Goudsche Courant, maandag 23 september 1889

De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderljke Nommem VIJF CENTEN BINNENLAND GOUPA 21 September 1889 Naar wy met genoegen vernemen heeft hot musiekcorps van de dd Schutterij geheel belangeloos aangeboden ter opluistering van den schietwedstrijd des nam tot 3 ure een muziekuitvoering te geven op het schiellBrrein In het Oudo Mannenhuis alhier is overleden W T Palms in den ouderdom van bijna 94 jaren De overledene is daarin 26 jaren verpleegd en was een der nog weinig overgebleven oud strijders van Waterloo Hedennacht is aan de Kamemelksloot door het onweder eene koe in het ireiland gedood Gis renmiddag is te Beeuwqk tijdens het onweder do bliksem geslagen in de korenmolen van den heer Teekens zonder belangrijks schade te hebben aangericht en ouder brand te hebben veroorzaakt De feestelijke viering van het 25jarig bestaan der veroeniging Winterlezingon te Berg Ambacht is op Donderdag 31 Oct a s bepaald Uit de pas ingediende Indische begrooting voor 1890 biykt dat de kosten van uitzending van den nieuwbenoemden Oonvernour Generaal en vergoeding der kosten va terugtocht vil een afgetreden landvoogd in 1888 hebben bedragen ƒ 82 403 46 Op de genoemde begrooting is uitgetrokken eon som van ƒ 20 600 voor pensiornen van oud Gou verneursGeneraal n bvon Sloet van de Beele ƒ 6000 jbr London 6000 mr Van Lansberge 6000 en ï s Jacob 3600 Voor den laatstelijk afgetreden Gouverneur Generaal den heer Van Rees is geen pensioenpost uitgetrokken NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der g roote laagpkoleu Oupeye Isug er © Vlscaaa nsolearx braijdende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit Toor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaanscbe kachels kalk steen brikken pannen ea pflpenovens en dergelpe doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoom werktuigen mits er aa i toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van HerHal tot Gouda fl 3 30 fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMËETS Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSGHE GODRANT op iederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere portvoor de per post te verzenden exemplaren jjf Abonnementen worfien aangenomen bij de Uitgevers A BRlL KMAIV ZOON Gabrio en Camilla JSJen verhaal uit Müaan DOOB GUILIO CARCANO Vrij naar het Italiaantch DOOB VANESSA 57 XVII Eenigen die uit het Fransohe kamp kwamen vertelden dat toen op den 4den Juli op bevel van den keizer verscheidene gewonde Ooatenr jksche gevangenen zonder verzoek tot uitwisseling waren teruggezonden spoedig daarop een parlementair uit Verona gekomen was om te berichten dat evenveel Franschen in vrijheid zoudon gesteld worden By dit benoht voegde men nog andere Napoleon zou een zyner adjudanten naar het hoofdkwartier van Frans Joseph gezonden hebben het was eene geheime zending doch niets minder dan het voorstel tot een wapenstilstand Niemand sloeg geloof aan dit onverwachte bericht men meende dat het eene list was om nieuwe oorlogsplannen te verbergen maar nog geen drie dagen waren voorbijgegaan of twee Fransch twee Oostonryksch en één Piemonteesch generail te Villafranca byeengekomen hadden eèn wapenstilstand gesloten liie tot aan den ISden tier maand duren zou tenlandsche laken de heer Vega de Armyo den sultan het feit mededeelen hem rorzoelen de gevangen genomen bemanning in vrijheid te doen stellen en zoo het hem mogolyk is de hftlf onafhankel jke kuststammen die de plundering verrichtten te tuchtigen Verder is de regeering niet voornemens te gaan Daar de betrekkingen tussohen Spaqje en Marokko tegenwoordig niets te wenschen laat verwacht men dat de Sultan zich terstond bereid zal verklaren in dezen geest te handelen zoodat geen verdere moeiIgkheden lusschen beide Staten te wachten zijn Met het oog op de aanwezigheid van den Russischen troonopvolger bjj de Doitsche manoeuvres in Hannover en bet aanstaand bezoek van den czaar die thans op het laatst dezer maand bepaald te Berlijn wordt gewacht is het niet onbelangrijk te vernemen wat de Panslavistische Nomje t renya met betrekking tot deze beide gebeurtenissen over de DuitschÈussische betrekkingen schrift nDe Duitsohe keizer verklaart het blad weet natuurly k zeer goed dat noch de reis van den groot vorsttroonopvolger naar Hannover noch een andere gebeurtenis die nog gewichtiger is en die binnen Icorlen tyd zal plaats vinden op den internationalen toestand door het sedert jaren door Rusland in acht genomen programma in het leven geroepen iets zal Uitwerken Ook na deze voorvallen zal als voorheen alles b het oude blyven Se Russische regeering zal zich volle vr heid van handelen voorbehouden en bij haar besluit volharden om tot schending van den Europeesohen vrede niet de minste aanleicUog te geven Van den anderen kant zal zij niet toelaten dat iemand van haar veronderstelt dat zq genegen is haar waardigheid eu haar nationale belangen op te offeren om een of andere Europeesche mogendheid te believen Aan de eischen der internationale beleefdheid te kort te doen komt haar niet in dr gedachten maar zg zal allerminst dulden dat iemand haar de voorwaarden en de wiJM dezer beleefdheidsbetuifingen voorschrift De Aoeoy Frmja merkt hier aleohts op wat ook reeds door Duitsche bladen is beweerd dat het be zoek van den czaar aan keizer Wilhelm niets meer dan een beleefdheidsvorm is welke geen den minsten invloed op den internationalen pohtieken toestand zal oefenen Waar thans van beide zijden deze meening zoo onverholen verkondigd wordt zal het ons verwonderen of indien het bezoek van den czaar werkelqk plaats vindt door de offioieuse pers op gebruikelqke wjjze dan toch nag gebazeld wordt ov6r de haoge politieke beteekenis van de sattienkomst der beide keizers I KEXmSGEnXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli 1860 StaaUMad No 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende do benoeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bg de artikelen 52 en 67 dier Wet zgn aangeplakt in de Korte Oroenendaal alsmede dat geiyke afschriften op de Secretarie der Oeqeente z n nedergelegd alwaar daarvan inzage lan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda don 18 September 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PËTROLËUM NOTEËRINGËN van de Makelaars CaotzUar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankftist ƒ 8 55 a ƒ 8 60 Geïmporteerd fiist ƒ 8 60 Januari levering ƒ 8 60 October Novemberen December levering ƒ 8 60 BEURSBEBIGHT AMSTERDAM 20 September Per Telegraaf Aand Deli maatschappij 10 lager Deli Bat maatsoh 6 booger Buitenland vast Amerika vaat doch met geringen handel BurgeriUke Stand ZevenhtiüEeQ GEBOREN Jieok Sunul oiden J Hoek n C vas StKcnn UttiuM Beadriki oadert B MetHlaar ei C Bar n Pntsr oaderi A BoBtnd in B Bnadbont GISHVffD T DgknnaD m G Karrsoas Gouda Sdelpetsdruk van A Beinkxa Zoon ADVERTENTIËN Gevraagd om met 1 NOVKMBBB in dienst te treden een flinke DIENSTBODE Brieven nco onder No 19II aan het Barean dezer Courant Tandheelkundige Inriclitiig Oudevest 11 Leiden Dagelflks geopend van 9 6 nnr uitgezonderd DONDERDAGS van 3 6 uur lederen DONDERDAG van 11 1 nnr bfl den Oeer F W STUTË te Gouda Markt No 141 Operatiën pgnloos TSR OVERNAME aangeboden wegens sterfgeval een ES7MIEIISWINEEL met toebehooren Men vervoege zich bg de Wed C B DOESBURG Kamemelksloot Bij E OFFEITEEmiül Kruiskade 19 E OTa EE ID A 3 d Oedurende de Zomermaandeu worden alle Heeren en DamesEleedlng stukken gestoomd en geverfd tegen verminderde prijzen en in 4 dagen als nieuw geleverd Specialiteit voor het verven van Gordijnen Behangsels Tafelkleeden alle de nieuwste kleuren Eenig Depot voor Qouda en omitreken bg de Heer A van 08 A Kleiweg E 73 en 73a Gouda Aanbesteding ten dienste der gemeente Gouda op WOENSDAG den 25 SEPTEMBER 1889 des namiddags ten één nur De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie COMPAGNIE d AssorancesGénéralessurUvie de oudtte der Framche Zevenmeneieruiff imatêchappgen opgericht in 1819 te Parijs Waarborgfond ca 371 mllUoen francs Deze Maatschappij breidt door de groote zekerheid die zij aanbiedt den kring harer werkzaamheden bij voortduring uit Het totaal der kapitaalsverzekeringen gesloteïi in 1888 bedraagt 59 millioen cs voor ingestelde lijfrenten werd gestort ruim 22 millioen anos Tarieven Formulieren en alle verdere inlichtingen z n verkrygbaar b den Hoofd Agent te Gtmda 3 J A MONTIJN Kleiweg E 21 HT Grands Magasins de la ISOURSË Les plus vastes magasing de Nooreautéi de la BelfTlque BBUXELLES Vraagt den pas verschenen CatalOgQI met de nieuwe wintermode voor Dames Heeren en Kinderen Wordt prati verzonden Bettellingen boven de 10 Old worden vry van vracht en inkomende rechten aan huis bezorgd 1889 4025 Maandag 23 September GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere rege meer 10 Centen GBOOTB LETTBB8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandags verscbjjnt M u d M Ta d 4 Gisteren was het vijftig jaar geleden dat de eerste spoortrein in ons Lqnd de Amstelsta l met de oude Spaarnestad verbond In verband met dit gedenkwaardig feit vinden wij in een ingezonden stuk in het Utr Ml over de moeilijkheden waarmede men bij het tot stand brengen der verbinding te worstelen had daar destijds geen onteigeningswet bestond de volgende bijzonderheden vermeld De Hollamkche IJzeren Spoorweg Maaiiehapfij herinnert op dien dag aan de talryko schare harer ambtenaren den dag waarop de eerste in haar dienst trad en aan het publiek den dag waarop gebroken werd met oude gebruiken ondanks de tegenwerking van verschillenden aard tegenkantii van bezitters van slooten laantjes van weiden en velden van tuinen enz Daar destyds geen onleigepingswet bestond moesten om enkele vierkante meter grond te kunnen oversohryden de grootste raoeilykheden overwonnen worden en werden de dolste vborwaarden Op de Indische begrooting is de opbrengst van de opiumpacht 3 331 000 lajpsr geraamd dan voor de jaren 1887 1889 Se meeste pachters zyn nl baiten staat gebleken om aan hun verplichtingen te voldoen zomlat de met hen gesloten öontracton moeten worden verbrokeu en in 1690 zullen zij zeker niet zooveel kunnen opbrengen nu de Eegeering bovendien maatregelen beraamt tot hot wegnemen van aan het tegenwoordige pachtstelsel klevende gebreken Maatregelen tot verandering van stelsel konden nog niet genomen worden omdat het overleg nog niet geëindigd is l e Minister staat op hetzelfde standpunt als ten vorige jare en de Gouverneurgeneraal vereenigt zich vrijwel daarmede Voorhands worden nu slechts paclitcontracten voor ééa jaar gesloten die van zelf organisatie van den smokkelhandel op groote schaal zulbn tegenhouden Keu nieuw reglement op de opinmpacht is weldra te Werwachten I Als een voorbeeld uit vele diene de yolgende aardigheid welke plaats had in de familie van een oudambtenaar die ons dit verhaalt De bezitter van een buis met tuin werd door do commissie voor bet aankoopen van terreinen aangezocht om z jn huis waardoor de baan moest loopen aan do Maatschappij te verkoopen en de man bedong voor zijn zoon een betrekking benevens een zekere som We zullen hem commies maken zegt de daartoe bevoegde ingenieur Een commies werd destijds een stadskraaior genoemd en do man schrikte daarvan Kraaier wilde hij zgn zoon niet hebben maar de betrekking van wachter hem daarna als eervol voorgespiegeld met een vlag te mogen zwaaien vond de man verkieslijk en hij ging op do voorwaarde in Gelukkig voor den bedoelden zoon zagen de heeren in dat barrières openen dichtmakeu toch geen werk was voor den ontwikkelden jonkman eu hoewel de wachtersbe Omifeut do wensohelijkheid van inkrimping van het aantal kitten bestaat verschil vfci gevoelen Se Minister heeft den Gouv gen in het algemeen zyne instemming betuigd met do blijkbaar door hem gowenscfate wederinvoeriag en geleidelijke uitbreiding van de verboden kringen een terugkeer tot het in 1861 aiingenomen en in 1870 te kwader ure verlaten stelsel De Ministor is nog onkundig van de voorstellen welke eerst ie het einde van Juni door den directour van financiën werden ingediend FEVILLETOJV Die tijd was byna verstreken toen in den morgen van den Uden Juli de beide keizers bij de poort van het oude sterke kasteel van hunne paarden stegen binnen een uur van geheime samenspreking werden de vredesvoorwaarden tussohen hen vastgesteld en aangenomen De voornaamste punten waren Afstand van Lombnrdye ten bèl oeve van den koning van Sardinië stichting van een Italiaansch verbond ondei bet eere voorzitterschap van den paus terwyl Venetië aan de Oostenryksche kroon bleef eventueele terugkeer van den groothertog van Toscane enr den hertog van Modena in hunne staten De beide souvereinen drukten elkaar de hand en namen afacheid een uur later toen Napoleon aan koning Victor en zyn neef die door hem zelven geschreven stukken voorlas hoorde men den koning uitroepen Arm Italiél Toen die overeenkomst aan het leger was voorgelezen verliet de Fransohe keizer het kamp trok door de Lombardische hoofdstad en te midden van de verbazing en kwalyk bedwongen woede van het volk over de Alpen naar zijn land terug Het geheim van die bladzyde dat zich reeds begint op te helderen zal door de nakomelingschap beter doorzien worden dan door ons Andere oneenighedea twisten over den voorrang en allerlei kuiperijen ontstonden al zeer spoedig Officieele telegrammen depêches in qijferscbrift doorkruiateta den b mel van Europa met de snelheid van bliksemstralen in den zomer En toen de wezenlyke voorwaarden bekend werden konden de Ita Het denkbeeld om het pachtstelsel te vervangen door oen régie heeft in Indié zeer ernstige bedenkingen ontmoet De Gouverneur generaal vreest bovendien dat zij schatten zou kosten Toch heeft de Minister een bescheiden proef in een of ander gewest buiton Java en Madoera aanbevolen Daarom is een post uitgetrokken om een onderzoek te doen instellen naar de werking van de opium régie in CochinChina lianen niet daarmede instemmen zij dachten vooral aan die noodlottige bepalingen waarby een zoo groot deel van Italië als geheel het Venetiaansche gebied in de handen van Oostenryk bleef Aan geen enkel onrecht was een einde gemaakt geen enkel recht zegevierde Spoedig werd het niet minder veronrustend bericht verspreid van een ander ongeluk Bij het bliksemsnelle beticht van den wapenstilstand was de fp af di Cavour naar het kamp gesneld en toen zyne pogingen om die noodlottige overeenkomst te doen verbreken nutteloos waren had hy zijn gezag nedergelegd in de handen des konings op denzelfden dag toen da vredesvoorwaarden geteekend werden Hy reisde over de slagvelden waar de laatste overwinningen bevochten waren om miskend in Turin terug te komen zyne trouwste vrienden die hem tegemoet kwamen zagen hem bleek tern tdergeslagen terug hy was in die drie dagen vele jaren ouder geworden Alleen trok hy naar de afgelegen bergen van Savoie maar de hoop van Italit was op hem gevestigd en het was hem geen geridge troost dat Emilia en Toscane zich zoo heldhaftig verzetten tegen de uitvolKng van het traktaat van Villafranca vastbesloten om hunne vryheid en ouafhankeHjkheid te handhaven ondanks de openlyko en geheime dreigementen der diplomaten die onverwijld naar ons land waren gevlogen als raven naar eeu slagveld Da stemftiing werd steeds bitterder de hartstochten werden hoe Ifings hoe meer opgewekt eetiheir fp