Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1889

I Asn do bereiding der Ibee verd meer zorg besteed door de inToering eener w ziging in de inrichting der theeketels Crenoemde maatregelen bleken zeer in den smaak der Terpleegden te Tallen Staten Generaal Tweele Kimeb zitting Tan Donderdag 19 September De nieuwbenoemde Toorzitter Mr Beelaerts van Blokland aanvaardde het voorzitterschap De minister van firiancicn diende met de gewone millioenenrede de staatsbegrooting in voor 1890 Wij zullen de cijfers dezer rede onzen lezers besparen en ontleenen alleen aan het slot der rede het volgende Mag dus do financieele toestand voor zoover daaromtrent op grond van al hetgeen hierboven is medegedeeld thans te oordeelen valt voor het loopend en volgend dienstjaar alleszins bevredigend genoemd worden ook voor de jaren q 1890 zijn de verwachtingen gunstig te noemen De overschotten welke zoo men do uitgaven Toor den aanleg van Staatsspoorwegen en die voor het Merwedekanaal die m i uit geleend geld mogen worden betaald buiten rekening laat de diensten 1887 1889 aanwijzen on die kunnen geacht worden minstens ƒ 3 360 000 of ƒ 1 120 000 s jaars te bedragen zullen in en na 1891 door hot afloopen Tan sommige uitgaven naar men veilig mag aannemen nog met een vrij belangrijk bedrag toenemen Laten naar do meeniug dor Kegoeriug deze overschotten toe over te gaan tot een vermindering van lasten dan doet zich de vraag voor op welke wgze zij aan dat doel op de beste wijze kunnen worden dienstbaar gemaakt Deze vraag wordt door de Regeering beantwoord in dezen zin dat zij behooren te worden aangewend om te gemoet te komen in den financieelen druk waaronder een aantal gemeenten gebukt gaat Nopens de dekking van het vermoedelijk tekort bljjft de min zich gedragen aan hetgeen te dier zake ten Torigen jare door hem werd opgemerkt namelijk dat het althans in den eersten tijJ niet noo lig zal blyken daarvoor ean geldleening aan te gaan Wegens onvoltalligheid ging de kamer daarop tot nadere bijeenroeping uiteen Het logement De Gouden Adelaar te Budapest rwloor dezer dagen door den dood zijn oudsten gast dtm twee en negentig jarigen rentenier Aldasj In Mei 1840 was de zonderling naar Budapest gekonlen en had z jn intrek in het genoemde logement genomen tot hel jaar 1849 deed hij nu en dan kleine wandelingen op straat maar toen eens eene bom Toor zyne oogen sprong sloot hij zich in zijne kamer op en sedert veertig jaar heeft geen menschelyk oog hem ooit weder op straat aanschouwd f Nu en dan kwam hij in den gang van het huis maar hij verborg zich onmiddellijk weer als hij dacht dat iemand hem zag Gedurende die veertig jaren ging hij met niemand om dan met de kellners aan wie hü zvjn eten bestelde hij las geene dagbladen geen boek en de groote gebeurtenissen op politiek sociaal en wetenschappelijlc gebied bleven hem geheel onbekend hij sleet zijn leven met rooken en met wandelen om de tafel in zqne kamer Voor hetgeen hij noodig had zorgden z ne bloedTerwanton aangezien h onder curateele was gesteld Ziek was de man nooit oenige maanden geleden had Nooit heb ik de toekomst met zooveel vertrouwen tegemoet gezien Dit gedeelte van Italië dat meer dan andere door den vreemdeling vertreden is is vrij behoort ons En den naam van Gabrio van hem die onder de eersten was die voor het vaderland streden dien naam vrees ik niet meer hier neder te schrgven Zoo vader en moeder ölü verlaten Welnu In hem zal ik Tader moeder alles tentgvinden Mijne lis 4Éyi mgn leren Het zal mg niets kosten om afttaMw doen van familie en rijkdom en naam Uw naam o Gabrio zal de mgne zijn Mijn hart is waardig om aan het uwe te kloppen zy schreef dien dag niet venier Toen zij het prieel reriiet wendde haar blik zich naar het witte nsitge in de verte zg schrikte haar hart begon luide te kloppen De vensters waren open en ondanks den afstand kon zij toch zien dat er mensohen heen en weder liepen xvn DE TERUGKOMST ÜIT HET LEGER Oneindig is de vreugd Italië Die vrouwen eo dia moeder t hart rerrult G Beltoldi ZooVierp het morgenrood ran dien eersten dag der Trqheid ook zijne stralen op het edele meisje en op hare reiiie en beproefde liefde die gegrond was op eene hg in zgne kamer eenen val gedaan en aan de gevolgen van dien val is de grijsaard thans overleden Men zegt dat eene ongelukkige liefde het hoofd van den armen man in de war had gebracht Op het oriëntalisten congres onlangs te Stockholm gehouden deelde pascha Bruysh een Duitscher het een en ander mede omtrent den kleinen gunsteling van den shah van Perzie Volgens den heer Bruysh is door verscheiden Europeesche bladen ten onrechte beweerd dat Nnssr Eddin den knaap als zijn talisman beschouwt omdat sterrekundigen zouden hebben voorspeld dat de jongen hem geluk zou aanbrengen De ware toedracht der feiten is de volgende Het was in het jaar 1885 toen de shah zich op zekeren dag met talrijk govolg pp de jacht begaf Overal waar hij kwam warejfde wegen uitgestorven de getrouwe onderdanen waren hun beheerscher uit den weg gegaan omdat zij wel wister dat hij hen niet gaarne in zyn nabijheid had De shah bezit als despoot een fout welke bij trouwens openhartig bekent hij vertrouwt zyn onderdanen niet en gelooft niet dat zg van hem houden Bij de nadering van den jachtstoet trokken zich dan ook alle bewoners zoo spoedig zij konden in hunne woningen terug Een kleine knaap alleen bleef midden op den weg zitten en strekte zqn handen naar hem uit of beter gezegd naar zijn met diamanten bezette muts De shah houdt zijn paard in laat het jonkske big zich in den zadel zetten en zegt tot zijne omgeving f Dit kind weet niet wie ik ben en strekt zyn handen naar mij uit hij is de eenige die van mij houdt en ik wil van hem houden De jacht werd opgegeven en de shah keerde terstond naar zgn paleis terug Van dien dag af was de knaap zijn verklaarde lieveling Een groote menigte verdrong zich Woensdag middag op de publieke tribune van den Antwerpschen gemeenteraad Aan de orde was nl het rapport van het dagelijksch bestuur over de catastrophe Op 24 Januari jl vroeg Corvilain een terrein van de gemeente in huur geen gebouwen zooals beweerd is hy verzekerde dat het losmaken der patronen geen gevaar opleverde en dat de arbeidsloonen in 3 maanden meer dan 60 000 francs zouden bedragen Verschillende voorzorgsmaatregelen werden voorgeschreven en door Corvilain aangenomen met deze woorden Geen vuur of licht zal in de werkplaats worden aangestoken alleen zoo noodig electrisch licht ik zal mij houden aan alle wettelijke voorschriften en ik zal verantwoordelijk zijn voor elk ongeval dat mocht plaats grijpen Corvilain moest van öedeputeerde Staten nu toestemming hebben om met zijn werkzaamheden te beginnen De gemeente gaf ongunstig advies maar op 7 Augustus kreeg Corvilain buiten weten van het gemeentebestuur permissie van de Bestendige Deputatie die hiervan eerst op 20 Augustus kennis gaf Het rapport beschouwt do gebrekkige fcijze waarop de bewerking van de patronen geschiedde als de voornaamste reden van de ramp en zegt dat het eenige middel om zoo iets to voorkomeneen volstrekt verbod was Verder laat het rapport de oorzaken der ontploffing buiten gesprek Zooals men ziet veel wgzer maakt het rapport niet De redenen die tot de gevangenneming van den eerlijke belofte en op het heilige gernel van plicht Me maanden waren roorbijgegaan sedert den dag dat wg een blik wierpen in het boekje waaraan Camilla hare geheimste gedachten vertrouwde En in die drie maanden waren op den zoo gelukkigen oorlog die in slechts twintig dagen van den Ticino tot de Mincio met zooreel geestdrift gevoerd was gebeurtenissen gevolgd onverwacht en onmogelijk te voorzien die nog merkwaardiger gebeurtenissen na zich sleepten Na ie twoe aoldatenovermnningm zoo noemde men de overwinningen van Solferino en San Martino gingen de Franschen zonder tegenstand te ontmoeten naar den linUeroever van den Mincio en het hoofdkwartier van Napoleon III was te Valeggio De Italianen trokken zich zoo aan de landzijde als aan den kant ran het meer zamen om bet fort Peschiera in te sluiten en binnen de muren ran Verona waarvan dit fort een bolwerk is had zich op t voetspoor van zgn gevluchten vorst het Oostenrgksche leger geworpen Andere Franschen en de Toscanen met hep waren in groote dagreizen voortgerukt waren dê Po bg Cast lmaggiore overgetrokken tot onder de muren van Montua en andere Piemonteesché korpsen snelden naar Brescia om de uitgangen der Alpenvalleien te bezetten De oorlog moest dus voortduren en allen verwachtten dat onder do muren van Verona of Mantua spoedig de strijd met dubbele hevigheid zou hervat worden In Toscane Modena en Parma was oHmiddelgk een roorloopig beatnur ngesteld wannen de aan heer Corvilain en zijn ingenieur Delauny leidden blijken uit het verslag der commissie van doskandigen door de reohtbank benoemd Deze commissie verklaarde dat de ontploffing het eerst heeft plmt gehad in de fabriek van den heer Corvilain en dtt tengevolge daarvan de petroleumreservoirs vaj Rieth Co in brand geraakten Verder bleek dat in de pati onenwerkplaats geen enkele voorzorg maatregel genomen was en dat men om arbeidsloon te sparen ondanks den gevaarlyken arbeid onervaren kinderen gebruikte dat in het geheim eiï zonder inachtneming van dë noodige voorzorgen een stoomketel en een smidse ie werking waren en dat aan de door de Bestendige Deputatie gegeven voorschriften in geen enkel opzicht voldaan was Volgons officieel verslag bedraagt het geheele aantal van hen die bij de ramp het leven verloren 12B personen Kapitein Shaw de commandant van de Londensche brandweer heeft de plaats des onheils bezocht en ook een rapport uitgebracht Hij zegt dat er veel meer kruit aanwezig moet geweest zijn dan Corvilain beweert om zulke verwoestingen te veroorzaken De geladen patronen hoe groot in asntsl ook konden z i die geweldige uitwerking niet hebbon en er moet noodwendig een groote hoeveelheid fulminaat dynamiet of andere ontplofbare tof geweest zijn Ook zijne meoning is dat de ontploffing is begonnen in het établissement van Corvilain en niet in de petroleum reservoirs Shaw brengt alle holde aan d brandweer politie en autoriteiten van Antwerpen Van oordeel dat do kennis van ons land geologisch en geografisch nog verre van volmaakt is ea zelfs bepaald aanvulling behoeft heeft dr H Blink te Amsterdam ineen schrgvenaan het hoofdbestnur van het ardrijkskundig Genootschap een plu uiteengezet dat z 1 dienen kan om de kennis vu ons land uit te breiden zonder te groote kosten Daartoe moet men de arbeidskrachten op dit gebied concentreeren en dr Blink meent dat dit kan geschieden door de oprichting van een geologischgeografisch oentraalbureau In de sectie vergadering voor geologie en physische geografie van het Natuur en Geneeskundig congres den 30n Sept 1887 te Amsterdam gehouden heeft hg een plan dienaangaande reeds in algemeene trekken uiteengezet Bij die vergadering vond dit denkbeeld bgval en ook van andere zijde werd een dergelijke instelling wenscheljjk geacht Zulk een oentraalbureau zou steeds een waakzaam oog moeten houden op alle feiten die voortdurend omtrent de kennis van ons land verzameld kunnen worden De gelegenheid om dergelijke feiten te verzamelen zou daardoor niet ongebruikt voorbijgaan en het verwgt dat wg ons moeten doen omtrent het Terloren gaan van veel wetenswaardigs zou biermede eindigen Door bevoegde hand zouden die feiten voortdurend bewerkt moeten worden en aldus zou dit centraalbureau tot het middelpunt van inlichtingen en onderzoekingen worden Wat het Meteorologisch Instituut is op zijn gebied zou dit bureau moeten zgn in geologisch geographiscle richting Door dergelijk bureau zou de bewerking eener verbeterde geologiseh agronomische kaart kunnen voorbereid worden en in elk opzicht de kennis ran ons land worden uitgebreid zienlijfcate burgers deel uitmaakten en deze besturen kondigden terstond af dat hunne vorsten allen V8 sallon ran Oostenrgk ran het bestuur rervallen waren en dat het land met het overige Italië vereenigd onder het gezag van Victor Emanuel gekomen was Toen de pauselijke legaten uit de Bomagna verdreven waren verzochten al de gemeentebesturen aan Piemont commissarissen om de zaken te regelen Inlusjclien waren de koningen en vorsten van het Duitsche verbond oplettend gemaakt door de eerste overwinningen van de verbonden legers in Italië en bovenal de koningen van Beieren en Pruiasen toonden zich ongerust en wantrouwend Niettegenstaande dit alles scheen het te midden ran de geestdrift door de eerste overwinningen opgewekt aan geen enkelen Italiaan onmogelgk om den vreemdeling over de Alpen terug te drijven en allen waren gedachtig aan de woorden van de keizerigke proclamatie Weest heden allen soldaten dm morgen nije burgers te zgn ran eene groote natie De fransche schepen met hunne driekleurige wimpels zeilden in de Adriatische zee het was het eskader dat aan Venetië de rrijheid terug zou geven en reeds was de dag bepaald waarop een aanval tegen de door Oostenrijk versterkte lagunenstad zou plaats hebben Maar eène vreemde onverwachte tijding bracht in een oogenblik alle vooruitzichten in de war en veranderde de spanning ran die dagen in eene kwalijk onderdrukte woede ITorit tenolgi Dr Blink richt zich tot het hoofdbestuur ran het Aardr Genootschap daar hij meent dat het op zgn weg ligt om deze zaak ter hand te nemen Hij stelt zich roor dat dit zich tot verschillende belanghebbende en belangstellende vereenigingen zal kunnen richten om de fondsen voor zulk een bureau te verkrijgen Op die wijze zal deze zaak een volkszaak worden en do Regeering die bij het welslagen hiervan meer dan iemand belang heeft zal zich ook in dezen niet terughouden Bij eene practische uitvoering kan er zelfs zonder groote geldelijke middelen veel gedaan worden Ken groot nationaal matigheids congres zal gedurende vijf dagen te beginnen met 21 October gehouden worden te Birmingham Dergelijke vergadering wordt om de drie jaar in Engeland gehouden do laatste had plaats te Liverpool Tussohen de 800 en 900 leden en afgevaardigden worden ter bijwoning verwacht het voorzitterschap zal worden waargenomen door den Bisschop van Londen Zondag den 20en zullen in alle plaatselijke kurken bijeenkomsten worden gehouden ter voorbereiding den daaraanrolgenden Maandag houdt het gemeentebestuur ten stadhuize receptie voor alle deelnemers aan het congres in de eerezaal waar ook de openingsrede door den president zal worden uitgesproken Voorts zullen dagelijks driezittingen worden gehouden In eene bepaalde atdeeling der matigheidsbewoging nl die welke haren naam ontleent aan de Engelsoho Staatskerk is dezer dagen juist een heftige strijd ontstaan over de vraag of in het bestuur daarvan wel evenveel plaatsen zgn toegekend aan de twee bestaande partijen waarvan de ééne de algeheele onthouding van alcoholische dranken doch de andere slechts de beperking van het misbruik daarvan beoogt De gen one practi che zin der Engelschen heeft de samensmelting dezer beide richtingen mogelgk gemaakt op voorwaarde dat aan beide gelijke rechten zouden worden toegekend op het oogenblik schgnen de teatotallers geheel onthouders in de meerderheid te zijn Eigenaardig is voorts de officieele deelneming van stads of landsbestuur die in Engeland dadelyk bij dergelijke gelegenheden wordt verleend Aan het thans verschenen koloniaal verslag van 1889 ontleenen wij het volgende Zending van Dr Snouck Hurgronje Voor een onderzoek op Java en zoo noodig ook in een of meer gewesten der buitenbezittingen omtrent de instellingen van den Islam is gelijk men zich herinnert op voorstel van de Indische regeering in den aanvang van 1889 tijdelgk aan den Indischen dienst verbonden Dr C Snouck Hurgronje lector voor de instellingen van den Islam aan de Rijksuniversiteit te Leiden Bij Kon besl van 4 Jan 1813 word namelgk machtiging verleend om genoemden geleerde die reeds vroeger eenigen tijd in Arable zich met Jtudicn en onderzoekingen op Moslimsoh gebied had bezig gehouden met gemeld doel ter beschikking van den Gouvorneur Generaal te stellen voor den tijd van ten hoogste twee jaren Dit tgdrak heeft in Mei jl een aanvang genomen De instructie omsohrgft de taak van Dr Snouck Hurgronje in deze bewoordingen dat hij zich toelegt op de studie der instellingen rpn den Islam zooals die in Nederlandsch Indië toepassing rinden Verder bepaalt de instructie dat hem in het belang ran s lands dienst of van zgne studiën door de Begeering of door den directeur van onderwijs commissien buiten zgn standplaats kunnen worden opgedragen terwgl hij buitendien bevoegd is deze met toestemming van den directeur te verlaten Wat Dr Snouck Hurgronje s verhouding tot het bestuur betreft schrijft de instructie dat hij alvorens zijn onderzoek in eenig gewest aan te vangen daaromtrent in overieg treedt met het hoofd van gewestelijk bestuur dat vooraf door meergemelden directeur op zijne komst wordt voorbereid Overigens houdt de instructie nog bepalingen in nopens de raadple ng van Dr Snouck Hurgronje door andere autoriteiten nopens de bevoegdheid van bedoelden geleerde om voorstellen of rertoogen in te dienen en eindelgk nopens de rerpliohting ran Dr Snouck Hurgronje om aan hot einde ran elk jaar een verslag in te dienen ran den stand Tan het hem opge dragen onderzoek Evangelüatie Wat de arangelisatie op Jara betreft deze maakte in 1888 in de meeste gewesten waar zendelingen werkzaam zgn eenige rorderingen maar rooral in Djokjokarta waar ongereer 200 Javanen tot den Christelijken godsdienst overgingen Omtrent den geest jegens het Nederlandsoh gezag en de levenswgze der leden Tan de inlandsche Christengemeenten wordt vrij algemeen een zeer gunstig oordeel uitgesproken terwgl hunne rerhouding tot de omringende Mohammedanen geen aanleiding gaf tot moeilgkheden Veiligheid Met betrekking tot de reiligheid ran personen len goederen warende orer 1888 ontvangen berichten orer het algemeen berredigend In Djokjokarta was de toestand in dit opzicht zelfs bijzonder gunstig sedert aldaar een 200tal personen die bekend stonden aan ketjoepartgen te hebbén deelgenomen in hechtenis ynsfUa gesteld Handel Nagenoeg orsnd bleef do handel ook de inlandsche in eene gedrukte stemming hetgeen evenals in de laatstvorloopen jaren aan de rerarming der bevolking hoofdzakelijk ten gevolge van de lage prijzen der landbouwproducten moet worden geweten Het September nummer van Be Economist bevat een lezenswaardig opstel van den heer F B Lóhnis over vakscholen voor den landbouw De schrijver verdedigt daarin de stelling dat nu mee onder den invloed van hel door de regeoring op de staatsbegrooting uitgetrokken subsidie van ƒ 20 000 reeds in eenige plaatsen van ons land tot het oprichten van de bedoelde vakscholen is overgegaan een stap verder behoort te doen en zich niet moet blijven bepalen tot insielljngen voor onderdeeleu van de landbouw mj verheid De drie reeds bestaande scholen zijn de zuivelscholen te Bolsward en Oudshoorn en de school voor boschbazeo te Frederiksoord Er moeten thans zoodanige scholen komen voor den landbouw in zijn geheelon omvang en naar de schrijver uiteenzet kan dit doel bereikt worden zoo men de eischen niet al te hoog stelt Vóór alles moeten de eischen van de practijk op den voorgrond worden gesteld zuiver theoretische vakken zouden dus niet op hunne plaats zijn op de bedoelde scholen welke bestemd moeten zijn voor dat groote aantal landbouwers die wel genegen zijn eenige onkosten voor de opvoeding hunner kinderen te maken doch die hunne zoons niet lang uit hun bedrijf willen missen en die rekening moeten houden met de beurs De cursus zou daarom niet langer mogen zijn dan 2 jaren en de kosten niet boven de ƒ 300 tt 350 s jaars met inbegrip van voeding en huisvesting Den minimum leeftgd van toelating zou de schrijver willen stellen op 16 jaren Bij de Inrichting ran het onderwijs zou steeds de rraag op den roorgrond moeten staan welke kennis is roor den landbouwer noodzakelijk om zijn bedrijf naar behooren te kunnen uitoefenen Na eene opsomming ran de onderwerpen over welke het onderwgs zich zou hebben uit te strekken verdedigt de schrijver nader het recht van bestaan van de door hem gewenschte instellingen die z i zouden gesticht moeten worden door particulieren maatschappijen en gemeentebesturen met subsidie van den staat en de provincie Aan het hoofd zou iemand geplaatst moeten worden die blijken heeft gegeven van de theorie van den landbouw op de hoogte te zijn en tevens een goed begrip te hebben benvan de eischen der practgk Zij zouden moeten verrijzen in eene streek waar eenige goed gedreven boerdergen worden gevonden liefst tevens in de buurt van eene boter of kaasfabriek Door den schrijver worden de kosten van oprichting geraamd op ongereer ƒ 8000 de jaarlgksche kosten op ongereer ƒ 2520 Ieder der twee klassen zouden ten hoogste 10 leerlingen mogen beTatton Het schoolgeld zou ƒ 80 bedragen Bij getaiddeld 16 leerlingen zou er dus ƒ 1280 per jaar worden ontrangen zoodat er een tekort ran ƒ 1240 s jaars zou te dekken zgn Rekent men op een subsidie ran ƒ 1000 s jaars ran den staat dan zou door de gemeente of door particulieren of corporaties eene som ran 240 per jaar moeten bijgepast worden Dit nu meent de heer Löhnis zal toch wel niet tot du onmogelijkheden behooren Blgksns een particulier schrgren aan het Berl Tagehl heeft Edison met zeer reel genoegen in de hoofdstad ran het Duitsche rgk rertoefd Berlijn heeft een grootschen indruk op hem gemaakt de talrijke fraai gebouwde huizen welke ran de welraart der bewoners blgk garen ronden in hem een opgetogen bewonderaar ook prees hij de prachtig aangelegde plantaoenen welke de grootere straten en pleinen der stad rersieren De electrische rerliohting ran do straat Unterden Linden rerklaarde Edison was de schoonste die hij ooit had gezien inzonderheid trok bet zgn aandacht dat het licht gelgkmatig zonder eenige flikkering brandde Niet minder rerbaasd stond de Amerikaansche gast orer het groot aantal soldaten dat hij te Berlijn zag terwgl men hem borendien meedeelde dat t garnizoen nog lang niet roltallig was daar een aanzienlijk gedeelte nog niet in de hoofdstad was teruggekeerd Intusschen was Edison ran nieening dat door zoovelen jaren lang aan hun fewoëp te onttrekken enei e en geestkracht ran een goed deel ran den koopmansstand rerlimde Orooteiï lof zwaaide Edison aan de verkeerswegen toe met name prees hg den stevigen onderbouw der spoorwegen en de nauwgezette uitoefening van den dienst Met Edison s fonograaf werden tgdens zgn verblgf te 3erlgn in de spreekzaal van de fabriek van de heeren Siemens en Halske belangrgke proefnemingen gedaan Behalve eenige dames waren uitsluitend vaklieden en beambten der fabriek hierbij tegenwoordig Van de muzikale reproductien zijn voofal de lievolingsmarsch van den keizer llerzog von Bramuchmig Jrmeemarsch No 9 en eene voordracht voor hobo van den heer Kuhle van de Franzer Kapelle vermeldingswaardig Onder de reproductie van vroeger door middel van den fonograaf opgenomen muziekstukken verwekte een Russische melodie welke de Hongaarsche gezusters Statiano op den 29 Augustus te Parijs hadden gezongen bijzonderen bijval Om op de internationale waarde van deze reproductie nog de aandacht te vestigen n erkte de heer Wangemann de assistent van Edison op dat de door Magyaren in Frankrijk gezongen Russische melodie thans door den Amerikaanschen fonograaf te Berlijn werd teruggegeven De stemmen der vier zangeressen waren in het nu eens hartstochtelgke dan weder weemoedige lied duidelijk van elkander te onderscheiden Het heeft den heer Edison leed gedaan dat de vorst iijkskanselier en graaf Moltke niet te Berlijn waren hij is voornemensieder een phonograaf te zenden om een gesprek met heu te kunnen voeren De groote uitvinder vertrok Zondagavond naar Heidelberg om in de eerste plaats de belangrijke natuurkundige verzameling aldaar in oogenschouw te n men Over de practische waarde van de phonograaf heeft de heer Wangemann Edison s vertegenwoordiger en assistent onder meer het volgende meegedeeld Dat de toestel in parlement gerechtszaa enz in de toekomst een groote rol zal kunnen spelen is bekend Een lid van het parlement zou het door hém gesprokene do6r de phonograaf kunnen doen herhalen de laatste wilsbeschikking die een sterrende bij den toestel had uitgesproken kan den belanghebbenden op ieder wiUekeurig tijdstip hoorbaar worden gemaakt Van meer gewicht nog zou de phonograaf in den handel blijken daar hij tot belangrijke tijdsbesparing zou linnen leiden indien men nagaat dat men in vijf minuten evenveel spreken kan als in veertig schrijven De phouogrammen met de gesprekken kunnen goedkoop worden rorzonden Op Amerikaansche kantoren bureaux enz moet het reeds gewoonte zijn dat de bezoekers bij afwezigheid van den chef zijn verlangen aan de gereedstaande phonograaf te kunnen geeft welke de chef bij zijn thuiskomst alles getrouw overbrengt Zelfs zijn ook reeds pogingen aangewend de phonograaf dienstig te maken aan de geneeskundige wetenschap Men heeft namelijk door de phonograaf de polsslagen van Igders aan hartkwalen het geruisch van zieke longen doen opnemen om later in de collegezaal den studenten duidelijk te maken in walk stadium der ziekte zich deze of gene patient bevindt In Amerika zijn thans 3500 Edison fonografen tegen 40 dollars jaarlijks verhuurd de toestellen houden zich goed De verkoopprijs zal eerst later door een onlangs gevestigde maatschappij worden bepaald natuurlijk wordt de prijs van de kosten van fabricatie afhankelijk gesteld welke nog berekend moeten worden Dagelijks komen zestig toestellen gereed BoiteDlandscb Overzicht De arbeid is gisteren in het Londensche Albertdok rustig hervat Dokwerkers en lossers stemmen er in toe te werken met do werklieden die niet hebben meegedaan met de werkstaking De Spaansche koningin regentes Christina zal in het eind van deze maand te Madrid terugkeeren Ook de minister president Sagasta die nog ran zgn racantie geniet wordt spoedig in de hoofstad terug rerwacht zoodat het politieke leren dan weer een aanrang zal nemen De rdrige zitting der Cortez moest gesloten worden omdat de conservatieve oppositie in vereeniging met do liberale protectionisten de behandeling der regeeringsvoorstellen verhinderde Sedert dien tgd is geen verandering gekomen in de verhouding tussohen de partijen Dezelfde sti gd zal dus ook nu weer gevoerd worden en daarom wordt verwacht dat het Sagasta s eerst werk zal wezen na zgn terugkoer zgn ministerie zooveel mogelgk te versterken Met Marokko zal het wel niet tot een ernstig geschil komen Natuurlijk heeft de tgding dat een Spaansche stoomboot door Marokkaansohe zeeschuimers is aangerallen en geplunderd te Madrid groote beweging reroorzaakt Vele bladen maken zich tot tolken ran den gekrenkten CastUiaanschen trots en rerlangen dat de regeering dqn Sultan die zijn onderdanen niet in bedwang kan houden zelf roor hun misdrgf doe boeten De heer Sagasta denkt er echter niet aan Spaqjo in nieuwe moeielgkheden te brengen In orerleg roet den minister president zal de minister ran bui