Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1889

van den zoon des stichters den lateren afgevaardigde die Paul do Cassaguac eenmaal zoo aardig terechtzette toen deze arme delman hem zijn burgerlyke afkomst verweet ÏM breidde niet alleen de fabriek nit maar werd ook planter door den aanlog van cacaoplantages in Nicaragua bovendien stichtte hij voor Engeland eene fabriek te Londen on begon hij te Roge in het departement der Somme zgn eigen sniker te maken In 1878 verkocht de fabriek jaarlijks 10 millioen KG thans gemiddeld 5 millioen zoodat er nu voor meer dan 60 millioen francs per jaar omgaat De Menier s dragen 13 millioen per jaar in de belastingen bij en alleen het tinpapier dat zij jaarlijks voor de verpakking hunner waar behoeven vertegenwoordigt een waarde vau 600 000 fr Op de wereldtentoonstelling behaalde de fabriek het groote eerediploma een onderscheiding welke aan een der drie gebroeders die sedert 1881de zaken voeren het Legioen van f er verschafte Te Parijs heeft de firma oen centraal verkoophuis en bovendien te Aubervilliers nog een entrepot maar de verzending naar de wprovincieu en naar het buitenland geschiedt onmiddellijk uit Noisiel Vijftienhonderd werklieden vinden hier hun brood tgeheele vlek dat trouwens den Menier s toebehoort is bewoond door personen aan de fabriek verbonden Welk een gelukkig leven leiden hier al deze menschen De streek is prachtig de Marne kronkelt zich langs de werkplaatsen vormt er een eilandje voedt de hydraulische motoren tot een gezamoulyke sterkte van 600 paardenkrachten het land is golvend met mooie boscbpartijen en best land De werkplaatsen glanzen u tegen tis er rumoerig meestul hier en daar vrij warm maar hoe flink hoog hoe uitstekend van lucht en licht voorzien zijn al de zalen Behalve in de houtfabriek waar de kisten gemaakt worden zag ik nergens één werktuig dat zelfs mij leek ik zeg niet ontzag maar vrees inboezemde zoodra een werktuig gevaar zou opleveren wordt het door sterk traliewerk op alle gevaarlijke plekken van tandraderen enz afgesloten Het was de indruk der meeste deskundigen dat men nat ruim met de handwerkskrachten omgaat by zulk eene volledige inrichting der machinerieën meende men zou het personeel aanmerkelijk besnoeid kunnen worden De inpakking der chocolade in het tin en het gele papier geschiedt geheel uit de hand op omslachtige ouderwetsche wijze Maar juist hierdoor wordt werk verschaft aan honderden vrouwen I De heercn Menier zijn vermogend genoeg om zich de weelde van een bloeiend dorp van werkvolk te kunnen veroorloven Hierin ligt het geheim dor noodeloozo arbeidskrachten De vrouw die den ganschen dag de rappe handen heeft bewogen om te vouwen en te plalken keert des avonds terug naar eene vriendelijke ruime woning met een tuintje van 400 M eene woning waarvan de bouw 5000 fr gekost en die nu voor 150 francs verhuurd worden Op de tentoonstelling in de belangrijke groep van arbeiderswoningen op het Plein der Invalieden kan men oen voorbeeld der arbeiderswoningen van Noisiel vinden Eigenaars worden de huurders nooit van de woningen dit is een korte pooze zoo ingericht geweest doch fU spoedig dreigden bezittingen behoorende aan personen buiten de fabriek staande te vervallen en daarom heeft de firma zich weder beperkt tot goedkoop verhuren on zorgvuldig onderhouden Van alles zijn en blijvon de eigenaars eigenaars Maar leerig was van dagbladen en staatkunde met zulk eene koortsachtige drift eenige weinige vergeten dagbladen zou opzoeken Nu is het of ik ze noodig heb Dienzelfden dag toen wij naar Brianza zijn teruggekeerd besliste een groote veldslag aan den Tioino over ons lot Dien morgen hoorde men altgd de kanonnen en dat sombere geluid vergezelde ons de ganache reis over ik durfde geen woord zeggen en toch ben ik nooit zoo ontroerd geweest het was of mqn hart breken zou O Heer zegen allen die gestreden hebben Zegen allen die voor Italië gestorven zijn en neem hen op in uwe heerlijkheid Sedert drie dagen is ons dorp in feestgewaad even als de omliggende dorpen Alleen hier in huis durft men er niet naar vragen er wordt niet over gesproken het is of eene groote misdaad gepleegd is En die misdaad is de bevrgding van een volk uit de vreemde slavemg en oene natie die eene andere helpt om een einde te maken aan al die onrechtvaardigheid Twee volkeren die elkaar tot DD toe v andig waren kunnen het niet meer zijn nu zij op hetzelfde slagveld gestreden hebben en bun bloed hebben gestort voor dezelfde zaak Ook ik ben trotsch dat ik dien dag gezien heb dat mijne vurige gebeden die edelen mogen vergelellen die een vaderland hebben verworven dat onzeliefde zoo waardig is En dan niemand te hebbeu met wien ik mgne vreugde deelenkani welk bezwaar kan hiertegen bestaan zoodra hetbeheer zoo goed en gul is t Is hetzelfde met denwinkel Eerst heeft men coöperatie beproefd dochz wilde maar niet pakken nu zijn ook de winkelsvan de patroons maar de werklieden hebben heltoezicht op c e zaken zij weten dat de prijzen juistz u en bij zulk uene inrichting vervalt elke gedachteaan het onzedelyke en onbillyke van gedwongenwinkelnering Behalve tweehonderd afzonderlijke arbeiderswoningen door lommerrijke lanen met gaslantaarns en fonteinen verbonden behalve bad en waschhuizen behalve de winkels en twee ruime heldere cantines waar een paar landgenooten heden een liter uitstekenden wijn betaalden met dertig cents behalve een kosthuis voor ongetrouwden behalve eene zaal voor conférence bevat hot dorp aan het groote lommerijke met banken bezaaide iniddenplein de school kostelooze school voor jongens school voor meisjes bewaarschool en bibliotheek En hadden we in de werkplaatsen du gezonde trekken der jonge fabrieksmeisjes alle holder gekleed en keurig gekapt opgemerkt de blozende bolle gezichtjes der kinderen in de school waren het beste bewijs voor de welvaart van het dorp Nog eens een gelukkig leven wordt hier geleid Een gezonde streek gezonde woningen ruimschoots de middelen om by gezonden arbeid zich een gezond voedsel te verschaffen inderdaad vele broeders van de stad moeten deze werklieden benijden Buiteoiandsch Overzicht Ook van ofiicioele zijde wordt thans het bezoek van den Czaar te Berlijn tegen 27 dezer aangekondigd Z M zal zgn intrek nemen in het nieuwe paleis te Potsdam en minst genomen drie dagen blijven Nu het tijdstip nadert waarop de Duitsohe rgksdag weder bijeenkomt 22 October a begint men zich opnieuw bezig te houden met de vraag of de tegenwoordige socialisten wet tijdelijk verlengd dan wel door een nieuwe bestendige wet zal vervangen worden Van nationaal liberale zijde schijnt men aan de laatste oplossing der quaestie de voorkeur te geven In verband met de in 1888 inden rijksdag bij de behandeling der socialisten wet afgelegde verklaringen is het alleszins ook twijfelachtig of deze rijksdag te meer wgl het zc5o kort voor zijn einde is zich bereid zal toonen nog eenmaal do huidige socialistenwet voor oen aantal jaren te verlengen Ook aan andere zijden openbaart zich de wensch deze netelige aangelegenheid door een duurzame wet te regelen in stede van om de twee of drie jaar een heftig on onverzoenlgk debat der partijen uit te lokken terwgl het bovendien onzeker is of een volgende rijksdag omtrent welks samenstelling niets valt te voorspellen bereid zal zijn de regeoring bij haar bestrijding der sociaal democraten zoo welwillend als deze rijksdag de behulpzame hand te bieden Daar men weet wat men aan den tegenwoordigen rijksdag heeft wenscht men dat deze de duurzame bepalingen welke de regeeriug voor haar doeleinden noodig acht in de bestaande vaste wetten opneemt want ofschoon de rijkskanselier het goede vertrouwen koestert dat ook de volgende rgksdag hem een welgezinde en bereidvaardige meerderheid zal brengen zoo is hij toclj nimmer legen mogelgke 11 Juni Voortaan zal t mij niet moeilgk zijn om op de eene of andere manier de groote gebeurtenissen van deze roemrijke dagen met alle bizonderheden te weten te komen Niemand In huis weet wie mg gisteren voor een groot gedeelte al die edele daden verteld heeft en mij getroost heeft voor al mijn leed en lijden Don Vitale is hier geweest Hij kwam juist terug van hot bloedige slagveld vau Magenta dut hg in den nacht na den strijd bezocht daar Mj en de pastoor van het dorp de eersten waren die naar de met dooden en stervenden bezaaide vlakte snelden om te zegenon te troosten te helpen Duizenden waren godood duizenden gewond en die afgezanten des hemels spraken den zegen uit over allen die zich opgeofferd hadden voor het vaderland en de vrgheid Daarop kwam de abt hier om eenige dagen bg zijn vader door te brengen mij scheen hg inderdaad een dienaar der liefde een van die weinigen welke den weg kennen door Christus aangewezen Hij komt slechts om afscheid van de zijnen te nemen en dan zal hij de ambulance volgen Vol ontroering luisterde ik naar zijne woorden en ik gevoelde dat ik zijn moed zijne geestdrift deelde Niets is zoo groot als het werk der liefde die ons leert ons zelven voor anderen op te offeren Misschien zal de abt mijn broeder zien of een ander van onze vrienden hg zal hen spreken Ik vroeg hem of hij drie dagen geleden tegen verrassingen van het algemeen stemrecht gevrijwaardweshalve hij dan ook liever het tegenwoordige Angtt product der kiezers het voor de Duitsohe regeurinBzoo hoogst belangrijke vraagstuk haar oorlog tefende sociaaldemocraten laat oplossen Beeds nu is het in de Duitsohe pers merkbaar dat het tijdstip van de nieuwe verkiezingen voor den rgtsdag die in het begin van 1890 moeten plaats hebben nadert De strijd om de stembus zal te heftiger zijn omdat het de eerste verkiezingen voor do verlengde legislatuur periode zijn De termjjn voor het aangeven der candidaten voor de verkiezingen in Frankrijk is gisteren verstreken In het geheel meldden zich ruim 1800 candidaten aan waarvan bijna 1200 leden zijn der provinciale raden in hun district De republikeinen beschouwen deze sterke deelneming dor raadsleden als een gunstig teeken voor hen daar het grootste gedeelte dezer candidaten republikeinen zijn die den 28n Juli tot leden van den Baad werden gekozen Men meent daarom te mogen verwachten dat zij ook den SSsten September tot leden der Kamer zullen worden gekozen Ter elfder ure heeft Generaal Boulauger in Mont martre nog een tegenstander gekregen Deze nieuwe vgand want namens de republikeinen treedt het Parijsche raadslid Joffrin tegen hem op is niemand anders dan de heer George Thio baud dien men algemeen den uitvinder van het Boulangisme pleegt te noemen Inderdaad is de heer Thiébaud de man die de verkiezingen in Charente Dordogne Nord en Parijs ten behoeve van Boulangor leidde en aan wien de brav general in de eerste plaats zijn verkiezing in die departementen heeft te danken Sedert eenigen tijd echter heeft Thiébaud zich van Boulanger afgescheiden omdat hij hem niet meer als een republikein kan beschouwen Op grond daarvan is Thiébaud nu nog in Montmartre tegen Boulanger opgetreden In zijn procUmatie tot de kiezers verklaart Thiébaud dat hij optreedt als voorstander cener krachtige en door grondwetsherziening hervormde republiek dus op een programma hetwelk ligt tussohen da monarchistische reactie als wier candidaat Boulangor optreedt en het socialisme van den heer Joffrin IntusBohen heeft ook Boulanger weer een manifest tot zijn kiezers uitgevaardigd waarin hij hen uitnoodigt r de misdadige bende die de republiek bezoodelt weg te jagen Het stuk overtreft in heftigheid van taal alles wat Boulaoger op dit gebied reeds hoeft gelove rd maar of het daarom meer zal helpen mag met recht worden betwijfeld Aangaande de zaak der Londensche dokken kan gemeld worden dat do toestand kalmor is ofschoon de aanvallen der gewezen werkstakers op de nieuwelingen voortduren vooral in de Albert dokken waar de vroegero dokwerker tevens met bitterheid protesteeren tegen de namens hen gemaakte schikkingen waarbq de gewezen werkstakers de verplichting op zich nemen de aangeworven arbeiders niet lastig te vallen Tengovolge der herhaalde schending dier verplichting hebbejj de dokbestuurdors besloten den lordmayor en de commissie te verzoeken om tusschenbeide te komen Daartoe besloten dezen na eene conferentie met de dokbestunrders De tustussohenkomst zal den vorm eener proclamatie aan de gewezen werkstakers aannemen waarin do lordmsyor en de oommissie hen ernstig aanmanen ds voorwaarden van de overeenkomst trouw te eerbiedigen den arbeid rustig te hervatten en de woordig was geweest bg den intocht van denFranschen keizer en onzen koning in Milaan hg begreep mij en las tigne gedachten En nadat hij mg dat tooneel beschreven had opgeluisterd door de dankbaarheid en genegenheid van het volk alles verteld wat hg gezien en gehoord had voegde hij er bij dat op dienzelfden dag de artillerie enkavallerie korpsen waren doorgetrokken waarbij Galeazzo staat en zijn vriend Dus hebben ook zg gestreden en zijn onverlet 26 Juni Wie weel misschien hebben zij geschreven omons te zeggen hoe het hun gaat Paolina zal het welweten misschien heeft zij hen gezien O wat benijd ik haarl Wie weet hoevele moeders en zusters in deze angstige dagen weenen en bidden Maar hare tranen zgn niet zoo bitter als de mgnen daar ik mgne vrees en mijne blijdschap mijne gebeden zelfs verbergen moet Misschien ziet geen enkel huis in den omtrek binnen zijne muren zulk een martelgken strijd hier durft niemand met een enkel woord zinspelen op wat hij denkt en wat zijne ziel vervult Later Waarom heb ik geene kracht om te zeggen wat ik gevoel Wordt tercolfd intimidation niet te herhalen De dokbestuurders ontvingen eene deputatie van de werkstakers die hun kwamen uitnoodigen alle aangeworvene nieuwelingen weg te zenden waarna zij den arbeid zonden hervatten De dokbestuurders weigerden beslist dezen eisch in te willigen Do Times bespreekt de overwinning der Londensche dokwerkers in een uitvoerig artikel eu wijst er op dat de werkstakers schier alles hebben gewonnen Toch gaat het blad voort is in sommige opzichten de overwinning twijfelachtig gesteld eens dat de schade aan loonen door de mildheid van belangstellenden is vergoed geworden dan is t de vraag of de dokwerkers allen in de dokken plaats zullen vinden De dokmaatschappijen hadden reeds 4000 man aan het werk Do T es acht de werkstaking van groote beteekenis in de geschiedenis van de betrekkingen tusschen kapitaal en arbeid vooreerst door het feit dat de dokwerkers zich bekwaam hebbon getoond tot samenwerking combinatie ten tweede door de sympathie van do werklieden aan de rivier zonder uitzondering een aaneengesloten leger dat het scheepvaartverkeer van Londen heeft doen stilstaan eindelijk hierdoor dat de zaak der dokwerkers een diepen indruk heeft gemaakt op de openbare meening en van alle kanten blijken van deelneming heeft uitgelokt zoodat de werkstakers op voet van gelgkheid met hun patroons konden onderhandelen In de toekomst verwacht de Times zullen de uitwerkselen hiervan gezien worden tot hiertoe als hersenschimmig geachte werkliedenverbonden zullen wellicht werkelijkheid worden en het kapitaal zal er op moeten rekenen dat het publiek de zijde van de werkstakers kiezen kan De verdere gevolgen ten aanzien van de dokken enz zgn nog niet te voorzien niet onwaarschijnlijk zullen de voor de Maatschappijen noodzakelijke bezuinigingen het denkbeeld doen rijzen eener vereeniging van de al te talrijke dokken en afschaffing van hoogbezoldigdo directeurs en beambten DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel in het Hollandsoh gratis een ieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 21 Bedford Square W C Loidcm BRIEVEN ÏÏIT EOTTEEDAM XXVII Rotterdam 17 Septemier De BetteMudent die op kapitein Fracata volgde heeft aan de directie onzer Hoogduitaohe Opera een onbetwist succes bezorgd Het blgft echter de ernstige vraag of de samenstelling van het personeel der operette niet meer en beter aan billgke eisohen zal blijken te voldoen dan dat der groote Opera Het seizoen der groote Opera begint wel is waar eerst morgen avond als wanneer de Timnkauter wordt opgevoerd maar er hebben reeds een vrij groot aantal kamer en algemeene repetitién plaats gehad en hetgeen daaromtrent is uitgelekt luidt niet in alle opzichten gunstig De heldentenor de heer Von der Wurzen wordt voor een kunstinstituut als het Botterdamsohe onbruikbaar geacht Het orgaan is afgezongen kan nog wel kracht ontwikkelen maar is en blijft droog en zielloos Zeggingskracht ontbreekt gevolgelijk geheel en wordt vervangen door beurtelings wat zachter of wat harder te zingen De Intonatién laten daarbij nu0n dan te wenschen over De eerste bas ene lange magere figuur zingt te veel met de keel te weinig uit dè ToUe borst Op zich zelf geen onaangenaam geluid en van voldoende diepte maar houding en voordracht dilettantmömg Het behoort tot de mogelijkheden dat de heer Strakosch met zijn Wolfram von Eaohenbach bijval inoogst Hij bezit eene hooge welluidende barytonstem wel niet bijzonder rijk aan timbre maar beschaafd Draagt met smaak voor Van de betrekkelgk meer ondergeschikte partijen moet Biterolf de heer Holm nog al ruw voor den dag komen Daarentegen deed de heer Beiner die als Jf altier van der Fogeluieide optreedt eenige verwachting opvatten van de wgze waarop met hem in het emplooi van lyrischen tenor is voorzien Omtrent de dames luidt het oordeel in het algemeen gunstiger Mevr Brajnin de eerste dramatische zangeres is eene vrouw van middelbaren leeftijd en heeft reeds als zangeres een veldtocht achter den rug Haar orgaan als ik dat zoo eens mag uitdnikken vertoont daarvan de sporen doch van versletenheid is bg dat al geen sprake Ér is nog glans en schoonheid genoeg om haar bijval te doen verwerven te meer daar zij ook over de noodige kracht beschikt Voordracht uitermate beschaafd Opvatting misschien wat te sentimenteel Eene enkele minder gelukkige intonatie door de vingers te zien Mevr Kleinmichel Haupt zingt de Venm op lofwaardige wijze Wat zij in haar emplooi als coloratur zangeres zijn zal is nu natuurlijk nog niet te zeggen Mej Hanca Major eene tweede soubrette geloof ik en tevens eene Anfangerin maakt in de kleine partij van den herdersknaap een verrassend goeden indruk Indien zij in partijen van grooter omvang dezelfde stemmiddelen weet te ontwikkelen waarvan men de ervaring leerde het met anderen volstrekt niet zeker is dan belooft zij onder goede leiding eene zangeres van beteekenis te worden Het ensemble kan indien de koeren zich goed houden lofwaardig zijn Ziedaar hetgeen men elkander in beperkten kring naar aanleiding van de repetitién toefluistert Licht dat de uitvoering op morgen avond in dat oordeel wijziging brengt Ik behoud mij voor er dan nader op terug te komen Ik meende midderwijl uwe lezers Mijnheer de Bedaoteur niet onkundig te mogen laten van hetgeen door in mijn oog bevoegde zijde van den stand van zaken wordt gedacht De heer Michel de operetten tenor over wien ik in mijnen vorigen een minder gunstig oordeel velde wordt vervangen door een voor het genre beter geschikten kunstenaar Het emplooi van eerste zangeres der operette zal verder naar ik heb hooreu verzekeren worden gedoubleerd daar Mevr von Mick het niet zonder hulp schijnt te kunnen volhouden Ter beurze vernam ik heden dat hier ter stede de werkstaking te Londen een naslag heeft Het personeel van de General Steam Navigation Company Livingston en Houwens heeft namelijk den arbeid gestaakt en eischt hooger loon De aanleiding tot dezen Strike doet van zelf veronderstellen dat zij niet van emstigen aard zijn zal en ook niet verder om zich heen zal grijpen De quaestie is namelijk deze Als gevolg van de werkstaking te Londen kwam er staking in den arbeid van de stoombooten die van Botterdam op Londen varen Het zijn verschillende stoombootondememingen De eene werkt met een zoogenaamden vasten ploeg dat wil zeggen dat zij een vast personeel heeft dat onder alle omstandigheden zijn vast weekloon ontvangt De andere arbeidt met los werkvolk per daggeld of bij aanneming van het werk door een ploegbaas met een ploeg Van de laatstbedoelde ondernemingen heeft de eene directie het werkvolk dat zg gewoonlijk bezigt gedurende den stilstand van het werk ten gevolge van de Londensche werkstaking met geld gesteund ppdat de lieden niet zonder brood zouden big ven X a General Steam NavigationCempani heeft echter kunnen goedvinden dien weg door het gezond verstand en de menscbelgkheid votn eschreven niet te volgen Thans kan de arbeid hervat worden want de Londensche ttrike heet geëindigd te zijn maar nu ook eischt het werkvolk van de heeren Livingston Houwens hooger loon Het wil zich zoodoende schadeloos stellen voor het geleden nadeel en weigert anders den arbeid te hervatton Het volk der andere stoombootmaatschappgen heeft zonder aarzelen het werk op de gewone voorwaarden hervat Alles schgnt dus neder te komen op een maatregel van représaille tegen de General Steam Navigation C jmpany Meer don waarschijnlgk zal het tbt eene schikking komen Misschien heeft het de aandacht des lezers getrokken dat in de dagbladen het bericht de ronde heeft gedaan dat het bestuur van de afdeeling Botterdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen collectief ontslag heeft genomen Zulk eene omwenteling in het andera zoo rustige Nut is inderdaad bestemd om te veel verbazing te wekken dan dat ik mij verantwoord zou hebben geacht als briefschrijver in de Gondache Courant niet eens op informatie uit te gaan Men was echter de part et f autre zoo dicht als een pot Gelukkig is dat beeld zeer oneigenaardig want een pot is nooit geheel dicht Om nu niet eens vau de gebarsten potten te gewagen heeft iedere pot eene wijde opening die men vrg met een deksel moge trachten te sluiten er ontsnapt toch altijd eenige damp die niet zelden den inhoud verraadt ja soms zelfs tot de ontdekking voert of er al dan niet een luch e aan is Naar dezelfde methode ben ik in spgt van alle mysterie tot de wetenschap gekomen dat alles vrg wel nederkomt op een storm in een glas water Het departement Botteidam is een der aanzienlijkste en werkzaamste van hot Nut Het telt ongeveer 900 leden houdt behalve de huishoudelijke vergaderingen een tien of twaalftal leesvergaderingen ed verspreidt voor eigen rekening kleine geschriften van leerzamen en onderhoudenden aard onder het volk Doch dat alles is niet het voornaamste Het departement heeft eene Spaarbank gesticht beroemd om hare goede werking Ik weet niet hoeveel millioenen er thans door de menigte inleggers aan is toevertrouwd Alleen het reservekapitaal bedraagt zeker wel anderhalf millioen golden Het departement heeft verder een volksleesbibliotheek gesticht die thans wel 80 000 boekdeelen aanhet volk kosteloos terjeziug geeft Het departement beeft wijders eene inrichting voor Volksonderwijs die echter in het wezen der dingen niets anders doet dan afgescheiden van de leesvergaderingen der leden leesvergaderingen voor het volk te houden bij welke gelegenheid dan tevens aan de bezoekers kleine geschriften van nuttige strekking ten geschenke worden gegeven Het departement eindelijk bezit eene departemenlsschool voor lager onderwijs Het is evenwel geen departements mnc an Het departement oefent er slechts het beschermheerschap over uit en verleent don hoofdonderwijzer uit dien hoofde wel eens eenigen steun indien hij daaraan onvermijdelijk behoefte heeft Tot dus ver men ziet het tout at pour Ie kietix dan Ie meillenr des mmides en toch heeft zich in de i laatste jaren een wanklank in den boezem van het departement doen hooren Voor zoover ik heb kunnen nagaan is dat alleen hieraan te wijten dat men de wgze les Surtoul fa trop de zèle uit het oog heeft verloren De commissien over de verschillende inrichtingen gesteld trekken namelijk in haren ijver om de haar toevertrouwde belangen te bevorderen te veel JW haar eigen lijn en daar al die lijnen met de uitemde bevestigd zijn aan de bestuurstafel krijgt deze heden een ruk morgen een schok en dat heeft dermate op de zenuwen van de leden van het departemontsbestuur gewerkt dat het collectief ontslag heeft aangeboden Wezenlijk verschil van gevoelen bestaat er niet Indien de commissien een ruk aan de lijnen geven dan wil dit zeggen geef meer geld en het Bestuur geeft dan wat het heeft doch dSt is op den duur niet voldoende Het spreekt van zelf dat bet bestuur van de spaarbank met deze beschouwing niets te maken heeft Het vraagt geen geld want het geeft geld omdat de Spaarbank is eene departementsinstelling en omdat diensvolgens in het reglement der Spaarbank eene bepaling voorkomt waardoor aan het departement vervalt al hetgeen het reservefonds ooit meer zal bedragen dan 20 pCt van het gezamenlijk bedrag der inleggeldeu Alles komt derhalve neder op kleine huishoudelijke geschillen het gevolg van groeten ijver voor de goede zaak Op grond daarvan meen ik dan ook wel te kunnen voorspellen dat het departements bestuur zijne aanvraag om ontslag zal terugnemen en dat aÜes bij het goede oude zal blijven Of het onder de vorengeschetste omstandigheden geen aanbeveling verdient de meerendeela onbeduidende leesvergaderingen der leden die slecht bezocht worden en zeer veel geld kosten tot op de helft te beperken of geheel te doen vervallen zal het departemontsbestuur ook zonder dat ik er op wijs wel in ernstige overweging willen nemen NEMO 18 September In eene gisteren avond gehouden huishoudelijke vergadering van leden van het departement Botterdam der Mjatschappg tot Nut van t Algemeen is overeenkomstig mgne voorspelling door het departementsbestuur verklaard dat het zwichtende voor den aandrang van velen zijn collectief ontslag terugneemt en alzoo aan het bewind blgft Twee zijner leden en wel de heeren J H Kramers en mr A J Hazelberg hebben persoonlijk hun mandaat nedergelegd N SSV Staats loterij Vijfde Klasse trekking van Donderdag 19 September No 6256 10716 1000 No 4811 16836 17294 ƒ 400 No 6505 13697 17434 200 No 1105 5559 13792 15380 172 6 17801 19836 ƒ 100 Prgzen van ƒ 70 119 2669 6081 7988 9444 122B8 14539 16791 148 2818 5196 8016 9627 12533 14811 16926 388 2864 5347 8098 9969 12573 14827 17226 436 2917 5352 8121 9999 12660 14925 17262 626 2930 5478 8123 10117 12721 14983 17619 956 3094 5580 8130 10226 12738 14999 17630 1109 8199 6690 8194 10369 12999 15032 17668 1176 3220 5883 8254 10683 13108 16123 17721 1242 3249 6371 8318 10690 13331 16161 17722 1344 3492 6381 8387 10767 13422 15196 18601 1632 3803 6992 8663 10912 13436 15215 18698 1846 4103 7064 8836 11695 13691 16443 19028 2086 4179 7231 8940 11765 13749 15643 I93l9 2117 4695 7330 8968 11866 13979 15660 20282 2197 4683 7366 9036 11876 14062 16031 20348 2201 4883 7476 9066 11894 14242 16119 20531 2208 4896 7573 9062 11994 14267 16203 20775 2266 4960 7580 9182 12069 1 369 16588 20872 2293 4961 7627 9289 12086 14520 16656 20919 2666 5036 7923 9325 f