Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1889

0 LOT S Huisvrouw is het Handelsmerk van een zeer fijn soort verpakt in flacons voorzien van een dopje met gaatjes evenals peperbnsjes Zeer practisch en zindelgk in gebruik Verkrygbaar in alle Eraiden en Comeat winkels a 10 et per flacon 1889 Dinsdag 24 S ptember 4026 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken G PCJIJB Turfmarkt In voorraad een mooie en mime sorteering nette eigengemaakte WINTER PALETOTS en een mime keuze uitstekende Winter Pantalons van af 5 Gulden VRAAG Goudsche Spoorkoekjesen ONTBIJTKOEK zeer nette verpakking ZANDKOEKJES GOUDSCHE SPRITS PÜNTTAART Verschillende soorten THBE BISQUITS Vanille Eattentongen ZANDTAARTJES eu meer andere soorten Verduurzaamde Levensmiddelen Chocolaad en Dessert artikelen üEd Dw Dienaar LOUIS JAI SSEl Lange Tiendeweg D 40 Gouda Belangrijk Bericht SÜGGS en PARKBSONS zelfreguleerende GASBRANDERS zjjn onovertrofién en Wereldberoemd De straatlantaarns te Gouda worden alle van een SUGGSof PABKESONSBRANDER voorzien voor gasbesparing en helder licht Agent F W STUTE Gouda NIEUWE Gekleurde Flanellen STOFFEN TEICOT TAILLES Qroote sorteering Laagste Prijzen Schenk eii Zn F F Knalraann te GOUDA bericht dat zone ZAAK in GAREN BAND WOL SAJET en MODE ARTIKELEN is VMBPLAATST naar de 77 5Ó d s t r a a t hoek Golnwe 173 en 174 9 De inzending van advertentian kan geschieden tot éta nnr des namiddags van den dag der uitgave Donderdag beeft de Antwerpsche rechtbank de voorloopige hechtenis van de heeren Corvilain en Dolaunay bevestigd Onmiddelgk is door hen tegen deze beslissing hooger beroep aangeteckend Ter verdediging van de preventieve hechtenis voorde het openbaar ministerie aan de noodzakelijkheid der instructie en de vrees dal de aangehoudenen zich dqor de vlucht aan de vervolging onttrekken zouden De gegrondheid dezer vrees werd door de advocaten der heeren Corvilain en Delaunay betwist eerstens hadden zij als zich van geene misdadige handeling bewust geen reden zich aai et gerechtelijk onderzoek te onttrekken en ten overvloede hadden zij getoond door zich onmiddellijk ter beschikking der justilie te stellen en in de eerste week na de ramp te Antwerpen te blijven terwql er toen ruimschoots gelegenheid voor hen bestond om zich uit do voelen te maken dat ook zelfs aan de vlucht door hen niet gedacht is Bovendien zoo betoogden de verdedigers is hunne preventieve hechtenis geenszins ger htvaardigd daar tegenov r hen toch onmogelgk eene beschuldiging van onwmigen doodslag vol te houden kan zgn Hoe vaak niet hebben er ontploffingen in de mijnen plaats gehad veroorzaakt door onachtzaamheid der arbeiders of door het verzuimen van eenigen veiligheidsmaatregel zijn dan de directeuren der m jnen ooit wegens onwilligen dood slag vervolgd en zelfs voorloopig in hechtenis genomen Immers neen hoogstens zijn zij vervolgbaar wegens het niet voldoen aan de eone of andere voorwaarde on deswege strafbaar met geldboete De rechtbank heeft echter gelijk gezegd aan het openbaar ministerie zq nen eisch toegewezen De Pr rêeur maakt van het volgende bgua ongeloofelyke gerucht melding Het rapport door den chef van den technischen dienst der provincie den ingenieur Verhoustrauten aan de Bestendige Deputatie over de fabriek van Corvilain uitgebracht luidde in orereenstem ming met het advies van het stedelijk naar de zon die van achter de vergulde wolkeUj een Isatsten lichtstraal wierp op de toppen der boomen en de daken der hoogste huizen Zij waren sedert twee maanden in hare stille woning teruggekeerd zooals Gabrio haar verzocht had toen hg naar den oorlog trok zich verontschuldigende met te zeggeif dat beider gezondteid hel noodzakelijk maakte De dagen gingen langzaam en vervelend voor de beide vrouwen voorbij en toch zagen zq dat de anderen vroolijk en vol verwachting waren door de berichten die gedurig aankwamen Y n tqd tot tijd zagen zij Signor Davido dobr do lanen van den tuin aankomen met zijn boek onder den arm en vergezeld van zgne dochter die nu Weder de eenzaamheid van den ouden man opvroobjkto Doch meer dan naar het dagelijksche bezoek van den meesier zagen de dames nit naar dat van Guercio den gewezen gemoentebode die nu tot do waardigheid van postmeester was opgeklommen Maar helaas l reeds sedert vier weken had hij niet aangeklopt Wie de Soehter van den schoolmeester na hare terugkeer op het dorp ontmoet had zou op het eerste gezicht gfcegd hebben neen dat is zij niet Zy was niet meer het wilde onbeschaafde Inndmeisje onstuimig in hare bewegingen als hare kinderlijke drift was opgewekt zg was ernstig en ladenkend gemorden bet was of zij alles overpeinsde wat zij in dien korten tgd geleerd had en uren lang bleef feij met schitterende oogon voor zich uit zitten sta en Haar vader had die vreemde verandJBlSg in EEI VBBBETERDE EOÏÏTSEOOL BRigUBTTEN zoowel wat vorm sis kwaliteit betreft zeer aan e bevelen mi ie Stoombriquettenfabriek V van C JONGËNBURGËR te AiiFBy a d Rijn GoudJ Saelpendmk van A Bwnkhan Zoon P ROXD P Zeugstraat G 91 91 Juist tegenover de waagbrug heeft steeds in zgn magazfln voorhanden eene prachtige sorteering GESLAGEN GEGOTEN GEBRONSDE en GEËMAILLEERDE T curf earx ZKZolezrLTostllsilcerL HAAItDSTJELLXiy STANDAARDS en alsmede eene flinke collectie VÜLREGÜLATBURS nieuwste constructie g egoten en g eëmailleerde HAARDEN en KACHELS verder in groote kenze uitsluitend soliede in eigen werkplaats gemaakte immm mmmm m mmi in nette MODELLEN voorts blijft hg zich steeds aanbevelen tot de LEVERING van Huishoudelijke Artikelen IJzer en Eoperwaren aBI 3BBIDSCI3 I= X=B2Nr eruz ÜBDs Dw Dienaar P ROND Pz ZLTVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX 4 ƒ 27 per 48 Flessohen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en lialf ankers belegen verkrygbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zUn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elizter Wollen U voor Mannjen Vrouwen en Kinderen SCHENK en Zn HAANTJES BIEE Lager Bier I per Fl O Ct d t per V2 Fl S Ct DE EEAAF m DE DEIE SlTOEKEr Pirzna A P van HEITESSE Co te Gorkurn Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen kunstbier dat door bgvoeging van schadelijke bestanddeelen zich slechts korten tjjd goed houdt op het fustofopdeflescb maar zich maanden conserveert waardoor het bewjjs wordt geleverd dat het RBNBÖSE S BIER zuiver is en alleen wordt gebrouwen van het beste mout en hop zonder bfl voeging van eenig Surrogaat TUrTT rTn T5TTrT versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle ÖXiMAli Bieren verkrijgbaar op fust van 20 Liter en bg onze Bottelaars op heele en halve Flesschen Prijscouranten gratis verkrijgbaar Hoofd Agent voor Gouda F S IGJMAi S Spieringstraat 54 Depot A NORTIBR Gouwe C 34 45 Tf eldmnkmn M dm S mmder i Vecierkindm r CTOM BBOlf te Obetlahnst n bij Em iM 5 ï rtaal Ie malen voor a m deo KodIds iron iSr en aan de Vlclorla Wordtalléén echt verkocht bn SLOTEMAKER Co Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND 60ÜDA 23 September 1889 De uitglaf van den Sohietwedstryd welke gisteren werd gehouden en welke heden werd roortgezet kan nog niet in zijn geheel worden medegedeeld Alleen kunnen wij den uitslag der ri e banen melden welke dagelgka afloopen Wedstrijd B vrije baan 3 schoten Ie prijs H Berlyn met 83 p 2e H van Wijngaarden 33 p 3e C J A Kerkhof 32 p 4e D Hoogendyk 31 p 5e A van Beedt Dortland 80 p Wedstrijd P Flobertbaan Ie prys C C J van Mierop 29 p 2e ff H van Wgngaarden 28 p na loting met den beor A C Cosgn Van de dooi den Ned Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags voor verminderd tarief naar den Haag te reizen maakten Zondag II 256 personen gebruik Zaterdag middag is te Bodegraven de bliksem geslagen in den toren der E K Kerk doch zonder belangrijke schade te hebben aangericht De koude die hier plotseling intrad doet zich over een groot deel van Kurops gevoelen Ook in Frankrijk is de temperatuur sterk gedaald Te Hennes vroor het te Blois Perigueax en andere plaatsen richtte do vorst groote schade aan in wijngaarden en tabak kweeker jen en te Parijs Is de thermometer tot 3 graden Celsius nog geen 38 Fahr gedaald Sedert is door den W wind de temperatuur weer gestegen Hand FEUILLETON Gabrio en Camilla JSen verhaal uit Milaan DOOE GÜILIO CARCANO Fry aar iet Italiaatuch DOOB VANESSA 68 xvn Intussohen keerden de Jagers der yilpen bq afdeelingen naar hunne haardsteden terug En Garibaldi die door zqn inval in de bergstreken zooveel toegebracht had aan de overwinning van Magenta trok met eene kleine doch uitgelezene bende naar Toscane en nauwelijks voorzag hij de mogelijkheid van een nieuwen oorlog of hij nanvaai dde het bêv over eene keurbende die daar uit alle oorden des lands verzameld werd Maar vele jongelieden die in het begin van den oorlog als vrijwilligers in de verschillende legerkorpsen badden diené genomen hadden hun ontslag gevraagd en gekregen doch bij hun vertrek gaven allen vol geestdrift de belofte dat zij onder hunne banieren zouden terugkeeren zoodra er uitzicht bestond op een nieuwen strijd Een schoone Septemberdag neigde ten avond on op weinige schreden van de villa zaten de moeder en zuster van Gabrio in den tuin en keken zwygend ADVËRTENTIEN worden g laatit van 1 5 regels 50 Genten iedere regel meer 10 Centen GE 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsniimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt bestuur ongunstig daarop zouden twee leden vau de Deputatie zich begeven hebben naar de inrichting van den heer Corvilain in overleg met wien eenige voorwaarden werden vastgesteld onder welke bet provinciaal bestuur de vergunning tot het verrichten van het gevaarlqke werk zou kunnen geven Hiermede heeft het geheele bestuurscollege zich vereenigd hetwelk den ingenieur Verboustraeten in stryd met diens rapport in last gaf nauwkeurig toe te zien dat aan de door het bestuur gestelde voorwaarden werd voldaan Voor de verantwoordelijkheid van de leden van het provinciaal bestuur is het te hopen dat zij door openbaarmaking van het rapport vjn den ingenieur dit gerucht kunnen logenstraffen In de Semietische sectie van het Oriëntalistencongres zoo leest men in een verslag uit Stockholm aan de N B Ct heeft sheik Hamzah inspecteur over het onderwijs te Cairo eene voordracht gehouden waarin h trachtte aan tetoonen dat de vrouw in het Oosten eene veel betere positie en grooter invloed heeft dan men in Kuropa in het algemeen gelooft Na het vertoog van den sheik voorgedragen op don zingenden toon die bij het lezen van den Koran wordt gebezigd nam Midhatbey het woord en zeide Daar het Arabisch waarin sheik Hamzah heeft gesproken misschien niet door n allen wordt verstaan wil ik voor u den hoofdinhoud in het Franech herhalen En nu voegde hij er bij Door zgn werk over de mahomedaansche vrouw heeft onze geleerde sheik Hamzah een raadsel opgelost dat tot nog toe in Europa onopgelost was gebleven Eerst Uat heeft Europa hot Oo ten werkelijk bestudeerd werkelijk begrepen In Europa zag men het Oosten gelyk men een afbeelding of voorstelling ziet wier inhoud men niet kent en waaromtrent men geen wetenschappelijk onderzoek doet Van daar dat men zeide dat de Oostersche vrouw in den harem slechts leefde als zijne lieveling niet opgemerkt en zoo hg tal deed schreef hij die toe aan de plotselinge ontwikkeling van haar verstand en hij wenschte zich geluk dat hij toegestemd had in eene scheiding die hem nu zij voorbij was niet zoo heel lang toescheen En als hy haar zoo oplettend over haar boek of schrift gebogen zag verheugde hij zich dat het lieve kind nu eindelijk wist wat hg hnsr i gaarne zelf geleerd had En in zijn hart zegende hij zijne vrienden die zulk eene heerlijke ingeving hadden gehad En bij die vreugde kwam nog de blgjlschap dat hg lang genoeg geleefd had om zgn ouoen droom zqne heerlijke verwachtingen verwezenlijkt te zien die hem steeds de ziel verkwikt hadden als hij na een moeielgken dag onder de schoolknapen een deel van onze oudo schrijvers ter hand nam Het was dezelfde droom dien Dante en Mncchiavelli gedroomd hadden en hg verlangde vurig naar de terugkomst van zijn vriend de ± ingenieur ora hem te vragen of hij geen gelijk SH met in zulke mannen te geloovon En na al de gewichtige lebeurtenisseh van het nog niet geëindigde jaar gevoelde de oude man zich om zijne eigene woorden te gebruiken elukkiger dan koning iotor en wel tienmaal op een dag herhaalde hij i Het moest zoo wezen en welk een enboduidend mannetje ik ook ben toch heb ik het al dertig jaren lang voorspeld De laatste zonnestraal was erdwenen slechts eenige weinige treurige voordon waren tussohon moeder en dochter gewisseld en toen de Jmnde bergwind