet ItaliaanscA DOoa VANESSA 65 XVI Maar hoe kwam een man die om zijn karakter om zijn geestelijk gewaad geëerd wordt zoo onvoorzichtig en slecht om mij met een leugen te bedriegen Of was hij zelf bedrogen Indienniet dan was het eene misdaad I Eindelijkkwam de dag die my de waarheid deed kennen grooter blijdschap heb ik nooit gesmaakt De mensoh die weet te strijden en te overwinnen als de natuur de omstandigheden de bezwaren des levens zijnen weg versperren bezit geestkracht en zielewaarde Hij bezit den waren adeldom die bestaat in het gevoel van iets te zyn hij bezit eene grootheid van ziel die niets vernederen kan en die meer waard is dan een adellijke naam Bij den dood z jns vaders wist hij dat hij weinig minder dan arm was maar eene moeder en zuster stonden hem ter zijde wier hoop on trotsch hij was Hij was haar steun ea beloofde zich dat le fli Als een nissisch meisje tale flste wordt kan zij geacht worden a tand te doem van iet vooruitzicht om een huwelijk aan te gaan Itvant en strenge verordening maakt haar het trouiiëD bijna tot een onmogelqkheid Van gehuwde damei aldus luidt de bepaling f inogen alleen worden aangesteld die met telegrafisten zqn gehuwd aan hetzelfde station zqn aangesteld en in tgden van nood haar man kunnen vervangen WU ik raijn betrekking dus niet verliezen klaagt een troi irlustige electnsche dame in de Novqja Fremja dag moet ik allereerst verliefd worden op een telMn63chen jongeling daa moet ik zorg dragen dat Eij verliefd wonit op mij om als deze kleinigheden in orde n gebracht te zorgen dat h j naar mijn bureau w t overgeplaatst Een harde bepaling voor een meisje dat veertien uur per dag aan den toestel zit en dat evenmin wenacnt te blijven zitten als haar inkomen van 720 roebel te verliezen Men schrijft aan de jivuUr4 iniitr De electriciteit heeft ook reeds bare toepassing gevonden op de schietbanen der infanterie In het begin van Januari werden te Bome proeven genomen met soh vea volgens het systeem Ceroni Bregoli welke zeer voldeden zoodat men er de gamizoens Bome Bologne Milaan en Turin van voorzien heeft De Italiaansohe schijven bestaan uit een middenstuk en twee ringen elke ring uit eene a onderlijke ijzeren plaat Treft nu de kogel den ring dan slaat deze tegen een zich achter de schijf bevindend aanbeeldje waardoor de eleotrische verbinding wordt tot stand gebracht Onmiddelijk heeft dan op de standplaats van den schutter de aaUwijzing van den getroffen ring plaats Geen aanplakken geen aanwijzen geen personeel in den waamemingspost dus meer Absolute veiligheid Waarlijk navolgingswaard daar er niettegenataande de grootiTt mogelijke voorzorgen toch nog dikwqls ongelukken gebeuren en hy het loon van zijne zorgen en opfferingen dierbaar aan zijne geliefden nuttig voor zyn land zou zijn En door my te vertellen welk een eenvoudig leven zij leiden overtuigde zyne zuster mü van de waarheid dat de grootste tevredenheid slechts te rinden is in het vervullen zijner plichten in den huiselijken kring en in een opgeruimd gemoed Aohl mocht de dag komen maar kandie wel ooit komen Ik weet het niet doch danzon t mij gegeven zijn em met hem te spreken en hij zou mij begrijpen en hy zou mij vele dingen uitleggen die ik nu voor waar houd zouder ze tebegrijpen Misschien zal de dag komen dat mijne moeder teruggekomen van hars onbillijke vooroordeelen den man zal leeren nohten op wien zy nuzoo laag neerziet dan zal ik haar zyn leven vertellen kunnen en hoe hy medelijden gevoelt met alle ongelukkigen met allen die gebukt gaan onder ellende en onrechtvaardigheid Is het mogelijk dat zij mij dan hare vergiffenis en haar ze ennog langer onthoudtP 2 Juni Geone tyding van Galeazzo De angst dien ikniet kan verbergen maakt ook mijn vader ongerust mijne moeder ia bedaard of schynt het althans te zijn Maar het is geene onverschilligheid wie weet welk een inwendigen strijd zij voert Arme mama üit de kerk komende heb ik Paolina ontmoet zij was zeer bleek zy zeide niets toen zij langs my heen ging doch zy drukte mij haastig de hand ADVERTBNTIBN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zullen blijven gebeuren wanneer manschappen zich moeten ophouden tusschen schutter en schijf Nog van eene andere nieuwigheid op militair gebied kunnen wij melding maken Eene nieuwe soort lichtgevende bom is uitgevonden door een Bussisch marine oflicier Deze bom wordt met kleine ladingen geschoten uit kanonnen en mortieren en brandt op het water komende met eene hel lichtende vlam zoo sterk dat zij beter veriicht dan eleotrische lampen Door haar bovendien te voorzien van een percnssiezunder kan zij ook worden gebruikt tot in brand schieten Wordt door het projectiel een weerstandbiedend voorwerp getroffen dan springt het in stukken en de door water niet uit te blnsschen brandende vloeilmre inhoud deelt z jn vlam mede aan hetgeen zich in den omtrek berindt Vooral zal deze uitvinding hare toepassing moeten vinden waar het er op aankomt snel koopvaardgsohepen te vernielen Uit Porys schrijft men aan bet EmieUilad Voor eenige dagen schreef ik u over het bezoek hetwelk de Nederlandsche ingenieurs brachten aan de chocoladefabriek van den heer Menier Deze reusachtige fabriek verdient het wel dat we er nog eens op terugkomen ten einde haar inrichtiag meer in bijzonderheden te beschrijven Uit mijne aanteekeningen laat ik eerst een paar woorden geschiedenis en enkele cijfers voorafgaan Zestig jaar geleden werd in Fraukryk hoogstens 200 000 KG chocolade per jaar vervaardigd Het huis Menier werd in 1816 gesticht doch eerst van 1825 af begon het rusteloos pogen van den grootvader der tegenwoordige eigenaars vruchten af te werpen Mededinging had hij weinig te duchten en thans nog is zonder twgfel een der Adenen van den outzaglyken verkoop der fabriek het feit dat zq alle andere is vódr geweest in het verkrijgen der noodige bekendheid In 1853 ging de fabriek over in handen Die handdruk deed mij hopen en vreezen tevens Neen ik heb mij niet bedrogen Zy zag my aan ea glimlachte Zeker heeft zij tijding ontvangen Ach dan dank ik den hemel met haar Iels later Het is zeker De gesprekken van dezen avond hoe duister ook hebben mij meer doen begrijpen dan zij zelven misschien weten De oorlog voor het vaderland is begonnen en wie weet hoeveel dapperen reeds hun leven gegeven hebben God zy met henl Een groot gevecht heeft plaats gehad tusschen de Sesia en den Ticino ik weet niet juist waar ik geloof dat het te Palestro is dien naam heb ik ten minste hooren noemen maar ik weet dat de onzen overwonnen hebben De dokter die vertelde wat hij er van gehoord had sprak met eene bevende stem en zag doodsbleek Het moet een roemrijke ik weet strija geweest zijn Koning Victor het zeker omdat zij zooveel moeite deden om het tegen te spreken heeft alty d mede gestreden en was de eerste onder zijne soldaten Misschien hiï ben mijn broeder en zy n vriend zjjne bevelen vernoB en en het bliksemen gezien van des konings zwaard Ook zy waren bij hem in t midden vanhet gevaat w Ach hoe houd ik het uit Hoekan ik vetbergè at ik lyd en wat ik verwacht I i S Juni Nu zijn wü vrij nu V f aliö 4 l Wie zou gezegd heflbe dat ik die zoo af