Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1889

N 4024 Zaterdag 21 September 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan goschieden tot dén uur des namiddags van den dag der uitgave Braadwaarljorg en Verzekering Maatscliappïjeii OPGERICHT IN DE JAREN 1811 en 1867 voor Gebouwen en Roerende Goederen bU Onderllngcn Waarborg en tegen Vaste Premie Maatêchappelifk KapUaal f 000 000 De DIRECTIE geeft door deze kennis aan belanghebbenden dat tengevolge het overlgden van den Heer H P N KOEMANS tot Correspondent van genoemde Maatschappg voor OOUDA en onMtreken is aangesteld de Heer G J de JOlTCr Fluweelen Singel 566 aldaar bg wien omtrent het sluiten van Verzekeringen nadere inlichtingen zgn te bekomen Utreeld September 1889 De Directie J BLINK SCHUURMAN H ELINK SCHUURMAN Directeuren Gouda Snelpersdpk v a A Bwkkj an Zoon Kantongerecbt te Gouda Zitting van den 18 September 1889 Mi J FOBTUIJN DEOOGLEjlVEE KantonrechterPla8ts er anger Mr A W C WENTHGLT Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie De navolgende personen zyn veroordeeld J N te Gouda wegens bet op een weg in ZuidHolland rijden met een bond zonder muilkorf ƒ 1 of 1 dag M T Z te Haastrecht wegens het op een weg in ZnidUolland rgden met een bond zonder muilkorf ƒ 0 60 of 1 dag G jr zonder bekende woon of verblij laats wegens het te Gouda op 2 verschillende tijdstippen zonder vergunning van den Burgemeester op de openbare straat uitoefenen van het bedrijf van zanger 2 X ƒ 1 of 1 dag voor elke boete P B enl G G beiden te Gouda ieder wegens het zwemmen te Gouda op een verboden plaats 0 60 of 1 dag H V d H te Gouda wegens het te Gouda werpen van puin op grond voor den openbaren dienst bestemd ƒ 0 50 of 1 dag J V te Gouda wegens het te Gouda werpen van vuilnis op grond voor den openbaren dienst bestemd 1 of 1 dag D D te Gouda wegens het vissoben met een schakel met te kleine mazen I of 1 dag met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de schakel M K te Gouda wegens het visscben in eens anders vischwater met een schakel met te kleine mazen zonder vergunning van den eigenaar of rechthebbende ƒ S of 2 dagen en 0 50 of 1 dag met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de schakel i L te Gouda wegens het te Gouda beraden van een met klinkers bestraat voetpad met een wagen beladen mei zer ƒ 1 of 1 dag J S Cfa L P beide zander bekende woon of verblij laats J v d S A J U L v T aHèn te Zevenhuizen C J G F T S G M C Z P C A K allen te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap 1 of 2 dagen J K te Zevenhuizen wegens openbare dronkenschap ƒ 1 60 of 2 dagen 6 S te Moordrecht wegens openbare dronkenschap op 3 verschillende tijdstippen gepleegd S X of 2 dagen voor elke boete J B en D B te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap j 2 of 2 dagen Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de koeten van het rechtsgeding PETROLKÜM IMOTEËRÏIMGEN van de Makelaars Caatzlaar Schalkw k te Rotterdam De markt was heden vaat Loco Tankfust ƒ 8 60 Januari levering 8 60 October Novemberen Pecember levering ƒ 8 60 MARKTBERICHTEN Goada 19 September 18 9 In de pr zen der granen kwam heden we r weinig verandering Aanvoer niet groot Tarwe Jarige Zeeuwsche f 6 90 a ƒ 7 25 Mindere dito ƒ 6 40 a ƒ 6 70 Nieuwe dito ƒ 7 a 7 60 Mindere ƒ 60 ƒ 6 76 Nienwe Polder ƒ 6 76 a ƒ 6 25 Afwijkende ƒ 6 50 a ƒ 6 Bogge Nieuwe Zeeuwsche 6 25 a ƒ 6 60 Nieuwe Polder ƒ 4 i f 4 60 Buitenlandsche per 70 KG 4 60 i ƒ 4 60 Gerst Nieuwe Winter ƒ 4 60 i f 4 75 Nieuwe Zomer ƒ 4 26 a 4 60 Nieuwe Chevalier ƒ 4 7B a ƒ 6 7 Haver per Heet 8 t S 7B per 100 kilo 6 60 a ƒ 7 Hennepzaad Van bet nieuwe gewas warden enkele monsters getoond Prijs nog niet op te geven Erwten kooketwten 8 a ƒ 8 S0 niet kokende ƒ 6 i f 6 26 Buitenlandsche voererwten per 80 KG ƒ O ƒ 6 S0 Kanariezaad ƒ 7 26 a ƒ 7 78 Spelt ƒ M l f 2 80 Maïs per 100 ki o Amerikaansche Mixed 6 70 ƒ 5 80 Odessa f 5 70 a ƒ 6 90 Cinquantine ƒ 6 50 a 6 70 De veemarkt met goeden aanvoer handel vlug en prijzen hoog Vette varkens weinig aanvoer handel vrü wel 2S it 26 et per half kilo varkens voor Londen weinig aanvoer handel redelijk 22 a 22 i rt biggen goede aanvoer handel vry wel f 1 25 i f 1 76 per week vette schapen goede aanvoer handel vry wel ƒ 20 a 30 lammeren goede aanroer handel idem 14 i ƒ 22 nuchtere kalveren eenige aangevoerd handel buitengewoon vlug ƒ 16 a ƒ 20 Graskalveren zeer veel aanroer handel iets trager ƒ 88 ƒ 78 Aangevoerd 10 partijen kaas handel rrq wel 1ste qualiteit ƒ 26 a j 29 2de qualiteit 23 a ƒ 26 Noord HoUandsche ƒ 25 a ƒ 30 Goeboter ƒ 1 35 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 10 4 ƒ 1 25 WOENSöAG25SEPTEMBEBgroote KAASMARKT BEUR8BEttlCHT AMSTEEDAM 19 Sej tember Per Telegraaf Integralen iets flauwer Deli Bat Maatschappij 1372 Deli Maatsch 6 lager Ned Amerik stoom vaart 6 hooger Turken vaat loten hooger Amerikaanscben flauw uurgerlljka Stand GEBOBEN 17 S pt M riniii Jaoobui ojderi M 3 m der Horit ea J Boer Gerardn oaders 4 Illlgert ea M BruMé Picteroella ooders J L lAfeber eo S de Hoog Cathayna Chrutiaa oodera W N Daaeoa en J C vao Baaien Elisabeth Jofaaana oaderi J E Agten en C C de Korte Hendrika Johanna Jacoba ouders F Teoipalman en L Benaia Frednk ood rs F Couk en J W tan der Heij Franeiaca Claaina Cornelii ooderi T H J Peten ea a C Hnisman OVEBLEDEN 18 Sept C Bnik 73 j h C H tan der Valk Wed T Spieringahoek 78 j 19 i ot bnievr ran C vao der Bee 58 j GEHUWD 18 Sept P J Iiarin en W C Bonwman G van Sarlingen en A Schaap Stolwijk GEBOBEN Jacoba Tenntje Hendrika oadera P k Bol en 6 Verbnrft OVERLEDEN A van Dam 6 w L A lan Ungelaad 17 d Gk uderak GEBOREN Anthonie onden J Eükenaar en A Manachtt Baatiaan oadera J Vcrganst en M J Schaap OVEBLEDEN J C vao Dam 2 m ADVERTENTIEN Heden overleed onverwacht te Schitdam mgne geliefde Behnwdznster Mevrouw Wed BEUtiKING VAN DS Gaede in denoaderddm van bgna 80 jaar Mevrouw Wed van dk GARPE PxLvnut Oouda 17 September 1889 Zeer gevoelig voor zoovele blgken van deelneming ontvangen bg het smartel k verlies van onzen Zoon en Broeder NICOLA AS HAGBMAN in leven 1 L Genie O L betnigen g onzen innigen dank Familie BAGEMAN Dordrecht 18 Sept 1889 F J BOER Leeraar in de Wiskunde en het Boekhouden is VERHüIÖD naar de WACHTELSTRAAT P 216 De Cursus voor Boekhouden begint OCTOEER a s De Rangregelingen in de faillissementen van 3 C V SR WEU te Gouda en Th C POST te Moordrecht zgn ter griffie Tan de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam uedergelegd om aldaar gedurende veertien dagen te verblgven ter inzage van een ieder De Curator Mr J FORTÜIJN DR006LEEVER Na mg gedurende gernimen tgd in Parijt op de beste Ateliers op de hoogte te hebben gesteld en aan de eerste Inrichting mg tot te hebben bekwaam gemaakt ben ik zoo vrg nu ik mg alhier in de zaak gevestigd heb beleefd aan te bevelen Hoogachtend UEd Dw Dienaar W C F VAN DEE SLOOT Tailleur Firma va dib SLOOT Oosthaven B 49 Het Burgerlgk Armbestuur te Oouda zal op den 2 OCTOBER 1889 aanhegteden De levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede Baggerturi voor den aanstaanden winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen van af Maandag 23 tot en met Zaterdag 28 September e k dagelgks in de Armkamer ter lezing Vraa iltJLDËRS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Alom te bekomen DE mim mm of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders dé Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Prys 80 Oents Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommer VUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 September 1889 Gisterenmiddag omatreeki 2 uur is op de Gouwe nabij de Groenendaal een jongen te water geraakt welke gelukkig door do omstanden is gered Volgens achterstaande advertentie beeft Woensdag s 8 £ 9 inschrijring plaats voor de benoodigde steenkolen teq dienste dezer gemeente De herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendonunen in het Bchattingsdistrict Botterdam bevattende SB gemeenten is tbans geheel afgeloopen Voornamelijk ia den Eendraobtipolder onder ds gemeente Zeveubuiten is ds prijs van het jachtveld ip den laataten tyd lefer gedaald Kon men vroeger ƒ 0 50 per hectare bedingen thans moet men zich met 0 25 of minder tevreden stellen Deze achteruitgang wordt geacht een gevolg te zijn der vele strooperjjen welke in dien polder plaats hebben De World vertelt dat een tot dusver onbekend eehilderstuk van Bubens gevonden is In Chideock Manor toebehoorend aan Sir Frederick Weld trok eene dik met vuil bedekte schilderij dat de aanbidding der drie wijzen voorstelt de aandacht van een beeldhouwer Toen bet op zijn aansporen schoongemaakt was kwam de zeldzame schoonheid er van aan den dag Op den gordel van een der hoofdfiguren staat duidelijk de naam ifan Peter Paul Bubena FEVILLETOM Gabrio en Camilla Sen vwhaal uU Milaan DOOB OÜILIO Vrij naar het Italia iuek DOOB VANESSA 56 XVI Mijn vader is somber en stil ey ziet mij dikwijls heimelijk aan Zijne besluiteloosheid zijne noerslachtiglieid worden dagelijks grooter het is de neerslachtigheid van iemand die zich wel aan de tirannie der gewoonte zou willen onttrekken doch niet han die wetende dat hq ongelijk heeft toph geen moed heeft om het te bekennen En dat doet mij denden dat bet toch wel mogelijk is datGaleazzo hem niet geschreven bgeft Hij denkt steeds aan mijn broeder en durft toch zijn naam niet uitspreken Hij denkt p isacbien dat hij in eene vesting van Piemont is en hij durft niet onderzoeken of hy in Milaan is geweest ot vertrokken met de regimenten die bet eerst hebben meegestreden En ik zelve die er misschien meer van weet die hem met mijne gedachten tot bij Brescia waar hij nu zijn moet volg ik heb den moed niet om het hem te zeggen die tijding Is mijn geheim Langen tijd geleden werd het stuk door Vlaamsche monniken naar Engeland gebracht die het uit dankbaarheid voor de hun bewezene gastvrijheid schonken aan de familie Weid Bij de door den minister van financiën gehouden mililoenenrede behooren 8 bijkgeu welke belangstellenden o a kunnen vinden in het gisteren avond verschenen nummer van de Slaats öcmraat No 222 Van die stnkken bevat bijlage C een overzicht van du ontraDgsten en bijlage D een overzicht van de uitgaven der Indische administratie zoo in Indiê als in Het jaar 1886 heeft een overschot vao ƒ 2 millioen opgeleverd en het jaar 1887 een van ƒ 25 millioen Het tekort over 1888 zal dus nog ten volle kunnen worden gedekt zonder buitengewone maatregelen Wij laten hier een vergelijkend orenicht over de 3 laatste jaren volgen Uitsaven OntvsogitSD jur Id lodid Id Nedflri Id lodië Ia Nederl ƒ 10 8t 85 r 22 6Ï 077 ƒ 706 980 4 405 887 96 979 274 8I 298 4 0 9 480 291 43 397 898 106 400 577 22 617 788 95 961 578 28 817 089 Hieruit blijkt dat de uitgaven in 1888 ongeveer Het is niet mogel k dat mijne moeder geheel onverschillig is voor Galeazzo Soms heb ik medelijden met haar Hoe kon zü toch denken dat de weg dooi hem gekozen de weg van eerlooaheid is Des avonds Het is waar het is zeker waar Zij hebben overwonnen Dicht bg Verona ia een slag geleveid die beslissend moet zqn En de Pranschen ende onzen hebben overwonnen I Mijn Ood ik dank u uit het diepste mijnerziel want gij zijt met ons geweest Ook zij hebben medegestreden en beiden zijn ongedeerd gebleven Mijne hand beeft ik kan het nauirelijks neerschrijven en toch moet ik mijn hart mijne vreugde hier uitstorten Toen de groote tijding hier kwam en van moud tot mond liep kon ik mijne vieugde baast niet verbergen voor hen die er zoo door teleurgesteldwaren ik verliet de zaal en toen ik alleen ver vanallen was weende en lachte ik als eene krankzinnige Ik bief mijne handen ten hemel Ik dankte den Heer En mijn vader niet te durven omhelzen nietnaar mijne moeder te durven gaan en faaarsmeekeaom geduld met mg te hebben en mg hare vergiffenis hare liefde weer te geven I In zulk een schoenen dag de opgewondenheid en vreugde van mgnhart niet met ben niet met iemand te kunnen deelen Zal de oorlog nog voortduren Zal hij langzijn Zal een veldslag zoo geducht als die van een ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gelijk zijn geweest aan die in 1886 doch dat ds ontvangsten hoofdzakelijk ten gevolge van kleinere opbrengst der hier te lande verkochte producten niet alleen 23 6 millioen oeneden die van 1887 gebleven zijn maar ook nog ƒ 11 3 millioen minder heliben bedragen dan in 1886 Het Vaderland weet mede te deelen dat er van het buiten gebruik stellen der stations van de Bqnspoorwegmaatschappü te Amsterdam s Graveuhage en Botterdam geen sprake is In hef jongst verschenen verslag van den geneeskundigen dienst bij de landmacht treft men het volgende omtrent de voeding der zieken aan De voeding d i de toeberciding van het middageten enz onderging eene aanzienlijke wijziging vNadat door den chef van het militair hospitaal te Delft te dieu ppzichie proeven wares genomen nX in hoeverre het mogelijk was met nauwelyka merkbare verbooging dar uitgaven den lijden een smakelijker midds aal met meer afwisseling toe te dienen en deze proefnemingao met uitstekend gevolg waren bekroond werd het voorstel deze wijze van voeding op alle militaire hospitalen toe te passen door Z E den Minister van Oorlog goedgekeurd De koks der groote militaire hospitalen werden achtereenvolgens te Delft gedetacheerd ten einde zich deze nieuwe wijze vyi toebereiding eigea te maken Zy bestaat hierin dat het benoodigde vieesch in zijn geheel wordt gebraden en laag gewijze getneden wordt uitgedeeld en voorts de groenten en aardappelen afzonderlijk warden bereid en toegediend iets wat vroeger alleen geschiedde voor lijders wien zoogenaamd extra spijzen waren voorgeaobrejren Door de afzonderlijke uitreiking eener zekere hoeveelheid boter aan lederen lijder vwerd hem igelegenheid gegeven zijn brood gesmeerd te gebruiken paar dagen geleden niet voldoende zijn om een einde te maken aan de ellende die sedert eeuwen op Italië drukt De dapperen die de hemel tot hiertoe beschermd heeft staan nog op bet noodlottig slagveld Binnenkort heden misschien moeten zg weder t gevaar en den dood tegemoet gaan Ach I dié gedachte alleen benevelt weer al mg ne vroolijke uitzichten Helaas waarom is het noodig en wij weten toch dat God bier beneden niet altgd onrechtvaardigheid en onderdrukking duldt waarom is het noodig dat er zooveel kostbaar bloed gestort wordt dat zoovele moeders wanhopig zijn dat lijden op lijden gestapeld wordt Ja ik wil het liefhebben mijn groot mijn vrg vaderland ik wil steeds bedenken dat zg die mgne gedachten steeds vergezellen ook het hunne hebben gedaan om het groot en vrü e maken Op deze laatste bladzgde liet zij de hand rusten Een blos verfde hare wangen zij gevoelde zich gelukkig en met bevende hand schreef zg haastig Van daag bon ik nog gelukkig en vroolg k maar morgen en later Mie zdu zulk een vreemden samenloop vanomstandigheden in de verste verte hebben kunnen vermoeden Alleen Hij die dit alles beschikteo bestuurd heeft en de liefde tot het vaderland isook eene erkenning van de goedheid des hemels het is eene plichtmatige heilige liefde