Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1889

f De desertie wordt geheel anders dan thans gereeeld Het ontwerp maakt onderscheid tusschen afwezigheid en desertie naarmate het vergrijp al dan niet een ernstig karakter heeft Onder de nagelaten papieren een r aanzienlijke Eneelscbe dame mevr M vurige bewonderaareter van Napoleon I heeft men eenige belangwekkende aanteekeningen gevonden betreffende de ballingschap Tan den evangen keizer Het zijn brieven die mevr M van verschillende bekenden ontving en die thans in de Centurg Magazine i n Of genomea Een daarvan 18 van den heer Ussher kapitein der Undaunted hetschip waarmede Napoleon van Frejus aan de Eiviera naar Elba werd vervoord Eigenaardig is de wijze waarop naar kapitein Usshèr verhaalt Napoleon alles beschikte omplechtieheid bij te zetten san de inbezitneming van bet kleine stukje grond dat het Heilig Verbond hem had aangewezen Hij gaf zelf het model aan voor de nationale vlag van het eUand waarvan 2 exemplaren gemaakt werden De eene moest om 1 uur in den namiddag op de vesting geheschen worden terwijl de andere een uur later moest wapperen van de boot die den keizer naar wal bracht De vlag was wit met een rooden diagonaal band waarop 3 gouden bijen waren gestikt Den dag na do aankomst op het eiland maakten Napoleon en kapitein Ussber te paard een tochlje door het eüand De kapitein vond een Uonerboom en plukte daarvan een takje dat hg den keizer aanbood Napoleon die door deze beleefdheid zeer getroffen was vroeg den kapitein of hij tevreden was over den wijn aan boord eu gaf dadelgk bevel 2000 gesschen aan de bemanning te zenden Eiken dag maakte Napoleon een wandeling door zijn eiland deed zich dan de plannen voor gebouwen waterwerken en gedenktoekeuen die hij wilde oprichten nauwkeurig uitleggen waarschijnlijk om Engeland en Europa den indruk te geven dat hg voorgoed op Elba hoopte te big ven Een tegenstelling met de vriendschappelijke wijze waarop Napoleon bij zijne overbrenging naar Elba met den kapitein van het Engolsch schip omging vormt zgne verhouding tot de Engelschen aanboord van de Northumberland waarmede hij na den sMg van Waterloo naar St Helena werd vervoerd De admiraal herinnerde den gevangen keizer eens op gevoelige wgze dat zijn macht voorbij was Toen hot schip door de linie voer wilden de matrozen Napoleon die voor de eerste maal den evenaar passeerde volgens het oude gebruik doopen Bonaparte echter verscheen niet op t dek en verzocht den admiraal aan Neptunus en zijn gevolg 100 gouden Napoleons als schadeloosstelling te mogen geven Maar sir George Cockbum vond het bedrag te groot en verminderde het tot 20 Napoleons Zooals men ziet een gioote verandering sinds Elba Kapitein üsshor nam gaarne 2000 flesschen wijn aan voor zgn volk Do Engelsche admiraal stond Napoleon toe zich als passajpr eerste klasse aan de matrozengrap te onttrekklh maar veroorloofde hem geen keizerlijke mildheid meer APVERyENTIfiN der lijdenden door zoo vroesdlijk een ongeluk te helpen lenigen Ieder zocht dadelijk jn zijn kring en stand naar de middelen om onverwijld de gaven tot heul en lafenis te brengen Ook in Utrecht vonj de oproep te hulp onze stamgenooteu in België vragen steun voor hunne diepverslagen broeders ruimen weerklank En terwijl ieder aan het werk toog om te doen wat de milddadige haud vond om te doen meenden de ondergeteekenden dat er op het voorbeeld van Paris Mureie niets beters niets schooners niets loffelijkers kon gedaan warden dan de mannen van name op het gebied van kunst en wetenschap in België en Nederland op te roepen tot het brengen van hunne offers op het altaar der kunst en der liefdadigheid tevevs Dat altaar is de uitgave van een gedenkblad HollattdJntwerpen ten voordeele der slachtoffers van de ramp te Antwerpen De oproep vond weldra alomme gehoor Vele NoordNe lerIand8che Letterkundigen Schilders en Tooukuustenaars zouden hunno bijdragen in proza en dicht of schets en toonklaoken en ook de Zuiderbroeders bleven niet achter maar verklaarden zich volgaarne bereid hunne gaven te schenken aan hot schooue doel Z M de Koning en ü M de Koningin der Nederlanden zonden een vriendelijk sohrijveu met H D s handteekeningen waarbij zg de uitgevers van iiUoüand Antwerpenii machtigden die handteekeningen in het gedenkblad te doen afdrukken De buitengewone gezant en gevolmachtigde minister van België in Nederland A baron d Anetian betuigde zijne hooge sympathie met do uitgave en zond mede eenige regels en zijne naamteekening ten afdruk Desgelijks deed IFerdinand de Leuef de groote waterbouwkundige Om enkele namen der verdere medewerkenden te noemen vermelden wij slechts Letterkundigen Prof Jan ton Brink Dr H J Betz Louis Coupems N Doornbos Marcellua Emauts Fiore Delia Neve W Gosler Joh Gram Dr H Hartogh HoyS van Zouteveen J F Hasebroek A S Kok Gerard Keller George Kepper Dr ïi Laurillard M Leopold Mr J Levy P Louwerse C L Lutkebühl Jr D M Maaldrink B van Meurs Nagtgla W Otto Prof A Pierson Dr H J Polak Ant L Kop Dr G D J Schotel Mr W G F van Sorgen T Tal Q Waalner A C Wirtheim Prof An te Winkel P H Witkamp SchHden Loui Apoft D A C Artz J W van Borselen David Bles H Bilders van Bosse G H BreitBer O Ëordman Jan van Essen J C Greive Jr E Alex Hilverdink J Hoijnck van Papendrecht Mari ten Kate J Linte H J Melis H W Mesdag Wally Moes W C Hakken Charles Rochusiaa Margaretha Rooseuboom P A Schipperus J H Schmidt Crans Elohanon Verveer Jan Vrolijk A Verhuell Toonhmttenaan Aickitecten enz Uarius A Brants Buys Biohard Hol Wouter Hutschenruqter P J Houtzagers Daniël de Lange W FC G Nioolaï J Verheul Dzn Door dit groote succe aangemoedigd meenden de ondergeteekenden niets onbeproefd te moeten laten om in het belang der rampzaligen het debiet van HollandAntwerpen zoo groot mogelijk te doen zijn Voorspoedig bevallen van een Dochter S G VAK DEE TOGT WlMïM Barmelen 22 September 1889 Zacht en kalm ontsliep heden ons jongsteDochtertje BEBNDINA MARGARETHA C VAN TONGEBLOO F TAN TONGERLOO Gouda 22 Sept 1889 Agtïbhoest Heden overleed onze lieveling HENBI PIBTEB SIMON ruim 6 jaar ond H Dg VBÜER A 8 VE VRIJER VAN OER SlAAL Amsterdam 19 September 1889 Den 6ii September overleed te Lyon na een langdnrig Igden onze beminde Echtgenoot Broeder en Behuwdbroeder de Heer KABEL FBEDEBIK WILHELM ANTON OVBBDLJK in den onderdom van 42 jaar laatstelök AdjunctSecretaida bfl de Weeskamer te Batavia Wed K F W A OVEBDIJK H BoiiEi A G W J OVERDUE Wed STOLP J QytRDllK j B F M VAN ALDBBWEBELT tan tt BOSEJIBDBQH J H W C TAN ALDEBWEBELTN TAP EOSENBDBGH JonkTI LOCHMANN TA Kampen Gouda f MageUmg Door huitenlandiiche betrekking eerit heSm gephatit ♦ Ondergeteekende betaigt medft namens de Wedawe en de Familie zgn hartelgken dank Toor de zeer talrgke bewflzen Tan deelneming ooderronden bg het OTerlgdeu van zgn dierbaren Zoon den Heer E M CATS M S CATS Goud 23 Sept 1889 Homologatie De Arrondiseements Rechtbank ie Rotterdam heeft bg Tonnis Tan 21 September jl het doof JOHANNA ADBIANA RAVESTEUN Wedawe Tan Benjamin DK Bbomn aan hare schnldeischers aangeboden en door ezen aangenomen Bccoord gehomologeerd en Terbindend Terklaard OTereenkomstig de bepalingen der Wet De Carator Mn J FOBTOIJN DBOÜGLEBVBE Bulteolandsch Overzicht Van den uiUU der Jransche verkiezingen is bg ons tot dusver niets beiend De werkstaking in de Londensohe dokken is nu eindelijk uit De gewezen werkstakers werken nu kalm naast de nieuw aangeworven werklieden en alleen blijft nu nog de beslissing over van iet geschil tusschen de lichters en hun verklieden die aan een scheidsra hter is opgedragen Op voorstel van den lordma r is lord Brasssjr tot scheidsrechter aangawezen De lord heeft dit aangenomen en is terstond naar Londen tépggekeerd ten einde de zaak te onderzoeken De heer John Bum heeft rekenschap gegeven van de gelden welke voor de wetkstakers zijn ingekomen In het geheel ontving hg 480 000 gulden waarvan de helft uit Australië Er is nu nog een overschot van 100 000 gulden Daarvan al een gedeelte worden besteed om de Tradei üniont hun voorsohotten terug te geven terwijl het overige zal gebruikt worden om werkliedenvereenigingen te steunen Burns en TlUet brachten gisteren wn bezoek in de dokken waar zij door de werklieden die nu voor iÈ6over er plaats is weer geregeld aan den arbeid zijn met geestdrift werden begroet Wie de werkmmheid dar Duitsoh vrgzinnnige partij 1 aandacht gadeslaat heeft zich dikwijls kunnen verliazen hoe oen partg die op politiek gebied met bnwankelbaren moed ivoor recht en vrijheid strijdt op het veld der sociale hervorming zulk een grenzenlooze verblinding tentoonspreidt voor hetgeen hier ten nutte der groote maar weerlooze massa is Tegenover de sociale politiek van welke zijde zg gepredikt werd door Bismarcks of door Bebel en Liebkeoht heeft de Duitsch vrijzinnige den zij dat gelukkige wederzien te storen Terwijl zij haren broeder omhelsde had bet meisje niet bemerkt dat zijn rechterarm in een zwarten band hing Plotseling zag zij hot 0 Gabrio zijt gij gewond Het is niets Mama behoeft het niet te weten ik heb het niet willen schrgvcn Maar nubeu ik bij u heeft mama mg gezien Neen zij weet niets laat ons in huis gaan Ja vaarwel dan Galeazzo geef mij de hand beste abt En nu rgd op Beltramolo het wordt donker en morgen zien wg elkander weer Allen groetten den jongen artillerist Beltramolo gaf een ruk aan de leidsels en een slag met de zweep aan zgn rozinant en zij reden weg Hunne moeder was nog niet in huis Toen bare dochter haar losliet keerde zij zich om en bg J et verwarde geluid van stemmen was zg langzaamaen tuin doorgegaan Toen zij aan het hek kwam en Paolina met een soldaat zag bleef zij staan zonder te merken wie het was want Gabrio droeg eene grove kapo as en had zgn baret op Kom eens hier mama zeide Paolina er is een vreemdeling bericht brengt van Gabrio Waar is hg heeft hg brieven 1 Die beste jongen sedert aeht weken hebben wij niets van hem gehoord Waarom schrijft hg niet Omdat hg lelf heeft willen komenï lieve mamal riep Gabrio Bü die voorden strekte de goede vrouw bevende l Openbare Verkoopingr te REEUWIJK in de herberg Tan J Emdbman op WOBNS DAG 16 OCTOBBE 1889 ten 11 ure Tan Een Huis M en Souwland gelegen in den Tempel polder onder Zwammerdam ter grootte T n 55 Aren 6 Centiaren Kigendom Tan J tan d VBEB Aanvaarding en betafing p 16 NoTember 1889 Radere intormatjën geeft de Notaris Mr I MOLENA lR te Waddinxvem MO slavin dat tij niet de eohtgenoote van haren man nauwelijks de moeder harer eigen kinderen was Waro dit werkolgk de positie der Oostersche vrounr dan zou het geheele Oostersche volk geene beachaving hebben nooit op belangstelling aanspraak kannen makeb Wat ecu er te verwachten zgn van een geslacht ssonder huwelijk zonder familielevon Zouden de kinderen uit zulk een geslacht mannen legerhoofden regeerders geleerden kunnen worden Het is tijd geworden om die valsohe voorstellingen op zijde te schuiven voor altoos uit den weg te ruimen Inderdaad de vrouw in het Oosten en het huiselijk leven in het Oosten moeten in beter licht in het ware licht worden gesteld niet meer in het valsche licht van Europeeicbe dichters en schrijvers dio het Oosten niet keunon Het werk door sheik Hamzah geschrovun verdient en behoort in Europa te worden gelezen Hij heeft de regelen der wetten verzameld de traditien omschreven een meesterlijk verk vol waarheid geleverd Hoge het bij de Karopeesche natiën vertaald worden en zij de waarheid vinden Eon rijk inwoner van een klein stadje aan de Koer bevond zich gedurende don laatsten Katholieken dag te Bochum waar hij verscheiden oude kennissen o a dr Windthorst ontmoette zoodat hg een dag langer moest blijven dan hij van plan was Hij zond daarom het volgende telegram aan zijn vrouw Ik kom morgen om 9 uur Met z ne excellentie vriendschap gesloten Frits Het telegram word wooidulijk overgebracht De punt echter die achter sur moest staan werd achter excellentie geplaatst De vrouw werd door het telegram geheel in de war gebracht Zij ijlde naar den dorpsgeestelijke en andere invloedrijke burgera van het plaatsje om hei belangrijke nieuws mede te doelen dat haar man had getelographeerd Ik kom morgen om 9 uur met zijne excellentie In het dorpje heerschte dra een eigenaardige drukte en beweging Eerebogen werden inderhaast opgericht hnizen versierd liederen ingestudeerd redevoeringen ontworpen Eindelijk sloeg het met spanning verwachte uur en met kloppend harte verwachtte men den trein Het stoomros nadert houdt stil De portieren vliegen open een oude heer blijkbaar een veehandelaar twee bekende dorpsschoonen uit de buurt een mosterd handelaar uit Munster en do niets kwaads vermoedende a i der van het telegram stappen uit Tevergeefs sperren aller oogen zich open van dr Windthorst geen spoor Men omringt den nieuw aangekomene Waar is zijne excellentie f vragen twintig stemmen tegelijk Zgne excellentie Wel natuurlijk in Bochum Waar ia het telegram vraagt hij dan plotseling Men overhandigt het hem Eén blik en hem was gebleken dat zijn vermoeden juist was schuddende van lachen verhaalde hij het misverstand ♦ De Firma F B van Ditmar publiceert de volgende Oproep aan iet Nederlandtcke volk Een kreet Van schrik een stemme des klagens en des medelqdens is opgegaan in Nederland bij t vernemen der tijding hoe schrikbre ramp de koopstad Antwerpen getroffen heeft Iljlom io den lande werd bet diep gevoeld dat vooral op Nederland de dure plicht russte den nood opatak stonden zg op om naar binden te gaan Paolina bood hare moeder den arm en reeds stond g ep den drempel toen zij een rijtuig hoorde aankomen zg keek om eu zag ebn eenvoudig wagentje dat een bóerenpaard met moeite de hoogte optrok Eenige soldaten voor zoover men hunne kleeding onderscheiden kon zaten er in Dicht bij het hek hield de vagen stil zonder dat Paolina er acht op sloeg want in geheel Lombardge en ook daar zag men gedurig soldaten en vrijwilligers die vaiv de slagvelden aan de Mincio terugkwamen Twee van de reizigers sprongen er vlug en zonder gedruisch uU opdat niemand hen bemerken iou en zoo hunn kleeding hen als soldaten 4eed kennen 100 belett toch de toenemende duisternis om hunne gelaatstrekken te onderscheiden zij omhelsden elkaar de eene nam zg ne zitplaats weder in en de andere ging onderzoeken of de tuindeur nog open stond Paolina liet hare moeder los haar hart had goed geraden Zij liep het hek uit en nog voor de anderen zich veiwijderd hadden had zg haren broeder herkend zij wierp hare armen om zijn hals en omhelsde hem y6 blijdschap Het was eene zwggende ontmoeting de vreugde vindt soms woorden en tranen maar niet altijd en als twee zielen elkaar verstaan dan is alles gezegd De soldaten die op het punt stonden van weg te iqdon wendden zich onwillekeurig ony En de voerman een ruw cavallerist veegde zich de oogen af onder te veten waarom en aUen zwegen als viees Zij richten daartoe bg deze een oproep aan het Nederlandsche volk aan ieder die in Nederland liefdadigheid wenscht te doen nevens bet versterken van den broederband tusschen Noord en Zuid Nederland om de uitgave Uotland AntKerpen te steunen De uitgevers van het gedenkblad vertrouwen dat deze publicatie niet tevergeefs aan het Nederlandsche volk gericht zal wezen maar zij weldra in staat zullen zijn met een ruime opbrengst van HollandAntwerpeit ten bate der ong lukkigen den groet der broederlqke sympathie van het Noorden naar het Zuiden over te brengen Fiima F B van DITMAE NB Ouder het afdrukken dezer circulaire oatvangen wü een eigenhandig schrijven van Z U de Koning der Belgen waarin Zgue Majesteit H D s groote ingenomenheid betuigt met de uitgave van het gedenkblad en den uitgevers in zeer vereerende bewoordingen een goed succes toewenscbt Dit schrijven door Z M geteekend en tevens met de naamteekening van H M Koningin Marie Henriette vereerd zal bg bijzondere vergunning van Koning Leopold in holland Anluwrpe worden opgeuomea Met machtiging van de It geering zgn bij den Leidschen uitgever E J Brill in het licht gegeven de ontwerpen van een wetboek van militair strafrecht en der daarbg behoorende wetten opgesteld door den Leidschen hoogleeraar mr H van der Hoeven en herzien in overleg met een oommissie benoemd door de Ministers van Justitie Oorlog en Marine De indiening der ontwerpen is in Openingsrede aangekondigd Men mag daaruit opmaken dat de Begeering zich met de ontwerpen heeft vereenigd In de toelichting wordt erkend dat de regeling van het formeele militair strafrecht de rechtsmacht en de rechtspleging nog meer behoefte aan herziening heeft dan het materieel gedeelte de omschrijving der militaire misdrijven en straffen Toch dient het laatste vooraf te gaan omdat de goede regeling der eerste er van afhankelijk is Voor land en zeemacht te zamen wordt slechts één wetboek voorgedragen Zoo is t ook in Duitschland Zweden en Denemarken en de ervaring heeft daar geen bezwaren aan het licht gebracht Het strafstelsel kan voor land en zeemacht hetzelfde zijn behoudens enkele afwijkingen Als grondslag is aangenomen aansluiting san de hoofdbeginselen van het Wetboek van Strafrecht alleen met die afwijkingen welke door de militaire belangen of bijzondere omstandigheden waarin d krijgsmacht verkoeren kan worden gevorderd Verder voorziet het wetboek in de regeling der zoogenaamde zuiver militaire misdrijven die in het leger voorkomende een andere kleur en zwaarder karakter krijgen De invoering behoeft niet te wachten op het tot stand komen ètf herziening van de militaire rechtsqiacht en wg ze van procedeereo De straffen in het ontwerp bedreigd zijn doodstraf met den kogel gevangenisstraf ontslag uit den militairen dienst met of zonder onwaardigheidverklaring om bij de gewapende macht te dienen verlaging en plaatsing in een strafklasse Het behoud vjn de doodstraf bij eenige zware mil ire misdrijven waar zij kan worden toegepast wordt uitvoerig verdedigd als onmisbare maatregel van noodweer de armen uit en drukte het hoofd van haren zoon aan hare borst Maar spoedig bemerkte zg dat zijn arm in een doek hing en verschrikt riep zij uit Gewond Komt ge jM tot mü terug O heil gen des hemels Wees bedaard mama het is niets de voldoening van mijn plicht gedaan te hefiben kost mij niet zooveel Eene wond die nu echter al half genezen is heeft mg belet te schrijven want ik wilderhet niet door een kameraad laten doen Zie zoo gaat het in den oorlog I Ik wist wel dat het zoo zou afloopen Nu zijt ge voor uw leven verminkt Vervloekt wie hem zoo ongelukkig heeft gemaakt En dat Italië zou t best zonder hem kunnen klaar spelen Neen ge verdient niet dat ik u omhels en kus En intussohen drukte zij hem met groote teederheid aan hare borst Ik moest u wegsturen Maar neen kom maar hier Ge zijt een rechte zoon van uw vader Zoo stortte de w duwe tussoben berispingen en klachten den angst en de liefde van haar moederhart uit Maar Gabrio liet haar niet voortgaan en terwijl hij haar met zijn gezonden arm ondersteunde zeÜe hg Neen mama bert mij niet en dat jffit nu nu ge wwen zoon danken moest voor wat hij gedaan heeft Zie ik ben gereed om morgen veer te beginnen omdat de eer van mijnen vader fn mij leeft Vergpef mgn lang stilzwijgen JjTti ben ik bg u ik zal uvoor eenigen tijd niet verlaten Ê ordt verpolfd I partg steeds een afwijzende houding aangenomen Alleen in den allerlaateMn tijd openbaarde zich in het midden der partij een wending ten fjoede Hoezeer echter het idee van het laittez faire nog hot evangelie is waarbij enkele voorname leden zweren getuigde o a nt g een artikel van Ludwig Bamberger onlangs in de Nation verschenen Onder zeer schooue zinswetólingen en stijlbloemetjes bestreed deze leider der Duitsch vrijzinnige partij zich plaatsend op het standpunt der oude Manohesterleer opnieuw de sociale politiek steeds het refrein herhalend van het oude lied van het vrge spel der krachten waardoor de arbeiders ee paradgs op aarde kunnen erlangen Niet slechts van nationaal liberale ook van democratische zijde wordt Bamberger over deze ontboezeming terechtgozet Zoo schrijft o a de Frank Ztg De vrgzinnige partij heeft in de laatste jaren althans eenige harer leden op verblijdende wijze deelgenomen aan de werkzaamheden ten gunste van een populaire sociale politiek Ben schril contrast daarmede vormt een reeks artikelen door den afgevaardigde Bamberger zoo even in de Nation begonnen waarin hij aan de hand van den radicalen Engelschen afgevaardigde Bradlaugh wegens zijn weigeren tot het afleggen van den parlementairen eed algemeen bekend een critiek over de nieuwe sociaal politieke richting in Duilschland inleidt Don Engelsohman willen wij dadelijk ter zgdo laten Bamberger kent ook de Engelsche arbeidersbeweging slecht wanneer hij Bradlaugh een vertegenwoordiger van het proletariaat noemt Hetgeen op het laatste congres der Tradee ï nione te Dundee gebeurd is waar Broadhurst nauwelijks aan een votum van wantrouwen ontonapte moest hem echter gelee rd hebben dat ook de Engelsche arbeiders zich niet meer met louter politiek radicalisme laten afschepen Maar het komt op den kern van Bamberger s bewering aan een sociaal politieke wetgeving in het bijzonder een wetgeving ter bescherming vau den arbeider zou tot ontaarding van het volkskarakter leiden de vrije wilsontwikkeling van het volk belemmeren Bamberger kan blijkbaar nog altijd niet tweeërlei onderscheiden de christelijk gouvernementeele tociale hervorming en een populaire sociale politiek Wetten ter bescherming van den arbeider die i altijfi nog het voornaamste pnnt op het programma der voorstanders eener populaire sociale politiek blijven waarborgen veelmeer d mogelijkheid eener vrije ontwikkeling van het vojkska kter waarvoor de heer Bamberger zoo naijvarig waakt Wie in plaats van 13 uur dagelijks sfeohto 10 uur in de fabriek te werken heeft wiens vrouw en kinderen in bescherming genomen worden tegen db gevaren in de fabriek staat op een koogex trap der beschaving eu kan een werkzamer aandeel aan de vooruitschrijdende beweging van zijn tijd nemen dan de onbeschermde loonarbeider na den uitputtenden arbeid die den geest doodt Derhalve hebben de Engelsche arbeiders ondanks Bradkugh reeds den MaxtmalarheUttag van 9 uur doorgezet en der nalve moeten ook alle weldenkende volksvrienden bij ons die sociale politiek volgen waarvan men te hooger plaatse niets wéten wil Kan do heer Bamberger niet deelnemen aan dezen arbeid voor het volk des te erger voor hem doch niet voor het volk Het laatste is toch zoo dwaas niet al de heer Bamberger het schildert dat het wetten van voogdgsohap zou verlangen terwijl het alles langs den weg eener vrijwillige overeenkomst zou kunnen verkrijgen De vingerwijzing op een vrije overeenkomst tusschen de machtige kaptóallsten en den niet bezittenden aïbeider Is niets dan een aansporing tot het sluiten van een leeuwenverdrag waarover zich de ijzereB kolenbaronnen uitermate zooden verheugen Daar er zich onder onze liberalen ook nog velen bevinden die op het punt der arbeiders wetgeving denken als de DuiUohe liberaal Bamberger verdient de scherpe critiek der frank Ztg evenzeer aan deze zijde der Duitscbe grenzen de aandacht PETROLBUM NOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Seh lkwUiü to Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 60 October November en December lelering ƒ 8 60 BJëURSBëRIGHT AMSTEBDAM 28 September Per Telegraaf J Binnenlandsohe fondsen vast Certif Aremburg 8 Certif Deli Bat maatschappij 2 j hooger Buitenland met weiiig variatie Amenkaanschen onveranderd 1